Per Björkman

Report
Framtid RIB - en omvärldsspaning!
Andra nationella RIB-konferensen, 25-26 april i Göteborg
Per Björkman, räddningstjänsten Syd
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Om man vägrar att se bakåt, och inte vågar se framåt
så måste man se upp!
Tage Danielsson
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Utveckling, räddningstjänstens personal 2000-2011
12000
10000
8000
2000
6000
2011
4000
2000
0
Deltid operativ tjänst
Heltid operativ tjänst
Heltid Förebyggande
Räddningsvärn
Källa: MSB
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Utveckling, antal kvinnor inom räddningstjänsten 20072011
600
4,8 %
500
400
3,2 %
Kvinnor i operativ räddningstjänst
Heltid
300
Kvinnor i operativ räddningstjänst
Deltid
200
2,8 %
100
1,2 %
0
2007
2008
2009
2010
2011
Källa: MSB
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Hur uppmärksammades RIB-frågorna under 00-talet..
•
•
•
•
•
•
•
Deltidsanställda brandmän, kartläggning av orsaker till rekryteringsproblem och
förslag till fortsatt arbete m.m. 2001 (Regeringsuppdrag, SRV, BRF, K-förbundet)
Lag om skydd mot olyckor i kommunen 2007 - en uppföljning (SRV)
En strategi för utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (2008/09:167), skrivelse
till riksdagen). 2009, Regeringen.
Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling , Ds
2009:47. (MSB)
Stärkt samverkan mellan blåljusmyndigheter!?
PM, Utveckling räddningstjänstens personal. 2011 (MSB)
Nationella RIB-konferenserna, 2012-2013. Räddningstjänsten
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
DEMOGRAFI
•
Demografi handlar om befolkningslära, bl. a. gällande
befolkningens geografiska fördelning, storlek &
sammansättning
•
5 utvalda trender inom fokusområdet demografi:
- Förändrad befolkningsstruktur
- Ökande urbanisering & regionalisering
- Socioekonomi & levnadsvanor
(- Invandring & integration)
(- Fortsatt individualisering)
Förändrad befolkningsstruktur
• Nödvändigt för fortsatt förståelse bl. a.
samhällsplanering, dimensionering av rtj
• År 2030 har Sveriges befolkning ökat med 12 %
• På grund av regionala omflyttningar förväntas
förändringen bli kraftigare i vissa regioner än
andra
Ökande urbanisering &
regionalisering
•
År 2005 nåddes en milstolpe då hälften av jordens
befolkning var bosatt i städer
•
Enligt FN beräknas 80 procent av mänskligheten att
bo i städer år 2040
•
Sverige urbaniseras snabbast i Europa
•
Utmaning för myndigheter & kommuner
Socioekonomi & levnadsvanor
•
Arbetsmarknadsprognoser för brandmän, RiB och
brandingenjörer
•
Rökning är den vanligaste orsaken till brand som leder
till dödsfall
•
40 procent av de som omkommer i bränder hade
druckit alkohol före olyckan
•
En ökad konsumtion av alkohol, tobak & droger
kan på sikt generera fler olyckor
Den demografiska utvecklingens utmaningar..
(Svenska framtidsutmaningar, slutrapport)
•
Den yrkesverksamma åldern som tidigare var mellan 20-65 år har stigit,
etableringsåldern är numera ca 29 år. Samtidigt ökar medelåldern till ca 85-90 år.
•
En sjunkande andel av den arbetsföra befolkningen innebär ökade utmaningar för
att finansiera välfärden.
•
Fortsatt stora utmaningar när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Stora
pensionsavgångar förväntas för de kommande decennierna. Fler behöver
nyrekryteras till den offentliga sektorn, framförallt inom sjukvård och äldreomsorg.
Svårigheter med att rekrytera rätt kompetens i det privata näringslivet samt att
utföra välfärdsjobben (RIB!?)
•
Urbaniseringen förutspås fortsätta. En allt större andel bor i storstäder,
förortskommuner och större städer.
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Den demografiska utvecklingens utmaningar..
(Svenska framtidsutmaningar, slutrapport)
•
Skillnaderna mellan stad och land tenderar att bli större även beträffande
utbildningsnivåer och skattekraft. Försörjningskvoten är redan idag högre för
glesbygdskommuner.
•
Migrationens och integrationens utmaningar. Tar lång tid innan utrikesfödda får
sysselsättning. Särskilt bland anhöriga och de som kommer hit av flyktingskäl.
Troligen kommer det att bli svårare i framtiden att locka hit utländsk arbetskraft då
den demografiska utvecklingen även i andra länder gör att efterfrågan på
arbetskraft ökar internationellt (Europa). Arbetslösheten är högre för individer
med utländska föräldrar än för svenskfödda med svenskfödda föräldrar.
•
Utmaningar för jämställdheten. Löneskillnader mellan könen, högre ohälsotal för
kvinnor än män i takt med att sysselsättningsgraden för kvinnor har ökat sedan 80talet. Fler män än kvinnor driver egna företag. Kvinnorna har sedan 80-talet högre
utbildningsnivå än männen i arbetsför ålder, trenden förväntas fortsätta de
närmaste decennierna.
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
500 texter om Sverige - från Trelleborg till Arjeplog
http://www.framtidenssverige.se/#kommuner
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Summa summarum!
• Demografin beträffande ålderssammansättning, befolkningsunderlag,
sysselsättningsgrad samt en fortsatt urbanisering är den allt överskuggande
utmaningen, då-nu och framöver, för svensk räddningstjänst och dess RIBverksamhet. Det finns dock stora skillnader regionalt och lokalt i landet samt
bakomliggande mönster..
• Möjligheterna, som är många, förutsätter...
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
• Internationella utblickar
• Danmark
• Tyskland
• England
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.
Vi går före i utvecklingen mot ett olycksfritt samhälle.

similar documents