Lantmäteriet

Report
Klicka
här förkranarna
att ändratill
format
Öppna
geodatasamverkan!
Klicka
här för att ändra format på
underrubrik i bakgrunden
Monica Henriksson
VA-utveckling i Växjö AB
Vilka är VA-utveckling?
VA-, GIS- och IT-företag
VA-utveckling startades 2001
11 anställda
Kontor i Stockholm och Växjö
Leverantör/konsult åt ca hälften av Sveriges kommuner
Partner och vidareförädlare gentemot Lantmäteriet
Egenutvecklade kartbaserade programserier med över 1000
användare:
VA-banken (85 kommuner)
myCarta Desktop, myCartaServer, myCartaWeb (10-15 kommuner)
Vad är geodatasamverkan?
Datadelningsmodell som underlättar
tillgången till geodata.
Får tillgång till ett samlat utbud av geodata.
Syftet är bl.a att öka samverkan inom och
mellan offentlig förvaltning och företag för
effektivare hantering av geodata på lokal,
nationell och internationell nivå.
Målet är att etablera och förvalta en
gemensam infrastruktur för geodata inom
Sverige.
2014-01-01 var 156 kommuner med.
Samverkansavtalet
Geodatasamverkan styrs av ett avtal - samverkansavtal
för Geodatasamverkan
Reglerar villkor för att tillhandahålla och använda geodata.
Avtalet reglerar även organisation, styrning och
ansvarsfördelning.
Olika kategorier av användare: Offentlig användning,
kommersiell slutanvändning, icke kommersiell användning och
forskning/utbildning/kulturverksamhet.
Prissättning utifrån ett antal parametrar bl.a
befolkningstäthet, kommunareal och befolkningsmängd.
Geodataportalen
Geodataportalen
Geodataportalen visar vilka geodata som finns tillgängliga i
infrastrukturen för geodata och vem som är ansvarig för dessa.
Du kan söka, hitta och titta på geodata.
I portalens metadatakatalog kan du även se om det finns
restriktioner eller begränsningar för användning samt om
geodata är avgiftsbelagda.
Geodataportalen innehåller inte några tjänster eller geodata,
utan de är tillgängliga genom respektive ansvarig
producent/myndighet.
Generella för- & nackdelar
+ Enkel tillgång till geodata
+ Möjlighet att upptäcka och testa intressanta geodata för flera
verksamheter/förvaltningar
+ Större geografisk täckning
+ Främjar kommunöverskridande samarbeten
+ Samlad fakturering och kända kostnader
- Inskränkningar för kommunala bolag
Exempel på geodataprodukter
Lantmäteriet: GSD-ortofoto (WMS), topografisk webbkarta
(WMS/WMTS), GSD-fastighetskartan, NNH-data, SWEPOS
Nätverks-RTK, fastighetsregister och aviseringar, ArkenProxy,
ArkivSök, söktjänster för bl a adress och fastighet
Trafikverket: NVDB-data
SCB: befolkningsstatistik
Tjänster Lantmäteriet
Visningstjänster t.ex topografiska kartan och ortofoto som
WMS-tjänst
Nedladdningstjänster t.ex GSD-data, fastighetsuttag och
aviseringar, NNH-data
Direktåtkomsttjänster t.ex AdressDirekt, FastighetDirekt,
ArkivSök, ArkenProxy
Tekniska för- & nackdelar
+ ”Global” accesspunkt för enklare spridning
+ Aktuella data utan manuell uppdatering
+ Drift- och underhållsfritt
+ Standardiserade tjänster
-
WFS-tjänst som komplement till filleveranser
Kan bara söka enligt de gränssnitt som tjänsterna exponerar
Lösenordshanteringen
VA-utveckling och geodatasamverkan
Vidareförädlingsavtal med Lantmäteriet
Partner och återförsäljare
Utveckla produkter och tjänster baserade på Lantmäteriets geodata:
o
o
o
o
o
o
o
AdressDirekt
FastighetDirekt
Fastighetsrapport
ArkenProxy
FIR + aviseringar
Proxy för WMS/WMTS-tjänster
GSD-data texthantering
Demodags!
Klicka här för att ändra format
[email protected]
Klicka här för att ändra format på
monter
B02:30
underrubrik i bakgrunden
VA-utveckling i Växjö AB

similar documents