PRAVOBRANITELJICA_ZA_DJECU_dječja_prava

Report
Konferencija
“Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti – izazovi i mogućnosti”
Zagreb, 30. studeni 2010.
EKONOMSKA KRIZA I DJEČJA PRAVA
Lidija Petrović
Savjetnica pravobraniteljice za djecu
UN
Globalni milenijski ciljevi razvoja
HRVATSKA







smanjenje relativnog siromaštva;
jamstvo obrazovanja za sve;
ravnopravnost spolova i osnaživanje žena;
smanjenje smrtnosti novorođenčadi i djece;
poboljšanje zdravlja majki;
borba protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i drugih bolesti;
osigurati održivost okoliša; globalna suradnja za razvoj
2010. - Europska godina
borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti
SIROMAŠTVO najteže pogađa djecu,
ugrožava njihove šanse za preživljavanje i razvoj,
uzrok je kršenja mnogih njihovih prava te ima
dugoročne negativne posljedice na djecu
“Jesmo li učinili baš sve što smo mogli da nijedno dijete ne
bude životno ugroženo zbog siromaštva, da nijednom
djetetu neimaština ne bude prepreka za školovanje u
skladu sa sposobnostima, da mu zbog nedostatka novca ne
bude uskraćena potrebna zdravstvena zaštita? “
 Djecu se rijetko pita za mišljenje
 Nemamo pravi uvid u to kako djeca
doživljavaju siromaštvo i kako ih ono pogađa
 Potrebno je da djeca postanu
aktivni sudionici u
donošenju odluka
o intervencijama u području
suzbijanja siromaštva
Konvencija o pravima djeteta
 daje praktični okvir u borbi protiv dječjeg siromaštva
 predviđa niz zaštitnih prava kojima se štite djeca od
ponašanja i postupaka koji negativno utječu na njihove
interese i dobrobit
 ukazuje na potrebu jedinstvene politike prema svoj djeci i
upućuje na osiguravanje jednakih mogućnosti razvoja za
svu djecu
Konvencija o pravima djeteta
Temeljna prava
 pravo na odgovarajući životni
standard
 pravo na najbolju moguću
zdravstvenu skrb
 pravo na kvalitetno
obrazovanje
 pravo na sigurno djetinjstvo
 pravo na slobodno vrijeme
 pravo na sudjelovanje
Konvencija o pravima djeteta
Temeljna načela
NEDISKRIMINACIJA
PRAVO NA
ŽIVOT,
OPSTANAK I
RAZVOJ
SLOBODA
IZRAŽAVANJA I
UVAŽAVANJE
MIŠLJENJA
DJETETA
NAJBOLJI
INTERES DJETETA
DIMENZIJE DJEČJE DEPRIVACIJE
Informiranost
Socijalna i
ekonomska
sigurnost
Zdravstvena skrb i
prehrana
Stanovanje
Zaštita od svih
oblika zlostavljanja
i zanemarivanja
Slobodno
izražavanje
mišljenja
Sloboda
udruživanja
Slobodno vrijeme i
igra
Obrazovanje
ZDRAVSTVENA SKRB
Konvencija o pravima djeteta
članak 24.
obvezuje državu stranku na pružanje najviše moguće razine
zdravlja kao i na korištenje olakšica za ozdravljenje i
oporavak te na osiguranje uvjeta u kojima ni jednom djetetu
neće biti uskraćeno pravo na korištenje zdravstvenih usluga
smanjenje stope smrtnosti novorođenčadi i djece,
osiguranje potrebne medicinske pomoći i zdravstvene
skrbi svoj djeci, sprječavanje bolesti i neishranjenosti,
osiguranje odgovarajuće prehrane i pitke vode,
osiguranje odgovarajuće zdravstvene zaštite majki prije i
poslije poroda, razvoj preventivne zdravstvene zaštite,
savjetovališta za roditelje te obrazovanja i službi za
planiranje obitelji
Poboljšanje
zdravlja i
lakšeg pristupa
zdravstvenoj
zaštiti
Kroz razne
integrirane
politike pružiti
obiteljima
financijsku
podršku te
podršku u
stambenom
zbrinjavanju
Poboljšanja
životnih uvjeta
ugroženih
obitelji
SMANJENJE
ZDRAVSTVENIH
PROBLEMA
osigurati veći broj stručnih djelatnika u sustavu
zdravstva (pedijatara, neonatologa, dječjih psihijatara,
psihologa, logopeda i socijalnih radnika) preporuka
Ureda pravobraniteljice za djecu
OBRAZOVANJE
KLJUČNI INSTRUMENT
POMOĆU KOJEG SE DJECA MOGU OSLOBODITI IZ SIROMAŠTVA
Konvencija o pravima djeteta
članak 28.
Osim priznavanja prava svakom djetetu na odgoj i obrazovanje,
država se obvezuje na pružanje besplatnog i obveznog
osnovnog obrazovanja za svu djecu, na poticanje razvoja
različitih oblika srednjeg obrazovanja, uključujući opće i
strukovno obrazovanje, čineći ih raspoloživim i dostupnim
svakomu djetetu te poduzimanje odgovarajućih mjera
(uvođenje besplatnog obrazovanje i osiguranja materijalne
podrške te osiguranje jednakog pristupa visokom obrazovanju
na temelju sposobnosti)
OBRAZOVANJE
Načelo jednakih mogućnosti
za svu djecu
Jednakost i nediskriminacija - važni
elementi prava na obrazovanje
Djeca
iz financijski
i kulturno
depriviranih
okruženja,
siromašnih
obitelji
• neravnopravna pozicija u odnosu na
drugu djecu
• veći rizik da postanu žrtve fizičkog i
psihičkog nasilja, kako u školskom
okruženju tako i u obitelji
• ne mogu si priuštiti kvalitetne
sadržaje
• proživljavaju iskustvo diskriminacije
po osnovi neimaštine
• brojna ograničenja u ostvarivanju
svojih potencijala
MATERIJALNA
DEPRIVACIJA
EMOCIONALNI
TERET
SRAM
SLOBODNE AKTIVNOSTI
Konvencija o pravima djeteta
članak 31.
svako dijete ima pravo na odmor i slobodno vrijeme, na igru i
razonodu primjerenu njihovoj dobi, kao i na sudjelovanje u
kulturnom životu i umjetnostima te da sva djeca trebaju imati
jednake uvjete za provođenje slobodnog vremena
Dostupnost sporta i drugih aktivnosti
trebala bi biti obveza države, koja ih ne bi
smjela uvjetovati talentom ili
financijskom mogućnošću roditelja
DRUGI OBLICI POMOĆI OBITELJIMA
Uključivanje djece u
predškolske ustanove
Besplatan prijevoz učenika do
škola
Savjetodavna pomoć pri
razvijanju roditeljskih
kompetencija
Besplatni školski udžbenici
Pravovremeno pružanje
pomoći posebno ranjivim
skupinama djece
Besplatne izvanškolske
aktivnosti
Zabrana ekonomskog
iskorištavanja djece
Preporuke Ureda pravobraniteljice za djecu
 Raspodjela sredstava namijenjenih djeci i njihova zasebna
alokacija u proračunu, na nacionalnoj i lokalnoj razini
 Ostvarivanje najviše moguće razine zdravlja i pristup
zdravstvenoj zaštiti
 Pravo na besplatno i svima dostupno obrazovanje i
slobodne aktivnosti
 Davanje djeci razumljivih informacija o pojedinim fazama i
mjerama strategije smanjenja siromaštva
 Čuti dječju percepciju siromaštva i omogućili im aktivno
uključivanje
 Znanstveno istražiti problem utjecaja dječjeg siromaštva
Poštovati prava djece
znači
donijeti odluku
da se na stavkama proračuna
koje se odnose na djecu
NE ŠTEDI
www.dijete.hr
[email protected]

similar documents