Magnus Foged

Report
’BÆREDYGTIG
VA R M E F O R S Y N I N G A F
L AV E N E R G I B Y G G E R I ’
- S P Æ N D I N G S F E L T E T M E L L E M
K O L L E K T I V O G L O K A L F O R S Y N I N G
V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi,
TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012
F U S I O N
2 0 1 2
DISPOSITION
 Case: Bæredygtig varmeforsyning af Nordhavn
 Samspil mellem kollektiv og lokal forsyning
 Store decentrale varmeteknologier
 Solfangere og solceller
F U S I O N
2 0 1 2
NORDHAVN
–FREMTIDENS BÆREDYGTIGE BYDEL

Københavns Kommune har en målsætning om at skabe en bæredygtig bydel med
bl.a.


100% Lavenergibyggeri (BR2020)
Laboratorium for grøn energiforsyning
F U S I O N
2 0 1 2
Ø-FORSYNING ELLER SYSTEMSYNERGI

Som alternativ til kollektiv fjernvarme undersøges forskellige ø-løsninger –
både på områdeniveau og på bygningsniveau

I Varmeplan Hovedstaden 3 undersøges ’både og’ scenarier med bl.a. store
varmepumper og geotermi, der f.eks. kunne placeres i Nordhavn.
Byens
Forsyning i
Nordhavn
forsyning
Nordhavns
forsyning
Byens
forsyning
F U S I O N
2 0 1 2
SCENARIER FOR VARMEFORSYNING
Kollektiv fjernvarme
Lokal fjernvarme
•Alternative scenarier til kollektiv fjernvarme i Nordhavn:
•Stor decentral varmepumpe (havvand) + elpatron til spids/reserve
•Individuelle varmepumper pr. bygning (jord/luft-luftvarmepumper??)
•Beregninger: samfunds, bruger-selskabsøkonomi, CO2
•I begge scenarier: Lavtemperaturfjernvarme, varmeforbrug: BR2015/BR2020
F U S I O N
2 0 1 2
FORBRUGSFORUDSÆTNINGER





Udgangspunkt i bygningsreglementets lavenergiklasser 2015 og 2020
- Københavns Kommunes krav til alt nybyggeri.
Få erfaringer med lavenergibyggeri (især etagebyggeri)
Rumvarmeforbruget skal elimineres helt, hvis 2020 standarden skal overholdes.
Brugsvandsbehov vurderes at fylde hele energirammen
Nødvendigt at fratrække VE produktion i BR2020 rammen for at nå i mål.
Energiforbrug fordelt på energiramme BR2015
kWh/m2/år
Energiforbrug fordelt på energiramme BR2020
Boliger
Erhverv
- Brugsvand (inkl. tab)
20
7,5
- Brugsvand (inkl. tab)
- Rumvarme (inkl. adfærdstillæg)
15
20
-Rumvarme
3 * 2½
13 * 2½
42,5
60
Varme og el i alt
30
41
Energiramme BR 2020
- El
Varme og el i alt
Energiramme BR 2015
kWh/m2/år
- El
Boliger
Erhverv
20 * 0,6
7,5 * 0,6
0
0
3 * 1,8
13 * 1,8
17, 4
27,9
20
25
F U S I O N
2 0 1 2
ENERGISTYRELSENS FORUDSÆTNINGER
FOR SAMFUNDSØKONOMI

Energistyrelsens samfundsøkonomiske forudsætninger

5 % kalkulationsrente

25-årig beregningsperiode, reinvesteringer medtages.

Anlægsaktiver hvis levetid går ud over 25 år medregnes som scrapværdi for
den resterende levetid.

Der regnes i faste priser.

CO2 prissættes.

Nettoafgiftsfaktor 1,17 tillægges investeringer (skal opveje for at afgifter ikke
medtages i samfundsøkonomi, men i praksis vil påvirke betalingsvilligheden i
samfundet)
F U S I O N
2 0 1 2
BEREGNING AF SAMFUNDSØKONOMISK
FJERNVARMEPRIS
 Baseret på produktionsmiks for fjernvarmeproduktionen (fra VPH 2 CO2 neutral scenarium)

Det antages at produktionsmiks til de nye byområder er som gennemsnittet af fjernvarme i
øvrigt (dvs. gennemsnitsbetragtning). Biomasse forudsat som værende træpiller.

For affald er anvendt en substitutionspris på 30 kr./GJ varme ekskl. Afgifter

Foruden brændselsudgifter samt miljøomkostninger er inkluderet dækningsbidrag til
reinvesteringer i fjernvarmeproduktionssystemet på 23,80 kr./GJ svarende til KE's
afskrivninger på AMV1

Der er desuden indregnet variable D&V omkostninger til produktion

Der er ikke medtaget D&V omkostninger for fjernvarmenettet (vurderet som marginale)

Fjernvarmeprisen er opgjort som en nettovarmeproduktionsomkostning, dvs. totale
faktiske omkostninger til el- og varmeproduktion minus værdien af den producerede
el.
F U S I O N
2 0 1 2
RESULTATER
•Kollektiv fjernvarme er økonomisk og CO2mæssigt den bedste løsning også til
lavenergibyggeri.
Grundanalyse (BR2015)
Samfundsøkonomi, NPV. mio. kr.
Det skyldes:
•Stordriftsfordele ved fjernvarme baseret på
kraftvarmeproduktion
150
100
118
70
50
• Billigere at tilslutte kunder tæt på
fjernvarmenettet end at investere i nye lokale
produktionsanlæg.
•Forsyningssikkerhed fordyrer individuel løsning.
0
Fjernvarme scenarie
Dec.
VP
Følsomhed (BR2020)
Samfundsøkonomi, mio. kr.
42
Grundanalyse (BR2015)
Brugerøkonomi, NPV. mio. kr
182
200
100
71
0
50
40
30
20
10
0
31
Fjernvarme
Fjernvarme scenarie
Dec.
VP
Dec.
VP
F U S I O N
2 0 1 2
RESULTATER (FORTSAT)




El vil mange år frem have en højere CO2 emission end fjernvarme, fordi når vinden
ikke blæser vil en del af elforsyningen være baseret på kulkondensproduktion.
Marginal opgørelsesmetode anvendt, fordi det mest korrekt afspejler sammenhæng
mellem el og fjernvarmeproduktionen.
’Negativ’ CO2 for fjernvarmen skyldes at el fra biomassebaseret kraftvarme
fortrænger ren elproduktion på kul
Energistyrelsen har skiftet fra marginal til gennemsnitlig beregningsmetode
– sandsynligvis fordi den gennemsnitlige metode er enklere at beregne.
En gennemsnitlig beregningsmetode
er hensigtsmæssig til historiske CO2
opgørelser, mens den marginale
metode er relevant til CO2 prognoser.
F U S I O N
2 0 1 2
FJERNVARME – DECENTRALE PROJEKTER
I STOR SKALA SOM ANALYSERES NU
•Lavtemperaturfjernvarme
(70 C fremløb)
•Varmelager (300.000 m3, 200 MW)
•Geotermi (75 MW)
•Stor eldrevet varmepumpe (ca. 10 MW)
(Muligvis til geotermi, køling/varme)
•SMART styring af decentrale teknologier
i forhold til optimering af
Kraftvarme-produktion og vindoverløb – fjernvarmesystemet som lager.
F U S I O N
2 0 1 2
VE - SOLENERGI
VE varme fra solfangere

Varmeplan Hovedstaden viser at store solvarmeanlæg, bedre kan betale sig end mindre
solvarmeanlæg placeret på tage (50% besparelse).
 Det skyldes stordriftsfordele – færre vekslere, pumper mv. til store anlæg.

Solvarmeanlæg leverer især om sommeren, hvor fjernvarmesystemer med meget
affaldsvarme har varme nok. Derfor vurderes solvarme først relevant for
fjernvarmeområder som København på sigt, når affald til forbrænding er reduceret. I
ydersæsonerne (forår/efterår) risikerer solvarme at fortrænge biomassekraftvarme.
VE el fra Solceller


Ved etablering af solcelleanlæg, er der ikke forskel på etablering af markanlæg i forhold til
tagintegrerede anlæg
Ud fra en systembetragtning har solceller en mindre CO2-fordel, fordi det fortrænger noget
elproduktion baseret på kul. I ydersæsonen risi bedre kan betale sig til tage end solvarme
F U S I O N
2 0 1 2
E K S T R A M AT E R I A L E O M
FORUDSÆTNINGER
F U S I O N
2 0 1 2
FORUDSÆTNINGER FOR
SAMFUNDSØKONOMI OG CO2

Anlægsinvesteringer lægges i første år. Driftsomkostninger følger gennemsnitlig
udbygningstakt over perioden (ca. 60.000 m2/år).

Fremskrivning af CO2 emissioner for el baseret på marginale CO2 emissionsfaktorer
baseret på Varmeplan hovedstaden 2, CO2 neutralt scenarium.

Emission for varme beregnet på basis af samlet lastfordeling for el og varme fratrukket
elforsyningens CO2 andel.

Selv om Energistyrelsen i 2011 udskiftede opgørelse af marginale emissionsfaktorer for el
med gennemsnitlige faktorer anvendes marginal metode som i Varmeplan Hovedstaden –
vurderes fortsat at være mest korrekt.
F U S I O N
2 0 1 2
BRUGERØKONOMI (OMKOSTNINGER) OG
SELSKABSØKONOMI (CASHFLOW)
 Kalkulationsrente på 3%, 25 årig
afskrivningsperiode + reinvesteringer og
scrapværdi
 Inkl. afgifter og tilskud (ENS)
 KEs takster 2011 anvendt til vurdering af
selskabsøkonomi (cash flow) fremskrevet med
stigning i ENS’ brændselspriser.
F U S I O N
2 0 1 2

similar documents