Vibeke Post Madsen

Report
Skolereformen og ”FUF”
Oplæg ved
Vibeke Post Madsen
Skolechef
Frederikshavn Kommune
FUF
25. marts 2014
FUF som en del af skolereformen
jf. reformens ambitioner
•
variation, bevægelse, samarbejde, lokalsamfundet,
bevægelse, talentforløb, innovation, udvikle
læringsmiljøer, brug af andre kompetencer, trivsel,
fagligt løft mm.
Ift. vores udmøntning / arbejdsgrupper, projekter mm
•
•
•
•
•
•
•
•
PUC, videndeling og vejledning
Den åbne skole
Folkebibliotek og skolebibliotek
Idræt og bevægelse
Efter skoletid (”Rudersdal”-modellen)
”Danmark Læser”
udvikle SFOernes tilbud
mm.
Folkeskolens rolle
…skal give eleverne kundskaber og færdigheder,
der: forbereder dem til videre uddannelse og giver
dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med
dansk kultur og historie, giver dem forståelse for
andre lande og kulturer, bidrager til deres
forståelse for menneskets samspil med naturen
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.
…skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer
for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne
udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne
muligheder og baggrund for at tage stilling og
handle.
…skal forberede eleverne til deltagelse,
medansvar, rettigheder og pligter i et samfund
med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor
være præget af åndsfrihed, ligeværd og
demokrati.
Reformens tre mål
• Folkeskolen skal udfordre alle elever,
så alle bliver så dygtige, de kan
• Folkeskolen skal mindske betydningen
af social baggrund ift. faglige resultater
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes, bl.a. gennem respekt for
professionel viden og praksis
Skolebestyrelsen
Ny sammensætning:
Børne- og ungdomsudvalget har besluttet at,
sammensætning af skolebestyrelserne sker således:
7 forældrerepræsentanter valgt af og blandt de personer
der har forældremyndigheden over børn, der er
indskrevet i skolen
2 medarbejderrepræsentanter, valgt af og blandt
skolensmedarbejdere
2 elev repræsentanter, valgt af og blandt eleverne på
skolen
1 repræsentant fra det lokale erhvervsliv – udpeget af
den valgte bestyrelse
1 repræsentant fra de lokale foreninger – udpeget af
den valgte bestyrelse
Hvad skal gøre en god skole bedre…?
Bl.a.:
• flere timer, flere fag
• variation og motivation
• opfølgning og test
• andre kompetencer ind i skolen
• andre læringsmiljøer / læringsmåder
• andre opgaver / synsvinkler
• nye samarbejder og partnerskaber
• bygge på viden og evidens

similar documents