ppt-presentation

Report
På jakt efter en socialt hållbar värld
Compassion, en essentiell faktor för
social hållbarhet
Christina Andersson
Compassion
– en essentiell faktor för social hållbarhet
Leg.psykolog, författare, forskare vid
Karolinska Institutet och Handelshögskolan.
2014-11-06
Center for social sustainability
Karolinska Institutet
Målsättning:
Att skapa en gemensam plattform för forskare från olika
vetenskapsområden med fokus på begreppet social hållbarhet
ledord: medkänsla, empati, tillit och altruism.
Definition:
”Att uppmärksamma att andra, eller du själv mår dåligt,
har det svårt och aktivt vilja försöka minska lidandet och öka välmående”
Vad är compassion (medkänsla)?
Ett verktyg för att träna sin hjärna i trygghet och lugn för att
hantera livets med- och motgångar
Ett förhållningssätt till livet
Innebär att rikta värme, vänlighet, omsorg och förståelse mot
sig själv och andra
Compassionträning (ej terapi):
Fokus: Den trygga hjärnan - att
göra sig trygg och lugn för att få
tillgång till hjärnans förmågor för
bättre koncentration, kreativitet,
planeringsförmåga och välmående
Modell över hur vår hjärna och kropp fungerar - de system som styr våra
beteenden, tankar och känslor - trygghetssystemet, hotsystemet,
utforskandesystemet
CFT:s kärna
Det är inte bara närvaron av det som man tycker känns hotfullt
och obehagligt utan också frånvaron av det som gör oss trygga,
trygghetsskapande stimuli och situationer som kan skapa rädsla.
S. 47 Compassionfokuserad terapi.
Compassionsignaler
1. Beröring
2. Tonläge
3. Ögonkontakt
Mental träning: ”Compassion mind-set”
Färdigheter
Compassio
n
Egenskaper
• Känslor
• Beteende
• Visualisering
• Sympati
• Empati
• Motivation till
välmående
• Icke-dömande
• Tolerans av obehag
Compassion Mind Training
5-8 veckor
Jobba med känslor, tankar och compassionagerande
utifrån konkreta vardagssituationer
Visualiseringsövningar
Compassionträning har effekt i form av:
Minskad depression, ångest, självkritik, skam
Gilbert P. och Procter S. (2006). Compassionate mind training for people with high shame and self-criticism: overview and pilot
studie of a group therapy approach. Clinical psychology and psychotherapy, 13,353-397.
Ökade positiva känslor, ökad självacceptans, ökad grad
av positiva relationer med andra och bättre fysisk hälsa
Fredrickson B. L., Cohn M. A., Coffey K. A., Pek J., Finkel S. M. (2008). Open hearts build lives: positive emotions, induced through
loving-kindness meditation, build consequential personal resources. Journal of personality and social psychology, 95, 1045-1062.
Sagt om Compassionträning:
1. Bättre på att ta hjälp. Istället för - ”ensam är stark”.
2.Att förstå olika situationer och inte vara dömande mot mig själv.
3. ”Att jag faktiskt har lärt mig att hindra de värsta spiraltankarna att
snurra”
4. Känns inte som katastrof att göra fel. Har lärt mig något till nästa gång.
5. Jag har känt mig gladare och tryggare. Mer stabil och balanserad. Känner
att jag kan bära mer och att jag är bättre på att ta hand om mig själv.
Compassioneffekten:
Match – Mismatch-Reparation
Ger mod att förändras och ta ansvar
”Survival of the fittest”
-Herbert Spencer
”Survival of the kindest”
-Dacher Keltner
"If you want others to be happy, practice compassion.
If you want to be happy, practice compassion”
Dalai Lama

similar documents