Øvrige elementer i en længere og mere varieret

Report
Møde med skolebestyrelsen, Østbirk
Skole, 30.09.2013
Skolereform
Folkeskolereformen
- Aftale om et fagligt løft af folkeskolen
• Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt
løft af folkeskolen af 7. juni 2013
• Konservative tilsluttede sig hovedparten af aftalen den 13. juni 2013
• Reformen træder i kraft 1. august 2014 med enkelte undtagelser
Folkeskolereformen
- Et paradigmeskifte på vej!
•
Folkeskolereformen betyder et skifte
• fra fokus på undervisning og timetælleri
• til et markant fokus på elevernes læring og trivsel.
•
Folkeskolereformen indfører mål- og resultatstyring på folkeskoleområdet
Folkeskolereformen
- Tre overordnede mål og indsatsområder
• Tre overordnede mål:
1. Folkeskolen skal udfordre alle, så de bliver så dygtige, de kan
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige
resultater
3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes bl.a. gennem respekt for
professionel viden og praksis
• … som skal opfyldes gennem tre overordnede indsatsområder:
1. En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og
læring
2. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere
3. Få klare mål og regelforenklinger
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 1: Længere og mere varieret skoledag (1/4)
• Nye regler for timetalsstyring
• Minimumstimetal for den gennemsnitlige samlede skoledags længde
for hvert klassetrin:
Gennemsnitligt ugentligt timetal
som kommunerne skal tilbyde (fra
1. august 2014)
•
Gennemsnitligt obligatorisk
ugentligt timetal for eleverne
(frem til 1. august 2016)
0.-3. klasse
30
28
4.-6. klasse
33
30
7.-9. klasse
35
33
Minimumstimetallene gælder også for specialklasser og specialskoler
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 1: Længere og mere varieret skoledag (2/4)
• Nye regler for timetalsstyring – fortsat
• Minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte
undervisningstimer i fagene
• Minimumstimetal for antal årlige undervisningstimer i dansk og
matematik og historie – for øvrige fag fastsættes vejledende timetal
•
Ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere den
fagopdelte undervisning
Minimumstimetal
Længere og varieret skoledag ved
følgende ændringer i timefordelingen:
•Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen
•Forhøjelse af matematik i 4.-9. klasse med én lektion om
ugen
•Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om
ugen
•Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen
•Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om
ugen
•Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én
lektion om ugen
•Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion
om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen
•Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med
én lektion om ugen
•Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen
•En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7.
klasse.
Samlet
minimumstimetal
for fagopdelte
lektioner
Minimum for
skoleugens
længde
Understøttende
undervisning:
Differencen mellem den tid,
skolen bruger på fagopdelte
timer og pause, og
minimumstimetallet for
skoledagens længde
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 1: Længere og mere varieret skoledag (3/4)
• Idræt, motion og bevægelse hver dag
• Motion og bevægelse hver dag for alle klassetrin
• Omfang: Gennemsnitligt 45 min. om dagen
• Kan både indgå i den fagopdelte undervisning og i den understøttende
undervisning
• Faglig fordybelse og lektiehjælp
• Obligatorisk for skolerne at tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse som
en del af den længere skoledag
• Skal målrettes både de fagligt stærke elever og de faglige svage elever
• Frem til 1. august 2016: Lektiecafe frivilligt for eleverne at deltage i og
lektiecafe skal organiseres i skoledagens ydertimer.
• Efter 1. august 2016: Obligatorisk for eleverne og ingen bindinger på
organisering
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 1: Længere og mere varieret skoledag (4/4)
• Øvrige elementer i en længere og mere varieret skoledag
• Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelser, herunder bl.a.
valgfag fra 7. klasse
• Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse
• Bedre undervisningsmiljø
• Ro og bedre klasseledelse
• På alle klassetrin kan pædagoger og medarbejdere med andre
relevante kompetencer inddrages i undervisningen i en understøttende
rolle – og de vil kunne varetage understøttende undervisning alene
med eleverne
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 2: Få klare mål og regelforenklinger
• Få klare mål og forenkling af regler
• Fokus på udvikling af undervisningen bl.a. gennem præcisering af
Fælles Mål
• Fokus på effekt: Fire operative og målbare nationale resultatmål
• Regelforenklinger, herunder af Fælles Mål, elevplanen,
kvalitetsrapporten mv.
Folkeskolereformen
- Indsatsområde 3: Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og
ledere
• Kompetenceudvikling
• Mål om fuld kompetencedækning i 2020 – 1. mia. kr. i perioden 20142020 til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen
• Kompetenceudvikling af ledere – 60 mio. kr. i perioden 2013-2015
• Nationalt korps af læringskonsulenter
Folkeskolereformen
- Status i Horsens: Hvor langt er vi fra at nå målet om en længere
skoledag?
Folkeskolereformen
- De umiddelbare udfordringer
•
Indskolingen
•
•
Mellemtrinnet
•
•
•
•
Forhøjelse af undervisningstimetallet
Ny tid til understøttende undervisning
Frigøre ressourcer i SFO2
Udskolingen
•
•
Konvertering af undervisningstimer til understøttende undervisning
Primært ny tid til understøttende undervisning
Dvs. den primære udfordring i Horsens Kommune i forhold til at opfylde de
nye timetalskrav for skoledagens længde er mellemtrinnet
Reformen i en samfundsmæssig kontekst
Film med Lars Goldschmidt
http://vimeo.com/59214613
Implementeringsprocessen i Horsens Kommune
Implementeringsprocessen
- De politiske rammer for implementeringsarbejdet i Horsens
Kommune
• Folkeskolereformen
• Nye regler for lærernes arbejdstid
• Udvalgsplanen
• Langsigtet strategi for folkeskolerne 2012-2015
• Kommunens øvrige politikker på 0-18 års området
Implementeringsprocessen
1. Politisk spor:
• September-november: Politiske drøftelser
• September: Budgetforlig – mål for folkeskolereform ind i budgetforliget
• December-januar: Politiske beslutninger
2. Administrativt spor:
• Juni-september: Forberedelse og planlægning af proces
• August-december: Analyser og beslutningsoplæg
• Februar og frem: Understøtte implementering
Implementeringsprocessen
- Administrativ organisering
•
Styregruppe
•
Forretningsudvalg
•
Tre projektgrupper – kommissorier godkendt af BS-udvalget den 9. sept.
2013
•
•
Projektgruppe om økonomien i folkeskolereformen
•
Projektgruppe om styring og ledelse af folkeskolen (to skoleinspektører deltager)
•
Projektgruppe om skoledagens indhold (en skoleinspektør deltager)
Projektgrupperne nedsætter arbejdsgrupper med henblik på bred
inddragelse og involvering af ledelse og medarbejdere
Implementeringsprocessen
- Projektgruppe om økonomien i folkeskolereformen
•
Projektgruppen om økonomien i folkeskolereformen har til formål;
•
•
•
•
at udarbejde et beslutningsoplæg om realisering af det øgede timekrav inden for den
eksisterende økonomiske ramme til undervisningsområdet, herunder angive
finansieringsbehov og finansieringskilder
at udarbejde et beslutningsoplæg om ny budgettildelingsmodel, der muliggør realisering af
folkeskolens ambitioner samt skaber mulighed for politiske prioriteringer på
undervisningsområdet
at understøtte skoleledelserne i deres budgetlægning, herunder give forslag til
omkostningseffektiviseringer i forhold til fx tilrettelæggelse af elevernes pauser, så lærerne
får mere sammenhængende forberedelsestid mv.
at sikre relevant inddragelse og delagtiggørelse af skolens interessenter med henblik på at
kvalificere implementeringen af reformen.
Implementeringsprocessen
- Projektgruppe om styring og ledelse af folkeskolen
•
Projektgruppen om styring og ledelse af folkeskolen har til formål;
•
•
•
•
•
•
at udarbejde beslutningsoplæg om nyt styringskoncept på folkeskoleområdet, der bygger på
mål- og resultatstyring og har et progressionsfokus
at udarbejde beslutningsoplæg med mål for prioritering af ressourceanvendelsen på
folkeskoleområdet
at udarbejde et beslutningsoplæg med resultatmål for elevernes læring og trivsel
at udarbejde et beslutningsoplæg med nyt ledelsesgrundlag for skolerne med henblik på
effektiviseringsmuligheder i skolernes ledelse og administration og fokusering på skolernes
resultater
at understøtte skoleledelsernes arbejde med mål- og resultatstyring og implementering af
nyt ledelsesgrundlag
at sikre relevant inddragelse og delagtiggørelse af skolens interessenter med henblik på at
kvalificere implementeringen af reformen.
Implementeringsprocessen
- Projektgruppe om skoledagens indhold
•
Projektgruppen om skolens indhold har til formål;
•
•
•
•
at understøtte og facilitere implementeringen af indholdet i folkeskolereformen, herunder ny
tid til understøttende undervisning, udvikling af nye læringsmiljøer, sammentænkning af
skole, SFO og fritidstilbud, fuld linjefagsdækning mv.
at understøtte skolernes arbejde med progressionsmåling, dokumentation og digitalisering
at udarbejde strategi og plan for kompetenceudvikling af lærere og pædagoger
at sikre relevant inddragelse og delagtiggørelse af skolens interessenter med henblik på at
kvalificere implementeringen af reformens indhold.

similar documents