TISZK_zárás_ESZA_uszt

Report
Az ESZA Nonprofit Kft. helye a
pályázatkezelésben, illetve a TISZK
pályázatok az ÚMFT-ben
A pályázatkezelőről - ESZA, WSA, STRAPI
•
Első lépésben az WSA EU pályázatkezelési feladatainak átvételének és az ESZA
hazai pályázatkezelési portfóliójának átadásának előkészítése történt meg
•
Az előkészítést 5 szakmai munkacsoport végezte
•
A STRAPI feladatainak átvétele 2010. december közepén indult el
•
A kijelölő rendelet 2010. december 31-én jelent meg
•
A portfólió változás 2011. január 1-el lépett életbe
•
Portfólió változás
•
ESZA által kezelt Nemzeti Civil Alapprogramhoz tartozó hazai pályázati
portfólió átadása a korábbi OKMTI, most Wekerle Sándor Alapkezelőnek
(WSA), valamint Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázatainak átadása az
NCSSZI részére
•
A WSA és a STRAPI által kezelt TÁMOP, TIOP, KMOP prioritások pályázati
portfóliójának átvétele
•
A teljes TÁMOP és TIOP, valamint a kapcsolódó KMOP konstrukciók kezelése
az ESZA-ban történik
•
A portfólió változás az ESZA összes működési területét érinti
Gyors és hatékony
forráskijuttatás és felhasználás
Ügyfélszolgálat, kommunikáció
Gazdálkodás és jog
Az összevonás kivitelezésének tervezése 2010. októberben indult el
Panaszkezelés
•
Ellenőrzés,
szabálytalanság kezelés
Az EU pályázatkezelési portfólió összevonásának célja a gyors és hatékony
forráskijuttatás, az ügyfélkiszolgálás egyszerűsítése és átláthatóbbá tétele
Pályázat kezelési
folyamatok
•
Informatika, infrastruktúra
Szervezeti kultúra és humánerőforrás
Intézményrendszer
Közigazgatási és
Igazságügyi
Minisztérium
Nemzeti
Fejlesztési
Minisztérium
vállalkozási szerződés:
NCA, hazai pályázatok
tulajdonos
Nemzeti
Fejlesztési
Ügynökség
Service Level Agreement:
NFT, ÚMFT, ÚSZT
ESZA
Nonprofit
Kft.
Nemzetgazdasági
Minisztérium
vállalkozási szerződés:
hazai pályázatok
Nemzeti Erőforrás
Minisztérium
vállalkozási szerződés:
hazai pályázatok
Feladatok, tevékenységek
14 000 db
összes beérkező
uniós pályázat
6 039
összes nyertes
uniós pályázó
szerződéskötés, módosítás
725 276 939 379 Ft
összesen leszerződött
uniós forrás
foglalkoztatás
felnőttképzés, szakképzés
pályázatok meghirdetése
nyomon követés
ellenőrzés
pályázatok érkeztetése
szabálytalanságok jelentése
szociális ügy
esélyegyenlőség
idősügy
civil szervezetek támogatása
fogyasztóvédelem
elszámolások és kifizetések
értékelés
segédletek, útmutatók
projektzárás
döntés-előkészítés
kiemelt projektek bonyolítása
fogyatékosságügy
gyermek- és ifjúságügy
gyermek- és ifjúságvédelem
kábítószer-prevenció
oktatás
egészségügy
Az ESZA pályázati portfóliója a feladatok átvételével
darabszámban háromszorosára, értékben több mint
duplájára növekedett
Beérkezett pályázatok / db
Hatályos szerződések / db
16 000
7 000
14 000
6 000
Hatályos szerződések /
MrdFt
800
12 000
10 000
8 000
700
5 000
600
4 000
500
400
3 000
6 000
300
2 000
4 000
200
1 000
2 000
0
100
0
2010 évvége
2011 eleje
2010 évvége
2011 eleje
0
2010 évvége
2011 eleje
Ügyfeleink
TISZK-ek a 2007/2008, 2009/2010-es
kiírásokban
TÁMOP 2.2.3-07/1
TÁMOP 2.2.307/2
TIOP 3.1.1-08/1 KMOP 4.1.1/A
TÁMOP 2.2.309/1
TÁMOP
2.2.3.B-09/1
TIOP 3.1.109/1
Összesen
Kedvezménye
zettek száma
12 db
31 db
20 db
7 db
18 db
6 db
12 db
106 db
Lekötött
forrás
2 700 000 000
9 700 000 000
16 300 000 000
5 400 000 000
5 300 000 000
1 100 000 000
8 900 000 000
49 400 000 000
Kifizetett
előleg
847 377 827
3 414 192 254
4 165 916 882
674 879 370
1 847 336 619
298 627 213
2 671 264 719
13 919 594 884
Számla alapú
kifizetés
1 623 479 215
5 921 498 436
11 263 340 888
4 145 416 164
2 264 624 192
543 236 516
1 654 268 796
27 415 864 207
Összes
kifizetett
támogatás
2 470 857 042
9 335 690 690
15 429 257 770
4 820 295 534
4 111 960 811
841 863 729
4 325 533 515
41 335 459 091
91,51%
96,24%
94,66%
89,26%
77,58%
76,53%
48,60%
83,68%
Forrásfelhasz
nálás aránya
Projektek zárásának, megvalósításának
aktuális helyzete
2007-2008-as kiírások: összesen 70 Kedvezményezett
TÁMOP 2.2.3-07/1: 12 projekt, 10 lezárt, 2 ellen szabálytalansági eljárás van
folyamatban, 91.5 %-os forrásfelhasználás
TÁMOP 2.2.3-07/2: 31 projekt, 29 lezárt, 1 ellen szabálytalansági eljárás van
folyamatban, 1 ZPEJ feldolgozás alatt, 96.2 %-os forrásfelhasználás
TIOP 3.1.1-08/1: 20 projekt, 9 lezárt, 1 szabálytalansági eljárás, 4
meghosszabbított projekt, amely még megvalósítás alatt van, a többi
projekt zárása folyamatban, 94.6 %-os forrásfelhasználás
KMOP 4.1.1/A: 7 projekt, 5 lezárt, 1 zárása folyamatban, 1 még megvalósítás
alatt, 89.2 %-os forrásfelhasználás
2009-2010-es kiírások: összesen 36 Kedvezményezett
TÁMOP 2.2.3-09/1, TÁMOP 2.2.3.B-09/1, TIOP 3.1.1-09/1:
projektmegvalósítások még nagyrészt folyamatban
TÁMOP 2.2.3.B-09/1: 4 szakmailag lezárt projekt, 1 záró jelentés került eddig
benyújtásra, 2 projekt 1 éven túli meghosszabbításra került IH engedéllyel
Záró elszámolási csomag
Záráshoz információk: ESZA honlapon az „Pénzügyi elszámolás részletes
szabályai” elnevezésű dokumentum
(http://www.esza.hu/dokumentumok/altalanos-penzugyi-utmutatok_520)
A záró csomag ellenőrzése három részből áll:
 ZKK ellenőrzése
 ZPEJ ellenőrzése
 Záró helyszíni ellenőrzés
Amíg e három rész között egy is van, ami nem megfelelő, addig a
teljes csomag nem hagyható jóvá és a ZKK-ban igényelt összeg sem
fizethető ki.
Záró elszámolási csomag
 Szakmai és pénzügyi ág találkozása
 Kedvezményezettnek egyszerre kell benyújtania a két dokumentumot a
TSZ-ben meghatározott időpontig (3.3.3 pont) elektronikusan (=online
számlakitöltőn keresztül generált formanyomtatványok) és papír alapon
 Fontos: a projekt fizikai megvalósulását követő időszakban a
Kedvezményezett részéről csak pénzügyi teljesítés történhet, tehát számla
nem állítható ki és semmilyen teljesítés a szállítók részéről nem
megengedett.
 A ZKK+ZPEJ benyújtásáról a KSZ levélben tájékoztatja a
Kedvezményezettet, a határidő lejárta előtt 15 naptári nappal
 Záró elszámolás esetén nem érvényesül a jó-tételek továbbengedésének
a szabálya!
 A ZKK és ZPEJ hiánypótlás/korrekció/elfogadás/elutasítás egyszerre, egy
levélben történik.
 Kifizetés csak a ZPEJ elfogadását követően történhet meg!
Záró elszámolási csomag
Fontos!
 ZKK tartalmazzon minden elszámolható, a projekttel kapcsolatosan
felmerült költséget, ami még nem került eddig elszámolásra benyújtásra
 Elszámolhatósági feltételeknek megfelelően kerüljön összeállításra,
tekintettel arra, hogy további elszámolás benyújtására nincs lehetőség.
 SZM, VB: a projekt fizikai zárását követően semmilyen módosításra nem
lesz lehetőség
 A Támogatási Szerződésük kritikus részein (indikátorok, költségvetés) az
esetlegesen szükséges módosításokat még a záró csomag benyújtása előtt
végezzék el, a vonatkozó kérelmeket nyújtsák be felénk még a projekt
fizikai zárásáig
 A hatályos költségvetésnek meg nem felelő tételek (pl. sortúllépés esetén)
véglegesen elutasításra fognak kerülni
 Indikátorok nem teljesülésekor szabálytalansági eljárás indul, mely
visszakövetelést eredményezhet.
 Előleg elszámolása: A kedvezményezettnek a ZKK-ban kell legkésőbb
elszámolni az előleggel.
Záró helyszíni ellenőrzés
A záró elszámolási csomag ellenőrzésének határidején belül záró helyszíni
ellenőrzést folytat le a Kedvezményezetteknél a KSZ
A projekt megvalósulásának teljes körű dokumentum alapú ellenőrzése:
pénzügyi, szakmai teljesítés, közbeszerzések, nyilvánosság, horizontális
szempontok teljesülése:
 A támogatási szerződésben rögzítettek teljesítésének ellenőrzése
 A benyújtott PEJ-ekben leírtak ellenőrzése
 A végrehajtás a jogszabályi előírásoknak megfelelő
Indikátorteljesítések:
 A projekt során elért indikátorok teljesítésének igazoló dokumentumai (a
dokumentum az indikátor fajtájától függ, de minden esetben egyértelműen,
és objektíven mutatja a vállalt indikátor számszerű, dokumentált
megvalósulását)
 Teljesült és vállalt indikátor érték összehasonlítása:
100%-90% rendben
90%-75% arányos kifizetés
75% alatt meghiúsult a projekt, támogató eláll a szerződéstől.
Fenntartási kötelezettségek, fenntartási
jelentés
 A ZKK/ZPEJ értesítő levélben tájékoztatjuk a kedvezményezettet
fenntartási jelentés benyújtási kötelezettségéről, amelynek részletes
szabályait a pályázati útmutató és a támogatási szerződés tartalmazza
Pályázati útmutató C10. pontja:
- A támogatott beruházással létrehozott szolgáltatásokat az 1083/2006/EK
rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig
fenntartja es üzemelteti.
- legalább 5 évig fenntartja es működteti a TISZK-et
- A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve
kifejlesztett szolgáltatások es eszközbeszerzés) a fenntartási kötelezettség
fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető
el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.
- A projekttel kapcsolatos minden dokumentumot 2020. december 31-ig meg
kell őrizni, elkülönítetten kell tartani
- Amennyiben az indikátoroknál hatásindikátort vállalt, akkor azokat az ott
leírtak szerint teljesíteni kell (és jelenteni róla)
Fenntartási kötelezettségek, fenntartási
jelentés
 A fenntartási időszak időtartama 5 év, melynek kezdete a projekt
befejezését követő nap.
 Jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma első PFJ esetén: a projekt
befejezését követő nap. A jelentés tárgyát képező időszak záró dátuma a
kezdőnaptól számított 12 hónap utolsó napja lesz.
Projekt befejezése= TSZ 3.3.2 (esetenként eltérhet) pontja alapján „A Projekt
akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a
Kedvezményezett zárójelentését elfogadta és az utolsó kifizetési kérelem
alapján a támogatást átutalta.” Tehát a fenntartási időszak kezdete a
ZPEJ+ZKK elfogadásának napját követő nap.
 A fenntartási jelentést, a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári
napját követő 15 munkanapon belül kötelező benyújtani.
Projektmegvalósítás problémái
Főbb problémák a projektmegvalósítás alatt:
 Indikátor értelmezési és teljesítési problémák: az értelmezéseket az IH
egységesen próbálta tisztázni az információs napokon, ahol lehetett, ott
pedig szerződésmódosítással korrigáltuk az értéket, DE! a minimálisan
elvárt célérték alá nem mehetett egy projekt sem
 Horizontális szempontok módosítása: sok Kedvezményezett a
projektirodára értelmezte a szempontokat, vagy a 2007-2008-as kiírások
esetében pedig a pályázó Önkormányzatra, ezt szerződésmódosítással
kellett kezelni, a TISZK intézményekre aktualizálni
 Közbeszerzések esetleges sikertelensége, vagy elhúzódása a projekt
időtartamának eltolódását okozta: projekthosszabbításokkal kezeltük, ahol
az indokoltsága alátámasztott volt, ha túlnyúlt a pályázati útmutató által
megszabott maximális projekthosszon, akkor az IH engedélyével
 Tájékoztatás és nyilvánosság nem megfelelő teljesítése: EU-s logók
hiánya, az arculati kézikönyv előírásainak be nem tartása
 Nagyszámú szerződésmódosítás és változásbejelentés kezelése
nehézkes, és néha elhúzódó egyeztetéseket eredményezett
Eredmények számokban, képekben
 66 TISZK támogatása a 2007-2012 közötti időszakban, országosan
összesen 86 TISZK létezik
 309.859 tanulót érintettek a fejlesztések –közvetve, vagy közvetlenül
(támogatott TISZK-ek össztanuló létszáma), ez a 2010-2011-i tanévre:
294.101 főre csökkent
 Fenntartása a támogatással létrehozott szolgáltatásoknak és magának a
TISZK intézményeknek a legkésőbb záró projekthez viszonyítva:
2017. decembere
32 TISZK infrastrukturális fejlesztése is
megvalósult (TIOP, KMOP): TIOP-3.1.1-09/1,
felújítás
KMOP-4.1.1/A: zöldmezős beruházás
Korszerű tanműhelyek, eszközbeszerzés
Tanártovábbképzések
Szakmai munkacsoportok: tananyagfejlesztés,
közös stratégiák kidolgozása
Konferenciák, a nyilvánosság erősítése
Köszönöm a figyelmet!
Sok sikert a projekt zárásához!
Kovács Ágnes
Uniós Programvezető
ESZA Nonprofit Kft.

similar documents