Anne Pauline Jensen

Report
Statens sivilrettsforvaltning
- hva skjer hos oss i 2012?
Ved direktør Anne Pauline Jensen
Fagdag vergemål 05.12.11
SRFs engasjement i vergemålsreformen
04.02.11 – den sentrale vergemålsmyndigheten
vedtas lagt til SRF
2011
– deltagelse i forprosjekt
2012
– etablering av den sentrale
vergemålsmyndigheten
01.01.13 – etablert og operativ på Hamar
Den sentrale vergemålsmyndighetens
hovedoppgaver (I)

Klageinstans

Tilsyn


lovlighetstilsyn

finansielt tilsyn
Finansiell forvaltning
Den sentrale vergemålsmyndighetens
hovedoppgaver (II)

Etatsstyring

Delta i styringsdialogen

Informasjons- og opplæringsvirksomhet

Systemeier for vergemålsapplikasjonen
SRFs oppgaver i 2012

Etablere den sentrale vergemålsmyndigheten

Bemanne egen organisasjon

Bygge opp interne rutiner og systemer

Delta i relevante nasjonale prosjekter
Særskilte utfordringer i etableringsfasen:



Riktig personell på plass til rett tid
Etablere avdeling lokalisert utenfor den
øvrige virksomheten
Tilstrekkelig god kommunikasjon mellom
JD, SRF og fylkesmennene
SRF ser frem i mot:


å etablere en effektiv vergemålsforvaltning
med høy fagkompetanse og økt profesjonalitet
et fortsatt godt samarbeid med fylkesmennene

similar documents