otsekulud kokku

Report
Kulude arvestus-1
Tartu Kutsehariduskeskus
2013/2014
1
Kulude liigitus ja olemus
 Kulude klassifitseerimise kontseptuaalsetest alustest annab ülevaate alljärgnev
















loetelu. Üks ja seesamakulu võib üheaegselt kuuluda mitmesse rühma.
Liigitusalus, kululiigid
1. Funktsionaalne põhimõte (seos tootmisega)-liigitusalus
1.1.Tootmiskulud-kululiik
1.1.1. Põhikulud
1.1.2. Lisakulud
1.2. Mittetootmiskulud
1.2.1.Turunduskulud
1.2.2.Üld-ja halduskulud
1.2.3.Finantseerimiskulud
2.Kajastamine finantsaruannetes
2.1.Jätkuvad (kajastatakse bilansis) ja lõplikud(kajastatakse kasumiaruandes)
kulud
2.2.Tootekulud ehk inventeeritavad kulud (bilansis)
ja perioodikulu(kasumiaruandes)
3.Ajaline aspekt
3.1.Soetuskulud (minevik)
3.2.Asenduskulud (olevik)
2
3.3.Kavandatud ehk eelarvestatud kulud (tulevik)
Kulude liigitus ja olemus


















4.Reageerimine tegevusmahu või mõne muukulukäituri muutumisele
4.1.Muutuvkulud
4.2.Püsikulud
4.3.Segakulud
5.Kuluobjektile kirjendamine
5.1.Otsekulud
5.2.Kaudkulud
6.Seos juhtimisotsuste langetamisega
6.1.Olulised ja ebaolulised kulud
6.2.Mõjutatavad ehk kontrollitavad jamittemõjutatavad ehk mittekontrollitavad
kulud
7.Raamatupidamises kajastumine
7.1.Ilmutataud kulud
7.2.Ilmutamata kulud
8.Majandusteoreetilised kontseptsioonid
8.1.Loobumiskulud ehk alternatiivkulud
8.2.Pöördumatud kulud
8.3.Diferentsiaalkulu ehk inkrementaalkulu
8.4.Marginaalkulu ehk piirkulu ehk keskmine kulu
3
Skeem kogukulude kujunemise
kohta
Otsesed materjalikulud
+ otsesed tööjõukulud
+ muud otsekulud
=otsekulud kokku
+ kaudsed materjalikulud
+ kaudsed tööjõukulud
+põhivara amortisatsioonikulu
+muud põhitegevuse üldkulud
=põhitegevuse kulud kokku
+turustuskulud
+üldhalduskulud
+muud ärikulud
+finantskulud
=Kogukulud (kulud kokku)
4
Otsesed materjalikulud
 On kõik materjali kulutused, mis on otseselt
kasutatud kuluobjekti (toote,teenuse, projekti)
valmistamiseks või teenuse osutamiseks.
 Arvestatakse vahetult tootele
 Nt raamatute trükkimisel on otseseks
materjali kuluks peberikulu,millest raamat
valmistatakse.
 Sageli kirjendatakse otseste
materjalikuludena ka sisseostetud teenuste
kulutusi
5
Otsesed tööjõukulud
 On kulutused,mis koosnevad toote
valmistamisega, teenuse osutamisega või
projekti elluviimisega vahetult tegelevate
töötajate (tootmistööliste,teenindajate,
müüjate) palgakuludest ja nendelt arvestatud
maksudest
 Otsene tööjõukulu sisaldab kulutusi tööjõule,
mis on seotud toote valmistamisega, teenus
osutamisega või projekti elluviimisega, sh
normaalne ja mitteproduktiivne aja kulu
(kohvipausid, puhkepausid jms)
6
Muud otsekulud
 On kulutused, mille hulka kuuluvad kõik muud
otseselt toote valmistamisega, teenuse
osutamisega või projekti elluviimisega seotud
kulutused va otsesed materjalikulud ja
otsesed tööjõukulud
7
OTSEkulud kokku
 Arvestamisel summeeritakse otsesed
materjalikulud, otsesed tööjõukulud ja muud
otsekulud
8
Kaudsed materjalikulud
 Kuuluvad põhitegevuse üldkulude alla
 On kõik materjalide kulutused, mis ei ole otseselt
seotud organisatsiooni väljundiks oleva
kuluobjektiga (toote, teenuse või projektiga) ja
organisatsiooni üldjuhtimisega sh
abitegevustega.
 Nt arvestatakse kaudse materjalikuluna nende
materjalideja varuosade kulusid,mis tehakse
seoses põhitegevuse üldjuhtimisega
 Kaudsete materjalikuludena arvestatakse ka
põhitegevusele tugiteenuseid pakkuvate
allüksuste materjalikulud
9
Kaudsed tööjõukulud
 On kulutused, mis tehakse põhitegevuse protsessis
kuluobjektiga vahetult mittetegelevate töötajate
tasustamiseks ja mis koosnevad palgakuludest ja
nendelt arvestatud maksudest
 Kaudsed tööjõukulud ei ole otseselt
seotudkuluobjektiga ja üldjuhtimisega
 Kaudseteks tööjõukuludeks võivad olla nt
kvaliteedikontrolöri töötasu tootmisprotsessis,
kaupluse raamatupidaja töötasu
kaubandusorganisatsioonis.
 Kaudsete tööjõukuludena arvestatakse ka
põhitegevusele tugiteenuseid osutavate allüksuste
tööjõukulusid
10
Põhivara amortisatsioonikulu
 On materiaalselt ja immateriaalselt
põhitegevuses kasutatud põhivaralt
arvestatud amortisatsioonikulu
 Juhul,kui põhivara on otseselt seotud
kuluobjektiga, on seda otstarbeksas
arvestada otsekuluna
 Juhul, kui põhivara kasutatakse üldjuhtimises
või abitegevustes on seda otstarbekas
liigitada vastava üldkuluna
11
Muud põhitegevuse üldkulud
 Siia kuuluvad kulud, mis on seotud
tootmishoonete ja sedamete jooksva
remondiga,hooldusega, rendiga,
kindlustusega
 Kuluobjektide arvestuses tuleks eristada
üldkulusid põhitegevuse, tugiteenuste,
abitegevuste ja üldjuhtimise kulukohtadeks
12
Organisatsiooni üldkulud
 Turustuskulud
 Üldhalduskulud
 Muud ärikulud
 Finantskulud
13
Turustuskulud
 On turustusfunktsiooni täitmisekstehtud kulud
sh turustusega tegeleva personali töötasud,
turustusega seotud põhivara
amortisatsioonikulu, turustuseesmärgil tehtud
transpordikulu, rklaamikulu jms.
 Turustuskulude elemendid võivad olla
organisatsioonide lõikes erinevad ning need
täpsustatakse raamatupidamise siseeeskirjas
 Turustuskulusid liigitatakse ka müügikuludeks
ja logistikakuludeks
14
Müügi-, logistika- ja
turunduskulud
 Müügikulud on kulud, mis on seotud
müügitegevusega, müügitööks vajaliku
personali, andmebaaside, varustuse ja
tööruumide kulud.
 Logistikakulud on seotud logistikaga ja
kaupade toimetamisega klientidele
 Turunduskulud on seotud
turundustegevusega. Enamasti kajastatakse
turunduskulud üldhalduskulude koosseisus
15
Üldhalduskulud
 On üldhaldusfunktsiooni täitmiseks tehtud kulud
sh üldhaldus- ja juhtivpersonali töötasud,
administratiivhoonete ja –seadmete
amortisatsioonikulu, valdav osa
kommunaalkuludest
 Üldhalduskulude suurus sõltub organisatsiooni
suurusest, tegevusajast, detsentaliseerimise
ülatusest ja juhtimisstiilist
 Üldhalduskulusid genereerivad üldjuhtimisega
seotud allüksused ja juhtorganid.
 Eristatakse uurimis-ja arendustegevuse kulusid
ja abitegevuste kulusid
16
Uurimis- ja arendustegevuse kulud
 On seotud strateegiate
väljatöötamisega,uurimistöödega
arendustegevuse ja uute toodete välja
töötamisega
 Arvestatakse sageli projektipõhiselt
 Uurimis- jaq arendustegevuse projektid
tagavad organisatsiooni kasvu ja kasumi
tulevikus
17
Abitegevuste kulud
 On põhitegevustega mitteseotud
allüksuste,funktsioonide, tegevuste või
protsesside kulud, mis arvestatakse eraldi ja
mille jaotamine kuluobjektidele ei ole tihti
otstarbekas
18
Muud ärikulud
 On ebaregulaarselt äritegevuse käigus
tekkinud tulud, nt kasum materiaalse ja
mittemateriaalse põhivara müügist,saadud
trahvid ja viivised, kasum valuutakursi
muutustest nõuetelt ostjate vastu ja
kohustustustelt tarnijate ees
19
Muud ärikulud
 On ebaregulaarselt äritegevuse käigus
tekkivad kulud, nt kahjum materiaalse ja
immateriaalse põhivara ning
kinnisvarainvesteeringute müügist, trahvid ja
viivised, kahjum valuutakursi muutustest
nõuetelt ostjate vastu ka kohustustelt tarnijate
ees.
20
Finantskulud
 On seotud organisatsiooni tegevuse
rahastamisega, investeerimistegevusega,
valuutakursside muutumisega ja
finantsvarade ümberhindlusega
21
Finantstulud
 On tulud ja kasumid, mis on seotud
organisatsiooni investeerimistegevusega,
valuutakursside muutusega ja finantsvarade
ümberhindlusega
22
Kogukulude kujunemine
tootmisorganisatsioonis
Otsesed materjalikulud
+otsesed tööjõukulud Esmas+muud otsekulud
kulud
Töötlemis=otsekulud kokku
kulud
Kaudsed materjalikulud
+kaudsed tööjõukuludTootm.
üldk
+põhivara kulum
+muud tootmise üldkulud
=tootmiskulud kokku
+turustuskulud
+üldhalduskulud
Ettevõtte
+muud ärikulud
üldkulud
+finantskulud
Tootmiskulud
Mittetootmislikud
kulud
23
Lähtuvalt funktsioonidest
 Liigitatakse kulusid alljärgnevalt:
a) Tootmiskulud
b) Mittetootmiskulud
24
Tootmiskulud
 Tehakse tootmisprotsessis toodete
valmistamisega seoses.
 Tootmiskulud koosnevad otsekuludest
(esmakuludest) ja tootmise üldkuludest
25
Tootmise üldkulud
 Ka tootmise lisakulud on kõik ülejäänud
põhitegevusega seotud kulud, mis ei ole
liigitatud otsekuludena
 Tootmiskulude liidituses tuuakse eraldi välja
töötlemiskulud
 Töötlemiskulu tehakse tootmisprotsessis
soetatud sisendite muutmisel väljundiks ehk
ostetud materjalide ja sisseostetud teenuste
muutmiseks valmistoodanguks
26
Mittetootmiskulud
 On põhitegevuse protsessigaq mitteseotud
kulud (turustus-, üldhaldus-, finantskulud,
muud ärikulud ja abitegevuste kulud)
27

similar documents