Tweede voorlichtingspresentatie 22 januari 2015

Report
2e Informatiebijeenkomst
Masteropleiding
Donderdag 22 januari 2015
Programma 22 januari 2015
1.Programma master
Mw. dr. H.E.M. Daelmans,
programmaleider master
2. Afronden bachelor/start master
Mw. I. G. Hokke,
teamleider master
3. Vragen
2
Programma master
3
Masterprogramma start 2015
Voorberei dend cos chaCos
p cha ppen
M0
VKP
KTO
3
3
3
9EC
Interne geneeskunde
KTO
9
3
18EC
Heelkunde
KTO
9
Neurologie
3
18EC
6
12EC
totaal
60 EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
Cos cha ppen
Psychiatrie
6
9EC
KTO
3
Verlos/Gyn
6
Kindergnk
6
21EC
KNO
Oog
2
2
Derma KTO
2
2
Ouderengnk
3
3EC 3EC 3EC 6EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
HAG
6
9EC
Soc gnk
2
3 EC
totaal
60 EC
Profileringsjaar
(regul i er/verl engde wetens cha ppel i jke s ta ge/s cha kel ja a r)
Semi-arts-stage
16
Keuzeonderwijs
8
Wetenschappelijke stage
16
22EC
12EC
22EC
Semi-arts-stage
16
Verlengde wetenschappelijke stage
24
34EC
22EC
Schakelstage
24
Wetenschappelijke stage
16
34EC
22EC
Professionele ontwikkeling incl VGT : 4 EC
totaal
60 EC
Hoe zijn de drie masterjaren opgebouwd?
• 1e en 2e masterjaar
Coschappen en Voorbereidend Onderwijs
(KTC en/of Leerhuis)
• 3e masterjaar
Keuze-, wetenschappelijke-, semi-artsstage of
‘Dedicated Schakeljaar’
5
Opbouw masteropleiding
• Voorbereidend onderwijs KTC en leerhuizen
• Leren toepassen van kennis in de praktijk > een rol hebben in
het zorgteam rondom een patiënt
• Altijd met als doel te leren, altijd onder supervisie
• Supervisie door docenten die steeds passen bij jouw verwachte
niveau van zelfstandigheid
6
Masteropleiding
•
•
•
•
Masterprogramma sinds 2008
Een aantal aandachtspunten die zijn bijgesteld
Vanaf september 2015 bijgesteld masterprogramma
Wat is de essentie van de veranderingen
– Alle disciplines zijn gehandhaafd
– i.p.v. 2 korte coschappen per discipline 1 lang coschap
– De voorbereiding van het coschap zit in jaar 1 en jaar 2 vlak
voor het betreffende coschap
– Meer aandacht voor de chronische patiënt
– In jaar 3 is er voor 70 studenten de mogelijkheid tot het doen
van een schakelstage (landelijk)
7
Welke coschappen zijn er?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Interne geneeskunde
Heelkunde
Psychiatrie
Neurologie
Verloskunde/gynaecologie
Kindergeneeskunde
Ouderengeneeskunde
Dermatologie, KNO en Oogheelkunde
Huisartsgeneeskunde
Sociale Geneeskunde
8
Waar loop je je coschappen?
• Diverse ziekenhuizen in de regio Amsterdam
maar ook (ver) daar buiten
• Verpleeghuizen (ouderengeneeskunde)
• Huisartsenpraktijken
• Diverse instellingen m.b.t. maatschappij &
gezondheid (sociale geneeskunde)
• Veel mogelijkheden in het buitenland !
9
Hoe is de masteropleiding opgebouwd?
• Start met voorbereidend coschap in het KTC en in de latere
weken ook in de leerhuizen
• KTO = klinisch training onderwijs ook in KTC en leerhuizen.
– Klinisch redeneren
– Vaardigheids- en relevante kennistrainingen
– Eerste patiëntcontacten in duo’s
• Coschappen
– Deel van zorgteam en leren in kliniek, op poli, diensten
10
Masterprogramma start 2015
Voorberei dend cos chaCos
p cha ppen
M0
VKP
KTO
3
3
3
9EC
Interne geneeskunde
KTO
9
3
18EC
Heelkunde
KTO
9
Neurologie
3
18EC
6
12EC
totaal
60 EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
Cos cha ppen
Psychiatrie
6
9EC
KTO
3
Verlos/Gyn
6
Kindergnk
6
21EC
KNO
Oog
2
2
Derma KTO
2
2
Ouderengnk
3
3EC 3EC 3EC 6EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
HAG
6
9EC
Soc gnk
2
3 EC
totaal
60 EC
Profileringsjaar
(regul i er/verl engde wetens cha ppel i jke s ta ge/s cha kel ja a r)
Semi-arts-stage
16
Keuzeonderwijs
8
Wetenschappelijke stage
16
22EC
12EC
22EC
Semi-arts-stage
16
Verlengde wetenschappelijke stage
24
34EC
22EC
Schakelstage
24
Wetenschappelijke stage
16
34EC
22EC
Professionele ontwikkeling incl VGT : 4 EC
totaal
60 EC
Hoe wordt er getoetst?
• Eind voorbereidend coschap: stationsexamen
• Eind KTO: klinisch redeneer toets (entreetoets) en
tussenbeoordeling
• In coschap: stagebeoordelingen, klinisch redeneer toetsing
• VGT (4x per jaar)
• Portfolio hele jaar door
12
Toetsing (Summatief)
eindbeoord
klin red
STB
stat p cha ppen
Voorberei dend cos chaCos
24/3wk
M0
VKP
KTO
3
3
3
9EC
Interne geneeskunde
KTO
9
3
18EC
eindbeoord
klin red
Heelkunde
KTO
9
Neurologie
3
18EC
6
12EC
totaal
60 EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
eindbeoord,
klin red 2x
eindbeoord,
klin red 2x
Cos cha ppen
Psychiatrie
6
9EC
KTO
3
Verlos/Gyn
6
Eindb
STK
symposiumdagen
Kindergnk
6
21EC
KNO
Oog
2
2
Derma KTO
2
2
Eindb
STK
Ouderengnk
3
3EC 3EC 3EC 6EC
vrije weken, exclusief 3 weken zomervakantie en 2 weken kerstvakantie
Professionele ontwikkeling incl VGT : 3 EC
Profileringsjaar
HAG
6
9EC
Eindb, Eindb
Soc gnk
2
3 EC
totaal
60 EC
symposiumdagen
(regul i er/verl engde wetens cha ppel i jke s ta ge/s cha kel ja a r)
Semi-arts-stage
16
Keuzeonderwijs
8
Wetenschappelijke stage
16
22EC
12EC
22EC
Semi-arts-stage
16
Verlengde wetenschappelijke stage
24
34EC
22EC
Schakelstage
24
Wetenschappelijke stage
16
34EC
22EC
Professionele ontwikkeling incl VGT : 4 EC
symposiumdagen
totaal
60 EC
Wat houdt het 3e masterjaar in?
Verdere groei in zelfstandigheid, keuze van disciplines
• Semi-artsstage (16 weken)
• Wetenschappelijke stage (16 weken)
• Keuzeonderwijs (8 weken)
 Diverse ziekenhuizen / instellingen in de regio en daarbuiten
 Buitenland
14
Wat is het schakeljaar?
• In M3 stage van 24 weken (semi-artsstage en keuze onderwijs
samen)
• Wetenschappelijke stage apart onderdeel dat vóór M1 of in M3
gedaan kan worden
– Als je wetenschappelijke stage in M1 gedaan hebt, kan dat je
kans op een schakelplek in M3 vergroten
• Als je schakelstage gedaan hebt dan
– Kan je dat vermelden op je CV bij sollicitatie
– Heb je kans op korting in de vervolgopleiding (dat wordt na 2
jaar bekeken)
• Bij goed functioneren in vervolgopleiding heeft iedereen kans op
korting
15
Hoe ziet het schakeljaar eruit?
semi-arts stage
16 weken
8 weken
semi-arts stage
16
24weken
weken
16 weken
wetenschap. stage + keuze
16 weken
schakelstage
semi-arts stage + keuze
wetenschap. stage
keuze
24 weken
10 weken
wetenschap. stage
16 weken
Eis: 12 weken in 1 klinische setting
Max 35 plekken in 2015, max 70 in 2016
16
Hoe is de schakelstage opgebouwd?
• Onderdelen semi-artsstage
– Disciplinegebonden kennis en –vaardigheden
– Algemene competenties (CANMeds)
– Discipline-overstijgende competenties (patiëntveiligheid,
doelmatig werken, onderwijskwaliteiten etc.)
– Extra competenties door de vervolgopleider bepaald
– Dit kan per discipline anders zijn
17
Twee typen schakelstage
• Dedicated
– geheel toegesneden op één/ twee disciplines
• Profiel
– breder palet, bv. ondersteunende vakken extramurale vakken
(wordt ontwikkeld)
- de student kan ook kiezen geen schakeljaar te willen doen, en
dan kan hij M3 inrichten zoals ook nu het geval is, met bijvoorbeeld
veel geheel verschillende disciplines
18
Wie doen mee met de schakelstage ?
• Alle disciplines met longitudinale patiëntenzorg die ook
semiartsstage (SAS) hebben m.u.v. neurochirurgie en
dermatologie
• Voor extramurale of ondersteunende vakken wordt een
profielstage gemaakt
• Combinatie met wetenschappelijke stage ‘ervoor of erna’
• In januari zijn 2 studenten gestart. Er zijn voor 8 disciplines nu
schakelstages in ontwikkeling
19
Selectieprocedure
• Student solliciteert op een discipline
– Bij meer dan één locatie:
– gezamenlijk besluit verdeling door opleiders locaties
20
Planning
– Data schakeljaar 1 maal per 3 maanden, dan vallen ze samen
met startdata SAS
– De 8 extra weken dubbelt de student soms met de volgende
semi-arts
21
Toetsing schakelstage
vergelijkbaar met de semi-artsstage
• feedbackboekje met extra formulieren voor extra competenties
(losbladig want per discipline verschillend)
• registratie van prestaties voor het portfolio belangrijk
22
Afronden bachelor /
Start master
Ina Hokke, teamleider master
Welke peildata en normen zijn er in 2015?
Peildata 2015
Norm
Intake 1 *)
9 maart 2015
150 EC’s
Intake 2
1 juni 2015
150 EC’s
Intake 3
21 september 2015
155 EC’s, alle B1 en B2
toetsen
Intake 4
23 november 2015
155 EC’s, alle B1 en B2
toetsen
*) Intake 1 staat open vanaf 30 maart tot 6 april 2015
24
Wat moet ik doen voor de intake ?
• Controleer ruim voor de peildatum of je resultaten goed zijn verwerkt
in VU-net
• Zorg dat je eventuele vrijstellingen zijn verwerkt in VU-net
• Denk na om gewenste startdatum te kunnen kiezen over starten met
- coschappen of
- wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs (16 - 8 weken)
25
Wat zijn de mogelijkheden bij doorstroom
bachelor naar masteropleiding?
• Doorgaan met studeren :
– Wetenschappelijke stage en/of keuzeonderwijs
– Coschappen
• Tijdelijk stoppen : uitschrijven
– Studieduur en studiefinanciering stopt dan
26
Bachelordiploma aanvragen / Uitschrijven
• Als je 180 ECS hebt, kun je - elke maand - je bachelordiploma
aanvragen
• Als je het bachelordiploma hebt aangevraagd, kun je je uitschrijven
als bachelorstudent per laatste van diezelfde maand (per 31/7,
31/8, 30/9 etc.)
27
Wanneer kun je je voor de master
inschrijven?
• Inschrijven kan - alleen bij start van de master geneeskunde –
per 1e van elke maand.
(Voorwaarde: bachelordiploma is aangevraagd/behaald)
• Let wel, inschrijven is niet mogelijk met terugwerkende kracht en
moet dus altijd vόόr de 1e van de maand waarin je ingeschreven
wilt staan.
Inschrijven per 1 augustus 2015
• Als je je per 1 augustus 2015 hebt ingeschreven als masterstudent
en je wilt ingeschreven blijven, dan schrijf je je wéér in per 1
september 2015 (voor het nieuwe collegejaar 2015-2016).
• Heb je je ingeschreven per 1 augustus 2015 en je wilt niet starten
met je master in 2015-2016 dan schrijf je je niet (weer) in per 1
september 2015.
– Let wel, je kunt je dan pas weer inschrijven per 1 september
2016.
– Je behoudt de status van masterstudent - gestart binnen
studiejaar 2014-2015 - met (eventueel) behoud van recht op
studiefinanciering.
29
Samengevat
1. 180 ECS in VU-net
2. Bachelordiploma aanvragen
3. Uitschrijven in Studielink als bachelorstudent
4. Inschrijven als masterstudent in Studielink (en VU-net)
5. Altijd herinschrijven per 1 september
Zie ook: www.med.vu.nl
‘Voorafgaand aan de masterfase’
• Intake
• In- en uitschrijven in Studielink
• Inschrijven als je met de masteropleiding begint
31
Met wie kan ik contact opnemen?
Masterinloopspreekuur: Elke maandag
15:00 – 17:00 uur
kamer D126 (MF)
Email:
[email protected]
Telefoon:
020 – 444 8338
32
VRAGEN?
33

similar documents