Skolski kurikulum 2014.-2015

Report
OŠ don Lovre Katića - Solin
ŠKOLSKI KURIKULUM
Šk. god. 2014./2015.
1
OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI
• Ravnateljica: Anđelka Slavić
• Razredni odjeli: 45
• Učenika: 1019
• Učitelja i stručnih suradnika: 71
• Administrativnog i pomoćnotehničkog osoblja: 12
• Područne škole: od 1. - 4. razreda
PŠ Ninčevići
PŠ Rupotina
2
S kamena viče glas prošlosti da upoznamo vrijednost svog
zavičaja i ne budemo stranci u vlastitoj kući.
don Lovre Katić
4
ŠKOLSKI KURIKULUM
Određuje nastavni plan i program izbornih nastavnih
predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge
odgojno-obrazovne aktivnosti, programe i projekte prema
smjernicama hrvatskog nacionalnog obrazovnog
standarda.
9
ŠKOLSKI PROJEKTI
11
MLADI U OČUVANJU KULTURNE I
POVIJESNE BAŠTINE
Od 1998. godine smo udružena UNESCO-va (ASP) škola. Koordinatori
projekta su Filip Modrić, prof. povijesti i dipl. arheolog i Sanja Modrić,
prof. engleskoga i talijanskoga jezika .
CILJEVI:
Promicati pozitivan odnos prema kulturnoj i povijesnoj baštini zavičaja.
Osvješćivati ulogu Ujedinjenih naroda i brigu za svijet oko nas.
Razviti pravilan odnos prema miru i ljudskim pravima.
Promicati interkulturalno učenje i obrazovanje za održivi razvoj.
NAČIN REALIZACIJE: Radionice, projekti i akcije u
kojima sudjelujemo kao članica međunarodne udruge
Unesco-vih škola te projekt vezan za zavičajnu kulturnu i
prirodnu baštinu: Nematerijalna kulturna baština grada
Splita.
VREMENIK: Tijekom nastavne godine.
NAMJENA: Program je namijenjen učenicima koji imaju izražen interes za
proučavanje kulturne i prirodne baštine.
12
12
MEĐUNARODNA EKO-ŠKOLA
Naša škola proglašena je Eko-školom 2002. i od tada smo redovito obnavljali
status svake dvije godine. Od 2012. imamo trajni status eko-škole.
CILJ - razviti pravilan odnos prema prirodi, čuvanju i uređenju okoliša i
štednji prirodnih resursa.
NAMJENA – učenicima, zaposlenicima škole i roditeljima.
NOSITELJI - Ankica Glavina i Dijana Jukić, učiteljice biologije i kemije.
NAČIN REALIZACIJE - kreativne radionice, učenički projekti, projektni
dani, humanitarni rad, školski vrt, pomoć u zaštiti rijetkih i zaštićenih
životinja u korelaciji s drugim nastavnim predmetima.
Teme: zaštita voda, zdravi život, biološka raznolikost, transport, otpad.
NAČIN VRJEDNOVANJA – analiza rada, prezentiranje postignuća.
INTEGRIRANA NASTAVA
• 1. projektni dan –Maslina (14.10.2014., uz Svjetski dan
hrane)
• 2. projektni dan – Obnovljivi izvori energije,
(22.04.2015., Dan planeta Zemlje)
13
TURISTIČKA KULTURA
SOLINSKE CRKVE
CILJ – Istočno od Salone na lokalitetima Gospinog otoka i Šuplje
crkve nalaze se izuzetno vrijedni arheološki ostaci romaničkih crkava
Blažene Djevice Marije, svetog Stjepana i crkva sv. Petra i Mojsija.
Učenici će kroz istraživački projekt promovirati povijesne lokalitete
važne za nacionalnu povijest.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima viših razreda.
NOSITELJ - Tomislav Đonlić, učitelj povijesti i predstavnik Ureda
državne uprave.
VREMENIK - tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno.
NAČIN VRJEDNOVANJA - analiza rada, prezentacija prikupljenih
materijala.
14
ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM
- PREVENCIJA OVISNOSTI
- ODGOJ I OBRAZOVANJE ZA
LJUDSKA PRAVA
15
PREVENCIJA OVISNOSTI
CILJ - podizanje razine znanja kod djece, mladih i njihovih roditelja o štetnosti
raznih oblika ovisnosti, razvijanje i jačanje samopouzdanja i samopoštovanja,
razvijanje i jačanje socijalnih, emocionalnih i kognitivnih kompetencija,
podizanje razine roditeljskih kompetencija, senzibiliziranje učitelja za probleme
djece.
NAMJENA - učenicima od 1. do 8. razreda.
VREMENIK - kontinuirano provođenje aktivnosti tijekom školske godine.
- obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti (15. studenog –
15. prosinca 2014.) te drugih važnih datuma.
ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE - projekt PU Splitsko – dalmatinske županije
(u suradnji s gradom Solinom)
Cilj - prevencija zlouporabe opojnih droga i drugih sredstava ovisnosti, vandalizma,
vršnjačkog nasilja te ostalih oblika rizičnog ponašanja.
Namjena – učenicima 4., 5. i 6. razreda, roditeljima i učiteljima.
17
SADRŽAJI ŠPP-a INTEGRIRANI U SATOVE
RAZREDNOG ODJELA
• Slika o sebi – upoznavanje sebe; samopoimanje; razvijanje i jačanje
samopoštovanja i samopouzdanja
• Tjelesno ja –vlastiti izgled te njegov doživljaj; izbjegavanje negativnog stresa
• Emocionalno i socijalno ja – asertivno ponašanje; prosocijalno ponašanje
• Ja i obitelj –odnosi i uloge u obitelji; obiteljske vrijednosti
• Ja i vršnjaci –prepoznavanje međusobnih sličnosti i razlika; zajedničko
rješavanje problema i sukoba
• Ja i škola –učenje i radne navike; kako učiti; projekti u koje se mogu uključiti
• Ja i društvo u cjelini – vrste ovisnosti; suvremene ovisnosti (facebook,
sapunice, shopping, klađenje); utjecaj medija
• Ljudska prava –dječja prava - Konvencija o pravima djeteta; temeljne
vrednote ljudskih prava zaštita ljudskih prava;
• Kršenje ljudskih prava – stereotipi i predrasude; diskriminacija;
nasilje/zlostavljanje djece
19
HUMANITARNI RAD
• Prikupljanje novčane pomoći prema potrebi (odaziv akcijama šire
društvene zajednice).
• Usvojitelji smo dviju rijetkih i zaštićenih životinja u Hrvatskoj: dupina
Sonje i Monka te bjeloglavog supa Luke.
• Uoči blagdana izrađujemo i prodajemo prigodne čestitke i ukrase, a
prikupljeni novac doniramo u humanitarne svrhe, surađujući s Crvenim
križem - Solin, udrugom roditelja djece s teškoćama u razvoju Moje dijete
u Solinu, Samostanom sv. Rafaela u Solinu, crkvenom udrugom za mlade
Filip Neri iz Splita.
20
VIJEĆE UČENIKA ŠKOLE
Predsjednica Vijeća učenika:
Leona Pulić , 7.a
Članovi Vijeća učenika sudjeluju u svim školskim
aktivnostima koje unaprjeđuju rad i život učenika u
školi:
• školski projekti i preventivni programi
• suradnja s lokalnom zajednicom
• SWOT analiza života i rada škole - iz perspektive
učenika.
21
POSEBNA ODGOJNO-OBRAZOVNA
SKUPINA
• Posebnu odgojno-obrazovnu skupinu pohađa četvero učenika
uključenih temeljem Rješenja o primjerenom obliku
školovanja (čl. 7. Pravilnika o osnovnoškolskom odgoju i
obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju).
• Voditeljica je defektologinja Radomira Šimundić.
22
SKUPINA POLUDNEVNOG BORAVKA
• U PŠ Ninčevići organiziran je rad skupine poludnevnog
boravka Centra za odgoj Split koju vodi odgojiteljica
Vedrana Zavoreo Kamenjarin.
• U skupini se pruža pomoć učenicima u savladavanju poteškoća
u obrazovanju i odrastanju. Skupinu pohađa osam učenika od
2. do 8. razreda.
23
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Mjesec hrvatske knjige: Ljubav za početnike
Noć knjige – Večer poezije
24
24
UPOZNAJMO EU
I ZEMLJE EUROPE
CILJ – upoznavanje s Europskom unijom i
odgoj za europski suživot.
NAMJENA – steći ili proširiti znanje o EU i zemljama Europe; potaći učenje
stranih jezika; uočiti sličnosti i prihvatiti razlike.
NOSITELJI - knjižničarka Katarina Blagojević, zainteresirani učenici i
učitelji.
VREMENIK - tijekom nastavne godine u izvannastavnim aktivnostima.
NAČIN REALIZACIJE – putem izložbi, plakata, prezentacija ili priredbe
prikazati Englesku, Wales i Škotsku; obraditi obnovljive izvore energije
unutar EU-a (integracija s projektnim danom).
NAČIN VRJEDNOVANJA – predstavljanje široj i užoj javnosti.
25
25
AKTIVNOSTI U ŠKOLSKOJ KNJIŽNICI
• Književna naprtnjača i Mladi knjižničari - izvannastavne aktivnosti za
vrijeme cijele školske godine.
• Pripovijedanje bajki te literarna radionica Zavičajni motivi - sadržajno
provođenje slobodnog vremena za učenike tijekom školskih praznika.
• Moja omiljena knjiga i slikovnica 2014./2015. - učenici preporučuju
svojim vršnjacima.
• Kviz o zavičaju – proširivanje znanja o zavičaju na zabavan način za
učenike viših razreda.
• Izrađivanje bookmarkera – učenici nižih razreda izrađuju svoj straničnik
za označivanje knjiga.
26
PRUŽIMO RUKU PRIJATELJU
PROJEKT RAZREDNE NASTAVE
CILJ - humanistički odgoj za odgovorni odnos prema samome sebi, prema
drugima i prema svemu što nas okružuje.
NAMJENA - učenike od 1. do 4. razreda te učenike POOS poticati na
humanitarni rad i sudjelovanje u aktivnostima s ciljem prikupljanja
humanitarnih sredstva.
NOSITELJI – učenici, roditelji i učitelji razredne nastave i voditeljica POOS-e.
VREMENIK - dvotjedne prodajne izložbe prije Božića i Uskrsa.
NAČIN REALIZACIJE - stvaralačke radionice učenika i roditelja, prodajne
izložbe.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
ostvarenim sadržajima i aktivnostima.
27
DA SAM PREDSJEDNI-K/CA RAZREDA
PROJEKT RAZREDNE NASTAVE
CILJ - humanistički odgoj za odgovorni odnos i razvijanje građanskih vještina,
stavova i vrijednosti. Aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom
upravljanju. Uvođenje sadržaja iz kurikuluma Građanskog odgoja.
NAMJENA - osposobljavanje učenika od 1. do 4. razreda za aktivno
sudjelovanje pri rješavanju problema u razredu, školi i lokalnoj zajednici.
Razumijevanje važnosti i značenja pravednog donošenja odluka na razini
razreda i škole.
NOSITELJI –učitelji razredne nastave.
VREMENIK – tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE – na satovima razrednika metodama aktivnog učenja i
poučavanja, suradničkog učenja, prikupljanja potrebnih podataka iz raznih
izvora. Sudjelovanje u raspravama ( izdvajanje i rješavanje problema).
NAČIN VRJEDNOVANJA - Praćenje napredovanja svakog učenika.
Prezentiranje realiziranog na roditeljskom sastanku.
28
RADOST DRUŽENJA I STVARANJA
Projekt posebne odgojno-obrazovne skupine
CILJ -poticanje prosocijalnog ponašanja, poticanje i osposobljavanje učenika
za sve oblike sporazumijevanja i izražavanja, razvijanje istraživačkog odnosa
prema okolini, razvijanje samostalnosti, osjećaja sigurnosti i samopouzdanja.
NAMJENA - razvijanje suradničkog načina rada, izgrađivanje pozitivnog
stava prema učenicima s teškoćama, aktivno uključivanje u radnu okolinu i
neposredno društveno okruženje, intenziviranje suradnje s roditeljima i
subjektima u lokalnoj zajednici.
NOSITELJI – učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici, učenici
posebne odgojno-obrazovne skupine i redovitih razreda.
VREMENIK - tijekom školske godine 2014./2015.
NAČIN REALIZACIJE - međurazredna suradnja, suradnja sa skupinama
izvannastavnih aktivnosti i subjektima lokalne zajednice, radionice (likovne,
dramske, literarne, plesne), radionice djece i roditelja.
NAČIN VRJEDNOVANJA - sudjelovanje na školskim priredbama, u
humanitarnim akcijama (Božić, Uskrs), uređenje interijera škole, završna
izložba radova u školi.
JEDNAKA PRAVA - JEDNAKE MOGUĆNOSTI
Projekt posebne odgojno-obrazovne skupine
CILJ - obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, zajedničko
druženje i kreativan rad učenika sa i bez teškoća, promicanje humanih
međuljudskih odnosa međurazrednom suradnjom.
NAMJENA - otkrivanje i razvijanje interesa i sklonosti učenika, poticanje
izražavanja stvaralačkih sposobnosti učenika, razvijanje suradničkog načina
rada među učenicima i pozitivnog razrednog ozračja, razvijanje interesa prema
stvaranju i sudjelovanju u životu škole i šire zajednice.
NOSITELJI - učitelji razredne nastave i predmetni nastavnici, učenici
posebne odgojno-obrazovne skupine i redovitih razrednih odjela.
VREMENIK - tijekom listopada, studenog i prosinca 2014.
NAČIN REALIZACIJE - osmišljavanje i uvježbavanje prigodnih nastupa na
priredbama, radionice za djecu i roditelje, izložba učeničkih radova.
NAČIN VRJEDNOVANJA - poboljšanje odnosa među učenicima, učiteljima
i roditeljima.
MATEMATIKA NIJE BAUK
CILJ – populariziranje matematike, pripreme za neslužbena natjecanja
iz matematike.
NAMJENA - učenici od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI –učitelji matematike i vanjski suradnici.
VREMENIK – tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - matematičke radionice za učenike,
realizacije večeri matematike (Djeca se raduju djeci), sudjelovanja na
raznim natjecanjima izvan organizacije AZOO. Realizacija aktivnosti
Matematika u staroj Saloni. Sudjelovanje na Festivalu matematike u
Splitu.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
ostvarenim sadržajima i aktivnostima.
ODGOJNO-OBRAZOVNI PROJEKTI
I AKTIVNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Volim čitati, 2. razred, razvijati čitalačke kompetencije kod učenika, učiteljica
Svjetlana Vuić
Digitalne razredne novine, 2. razred, razvijanje čitateljskih, komunikacijskih,
istraživačkih i informatičkih vještina učenika, učiteljica Atanasija Bilić
Čitanje i ja, 4. razred, razvijati čitalačke kompetencije kod učenika, učiteljice
Željana Lažeta i Maja Mamut.
Nova djeca stare Salone, 4. razred, učiteljice Željana Lažeta i Maja Mamut.
Poetak, projekt 3. razreda PŠ Rupotina, učiteljica Paula Munjiza
Pravi Talijan (Un italiano vero), projekt izborne nastave talijanskog (4.abc),
učiteljica Sanja Modrić
Spomenici kulturno-povijesne znamenitosti grada Solina, 7.razred, izborna
njemački , učiteljica Marija Čelić
Zaštićene biljne i životinjske vrste Hrvatske, 6. razred, istražiti učeničkim
radovima važnost biološke raznolikosti, učiteljica Ankica Glavina i Dijana Jukić.
Samonikle začinske biljke, 6 .i 7.razredi, učiteljice Ankica Glavina, Dijana Jukić,
Dijana Rizvan
Zbirka puževa i školjki , 7. razred, izraditi stalni postav izložbe, učiteljice Dijana
Rizvan i Ankica Glavina
Obojimo svijet bojama tolerancije, 7.c, učiteljica Neva Strizrep, sudjelovanje32u
projektu, FSO
MEĐUPREDMETNE TEME
• osobni i socijalni razvoj
• zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša
• učiti kako učiti
• poduzetništvo
• uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije
• građanski odgoj i obrazovanje
• Planiranje i ostvarivanje međupredmetnih ili interdisciplinarnih tema u
redovitom timskom planiranju. Pridonosi međusobnom povezivanju
odgojno-obrazovnih područja i nastavnih predmeta i time se razvijaju
različite temeljne kompetencije učenika.
• Međupredmetne teme su obvezne u svim nastavnim predmetima i usklađene
u zajedničkim projektima.
33
RODITELJSKI SASTANCI - niži razredi
1. razred
0 sastanak
Priprema djeteta za školu
pedagog, psiholog i
defektolog
1. sastanak
Nastavni plan i program.
Izbor predstavnika za VR.
Suradnja roditelja i škole.
Pravilnik o načinim, postupcima
i elementima vrednovanja
učenika u OŠ, kriteriji.
Pravilnik o kućnom redu.
Pedagoške mjere (statut).
Protokol o postupanju u slučaju
nasilja u školi.
Moje dijete i ja u 1.
razredu
2. razred
3. razred
4. razred
Osvrt na uspjeh i vladanje na
kraju šk.g. 2013./14.
Nastavni plan i program.
Izbor predstavnika za VR.
Suradnja roditelja i škole.
Pravilnik o načinim,
postupcima i elementima
vrednovanja učenika u OŠ,
kriteriji.
Pravilnik o kućnom redu.
Pedagoške mjere (statut).
Protokol o postupanju u
slučaju nasilja u školi.
2. sastanak
Školski pravilnici – 2. dio
Analiza uspjeha nakon 1.
polugodišta
Početno čitanje
Razvoj samopoštovanja
kod školskog djeteta
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
Učenje
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
Pubertet
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
3. sastanak
Kako pomoći djetetu pri
učenju – domaća zadaća.
Čitanje i kako ga zavoljeti
Važnost domaće zadaće
Odgovorno dijete;
Polazak u peti razred
4.sastanak*
Realizacija projekta
Čitanje i ja
36
Učitelji biraju teme za predavanja prema potrebama u svojim razrednim odjelima i u dogovoru s roditeljima.
RODITELJSKI SASTANCI - viši razredi
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
1. sastanak
Osvrt na uspjeh i vladanje na kraju šk.g. 2013./14. (u 8. osvrt nakon ekskurzije)
Nastavni plan i program.
Izbor predstavnika za VR. Suradnja roditelja i škole.
Pravilnik o načinim, postupcima i elementima vrednovanja učenika u OŠ, kriteriji ocjenjivanja.
Pravilnik o kućnom redu.
Pedagoške mjere (statut). Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi.
2. sastanak
Kako pomoći djetetu u
učenju
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
Rješavanje sukoba
među vršnjacima
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
Asertivno ponašanje
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
Odgoj djeteta na
prijelazu u
srednjoškolsko doba
Analiza uspjeha nakon
1. polugodišta
3. sastanak
Prednosti i štete
interneta
Uloga medija u
vršnjačkim odnosima
Predadolescencija
Profesionalna
orijentacija i upisi u
srednju školu SRS
4. sastanak*
Prevencija ovisnosti –
vanjski suradnici, povodom Mjeseca
borbe protiv ovisnosti
37
Učitelji biraju teme za predavanja prema potrebama u svojim razrednim odjelima i u dogovoru s roditeljima.
Savjetodavni rad s roditeljima - posebna
skupina
Učenici
3. razred
5. razred
6. razred
1. sastanak
Kalendar školske
godine
Raspored sati
učenika
Prijevoz učenika
Udžbenici i školski
pribor
Nastavni planovi i
programi
Kriteriji
vrjednovanja
postignuća
Edukativno
predavanje
Edukativno
predavanje
Suradnja roditelja
i škole
Spolni odgoj djece
s MR
38
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKA
dr.med. Andrea Vrdoljak, spec. školske medicine
Razred
1.
Aktivnost
-cijepljenje protiv difterije, tetanusa i dječje paralize
-predavanje o higijeni zubi
-mjerenje tjelesne visine i težine
-predavanje o pravilnoj prehrani
- provjera vida i vida na boje
-sistematski pregled
-predavanje djevojčicama o higijeni menstruacije
-predavanje dječacima o psihičkim i fizičkim promjenama
u pubertetu
- cijepljenje protiv hepatitisa B
- predavanje o hepatitisima
- mjerenje tjelesne težine i visine, pregled kralježnice
rujan, listopad i ožujak
listopad
7.
- tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje nereaktora
studeni
8.
-sistematski pregled i cijepljenje protiv Di-Te-Polio
3.
5.
6.
-upućivanje potrebitih učenika na profesionalnu orijentaciju
- prevencija pijenja alkohola
Mjesec
prosinac
veljača
siječanj
-
listopad – studeni
39
-
IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
RAZREDNA NASTAVA
1. – 4. RAZRED
PREDMETNA NASTAVA
5. - 8. RAZRED
40
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U
RAZREDNOJ NASTAVI
41
PRIJATELJI KULTURNE BAŠTINE
CILJ – omogućiti učenicima izražavanje kreativnosti i stvaralaštva
(umjetničko izražavanje i prosuđivanje) u njegovanju kulturnih i zavičajnih
vrednota.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima odabranim aktivnostima
steći znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za
učenje tijekom cijelog života, ovladavanje standardnim hrvatskim jezikom
te zavičajnim govorom i pismom, razvijanje i njegovanje ljubavi prema
zavičajnom govoru i pismu, razvijanje sposobnosti izražavanja kroz
različite medije.
NOSITELJI - učiteljica Ines Visković.
VREMENIK - jednom tjedno u redovnom rasporedu sati.
NAČIN REALIZACIJE - prikupljanje priča, tekstova, fotografija,
dokumenta, izrada grupne slikovnice, e-slikovnice, prezentacije o
zavičajnim temama iz prošlosti.
NAČIN VRJEDNOVANJA - prezentacija rada, izložba učeničkih radova,
priredbe u razredu, školi i izvan nje.
42
DRAMSKA GRUPA
CILJ – ovladavati standardnim hrvatskim jezikom, razvijati vještine i
sposobnosti usmenog i vizualnog komuniciranja u međusobnim
situacijama (verbalna i neverbalna komunikacija) te sposobnosti scenskog
izraza, razvijati samopouzdanje i svijest o vlastitim sposobnostima.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima, odabranim aktivnostima,
steći znanja, sposobnosti, vještine, stavove i vrijednosti kao temelj za
učenje tijekom cijelog života.
NOSITELJI - učiteljice Marijana Gulam i Maja Mamut.
VREMENIK - jednom tjedno u redovnom rasporedu sati.
NAČIN REALIZACIJE - vježbe artikulacije i scenskog govora, izražavanje
gestama i mimikom, stvaranje dramskih situacija, sposobnost
improvizacije, dramatizacija teksta, upoznavanje osnovnih kazališnih
pojmova, ovladavanje scenskim prostorom, vježbe samopouzdanja.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
ostvarenim, prezentacija rada na priredbama u razredu, školi i izvan nje.
43
LITERARNA GRUPA
CILJ – razvijati ljubav prema književnosti; uvoditi učenike u samostalno
čitanje različitih književnih djela; upoznavati različite književne vrste;
razvijati literarne sposobnosti, razvijati literarno stvaralaštvo učenika.
NAMJENA - omogućiti sudjelovanje zainteresiranim učenicima, prezentacija
rada na priredbama u razredu, školi i izvan nje.
NOSITELJI - učiteljica Željana Lažeta.
VREMENIK - jednom tjedno u redovnom rasporedu sati.
NAČIN REALIZACIJE - vježbe čitanja pisanog i usmenog izražavanja,
interpretativno čitanje odabranog odlomka, slušanje radio emisije, slušanje
glazbenih djela koja su inspirirana pripovjednim djelom, posjet školskoj i
gradskoj knjižnici.
NAČIN VRJEDNOVANJA - prezentacija radova na školskim i razrednim
panoima, sudjelovanje na različitim natječajima pisane riječi, sudjelovanje
čitanjem radova na završnoj priredbi za roditelje.
44
DRAMSKO - RECITATORSKA GRUPE
CILJ - razvijati sposobnosti scenskog izraza, razvijati samopouzdanje,
samopoštovanje i svijest o vlastitim sposobnostima, razvijati kreativnost te
socijalne vještine.
NAMJENA - omogućiti sudjelovanje zainteresiranim učenicima, prezentacija
rada na priredbama u razredu, školi i izvan nje.
NOSITELJI - učiteljice Fani Vidović, Zlata Botić, Ina Rajčić i Zrinka
Prkić.
VREMENIK – tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - vježbe artikulacije i scenskog govora, stvaranje
dramskih situacija.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika, roditelja i učitelja
ostvarenim pozitivnim radnim ozračjem, prezentacija rada na priredbama u
razredu, školi i izvan nje, planiranje daljnjeg rada na osnovi ankete i rasprave o
zanimanju učenika.
45
SPORTSKA GRUPA
CILJ - usvajati znanja, stjecati vještine i navike te razvijati pozitivan stav
prema tjelesnoj aktivnosti i zdravom načinu života.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima u različitim športskim
aktivnostima izbjegavanje pretilosti, stvarati navike kretanja i svakodnevnog
tjelesnog vježbanja, razvijati i njegovati higijenske navike, osobno se
afirmirati, jačati samopouzdanje i stvarati pozitivni natjecateljski duh.
NOSITELJI - učiteljica Vesna Gudelj.
VREMENIK - jednom tjedno, tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - poštivanje pravila igre, uvježbavanje i izvođenje
športskih aktivnosti, usvajanje navika za zdravu prehranu i zdravo življenje.
NAČIN VRJEDNOVANJA - analiza rada, izvještaj o napretku, praćenje
ozračja tijekom rada, zadovoljstvo sudionika ostvarenim.
46
PLESNA GRUPA (1)
CILJ - razvijati estetsku kulturu pokreta povezivanjem raznolikih struktura
gibanja s elementima glazbenog izražavanja.
NAMJENA - razvijati dječju kreativnost, glazbenu izražajnost, ljubav prema
kulturnoj baštini, jednostavnijim narodnim plesovima iz različitih plesnih
područja RH.
NOSITELJI - učiteljica Paula Munjiza.
VREMENIK - tijekom nastavne godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - učenje i usavršavanje struktura pokreta, poticanje
dječje kreativnosti, plesnog izvođenja u parovima ili u skupinama uz glazbene
matrice.
NAČIN VRJEDNOVANJA - prezentacija plesnih struktura na razrednim i
školskim priredbama te na smotri kulturno-umjetničkog stvaralaštva mladih u
lipnju 2015.
47
PLESNA GRUPA (2)
CILJ - poticati i razvijati dječju maštu i kreativnost, razvijati ritmičnost,
dinamičnost, harmoničnost i koordinaciju pokreta.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima razvoj ritmičnosti,
stvaralaštva, kreativnosti u svijetu glazbe i pokreta te razvoj samopouzdanja.
NOSITELJI - učiteljica Zdravka Pletikosić.
VREMENIK -tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - različitim igrama u paru ili skupinama poticati dječju
potrebu za izražavanje pokretom, slobodnim ilustracijama poznatih tema i
plesnim improvizacijama sudjelovati na školskim priredbama.
NAČIN VRJEDNOVANJA - analiza nastupa.
48
VJERONAUČNA GRUPA
CILJ - pružati kršćanski odgoj i izgrađivati savjest na temelju kršćanske tradicije
i crkvenog nauka, razvijati prihvaćanje i toleranciju te pravedne i mirotvorne
odnose prema svim ljudima.
NAMJENA - učenicima 4. razreda, razvijati vlastiti odnos s Bogom, ljubav prema
prirodi i životinjama, osjećaj za društveno suosjećanje, življenje istinske
demokracije te sveopće bratstvo i pomirenje.
NOSITELJI – vjeroučiteljice Ivana Žuvela i Snježana Rađa.
VREMENIK - tijekom školske godine jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - upoznavanje kršćanskih sadržaja koji se objavljuju na
stranicama Katehetskih ureda (nacionalnog i nadbiskupijskih), čitanje duhovne
literature, gledanje filmova, pretraživanje na Internetu i korištenje školske
knjižnice.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja i zainteresiranost za sadržaje,
primjereno ponašanje prema svemu što nas okružuje.
49
LIKOVNA GRUPA
CILJ - razvijati vizualnu pismenost, estetsku osjetljivost i kritičnost, upoznati,
i njegovati vrijednosti zavičajno-nacionalne kulturne baštine.
NAMJENA – zainteresirani učenici će usvajati temeljne likovne pojmove, učiti
vrjednovati svoj rad i radove drugih učenika, izlagati radove u školi i izvan
nje.
NOSITELJI - učiteljice Silvana Jankov, Jelena Biskupović, Katica Rajčić i
Anita Gruica.
VREMENIK – tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE – analitičko promatranje, slikanje, oblikovanje,
kombiniranje, individualni rad, rad u parovima, grupni rad.
NAČIN VRJEDNOVANJA - prezentacija rada na izložbama u razredu, školi i
izvan nje, sudjelovanje na natječajima.
50
MLADI INFORMATIČARI
CILJ - razumjeti temeljne računalne pojmove, steći temeljna znanja i vještine
za samostalno služenje računalom, razvijati računalnu pismenost, razvijati
različite načine izražavanja te kritički odnos prema korištenju računalom.
NAMJENA – usvajati osnovna znanja učenika nižih razreda o korištenju
računalom.
NOSITELJI - učiteljica Atanasija Bilić
VREMENIK – tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - izrada i demonstracija medijskih slikovnica, analiza
uratka, izrada ppt prezentacija, rad u parovima te grupni rad.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja i zainteresiranost za
sadržaje, zadovoljstvo roditelja i učitelja ostvarenim.
51
SPRETNE RUKE - RUČNI RAD
CILJ - razvijati spretnost, preciznost, finu motoriku, poticati dječju maštu i
kreativnost, samostalnost i svijest o vlastitim sposobnostima te isticati važnost
i vrijednost proizvoda dobivenog vlastitim radom.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima izradu različitih ručnih
radova i poslova šivanja, tkanja i oblikovanja papira uz brigu o unutarnjem
uređenju učionice.
NOSITELJI - učiteljica Dubravka Tripalo, PŠ Ninčevići.
VREMENIK - tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE
- prikupljanje te uporaba različitih prirodnih i otpadnih
materijala.
NAČIN VRJEDNOVANJA
različite svrhe.
- iznošenje rezultata svog rada na različite načine i u
52
RUČNI RAD
CILJ - razviti spretnost, preciznost, finu motoriku, poticati dječju maštu i
kreativnost, samostalnost i svijest o vlastitim sposobnostima te isticati važnosti
i vrijednost proizvoda dobivenog vlastitim radom.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima izradu različitih ručnih
radova i poslova kuhanja, šivanja i cvjećarstva uz brigu o unutarnjem
uređenju učionice.
NOSITELJI - učiteljica Tina Barić (Tina Topić), PŠ Ninčevići.
VREMENIK – tijekom školske godine, jednom tjedno.
NAČIN REALIZACIJE
- prikupljanje te uporaba različitih prirodnih i otpadnih
materijala.
NAČIN VRJEDNOVANJA
različite svrhe.
- iznošenje rezultata svog rada na različite načine i u
53
ODGOJ ZA MEDIJE
CILJ – omogućiti zainteresiranim učenicima upoznavanje različitih medija te
izražavanje kreativnosti u području medijske kulture.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima omogućiti stvaralačko izražavanje
kroz različite medije te razvijanje novih vještina i sposobnosti.
NOSITELJI - učiteljica Karmen Mrduljaš.
VREMENIK - jednom tjedno, jedan školski sat.
NAČIN REALIZACIJE – izrada foto-stripa, slikovnice, e-slikovnice,
računalne prezentacije, kratkog dokumentarnog filma/intervjua, snimanje
fotografija, ples i scenske aktivnosti.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika i roditelja ostvarenim,
prezentacija rada na priredbama.
54
EKO GRUPA
CILJ – razvijati svijest o potrebi zaštite prirode i očuvanja okoliša, razvijati
kreativno-likovne sposobnosti, estetski senzibilitet, samopouzdanje i istraživačku
radoznalost.
NAMJENA - učenicima razredne nastave zainteresiranima za ekologiju, omogućiti
iznošenje rezultata rada na različite načine i u različite svrhe.
NOSITELJI - učiteljice Svjetlana Vuić i Branka Barić.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - izrada (dizajn) uporabnih i dekorativnih predmeta od
različitih materijala, kaširanje novinskog papira u različite svrhe, osmišljavanje
kreativnih radionica za učenike i roditelje, individualni i grupni rad.
NAČIN VRJEDNOVANJA - ostvarenost planiranih sadržaja i aktivnosti,
obilježavanje prigodnih datuma, razredna izložba.
55
GLAZBENA GRUPA
CILJ - razvijati osobni stav i ljubav prema umjetnosti, razvijati glazbenu
pismenost, estetsku osjetljivost i estetsku kritičnost.
NAMJENA – zainteresiranim učenicima od 1. do 4. u PŠ/R omogućiti
izražavanje putem pjesme te razvijati sposobnost pjevanja. Priprema učenika
za nastup na školskim priredbama.
NOSITELJI - učiteljica Milena Franjičević, PŠ Rupotina.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - uvježbavanje tehnike pjevanja, sudjelovanje na
školskim priredbama.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika i roditelja.
56
MALI ZBOR
CILJ - razvijati osobni stav i ljubav prema umjetnosti, razvijati glazbenu
pismenost, estetsku osjetljivost i estetsku kritičnost.
NAMJENA – zainteresiranim učenicima od 1. do 4. u PŠ/N omogućiti
izražavanje putem pjesme te razvijati sposobnost pjevanja. Priprema učenika
za nastup na školskim priredbama.
NOSITELJI - učiteljica Bojana Vukičević
VREMENIK - jednom tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - uvježbavanje tehnike pjevanja, sudjelovanje na
školskim priredbama.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika i roditelja.
57
SCENSKA GRUPA
CILJ - razvijati interes za scenske sadržaje i pojmove, razvijati sposobnost
scenskog izraza dramskim i plesnim strukturama, ovladavati animacijske
elemente lutaka, razvijati samopouzdanje i stvaralačke sposobnosti.
NAMJENA – zajedno sa zainteresiranim učenicima izrađivati kulise, lutke te
kostime za scenski izričaj, medijsko osmišljavati prezentacije rada, poticati
suradnju, rad i druženje s djecom posebnih potreba u školi i izvan škole.
NOSITELJI - učitelj Ranko Žižić.
VREMENIK – jednom tjednom tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - zajedničkim radom s učenicima iz posebne
skupine ovladavati scenskim prostorom, grupnim plesom, vježbama
samopouzdanja; nastupati na razrednim i školskim priredbama, na
izvanškolskim pozornicama u lokalnoj zajednici te u Centru za autizam Split.
NAČIN VRJEDNOVANJA - sudjelovanje na priredbama u razredu, školi i
izvan nje.
58
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U
PREDMETNOJ NASTAVI
59
EKO GRUPA
CILJ - stjecati znanja iz ekologije i prirode kroz različite aktivnosti i projekte
estetskog, ekološkog i humanitarnog sadržaja; razvijati i poticati brigu o
uređenju školskog dvorišta, razvijati odgovornost zdravom življenju.
Pripremati obilježavanje važnih datuma iz ekologije - Dan zahvalnosti za
plodove zemlje, Dan planeta Zemlje, Dan obnovljivih izvora energije, Dan
voda.
NAMJENA - učenicima viših razreda.
NOSITELJI – učiteljice Ankica Glavina, Dijana Jukić i Dijana Rizvan.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - mentorski rad, timsko-suradnički rad, terenski rad u
školskom vrtu, izrada plakata, ppt. prezentacije, postavljanje prodajne izložbe
(humanitarna svrha), prikupljanje starog papira, nadzor potrošnje vode, nadzor
prometa uz školu, radionice izrade vrećica za lavandu i kadifu.
NAČIN VRJEDNOVANJA - sustavno praćenje učeničkih interesa, evaluacijski
upitnik Zadovoljstvo sadržajima rada, upitnik o poznavanju osnovnih pojmova
iz područja ekologije.
60
POVIJESNA GRUPA (1)
CILJ - razvijati pozitivan stav prema proučavanju zavičajne povijesti, usvojiti
temeljne povijesne i arheološke pojmove potrebne za proučavanje materijalnih
ostataka antičke i srednjovjekovne Salone te novovjekovnog Solina.
NAMJENA - program je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda koji imaju
izražen interes za proučavanje zavičajne kulturne baštine.
Osposobljavanje učenika za vodiče po ruševinama stare Salone.
NOSITELJI - učitelj povijesti Filip Modrić.
VREMENIK - u redovitom rasporedu tijekom školske godine te suprotna
smjena na terenskoj nastavi.
NAČIN REALIZACIJE - program se realizira u učioničkoj i terenskoj
nastavi. Planiraju se aktivnosti crtanja i modeliranja pojedinih objekata. Na
samom terenu učenici će uz pomoć literature proučavati lokalitete u cilju
osposobljavanja opisivanja i tumačenja.
NAČIN VRJEDNOVANJA - na arheološkom lokalitetu učenici će
samostalno izlagati o pojedinim povijesnim artefaktima; evaluacija rada putem
anketnih listića.
61
POVIJESNA GRUPA (2)
CILJ - produbiti i proširiti spoznaje učenika o nacionalnoj povijesti srednjeg
vijeka. Poseban naglasak je na proučavanju zavičajne povijesti Salone,
Dioklecijanove palače i Gospinog otoka te etno i eko-povijesti.
NAMJENA - učenike od 5. do 8. razreda poticati na istraživački rad,
proširivanje opsega zavičajne kulture, razvijati kritičko mišljenje i sposobnosti
samostalnog zaključivanja.
NOSITELJI - učitelj povijesti Tomislav Đonlić.
VREMENIK - tijekom nastavne godine, jedan školski sat tjedno.
NAČIN REALIZACIJE – samostalni istraživački radovi učenika, izrada plakata
i pisanje referata.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost dolazaka na sastanke grupe,
sudjelovanje na natjecanju, praćenje napredovanja učenika u redovnoj nastavi.
62
MLADI GEOGRAFI
CILJ - usvojiti temeljne geografske pojmove koji su potrebni za proučavanje
geografskih obilježja uže i šire okolice Solina, razvijati interes za astronomiju
kao znanost, razvijati pozitivan stav prema prirodnoj i kulturnoj baštini.
NAMJENA - program je namijenjen učenicima od 5. do 8. razreda koji imaju
izražen interes za proučavanje geografskih pojava i procesa.
NOSITELJI - učitelj geografije Marko Mašina.
VREMENIK - tijekom nastavne godine, jedan školski sat tjedno.
NAČIN REALIZACIJE – sadržaji će se realizirati kroz učioničku i terensku
nastavu.Također su predviđene aktivnosti crtanja i modeliranja pojedinih
objekata.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost dolazaka na sastanke grupe,
evaluacija rada putem anketnih listića te će se temeljem dobivenih rezultata
planirati i usavršavati daljnji rad.
ZBOR
CILJ - okupljati zainteresirane i talentirane učenike, osposobljavati za višeglasno
pjevanje, proširivati znanja notnog pisma, sudjelovati na javnim kulturnim
manifestacijama.
NAMJENA - aktivnost je namijenjena učenicima od 4. do 8. razreda. Priprema
učenika za nastupe na školskim priredbama, koncertima i smotrama Glazbene
mladeži.
NOSITELJI - učiteljica glazbene kulture Slavica Dadić.
VREMENIK – dva sata tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - uvježbavanje vokalne tehnike; repertoar zbora obuhvaća
skladbe iz klasične literature (ulomci iz opera, opereta, musicala), primjere
zabavno-popularne glazbe, talijanske cancone te izvorne narodne skladbe.
Sudjelovanje na školskim priredbama i ostalim javnim nastupima.
NAČIN VRJEDNOVANJA - evidencija nazočnosti, analiza uspješnosti izvedbe
programa na javnim nastupima, postignuća zbora u cjelini.
64
VJERONAUČNA GRUPA
CILJ – u kršćanskoj vjeri, nadi i ljubavi upoznati put i način kako se
oduprijeti negativnim životnim iskušenjima i problemima, osobito u doba
sazrijevanja kako bi postigli punu ljudsku i vjerničku zrelost. Razvijati
prihvaćanje i toleranciju te pravedne i mirotvorne odnose prema svim ljudima.
NAMJENA – Usmjereno učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda koji pokazuju
pojačani interes za sadržaje koji su predviđeni u nastavi vjeronaučne grupe.
NOSITELJI - vjeroučiteljica Antonia Dukić i Zdravka Vrdoljak.
VREMENIK - dva puta tjedno, tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE –upoznavati kršćanske sadržaje kroz materijale koji
se objave na stranicama Katehetskih ureda, čitanje duhovne literature, gledanje
filmova, traženje na internetu i šk.knjižnici, radionice na satovima grupe.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja i zainteresiranost za
sadržaje, zadovoljstvo učenika i učitelja ostvarenim, djelatno i primjereno
ponašanje.
MULTIMEDIJSKA SKUPINA
CILJ - razvijati i poticati učeničko dramsko-scensko
stvaralaštvo, predstaviti učeničko stvaralaštvo javnosti
(škola, općina, grad, županija, država).
NAMJENA - otkrivati i poticati talentirane učenike od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI - učiteljica Neva Strizrep.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE
- rad na dramskom materijalu, grupni rad, javni i
natjecateljski nastupi.
NAČIN VRJEDNOVANJA - vrjednovanje procesa i rezultata, provođenje i
analiza ankete među učenicima na početku i kraju školske godine,
sudjelovanje na natjecanju.
60.
LITERARNA GRUPA
CILJ – razvijati ljubav prema književnosti; razvijati literarne sposobnosti;
razvijati literarno stvaralaštvo učenika.
NAMJENA - omogućiti sudjelovanje zainteresiranim učenicima, prezentacija
rada na priredbama u razredu, školi i izvan nje.
NOSITELJI - učiteljica Ana Bašić.
VREMENIK - jednom tjedno u redovnom rasporedu sati.
NAČIN REALIZACIJE – vježbe čitanja, vježbe pisanog i usmenog
izražavanja, prikupljanje materijala te njihova obrada i primjena, pričanje,
prepričavanje, opisivanje i izvještavanje, grupni, pojedinačni i samostalni
rad, samostalni stvaralački pokušaji
NAČIN VRJEDNOVANJA - prezentacija radova na školskim i razrednim
panoima, sudjelovanje na različitim natječajima pisane riječi.
67
DRAMSKA SKUPINA
CILJ - razvijati i poticati učeničko dramsko-scensko stvaralaštvo,
predstaviti učeničko stvaralaštvo javnosti (škola, općina, grad, županija,
država).
NAMJENA - otkrivati i poticati talentirane učenike od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI - učiteljica Nataša Botica.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine, B smjena.
NAČIN REALIZACIJE - rad na dramskom materijalu, grupni rad, javni i
natjecateljski nastupi.
NAČIN VRJEDNOVANJA - vrjednovanjem procesa i rezultata, provođenje i
analiza ankete među učenicima na početku i kraju nastavne godine,
sudjelovanje na natjecanju.
68
RECITATORSKA SKUPINA
CILJ - razvijati osobni stvaralački izraz, retoričko umijeće učenika, dramsko-
scensko stvaralaštvo, poticati samopouzdanje učenika, promicati govorno
izražavanje na hrvatskome standardnom jeziku i na dijalektu, predstavljati
učeničko stvaralaštvo javnosti.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI - učiteljica Andrijana Oršulić.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - dogovor i podjela zadataka,
individualni rad s učenicima, grupni rad.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost dolazaka na sastanke
skupine, praćenje napredovanja učenika u redovitoj nastavi
pisanog i usmenog izražavanja u hrvatskome jeziku,
sudjelovanje na priredbama i natjecanju.
69
NOVINARSKA SKUPINA
CILJ - razvijati jezične komunikacijske kompetencije, svladavati novinarsko
umijeće kao vještine medijskog izražavanja.
NAMJENA - zainteresirane učenike od 5. do 8. razreda poticati na zapažanje i
iznošenje vlastitog mišljenja te razvijati pismeno kritičko izražavanje.
NOSITELJI - učiteljica Hrvatka Kuko.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - iznošenje i usvajanje različitih zamisli, prijedloga i
ideja vezanih novinarske zadatke, redovito praćenje svih školskih zbivanja,
komunikacija internetskom poštom (slanje tekstova, lektoriranje, komentari i
sl.), digitalni unos teksta, lektura i korektura.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost dolazaka na sastanke skupine,
praćenje eventualnog napredovanja učenika u pisanom izražavanju u
redovnoj nastavi hrvatskoga jezika, sudjelovanje na natjecanju.
70
VJERONAUČNA GRUPA
CILJ - osposobiti učenike za dublje shvaćanje i povezivanje biblijske poruke sa
svakodnevnim osobnim i društvenim životom.
NAMJENA - učenicima od 5. do 8. razreda koji će u svjetlu Božje riječi gledati
na svoj život, na druge ljude i sva živa stvorenja.
VODITELJ – vjeroučiteljice Antonija Dukić i Zdravka Vrdoljak.
NAČIN REALIZACIJE – pomoću radnih materijala Katehetskog ureda,
Rječnika biblijske teologije i Svetog pisma otkrivati aktualnost Božje riječi danas.
VREMENIK – dva sata tjedno, tijekom školske godine.
NAČIN VRJEDNOVANJA - individualno opisno praćenje uspješnosti učenika,
primjerno ponašanje učenika.
71
ŠPORTSKE GRUPE – ŠKOLSKI
ŠPORTSKI KLUB
-NOGOMET (M)
-RUKOMET (M)
-KOŠARKA (Ž, M)
-ŠAH (Ž, M)
CILJ - unaprijediti učeničke motoričke sposobnosti u zadanom športu, očuvati
zdravlje i prevencija športom.
NAMJENA - učenicima koji pokažu interes za dodatnim usavršavanjem u
određenoj športskoj disciplini. U sklopu ŠŠK-a planira se suradnja s lokalnim
športskim klubovima.
VODITELJI - učitelji Nenad Valerijev i Zvonko Balić.
NAČIN REALIZACIJE - treninzi se odvijaju u školskoj športskoj dvorani
ili vanjskom igralištu škole. Ekipe sudjeluju i na izvanškolskim športskim
natjecanjima te aktivnostima za Dan škole.
VREMENSKI OKVIR - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN VRJEDNOVANJA - ispitivanje razine motivacije za unaprjeđenje vlastitih
vještina i tjelesnih sposobnosti. Praćenje napredovanja učenika postignućima na
natjecanjima.
72
LIKOVNA GRUPA KOJA BRINE O
VIZUALNOM IDENTITETU ŠKOLE
CILJ – uočiti vrijednosti umjetničkog djela, usvojiti sve likovne tehnike s
naglasnom na assemblage (umjetničko djelo sastavljeno od starih predmeta).
NAMJENA - učenicima 7. i 8. razreda prema interesu i talentu.
NOSITELJI – učiteljice Ljubinka Grujin Vuletić
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE – izrada umjetničkih radova i predmeta u svrhu uređenja i
oplemenjivanja školskih prostora.
NAČIN VRJEDNOVANJA - izložbe učeničkih radova, estetsko uređenje škole,
izbor najboljih radova.
73
GRAFIČKA GRUPA
CILJ – uočiti, izraziti, vrednovati i spoznati ulogu pozitivnoga i negativnoga
prostora plohe u visokom tisku (linorez i kartonski tisak). Razvijati fine motoričke
sposobnosti šake i likovne sposobnosti putem izrade matrice u tehnici linoreza i
kartonskog tiska. Upoznati djela likovne baštine.
NAMJENA - učenicima 7. i 8. razreda prema interesu i talentu.
NOSITELJI – učiteljice Ljubinka Grujin Vuletić.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE – izrada matrica u tehnikama linoreza i karton tiska , te
otisak grafike s motivima iz kulturne baštine.
NAČIN VRJEDNOVANJA - izložbe učeničkih radova, uređenje prigodnih panoa,
izbor najboljih radova.
74
DOPUNSKI RAD
RAZREDNA NASTAVA
1. – 4. RAZRED
PREDMETNA NASTAVA
5. - 8. RAZRED
75
Ciljevi dopunske nastave - dopunjavati usvojenost gradiva redovne nastave.
Namjena - učenicima kojima redovito ili povremeno treba dopuniti znanje.
Način realizacije - skupina je formirana od učenika istog odjela (ili više
odjela), uključuju se po potrebi odlukom učitelja i uz suglasnost roditelja. U
pravilu skupina broji do 10 učenika.
Vremenski okvir - održava se za sve učenike u svim razrednim odjelima,
jednom tjedno.
Način vrjednovanja - praćenje i ocjenjivanje napredovanja učenika u okviru
redovne nastave.
ENGLESKI JEZIK
Za učenike 4. razreda:
- u matičnoj školi
učiteljica Sanja Modrić
- u PŠ Ninčevići učiteljica
Vanja Viđak
HRVATSKI JEZIK i
MATEMATIKA
1.- 4. razreda
učitelji razrednog odjela
76
Ciljevi dopunske nastave - dopuniti usvojenost gradiva redovne nastave.
Namjena - učenicima kojima redovito ili povremeno treba dopuniti znanje.
Način realizacije - skupina je formirana od učenika istog odjela (ili više odjela),
uključuju se po potrebi odlukom učitelja uz suglasnost roditelja. U pravilu
skupina broji do 10 učenika.
Vremenski okvir - održava se za sve učenike u svim razrednim odjelima, jednom
tjedno.
Način vrjednovanja - praćenje i ocjenjivanje napredovanja učenika u okviru
redovne nastave.
A smjena
Matematika:
Ivana Ravlić Bonković 6.i 8.
Luka Podrug 5.i 6.i 7.
Hrvatski jezik:
Hrvatka Kuko
Ana Bašić
Engleski jezik:
Aida Kuljiš
Matematika:
Jasna Jujnović 5.,7.i 8.
Zorica Rupčić 6.
Hrvatski jezik.:
Adrijana Oršulić
Engleski jezik:
Sanja Modrić 5.
Marija Ćelić 6.
Vanja Fazinić 7. i 8.
77
DODATNI
RAD
RAZREDNA NASTAVA
1. – 4. RAZRED
PREDMETNA NASTAVA
5. - 8. RAZRED
78
MATEMATIKA
CILJ
- proširivati sadržaj redovne nastave, razvijati sposobnost apstraktnog
mišljenja i logičkog rasuđivanja, pratiti razvoj matematičke intuicije i
stvaralačkog mišljenja, poticati natjecateljski duh.
NAMJENA
- omogućiti zainteresiranim i talentiranim učenicima rješavanje
matematičkih problema, timsko promišljanje i individualna postignuća.
NOSITELJI - učitelji razredne nastave.
NAČIN REALIZACIJE
- rad s učenicima na složenijim zadatcima prema
planu i programu dodatnog rada služeći se različitim metodama i oblicima
rada.
- jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN VRJEDNOVANJA - realizacija planiranih sadržaja i aktivnosti, ankete
VREMENIK
među učenicima (očekivanja - ostvarenja), postignuća na međurazrednim i
izvanškolskim natjecanjima.
79
MATEMATIKA
CILJ - poticati i razvijati matematičko mišljenja, ovladavati matematičkim
jezikom kao neophodnim dijelom znanosti, stjecati viša matematičkih znanja.
NAMJENA - zainteresiranim i darovitim učenicima od 5. do 8. razreda.
NOSITELJI - učitelji matematike: Ksenija Gabričević (smjena B-5. i 7.),
Anela Prkić (smjena B-6.i8.), Luka Podrug (smjena A-6. i 7.) i Ivana
Ravlić Bonković (smjena A-5.,6.,8.).
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - učenici se dobrovoljno opredjeljuju za pohađanje
dodatnog rada, rješavaju probleme individualno ili u skupinama, razmjenjuju
ideje, zajedno analiziraju rješenja, komentiraju postupke te njihovu praktičnost
i primjenjivost.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja, praćenje aktivnosti učenika,
analiza postignuća na svim razinama natjecanja, rezultati vanjskog
vrjednovanja.
80
FIZIKA
CILJ - stjecati znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i
zakonitosti pojava u prirodi, tehnici, društvu i praktičnom životu; postupno svladati
elemente višeg stupnja fizikalnog jezika.
NAMJENA – zainteresiranim učenicima 7. i 8. razreda, proširivati znanja u
odnosu na sadržaje redovne nastave, tražiti dodatne informacije.
NOSITELJI -učiteljica Marina Lovrić.
VREMENIK - jednom tjedno tijekom nastavne godine.
NAČIN REALIZACIJE - individualni i grupni rad uz istraživački pristup, timsko
promišljanje, praktičan rad, rješavanje viših problemskih zadataka.
NAČIN VRJEDNOVANJA - opisno praćenje rada, analiza rezultata na
natjecanjima.
81
KEMIJA
CILJ -
stjecati dodatna znanja iz kemije potrebnih za razumijevanje pojava i
zakonitosti u prirodi, poticati darovitost i interes za prirodne znanosti.
NAMJENA - omogućiti zainteresiranim učenicima 7. i 8.razreda, razvijati
sposobnosti, vještine i kompetencije potrebne za razumijevanje prirodnih
procesa.
NOSITELJI - učiteljice Ankica Glavina, Dijana Rizvan i Dijana Jukić.
VREMENIK - jedan sat tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - individualni rad, grupni rad, izvođenje pokusa,
analiza dobivenih rezultata i donošenje zaključaka, rješavanje problemskih
zadataka.
NAČIN VRJEDNOVANJA - praćenje individualnog rada, redovitost pohađanja,
odabir profesionalnog usmjerenja, rezultati međurazrednih natjecanja,
anonimna anketa o zadovoljstvu učenika (očekivanja i postignuća).
82
BIOLOGIJA
CILJ - stjecati dodatna znanja iz biologije potrebnih za razumijevanje pojava i
zakonitosti u prirodi.
NAMJENA - pružati mogućnosti proširivanja i produbljivanja znanja
zainteresiranim učenicima 7. i 8. razreda.
NOSITELJI – učitelji Ankica Glavina, Dijana Rizvan i Dijana Jukić.
– jedan sat tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - samostalan rad, timski rad, mentorski rad, praktičan
VREMENIK
rad, radionice.
NAČIN VRJEDNOVANJA
- zadovoljstvo učenika nakon samostalnog
znanstvenog rada, analiza rezultata na natjecanjima.
83
GEOGRAFIJA
CILJ - razvijati opće ciljeve nastave geografije, usavršavati geografska znanja
i sposobnosti, promicati geografiju kao znanost, razvijati ekološku svijest i
principe u nastavi geografije, promicati kulturu kroz globalizaciju svijeta i
voditi računa o njenom očuvanju, sudjelovati na natjecanjima razmjenjivati
iskustva, obilježavati značajne datume ( Dan voda, Dan planeta Zemlje,
Svjetski dan zaštite okoliša).
NAMJENA – učenicima viših razreda.
NOSITELJI – učitelji Marko Mašina i Danica Jurina (Tomislav Šuta).
NAČIN REALIZACIJE - primjena svih metoda i oblika rada u nastavi
geografije, uporaba suvremenih sredstava za rad, poučavanje učenika
istraživačkom radu, kreativne radionice, izrada ppt prezentacija, grafikona i dr.
NAČIN VRJEDNOVANJA - samovrjednovanje, evaluacijski listići,
redovitost u grupi, analiza rezultata na natjecanju.
84
POVIJEST
CILJ - omogućiti učenicima, dodatnim sadržajima i povijesnim izvorima
pobliže upoznavanje povijesti svoga zavičaja razvijajući kritičko mišljenje,
istraživački rad, šireći opću kulturu.
- Tomislav Đonlić, učitelj povijesti.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima 7. i 8. razreda.
VREMENIK -tijekom nastavne godine, jedan sat tjedno.
NAČIN REALIZACIJE - terenska nastava, posjet svim relevantnim povijesnim
NOSITELJ
lokalitetima iz ranog srednjeg vijeka u zavičaju (crkva sv. Petra i Mojsija,
Gospin otok, Gašpina mlinica i spomen križ poginulima u Domovinskom
ratu), fotografiranje i prikupljanje podataka, izrada plakata i referata.
NAČIN VRJEDNOVANJA
- redovitost dolazaka, praćenje napredovanja
učenika u nastavi, samovrjednovanje i analiza rada.
85
HRVATSKI JEZIK
CILJ - stjecati viši stupanj lingvističke naobrazbe kao integralnog dijela
opće kulture.
NAMJENA - program je namijenjen zainteresiranim učenicima 7. i 8.
razreda.
NOSITELJI- učiteljice Neva Strizrep i Nataša Botica.
VREMENIK – jednom tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - predviđena nastavna izvanučionička
/izvanškolska aktivnost te projekti.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja i zainteresiranost,
aktivnost i kreativnost u radu, primjena stečenih znanja i vještina u redovnoj
nastavi, priprema i rezultati na školskim i drugim natjecanjima.
86
ENGLESKI JEZIK
CILJ - razvijati jezične kompetencije, razvijati sposobnosti i talente učenika
uključenih u dodatnu nastavu sukladno učeničkoj prirodi i interesima,
osposobljavati za pristupanje Cambridge ispitima i natjecanjima u organizaciji
AZOO.
NAMJENA - Ova aktivnost namijenjena je talentiranim i zainteresiranim
učenicima te učenicima koji imaju predznanja koja kroz ovaj oblik nastave žele
proširiti (5. - 8. razredi).
NOSITELJI - Ivana Pavlović, Anamarija Gruber Vlak (Lea Munjiza), Marija
Ćelić i Vanja Fazinić, prof. engleskog jezika.
VREMENIK - Jedan školski sat tjedno (A i B smjena).
NAČIN REALIZACIJE - Kvantitativno i kvalitativno obogaćivanje redovitih
sadržaja različitim gramatičkim, leksičkim i kulturološkim sadržajima,
simuliranje životnih situacija kroz izvođenje po ulogama, radionice (u školi i
organizirano izvan nje), kvizovi, testiranja, prezentacije, individualni rad, timski
rad, suradničko i samoorganizirano učenje.
NAČIN VRJEDNOVANJA - redovitost pohađanja, aktivnost i kreativnost u radu,
primjena stečenih znanja i vještina u redovnoj nastavi. Rezultati na natjecanjima.
87
Osposobljenost za pristupanje Cambridge ESOL ispitima.
Naša škola – pripremni centar za
polaganje CAMBRIDGE ESOL ispita
Škola će u sklopu dodatne nastave za učenike od 5. do
8. razreda omogućiti dodatno usavršavanje i pripremu
za polaganje Cambridge ESOL ispita.
Pripremni program obuhvaća:
• jačanje svih jezičnih vještina i kompetencija
• upoznavanje sa svim zahtjevima polaganja testa
• učenje tehnikama ispita kako bi se postigao najveći
mogući broj bodova na testu.
88
TEHNIČKA KULTURA –
PROMET
CILJ - proširiti i primijeniti stečeno znanje u redovitoj nastavi tehničke
kulture, razlikovati pravilno i nepravilno ponašanje u prometu u slučajevima u
kojima su učenici pješaci ili biciklisti.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima 5. razreda približiti sadržaje
prometne kulture. Pripremiti učenike za županijska i daljnja natjecanja.
NOSITELJI – učiteljica tehničke kulture Marija Radić.
VREMENIK - jednom tjedno, u suprotnoj smjeni, tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE – teoretska i praktična primjena u svakodnevnom
životnom okuženju učenika radi boljeg snalaženja u prometu.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika nakon samostalnog
praktičnog rada, redovitost pohađanja, aktivnost i kreativnost u radu,
sudjelovanje i rezultati na natjecanjima.
89
TEHNIČKA KULTURA –
GRAĐEVINARSTVO
CILJ - proširiti i primijeniti stečeno znanje u redovitoj nastavi tehničke
kulture, razvijati pozitivan stav prema razvoju građevne tehnike tijekom
povijesti.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima 6. razreda približiti sadržaje iz
područje tehnike, tehnologije i građevinarstva, pripremiti učenike za
županijska i daljnja natjecanja.
NOSITELJI – učiteljica tehničke kulture Marija Radić.
VREMENIK - jednom tjedno, u suprotnoj smjeni tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - teoretska i praktična primjena u svakodnevnom
životnom okuženju učenika.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika nakon samostalnog
praktičnog rada, redovitost pohađanja, aktivnost i kreativnost u radu,
sudjelovanje i rezultati na natjecanjima.
90
TEHNIČKA KULTURA –
ELEKTROTEHNIKA
CILJ - spoznati značenje električne energije u svakodnevnom životu i način
njihove uporabe, razvijati navike za primjenu mjera zaštite pri radu
električnim uređajima, savladavati vještinu rukovanja električno-instalacijskim
alatima i strojevima.
NAMJENA - zainteresiranim učenicima 8. razreda približiti sadržaje iz
područje elektrotehnike, pripremati učenika za županijska i daljnja natjecanja.
NOSITELJI – učiteljica tehničke kulture Marija Radić.
VREMENIK - svaki drugi tjedan, u suprotnoj smjeni tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - teoretska i praktična primjena u svakodnevnom
životnom okuženju učenika.
NAČIN VRJEDNOVANJA - zadovoljstvo učenika nakon samostalnog
praktičnog rada, redovitost pohađanja, aktivnost i kreativnost u radu,
sudjelovanje i rezultati na natjecanjima.
91
IZBORNA
NASTAVA
INFORMATIKA
STRANI JEZICI
VJERONAUK
92
Plan izbornih predmeta
Programi izborne nastave provode se prema
NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU
ZA OSNOVNU ŠKOLU
(2006, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb)
Izborna nastava organizirana je za:
• Vjeronauk od 1. do 8. razreda
• Informatiku od 5. do 8. razreda
• Njemački jezik od 4. do 8. razreda
• Talijanski jezik od 4. do 8. razreda
93
IZBORNA NASTAVA
94
NJEMAČKI JEZIK
CILJ - motivirati i poticati na učenje njemačkog jezika što većeg broja
zainteresiranih učenika, stjecati usmenu i pismenu komunikacijsku
kompetenciju, proširene elementima sociokulturne, interkulturne te čitalačke
kompetencije.
NAMJENA – učenicima od 4. - 8. razreda.
NOSITELJI - Ivana Pavlović, Marija Ćelić i Vanja Fazinić, učiteljice
njemačkoga jezika.
VREMENIK - dva sata tjedno (blok sat) tijekom školske godine (5.-8.), 4. razredi
CS dva puta tjedno po jedan sat, PŠ Ninčevići jednom tjedno blok sat.
NAČIN REALIZACIJE - individualni rad, timski rad, suradničko i
samoorganizirano učenje, simuliranje životnih situacija izvođenjem uloga,
radionice, primjena multimedije.
NAČIN VRJEDNOVANJA – praćenje, usmeno i pisano provjeravanje
usvojenosti sadržaja tijekom cijele nastavne godine, ocjenjivanje.
95
TALIJANSKI JEZIK
CILJ - razvijati jezičnu kompetenciju, motivirati učenike za daljnje učenje
talijanskog jezika u sklopu cjeloživotnog učenja.
NAMJENA - omogućiti učenicima od 4. do 8. razreda, koji pokazuju
zanimanje ili talent za učenje stranih jezika, razvijanje usmenog i pismenog
izražavanja, stavova i mišljenja te usvajanje znanja o talijanskoj kulturi.
NOSITELJI - Sanja Modrić, Aida Kuljiš, Vanja Viđak, Dijana Šunjerga
(Ivana Protrka) i Anamarija Gruber Vlak (Lea Munjiza), učiteljice
talijanskoga jezika.
VREMENIK - blok sat jednom tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - gramatika se usvaja metodom dedukcije, vježbanjem
drillom i kombiniranim zadatcima, a ponavlja u društvenim igrama. Leksik se
najčešće usvaja slušanjem, ponavljanjem, crtanjem, a ponavlja pomoću
memo-kartica i flashcards.
Mala scena: recitiranje, pjevanje, dramatizacija, radionice na zadanu temu.
NAČIN VRJEDNOVANJA - usmene i pisane provjere znanja i vještina, provjera
aktivne uporabe talijanskog jezika (dijalozi), ocjenjivanje, redovitost
pohađanja, zainteresiranost i redovno izvršavanje postavljenih zadataka.
Analiza kreativnih učeničkih radova.
96
INFORMATIKA
NOSITELJI - učitelji informatike Jasna Jujnović, Anela Prkić i Mario
Klarić.
VREMENIK - blok sat tjedno u suprotnoj smjeni tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - teoretskom pripremom te individualnim i
grupnim radom na računalu u informatičkoj učionici te uporabom
računala, a posebice interneta kao pomagala u učenju, savladavati
gradivo informatike i ostalih predmeta u suradnji s predmetnim
nastavnicima.
NAČIN VRJEDNOVANJA – ocjenjivanje usmenoga i pismenog
odgovora učenika, rad na projektima.
99
VJERONAUK
CILJ – sustavno i cjelovito, ekumensko i dijaloško upoznavati katoličku vjeru
na informativno-spoznajnoj, doživljajnoj i djelatnoj razini.
NAMJENA – zainteresirani učenici tijekom osnovnoškolskog obrazovanja
usvajat će temeljna vjernička znanja i vrijednosti koje će im pomoći u životnoj
orijentaciji, a posebice u razvijanju kvalitetnijih i sigurnijih odnosa u svijetu.
NOSITELJI - vjeroučiteljice č.s. Roka Ćubelić, Zdravka Vrdoljak,
Snježana Rađa, Antonija Dukić i Ivana Žuvela.
VREMENIK - nastava se izvodi dva sata tjedno tijekom školske godine.
NAČIN REALIZACIJE - primjenjuju se različiti oblici i metode rada.
NAČIN VRJEDNOVANJA - ostvarenost planiranog, uspješnost učenika u
savladavanju nastavnog programa, praktično življenje vjere u svakodnevnom
životu, odnosu prema suučenicima i učiteljima.
100
IZVANUČIONIČKA
NASTAVA
POSJETE
KAZALIŠTIMA,
MUZEJIMA,
GALERIJAMA,
KINOPREDSTAVAMA
EKSKURZIJA
IZLETI
TERENSKA
NASTAVA
101
IZVANUČIONIČKA NASTAVA
• Za izvanučioničku nastavu i izvanškolske poludnevne, jednodnevne i
višednevne odgojno-obrazovne aktivnosti, pribavlja se pisana suglasnost
roditelja.
• Roditelji prihvaćaju troškovnik, odnosno financiranje aktivnosti koje su
planirane na razini razrednog odjela (prijevoz, ulaznice, izleti,
ekskurzije…).
• Školske projekte financira škola, donatori, sponzori i pokrovitelji pojedinog
školskog projekta.
102
TERENSKA NASTAVA
1. razreda
• Medijska kultura, do dvije predstave u školskoj godini.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
•
•
•
•
•
Gospin otok – rujan/listopad
maslinik/uljaru – listopad
Izvor rijeke Jadro - ožujak
Gašpinu mlinicu - travanj
Park šumu Marjan - svibanj
103
TERENSKA NASTAVA
2. razred CŠ
• Medijska kultura, dvije predstave u školskoj godini.
Planom izvanučioničke nastave učenici će posjetiti:
• Autobusnu i željeznički kolodvor te trajektnu i zračnu luke, tijekom školske
godine
• Etnografski muzej, tijekom školske godine
• Starine – Salonu, tijekom školske godine
• Gradac (Vidikovac), Omiš i Dinosaur Park, svibanj 2015.
104
TERENSKA NASTAVA
3. razreda
• Medijska kultura, pogledati po jednu predstavu u polugodištu.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
•
•
•
•
Split, Muzej grada Splita prosinac 2014. (svi, POOS)
Salonu u veljači 2015. (svi razredi, POOS)
Kolumbova karta – orijentacija u prostoru, Split-Kila, u listopadu 2014.
Dvorac Vitturi, veljača 2015. (svi razredi, POOS)
• Etnografski muzej, tijekom godine
• Prirodoslovni muzej u Splitu, ožujak/travanj 2015. 3.ab PŠN
• Gradac (Vidikovac), Omiš i Dinosaur Park, svibanj 2015.
105
TERENSKA NASTAVA
4. razredi
• Medijska kultura, pogledati po jednu predstavu u polugodištu.
Planom IUN učenici će posjetiti:
• Salonu/Tusculum u listopadu 2014.
• Muzej hrvatskih arheoloških spomenika tijekom školske godine
• Školsku knjižnicu (PŠ Ninčevići), tijekom školske godine
• Arheološki muzej u Splitu (PŠ Rupotina), tijekom školske godine
• Školski prometni poligonu u Splitu, tijekom školske godine
106
TERENSKA NASTAVA
5. razreda
• Medijska kultura (hrvatski jezik) – pogledati kazališnu, kinopredstavu i posjetiti muzej, jednom godišnje.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
• Salonu (SRZ), listopad 2014.
• Povijesne znamenitosti Solina (učenici povijesnih grupa)
tijekom školske godine
• Zvjezdarnicu, (geografija), tijekom školske godine.
• Solin (geografija) tijekom školske godine
• Festival matematike (matematika) svibanj 2015.
• Salonu 2015. (projekt likovne grupe), svibanj 2015.
107
TERENSKA NASTAVA
6. razreda
• Medijska kultura (hrvatski jezik) – pogledati kazališnu, kino-predstavu,
posjetiti jedan od muzeja jednom godišnje.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
• Starine (integrirana nastava za projektne dane) listopad 2014.
• Čulić elektroinstalacije, obnovljivi izvori energije, (integrirana nastava za
projektne dane) travanj 2015.
• Povijesne znamenitosti Solina (učenici povijesnih grupa) tijekom školske
godine
• Zvjezdarnicu, (geografija), tijekom školske godine
• Solin (geografija) tijekom školske godin.
• Ribogojilište (priroda) u travnju 2015.
• Travnjake, (priroda) tijekom svibnja 2015.
• Festival matematike (matematika) svibanj 2015.
108
TERENSKA NASTAVA
7. razreda
• Medijska kultura (hrvatski jezik) – kazališna i kino-predstava,
muzej, jednom godišnje.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
• Znamenitosti Solina (učenici povijesnih grupa) tijekom školske
god.
• Salonu, solinske mlinice i rijeku Jadro, integrirana nastava za 1.
i 2.projektni dan (smjena B)
• Zvjezdarnicu (geografija) tijekom školske godine.
• Solin (geografija) tijekom školske godine.
• Prirodoslovni muzej u Splitu (biologija) drugo polugodište
• Festival znanosti u Splitu (biologija, fizika, kemija, matematika)
travanj 2015.
• Festival matematike (matematika) svibanj 2015.
109
TERENSKA NASTAVA
8. razreda
• Medijska kultura (hrvatski jezik) -pogledati kazalištu predstavu, kinopredstavu, posjetiti jedan od muzeja, jednom godišnje.
Planom terenske nastave učenici će posjetiti:
• Festival znanosti u Splitu (biologija, fizika, kemija, matematika) travanj
2015.
• Festival matematike (matematika) svibanj 2015.
• Povijesne znamenitosti Solina (učenici povijesnih grupa) tijekom školske
godine
• Spomenik poginulim braniteljima Domovinskog rata i spomen-sobu
poginulih branitelja (učenici povijesnih grupa) tijekom školske godine
• Salonu, integrirana nastava za 1. projektni dan, listopad 2014.
• Rijeku Jadro, integrirana nastava za 2.projektni dan, travanj 2015.
• Zvjezdarnicu (geografija) tijekom školske godine.
• Solin (geografija) tijekom školske godine.
• Salonu 2015. (projekt likovne grupe) svibanj 2015.
110
IZLETI
4.razred
CILJ – posjetiti grad Trogir i plažu Medena s ciljem upoznavanja lokaliteta
unutar svoje županije
NAMJENA - razvijanje eko-svijesti, rodoljublja, domoljublja i svijesti o
važnosti upoznavanja i očuvanja kulturno-povijesne i narodne baštine zavičaja
NOSITELJI - razrednici 4.abc
VREMENIK – svibanj 2015.
TROŠKOVNIK - otprilike 150 kuna (prijevoz, moguća nadoplata za ručak).
NAČIN REALIZACIJE – poludnevni izlet obuhvaća upoznavanje sa
sadržajima i sportska natjecanja.
NAČIN VRJEDNOVANJA – izvještavanje po skupinama prema unaprijed
dogovorenim zadacima, prezentacija spoznaja (ppt-prezentacije, plakati, umne
mape), međurazredni kviz
111
IZLETI
4.ab PŠ Ninčevići
CILJ – posjetiti grad Trogir s ciljem upoznavanja lokaliteta unutar svoje
županije
NAMJENA - razvijanje eko-svijesti, rodoljublja, domoljublja i svijesti o
važnosti upoznavanja i očuvanja kulturno-povijesne i narodne baštine zavičaja
NOSITELJI - razrednici 4.ab PŠ Ninčevići
VREMENIK – svibanj 2015.
TROŠKOVNIK - otprilike 100 kuna (prijevoz).
NAČIN REALIZACIJE – poludnevni izlet obuhvaća upoznavanje sa
sadržajima i sportska natjecanja.
NAČIN VRJEDNOVANJA – izvještavanje po skupinama prema unaprijed
dogovorenim zadacima, prezentacija spoznaja (ppt-prezentacije, plakati, umne
mape, međurazredni kviz )
112
IZLETI
5. razredi
CILJ - upoznavati prirodne ljepote, kulturne i povijesne znamenitosti
grada Trilja i Sinja.
NAMJENA - razvijati osobni i socijalni razvoj učenika, poticati učenike na
međusobnu suradnju, razvijati prijateljske odnose i ugodnijeg razredno ozračje,
realizacija uz suglasnost roditelja.
NOSITELJI - razrednici 5.abcd razreda.
VREMENIK – svibanj 2015.
TROŠKOVNIK - otprilike 200 kuna (prijevoz, stručno vodstvo, potrebne
ulaznice za muzej).
NAČIN REALIZACIJE - razgledavanje povijesnih lokaliteta, Tilurium,
Sinjska tvrđava, posjet Muzeju triljskog kraja, Crkvi Čudotvorne Gospe Sinjske i
Alkarskim dvorima. Posjet obiteljskom izletištu Mustang.
NAČIN VRJEDNOVANJA - kviz znanja, učenički dojmovi i zapažanja.
113
IZLETI
6. razredi
CILJ - - upoznavati prirodne ljepote doline Neretve,
•povezivati sadržaj izleta sa sadržajima školskih predmeta.
NAMJENA - osvješćivati potrebu za zaštitom ljepota i kulturne baštine naše
zemlje, razvijati osobni i socijalni razvoja učenika, poticati učenike na
međusobnu suradnju, realizacija uz suglasnost roditelja.
NOSITELJI - razrednici 6. razreda.
VREMENIK - svibanj 2015.
TROŠKOVNIK - otprilike 250 kuna (prijevoz, stručno vodstvo, potrebne
ulaznice za muzej).
NAČIN REALIZACIJE - razgledavanje, prikupljanje te potom prezentiranje
prikupljenih podataka i fotografiranih sadržaja za izradu plakata.
NAČIN VRJEDNOVANJA – razmjena znanja, učeničkih dojmova i zapažanja.
114
EKSKURZIJA
7. razredi
CILJ - upoznavati učenike s prirodno-geografskim i socio-geografskim
obilježjima Slavonije s naglaskom na obrazovne, odgojne i socijalne zadaće.
NAMJENA- upoznavati učenike sa Slavonijom, regijom Republike Hrvatske.
NOSITELJI - razrednici 7. razreda Ivana Pavlović, Hrvatka Kuko, Neva
Strizrep, Filip Modrić.
NAČIN VRJEDNOVANJA - na satovima razrednog odjela, roditeljskim
sastancima i na Učiteljskom vijeću provest će se vrednovanje realiziranih
sadržaja.
115
SURADNJA S INSTITUCIJAMA,
USTANOVAMA I UDRUGAMA U GRADU
SOLINU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uprava grada Solina
Vijeće za prevenciju kriminaliteta
Centar za djecu, mlade i obitelj
Savjetovalištem za djecu i roditelje
Gradska knjižnica u Solinu
Ured državne pravobraniteljice za djecu SDŽ
Dom kulture Zvonimir
Restauratorska radionica
Centar za socijalnu skrb
Dom zdravlja
Školska ambulanta
Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju - Moje dijete
Sportski klubovi grada Solina
116
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN
2013. - 2015.
Prioritetna područja unapređenja odgojno-obrazovne djelatnosti za
dvije školske godine su Poučavanje i učenje te Odnos učenika
prema drugim učenicima i školi.
• Prvi cilj nam je kroz INA i dodatnu nastavu povezati
razrednu i predmetnu nastavu radi poticanja motivacije i
kreativnosti učenika te njihove međusobne suradnje
(biologija, kemija, engleski) Moto: Djeca se raduju djeci
• Drugi cilj nam je aktualizirati učenje i poučavanje
suvremenim nastavnim strategijama (kreativnost u školi,
otvaranje škole u komunikaciji s partnerima u zemlji i
inozemstvu).
117

similar documents