TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Report
TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA
ROBÓT BUDOWLANYCH
W05 – ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne - roboty wykonywane w gruncie
budowlanym

Grunt budowlany - część skorupy ziemskiej znajdująca
się bezpośrednio pod budową

Podział gruntów - XVI kategorii ze względu na wartość
oporu jaki stawia grunt przy odspajaniu
98% terenu kraju zalegają grunty I - IV kategorii
Kategoria
gruntu
I
II
III
IV
Charakterystyka i rodzaj
gruntu
Średnia
gęstość
objętościowa
gruntu
[t/m3]
a. Piasek suchy bez spoiwa
b. Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
c. Torf bez korzeni
1,6
1,2
1,0
a. Piasek wilgotny
b. Piasek gliniasty, pył i less wilgotne (twardoplastyczne i
plastyczne)
c. Żwir z ziarnami do 25 mm luźny lub mało spoisty
d. Gleba uprawna z darnią lub z korzeniami grubości do
30 mm
e. Nasyp z piasku oraz piasku mało gliniastego
z gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
f. Torf z korzeniami grubości do 30 mm
1,7
a. Piasek gliniasty, pył i less, mało wilgotne (półzwarte)
b. Rumosz skalny zwietrzelinowy i otoczaki
o wymiarach do 40 mm
c. Glina, glina ciężka i ił, wilgotne (twardoplastyczne i
plastyczne) bez głazów
d. Nasyp zleżały z piasku gliniastego
e. Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
f. Mady i namuły rzeczne gliniaste
a. Less suchy zwarty
b. Glina, glina b. ciężka i ił, mało wilgotne (półzwarte i
zwarte)
c. Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do
10% objętości gruntu
d. Iłołupek miękki
e. Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem
i
odpadkami drewna luz z głazami o masie
do
25 kg stanowiącymi do 10% obj. gruntu.
1,8
1,7
1,3
1,7
1,1
Narzędzia do
odspajania
gruntu
Szufle i łopaty
Przeciętne
spulchnianie
początkowe
Ss, [%]
5 – 15
5 – 15
20 – 30
Łopaty, niekiedy motyki
lub oskardy
15 – 25
20 – 30
1,9
1,8
Łopaty i oskardy z
częściowym użyciem
drągów stalowych
25 – 35
2,0
1,9
1,4
1,8 – 2,0
1,9
2,1
2,1
2,0
2,0
Łopaty przy stałym
używaniu oskardów i
drągów stalowych,
częściowo kliny i młoty
25 – 35
WŁAŚCIWOŚCI GRUNTÓW



gęstość właściwa szkieletu gruntowego: stosunek
masy wysuszonej próbki do jej objętości
gęstość objętościowa: stosunek masy do objętości
gruntu w stanie rodzimym
porowatość gruntu: stosunek ilości porów do objętości
próbki współczynnik spulchnienia: przyrost objętości
gruntu w czasie jego obróbki
S sp 


Vs  Vr
Vr
Vs - objętość gruntu po obróbce
Vr - objętość gruntu w stanie rodzimym


współczynnik
spoistości:
jest
odwrotnością
współczynnika spulchnienia
wilgotność gruntu: stosunek masy wilgoci w gruncie do
suchej masy gruntu
W 
mw  ms
 100 %
ms



ms - masa gruntu w stanie suchym
mw - masa gruntu w stanie naturalnym
kąt stoku naturalnego: kąt pod jakim układa się grunt
po rozkruszeniu

kąt stoku naturalnego: kąt pod jakim układa się grunt
po rozkruszeniu
Skarpy nieobciążone
Skarpy
Szerokość na dnie
obciążone
Kategorie
Gruntu normalnej
wilgotności
I
II
III
IV
V – XVI
do 3 m
ponad 3 m
głębokość [m]
głębokość [m]
głębokość [m]
do 3
ponad 3
do 5
ponad 5
do 3
ponad 5
1 : 1,25
1 :1
1 : 0,67
1 : 0,5
1 : 0,1
1 : 1,5
1 : 1,25
1 : 0,75
1 : 0,67
1 : 0,2
1 : 1,25
1 :1
1 : 0,5
1 : 0,35
1 : 0,1
1 : 1,5
1 : 1,25
1 : 0,67
1 : 0,5
1 : 0,2
1 : 1,25
1 :1
1 : 0,67
1 : 0,5
1 : 0,2
1 : 1,5
1 : 1,25
1 : 0,75
1 : 0,67
1 : 0,35
RODZAJE BUDOWLI ZIEMNYCH

Obiekty stałe:






nasypy drogowe i kolejowe
wykopy drogowe i kolejowe
teren wyrównany po makroniwelacji
zapory wodne i ziemne
wały przeciwpowodziowe
Obiekty tymczasowe:


wykopy i nasypy tymczasowe
wykopy pod fundamenty obiektów budowlanych
DEFINICJE

NASYPY - budowle o określonym kształcie
wykonywane z gruntu budowlanego (np. drogowe,
kolejowe).

WYKOPY - przestrzeń o określonym kształcie i
wymiarach, którą uzyskuje się po usunięciu z danego
miejsca gruntu budowlanego. Dzielą się na:



szerokoprzestrzenne - ich szerokość i długość w znacznym
stopniu przekracza głębokość,
wąsko przestrzenne - szerokość ≤ 1,5m, długość i głębokość
dowolna
jamiste - długość i szerokość ≤ 1,5m.
DEFINICJE – CD.

UKOP - objętość ziemi pozyskiwana (może być z
wykopu pod budynek) potrzebna jako materiał
budowlany.

ODKŁAD - określona objętość gruntu budowlanego
przechowywana na placu budowy w celu wykorzystania w
późniejszym okresie.

ZWAŁKA - zbędna na terenie budowy objętość
wydobytego gruntu budowlanego, miejsce na które
wywozi się niepotrzebny urobek z budowy
KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
 oczyszczenie terenu (usunięcie krzewów i drzew,
rozbiórki obiektów do tego przeznaczonych),
 pomiary geodezyjne (wyznaczenie posadowienia budowli,
nasypów, wykopów, fundamentów),
 odwodnienie wykopów,
 spulchnienie gruntu.
KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH
ROBOTY PODSTAWOWE:
 zdjęcie ziemi roślinnej,
 niwelacja terenu,
 wykopy pod budynki i budowle,
 obsypanie fundamentów i części podziemnych obiektów,
 rozłożenie ziemi roślinnej.
KLASYFIKACJA ROBÓT ZIEMNYCH
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE:
 wyrównanie wykopów szerokoprzestrzennych,
 profilowanie nasypów i skarp,
 zabezpieczenie skarp i nasypów,
 Mikroniwelacja,
 ustawienie małej architektury,
 układanie ziemi roślinnej i roślin, drzew i krzewów.
KARCZOWANIE DRZEW I KRZEWÓW






METODY:
ręczne,
mechaniczne.
Karczowanie - cięcie drzew na wysokości ok. 30 cm
ponad terenem
Karpina - (pniak) do usunięcia zawsze gdy nasyp nad
pniakiem jest niższy niż 2 m
Karczownica - spycharka opancerzona (3 ha lasu
dziennie)
WYZNACZENIE POSADOWIENIA BUDOWLI
– ŁAWY CIESIELSKIE
ODWODNIENIE WYKOPÓW
Zabezpieczenie przed wodą opadową i gruntową
 wykop ponad wodą gruntową zabezpieczenie przed
zalaniem - rowki odwadniające na dnie wykopu i
odprowadzenie wody do studzienek
 wykop poniżej wody gruntowej obniżenie poziomu
wody gruntowej przy zastosowaniu:




igłofiltrów (45 - 65 mm)
igłostudni (65 - 175 mm)
studni (pow. 175 mm)
drenaży (sączki przy odpowiednim pochyleniu i głębokości)
SPULCHNIANIE GRUNTÓW
kultywatory
brony

similar documents