Patrik Sundström 20140527

Report
Slutbetänkande –
Rätt information på rätt plats i rätt tid
Utredningen om rätt information i
vård och omsorg
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Uppdraget
• Lämna förslag till en mer ändamålsenlig
och sammanhållen informationshantering
inom och mellan hälso- och sjukvården och
socialtjänsten
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Kort om problembilden
- Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika
villkor i olika delar av landet, negativ påverkan på
möjligheterna bl.a. att
-
se till att info finns tillgänglig där patienten möter sjukvården
kvalitetssäkra processer över vårdgivargränser
arbeta förebyggande m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning)
ta ansvar för hälso- och sjukvården som huvudman
säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar
- Försvårande möjligheter att bedriva integrerade
verksamheter HSL + SoL = risker för individen
- Risker för personer med nedsatt beslutsförmåga
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
forts. problembilden
- Dubbeldokumentation i integrerade
verksamheter
- Dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL?
- Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen
- Avsaknad av en aktiv tillämpning av
lagstiftningen
- Bristande implementering i IT-system
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Leveranser
• Delbetänkande
– Juni 2012 – Bättre behörighetskontroll
– Maj 2013 – Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för
vuxna med nedsatt beslutsförmåga
• Delredovisning – Tillämpningsstöd för gällande rätt
– December 2013 – Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i
hälso- och sjukvård och socialtjänst
• Slutbetänkande 30 april 2014
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Delredovisning med tillämpningsstöd
• Frågor och svar
• PM
 Systematiskt kvalitetsarbete - att följa upp förbättra
resultatet för patienterna
 Studentens möjligheter att ta del av och använda
patientuppgifter
 Att ta del av patientuppgifter i system för sammanhållen
journalföring
http://www.sou.gov.se/sb/d/18347
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Får patienten bidra
med uppgifter till
journalen t.ex. genom
att fylla i elektroniska
formulär?
Ja. Vårdgivaren ansvarar för
patientjournalens innehåll
och utformning. Vårdgivaren
kan bestämma att patienten
själv kan fylla i vissa
uppgifter och under vilka
former det ska ske.
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Får den som deltagit
i vården av en
patient gå in i
journalen för att följa
upp hur det gick?
Ja, med stöd av uppdrag och
riktlinjer. Det ingår normalt
sett i arbetsuppgifterna att
följa upp resultatet för
patienterna. Vårdgivaren ska
närmare beskriva hur det
systematiska kvalitetsarbetet
ska gå till.
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Slutbetänkandet - våra förslag
• Två nya lagar; hälso- och sjukvårdsdatalag
och socialtjänstdatalag
• En informationshantering
–
–
–
–
–
–
med individen i centrum
för jämlik vård och omsorg oavsett organisation
som stödjer säkerhet och främjar kvalitetsutveckling
som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg
med modern teknik
som säkrar integritetsskyddet
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Hälso- och sjukvården, bl.a.
• Samma förutsättningar för alla vårdgivare som
finansieras av samma huvudman
• Ökade möjligheter för huvudmannen att följa upp
m.m. offentligfinansierad hälso- och sjukvård
• Regler som säkrar informationstillgång vid
verksamhetsövergångar
• Säker tillgång till varningsinformation och
uppgifter om ordinerade läkemedel (inga spärrar)
• Regler för personer med nedsatt beslutsförmåga
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Hälso- och sjukvården, forts
• Möjligheter att använda kvalitetsregister för att säkra
och utveckla processer över vårdgivargränser
• Förtydligade och förenklade regler genomgående
– t.ex. samtycke till vård = samtycke till informationsinhämtning
• Förändrat signeringskrav – inget krav på ”kvittens”
• Tydligare krav på IT-systemens utformning
• Stärkt ställning för patienten – sekretessen gentemot
patienten själv tas bort
• Patienten kan låta anhöriga ta del av journaler på nätet
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Informationsutbyte mellan sjukvården
och socialtjänsten
• Två olika möjligheter tillhandahålls när en person har
sammansatta behov av både sjukvård och socialtjänst
– Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst
• Ger t.ex. primärvården möjlighet att titta in i dokumentationen på
SÄBO vid läkemedelsutvärderingar
– En gemensam vård- och omsorgsjournal
• Ger t.ex. möjligheter i äldreomsorgen att ha en gemensam bild av
individens hälsosituation
• Ersätter patientjournalen och den sociala journalen
• Ska innehålla både det som ska dokumenteras i en patientjournal
och det som ska finnas i en social journal
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Socialtjänsten, generella förslag
• Slopade sekretessgränser mellan nämnder i
samma kommun
• Ökade möjligheter för kommunen att följa
upp m.m. all socialtjänst oavsett utförare
• Bättre möjligheter till kvalitetssäkring
Utredningen om rätt information i vård och omsorg
Socialtjänstdatalag, bl.a.
• En lag som är harmoniserad med sjukvårdens
regelverk:
– Gäller för kärnverksamheten i socialtjänsten
– Tydligt fokus på tillgänglighet och integritet
– Krav på informationssystemens utformning
– Möjlighet till direktåtkomst mellan kommunala nämnder
– Möjlighet till direktåtkomst mellan utförare – om den enskilde
samtycker
– En tydlig reglering med krav på inre sekretess, behörighetsstyrning,
loggkontroll, riskanalyser
– Möjlighet för enskilda att få ta del av egna uppgifter över Internet
och dela dem med anhöriga
Utredningen om rätt information i vård och omsorg

similar documents