پژوهانه اساتید - دانشگاه زنجان

Report
1
‫معاونت پژوهش و فناوری‬
‫خدمات ارائه شده توسط معاونت پژوهش و فناوری‬
‫به موارد زیر بر اساس آیین‌نامه‌های مربوطه امتیاز پژوهانه تعلق می‌گیرد‪:‬‬
‫‪ ‬تالیف و ترجمه كتاب مطابق آييننامه امتيازدهي‬
‫‪ ‬مقاالت ارائه شده در مجالت معتبر ‪ ISI‬و ‪ ISC‬و سایر مجالت و همایش‌های معتبر‬
‫‪ ‬اجرای طرح‌های پژوهش ی خارجی و داخلی و داوری و نظارت بر طرح‌های خارجی‬
‫‪ ‬راهنمایی و مشاوره پایان نامه‌های دانشجویی‬
‫ی‬
‫‪ ‬جوایز ملی و بين املللی مثل جوایز خوارزمی‪ ،‬ثبت اختراع‪ ،‬داوری مقاالت ‪ ISC ، ISI‬و ویراستار ‌‬
‫کتاب‬
‫پژوهانه اساتید‬
‫‪‬هزينه كرد اعتبار ويژه پژوهش ي (پژوهانه)‪:‬‬
‫‪‬خرید تجهيزات و لوازم آزمایشگاهی تحقیقاتی‪ ،‬پرداخت هزینههای خدمات‬
‫آزمایشگاهی‪ ،‬میدانی و خرید مواد مصرفی جهت انجام فعالیتهای پژوهش ی‬
‫‪‬هزینه ثبت اختراع‬
‫‪‬حداکثر ‪ 50‬درصد گرنت برای طرح پژوهش ی داخلی‬
‫‪‬خريد كتب‪ ،‬نشریات و نرم افزارهای تخصص ی‬
‫‪‬شركت در همايش‌هاي علمي خارج و داخل كشور‌‬
‫‪‬عضويت در مجامع علمي داخل یا خارج از كشور‌‬
‫‪ ‬شركت در كارگاههاي پژوهش ی یا آموزش ي داخل و خارج کشو ‌ر‬
‫‪ ‬شرکت در نمایشگاههای تخصص ی و مدارس تحقیقاتی داخلی و خارجی‬
‫پژوهانه اساتید‬
‫در پایگاههای اطالعاتی‬
‫‪ ‬هزینه عضویت ‌‬
‫معتبر‬
‫‌‬
‫در مجالت‬
‫‪ ‬هزينههای داوری‪ ،‬ویرایش ‌و چاپ مقاالت ‌‬
‫داخلي ‌و خارجي (تا سقف ‪15,000,000‬ریال)‬
‫‪ ‬پرداخت حقالتحقیق به دانشجویان برای انجام کارهای پژ ‌وهش ی‬
‫‪ ‬هزینههای تشکیل قطبهای علمی دانشگاه‬
‫‪ ‬هزینه بلیط رفت و برگشت اساتید خارج ‌از دانشگاه‬
‫‪ ‬امکان به اشتراک گذاشتن پژوهانه جهت خرید تجهيزات‪ ،‬کتب ‌و‬
‫اجرای طرح‌های پژوهش ی بين اعضاء هیات علمی‬
‫پژوهانه اساتید‬
‫در سامانه مدیریت پژوهش دانشگاه ‌و ارسال‬
‫‪ ‬بررس ی كارنامه پژوهش ي ‌‬
‫هر سال به معاونت پژوهش ‌و‬
‫حداكثر تا پايان فروردين ماه ‌‬
‫‌‬
‫مدارك الزم‬
‫فناوری دانشگاه‪.‬‬
‫حداكثر تا پايان نيمه او ‌ل ارديبهشت توسط نرم افزار‬
‫‌‬
‫‪ ‬امتيازات پژوهش ي‬
‫در سامانه پژوهش ي‬
‫پژوهش ي بر مبناي اطالعات سال قبل موجود ‌‬
‫محاسبه ‌و به اطالع اعضاء هيات علمي رسانده مي‌ش ‌ود‪.‬‬
‫امتیاز پژوهانه صرفا‌ به فعالیت‌هایی تعلق می‌گيرد که نام دانشگاه زنجان‬
‫‪‌ ‬‬
‫در آن قید شده باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫‪‬مبلغ گرنت پایه ‪ 20,000,000‬ریال به اساتید جدیدالورود فقط برای یک‬
‫در بد ‌و ورود تعلق می‌گيرد‪.‬‬
‫سال ‌‬
‫پژوهانه اساتید‬
‫چکیده‌ای از دستورالعمل اجرایی پرداخت حقالتشويق مقاالت علمی‬
‫در آدرس نویسندگان‬
‫‪‬نویسندگان مقاالت موظف هستند نام دانشگاه را ‌‬
‫غير این صورت مشمول‌‬
‫در ‌‬
‫‪ University of Zanjan‬قید نمایند ‌‬
‫پرداخت تشویقی نخواهند شد‪.‬‬
‫در خصوص مقاالت دارای نشان سازمانی )‪ (Affiliation‬متعدد‬
‫‪‌ ‬‬
‫می‌بایست ‪ -1‬نشان سازمانی دانشگاه زنجان بعنوان اولين مورد قید شود‪.‬‬
‫اکز آموزش ی‪-‬پژوهش ی ز ‌یر مجموعه وزارت‬
‫‪ -2‬درخصوص وابستگی به مر ‌‬
‫ی مربوطه مبنی ‌بر‬
‫اکز تحقیقاتی صنعتی با ارائه قرارداد همکار ‌‬
‫علوم ‌و مر ‌‬
‫در قرارداد ‌و عدم حضور‌ تمام وقت هیات‬
‫اکز ‌‬
‫لزوم ارائه وابستگی آن مر ‌‬
‫‌پذیر می‌باشد‪.‬‬
‫علمی ‌و با تایید شورای پژوهش ی امکان ‌‬
‫حق التشویق مقاالت‬
‫الت منتشر شده در مجالت‪ ،‬نمایه شده در ‪JCR‬‬
‫میزان حق‌التشويق برای مقا ‌‬
‫و ‪ ISC‬به ترتیب با رابطه زير محاسبه خواهد شد‪.‬‬
‫‪=((IF/AIF) 5000000(K‬مبلغ حق التشویق برای هر مقاله به ریال‬
‫‪ =((1.5IF +0.25)5000000)K‬مبلغ حق التشویق برای هر مقاله به ریال‬
‫‪ ‬ضریب ‪ K‬برابر ‪ 1.75‬می‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در صورتیکه مبلغ حق‌التشویق محاسبه شده توسط فرمول باال از ‪20,000,000‬ریال کمتر باشد مبلغ‬
‫حق‌التشویق ‪2,000,000‬ریال به مقاله تعلق می‌گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬سقف حق‌التشویق هر مقاله نمایه شده در ‪ 20,000,000 JCR‬ریال و در ‪ 10,000,000 ISC‬ریال‬
‫می‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در خصوص مقاالت نمایه شده در پایگاه‌های استنادی ‪Web of Science‬حق‌التشویق به مبلغ‬
‫‪ 2,000,000‬ریال پرداخت می‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬به مقاالت غير ‪ ISC‬که مورد تایید وزارت علوم است و فاقد ‪ IF‬می‌باشد حق‌التشویق برابر حداقل‬
‫حق‌التشویق مقاالت ‪ ISC‬مبلغ ‪ 2,187,500‬ریال تعلق می‌گيرد‪.‬‬
‫‪ ‬اگر مقاله‌ای بصورت خالصه مقاله باشد ميزان حق‌التشویق نصف مقاله کامل خواهد بود‪.‬‬
‫‪ ‬تشویق مقاالت حداکثر تا دو سال پس از انتشار مقاله قابل پرداخت است و مالک پرداخت نيز تاریخ‬
‫انتشار نهایی مقاله است‪.‬‬
‫حقالتشویق مقاالت‬
‫چکیده‌ای از آیین‌نامه شرکت در همایش‌های علمی‬
‫خارج از کشور‌‬
‫در همایش خارج ‌از کشور‌ رعایت نکات ز ‌یر الزامی است‪:‬‬
‫برای شرکت ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫برای شرکت در همایش‌های خارج ‌از کشور‌ می‌بایست پذیرش مقاله به صورت شفاهی باشد‪.‬‬
‫نشان سازمانی دانشگاه زنجان می‌بایست به عنوان اولين مورد قید ش ‌ود‪.‬‬
‫در سال ميتواند در همايشهاي‬
‫اعتبار ویژه پژوهش ی تنها يك بار ‌‬
‫‌‬
‫در صورت داشتن‬
‫متقاض ي ‌‬
‫علمي بين املللي شركت نمايد‪.‬‬
‫حداکثر تا د ‌و ماه بعد ‌از انجام سفر‪.‬‬
‫‌‬
‫در گروه‬
‫ارائه گزارش از شرکت در همایش ‌‬
‫همایشهای علمی خارج از کشور‬
‫در همایش با ارائه اصل اسناد مربوطه به شرح ذیل قابل پرداخت میباشد‪:‬‬
‫هزینههای شرکت ‌‬
‫‪ ‬هزينه‌هاي مربوط به ثبت‌نام‪ ،‬عوارض خروج ‌از كشور‌ ایران‪ ،‬ویزای کشور‌ برگز ‌ار کننده‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کنفرانس‪ ،‬هزینه ترجمه مدارک برای اخذ ویزا و حق بیمه‪.‬‬
‫ي قابل پرداخت نمي‌باشد‪.‬‬
‫هزينه‌هاي متفرقه داخل شهر ‌‬
‫مسير ‌از ایران به مقصد همایش ‌و برعكس‬
‫هزينه بليط رفت ‌و برگشت خارج ‌از کشور‌ براي يك ‌‬
‫(مطابق هزینههای متداو ‌ل مسافرت) قابل پرداخت خواهد بود‪.‬‬
‫هزینه اسکان ‌بر اساس اسناد مربوطه حداکثر تا سقف ‪ 35,000,000‬ریال (س ی ‌و پنج میلیون‌)‬
‫ریال قابل پرداخت است‪.‬‬
‫پرداخت هزینهها منوط به ارائه کلیه مدارک منجمله مجموعه مقاالت به صورت س ی‌دی‬
‫یا کتابچه مربوطه میباشد‪.‬‬
‫هر دليل موفق به انجام دادن ماموريت نشود به شرط چاپ‬
‫در صورتيكه متقاض ي به ‌‬
‫‌‬
‫در مجموعه مقاالت همايش (به صورت خالصه مقاله یا مقاله کامل باشد)‪ ،‬تنها‬
‫مقاله ‌‬
‫هزينه ثبت ‌نام قابل پرداخت است‪.‬‬
‫همایشهای علمی خارج از کشور‬
‫چکیده‌ای ‌از آیین‌نامه کارگاه‌هایی تخصص ی ‌و مدارس تحقیقاتی ‌و‬
‫نمایشگاه‌های تخصص ی خارج ‌از کشور‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لزوم شرکت ‌و ارتباط موضوع با فعالیت ‌و تخصص متقاض ی توسط شوراي گروه ‌و‬
‫شورای پژوهش ي دانشكده تعيين خواهد شد‪.‬‬
‫در‬
‫در سطح بين‌املللی بوده ‌‬
‫کارگاه‌ها ‌و مدارس تحقیقاتی ‌و نمایشگاه‌های تخصص ی باید ‌‬
‫همزمان‬
‫دو نفر ميتوانند بطو ‌ر ‌‬
‫هر گروه حداكثر ‌‬
‫در طو ‌ل ترم برگز ‌ار شود‪‌ ،‬از ‌‬
‫صورتیکه ‌‬
‫غير اینصورت بالمانع بودن شرکت افراد میبایست توسط معا ‌ونت‬
‫در ‌‬
‫شركت نمايند‪‌ ،‬‬
‫آموزش ی دانشگاه تایید ش ‌ود‪.‬‬
‫حداکثر تا یک ماه بعد ‌از‬
‫‌‬
‫در گروه‬
‫ارایه گزارش ‌از کارگاه ‌و مدارس تحقیقاتی ‌و نمایشگاه ‌‬
‫ی است‪.‬‬
‫سفر ضرور ‌‬
‫انجام ‌‬
‫در کارگاه یا مدارس تحقیقاتی شرکت‬
‫بار میتواند ‌‬
‫حداکثر یک ‌‬
‫‌‬
‫عض ‌و هیات علمی هر د ‌و سال‬
‫نماید‪.‬‬
‫در نمایشگاهها تخصص ی شرکت‬
‫بار میتواند ‌‬
‫حداکثر یک ‌‬
‫‌‬
‫هر سال‬
‫عض ‌و هیات علمی در ‌‬
‫نماید‪.‬‬
‫کارگاههای تخصصی‬
‫اعتبار ویژه پژوهش ی اساتید قابل‬
‫‌‬
‫هزینه‌های مربوطه با ارایه اصل اسناد به شرح ذیل ‌از محل‬
‫پرداخت میباشد‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هزينه‌هاي مربوط به ثبت‌نام‪ ،‬عوارض خروج ‌از كشور‌ ایران‪ ،‬ویزای کشور‌ ميزبان ‌و حق‬
‫بیمه و هزینه اسکان تا سقف ‪ 35,000,000‬ریال (س ی ‌و پنج میلیو ‌ن ریال)‬
‫در کارگاهها ‌و مدارس تحقیقاتی ‌و نمایشگاه‌های تخصص ی حق ماموریت تعلق‬
‫برای شرکت ‌‬
‫صادر می‌ش ‌ود که ضروری‌ است د ‌و‬
‫‌‬
‫نمیگيرد ولی حکم ماموریت ‌بر اساس مدت مربوطه‬
‫هفته قبل برای تایید به اداره پژوهش ارسال ش ‌ود‪.‬‬
‫هزينه بليط رفت ‌و برگشت خارج ‌از کشور‌ (مطابق هزینههای متداول‌ مسافرت) براي يك‬
‫مسير ‌از ایران به مقصد ‌و بر عكس قابل پرداخت خواهد بود‪.‬‬
‫‌‬
‫نظير کنفرانسها محسوب میشوند ‌و مشمول‌‬
‫کارگاههایی که پذیرش مقاله داشته باشند ‌‬
‫آیيننامه مربوطه میباشند‪.‬‬
‫در آن همایش با‬
‫در صورتیکه کارگاه همزمان با همایش ی برگز ‌ار شده باشد که متقاض ی ‌‬
‫‌‬
‫در‬
‫ارایه مقاله شرکت کرده است‪ ،‬عالوه ‌بر کلیه هزینه های کنفرانس فقط هزینه ثبت نام ‌‬
‫در کارگاه که ه ‌ر د ‌و‬
‫در این صورت محدودیت زمانی شرکت ‌‬
‫کارگاه قابل پرداخت است‪ .‬که ‌‬
‫بار میباشد برای این کارگاه لحاظ نخواهد شد‪.‬‬
‫سال یک ‌‬
‫کارگاههای تخصصی‬
‫شهر محل کنفرانس قابل قبو ‌ل می‌باشد‪.‬‬
‫‪ ‬بلیط رفت ‌و برگشت ‌از زنجان به ‌‬
‫صادر می‌شود‪.‬‬
‫‌‬
‫در همایش شرکت نموده‬
‫‪ ‬برگه ماموریت فقط برای روزهایی که متقاض ی ‌‬
‫‪ ‬هزینه اسکان فقط برای روزهای کنفرانس قابل پرداخت است‪.‬‬
‫در همایش شرکت کند‪.‬‬
‫‪ ‬دانشج ‌و می‌تواند به جای هیات علمی ‌‬
‫‪ ‬برای دانشج ‌و با ارائه اسناد مربوطه‪ ،‬فقط هزینه ثبت نام ‌و هزینه رفت ‌و برگشت قابل‬
‫پرداخت می‌باشد‪.‬‬
‫حداکثر مهلت ارسال مدارک برای پرداخت هزینه‌ها د ‌و ماه بعد ‌از همایش قابل قب ‌و ‌ل‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫می‌باشد‪.‬‬
‫همایشهای علمی داخل کشور‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫فقط هزینه ثبت نام‪ ،‬اسکان ‌و رفت ‌و برگشت قابل پرداخت است‪.‬‬
‫در کارگاه هزینه ماموریت پرداخت نمی‌شود‪.‬‬
‫برای شرکت ‌‬
‫حداکثر مبلغ قابل پرداخت برای یک موردکارگاه پنج میلیون‌ ریال می‌باشد‪.‬‬
‫‌‬
‫شهر محل کارگاه قابل پرداخت است ‌و هزینه‬
‫هزینه رفت ‌و برگشت ‌از زنجان به ‌‬
‫شهر پرداخت نمی‌شود‪.‬‬
‫رفت ‌و برگشت داخل ‌‬
‫نظر گرفته شده استفاده‬
‫در ‌‬
‫در سال از مزایای ‌‬
‫بار ‌‬
‫هر شخص می‌تواند تنها یک ‌‬
‫‌‬
‫نظر فعالیت آموزش ی فرد‪ ،‬با تایید معاونت‬
‫در صورت نبود مشکل ‌از ‌‬
‫نماید ولی ‌‬
‫در کارگاه بالمانع است‪.‬‬
‫آموزش ی دانشگاه‪ ،‬شرکت ‌‬
‫کارگاههای آموزشی داخل کشور‬
‫چکیده‌ای از آیین‌نامه عضویت در مجامع علمی‬
‫اعتبار علمي باشد كه اين موضوع میبایست به تاييد شوراي گروه و معاون‌ پ ‌ژوهش ي‬
‫‌‬
‫‪ ‬انجمن علمي باید داراي‬
‫دانشكده رسيده باشد‪.‬‬
‫هر سال براي عضويت در يك مجمع علمي داخلي ‌و یک مجمع علمی خارجي به‬
‫هر عض ‌و هيات علمي مي‌تواند در ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫نیاز به تایید مجدد گروه نمی‌باشد‪.‬‬
‫در سال‌های بعدی‪‌ ،‬‬
‫در صورت تمدید عضویت ‌‬
‫صورت پیوسته اقدام نماید‪‌ .‬‬
‫در بیش ‌از یک مجمع علمی داخلی ‌و یک مجمع علمی خارجی مصوبه شورای‬
‫‪ ‬در موارد خاص ‌و برای عضویت ‌‬
‫پژوهش ی دانشگاه الزم است‪.‬‬
‫شرح ذیل‬
‫بر اساس اصل اسناد ارائه شده به ‌‬
‫در مجامع داخلي يا خارجي ‌‬
‫‪ ‬هزينه‌هاي ريالي مربوط به عضويت ‌‬
‫اعتبار ویژه پژوهش ی اساتید قابل پرداخت مي‌باشند‪:‬‬
‫‌‬
‫‌از محل‬
‫در مجامع علمي داخل ‌و خارج ‌از كشور‌‬
‫• تکمیل فرم درخواست عضويت ‌‬
‫• نامه مربوط به اعالم مبلغ عضویت ‌و شماره حساب مربوطه توسط انجمن‬
‫• اصل فیش واریزی‌ بحساب انجمن‬
‫• کپی فرم عضویت مربوط به انجمن علمی‬
‫عضویت در مجامع علمی‬
‫چکیده‌ای از آیین‌نامه سخنرانی های علمی داخل دانشگاه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫مرتبط بودن موضوع سخنراني علمي با رشته تخصص ي متقاض ي‬
‫‌‬
‫تایید رزومه علمی و موضوع سخنرانی توسط گروه متقاض ی‬
‫پرداخت حق‌الزحمه به مبلغ ‪1,200,000‬ريال براي سخنران با مرتبه علمي استاد و مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال‬
‫برای دانشیار و ‪750,000‬ريال براي سایر افراد مي‌باشد‪.‬‬
‫برای سخنرانی اساتید دانشگاه ‪ 0/5‬امتیاز پژوهش ی (تکمیل فرم سخنرانی و ارائه مدارک الزم) تعلق خ ‌واهد‬
‫گرفت‪.‬‬
‫برای پرداخت هزینهها میبایست مدارک زیر به معاونت پژوهش ارسال شود‪:‬‬
‫تکمیل فرم درخواست برگزاري سخنراني علمي داخل دانشگاه‬
‫صورتجلسه گروه و دانشکده‬
‫اصل اسناد هزینه ایاب و ذهاب اساتید مدعو شامل بلیط رفت و برگشت با وسایل نقلیه عمومی (هواپیما‪ ،‬قطار‪،‬‬
‫اتوبوس و سواریهای مسافربر) از مبدا مورد درخواست به شهر زنجان و بالعکس‬
‫هزینه های مسافرت داخل شهر سایر هزینه ها توسط دانشکده متقاض ی قابل پرداخت میباشد‪.‬‬
‫شماره حساب دقیق در یکی از شعب بانک تجارت نام استاد مدعو‪ ..............................‬بانك تجارت‪ ...............‬شعبه‬
‫‪ ............‬كد ‪ .........‬شهر ‪ ............‬و اطالعیه سخنرانی و رزومه استاد مدعو و فرم خالصه سخنرانی علمی‬
‫سخنرانی علمی‬
‫چکیده ای از آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی‬
‫شرایط متقاض ی فرصت مطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫دارا بودن وضعیت استخدام رسمی قطعی برای فرصت مطالعاتی بلند مدت ‌و کوتاه مدت ‌و دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی ‪-‬‬
‫آزمایش ی برای فرصت مطالعاتی داخل کشور‌‬
‫بار اول‌ ‌و حداقل ‪ 5‬سال خدمت تمام وقت پس ‌از پایان فرصت مطالعاتی قبلی‬
‫دارا بودن حداقل ‪ 5‬سال سابقه خدمت تمام وقت برای ‌‬
‫برای دفعات بعد برای فرصت مطالعاتی کوتاه مدت ‪ 3‬سال می باشد فرصت مطالعاتی داخل کشور‌ ‪ 4‬سال می‌باشد‪.‬‬
‫مدت زمان استفاده ‌از فرصت مطالعاتی بلند مدت حداقل یک ‌و حداکثر ‪ 2‬نیمسال تحصیلی می‌باشد‪‌ .‬و برای فرصت مطالعاتی کوتاه‬
‫در تابستان می‌باشد‪.‬‬
‫مدت حداکثر ‪ 2‬ماه ‌‬
‫معتبر با نمایه استنادی بين املللی پس ‌از انجام فرصت مطالعاتی خارج ‌از کشور‌ ‌و چاپ حداقل یک‬
‫‌‬
‫در نشریات‬
‫چاپ حداقل یک مقاله ‌‬
‫معتبر علمی – پژوهش ی داخلی پس ‌از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور‌ الزامی است‪.‬‬
‫‌‬
‫در نشریات‬
‫مقاله ‌‬
‫امتیاز‬
‫‌‬
‫در طول‌ دوره های که‬
‫در نشریات علمی بين املللی ‌‬
‫برای استفاده ‌از فرصت مطالعاتی دفعات دوم به بعد داشتن حداقل ‪ 5‬مقاله ‌‬
‫در این مقاله متقاض ی باید پس ‌از حذف دانشج ‌و نویسنده اول‌ باشد‪.‬‬
‫محاسبه می شود ضروری‌ است ‌‬
‫در قبال استفاده ‌از فرصت مطالعاتی اعم ‌از داخل یا خارج ‌از کشور‌ باید به موجب سند رسمی تعهد نماید که بمدت‬
‫عض ‌و هیا ت علمی ‌‬
‫در موسسه متبوع خدمت کند‪.‬‬
‫ابر زمان استفاده ‌از فرصت مطالعاتی ‌‬
‫سه بر ‌‬
‫دفتر حقوقی انجام‬
‫در ‌‬
‫دفتر روابط بين امللل ‌‬
‫صدور‌ حکم منوط به تعهد کارمندی ‌و سند ملکی محضری‌ ‌و مسئولیت اخذ سند با هماهنگی ‌‬
‫می‌پذیرد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کپی آخرین حکم کارگزینی‬
‫فرم پرسشنامه فرصت مطالعاتی‬
‫مركز پژوهش ي مقصد‬
‫نامه پذيرش ‌و موافقت اوليه دانشگاه‪ ‌،‬موسسه آموزش عالي يا ‌‬
‫در طول‌ دورهای که امتیازات‬
‫معتبر بين املللی ‌‬
‫‌‬
‫در نشریات علمی‬
‫مقاالت علمی (برای استفاده ‌از فرصت مطالعاتی دفعات دوم به بعد داشتن حداقل ‪ 5‬مقاله ‌‬
‫در این مقاالت متقاض ی باید پس ‌از حذف دانشج ‌و نویسنده اول‌ باشد‪).‬‬
‫محاسبه میشود ضروری‌ است‪‌ .‬‬
‫در آن قید شده باشد‪.‬‬
‫صورتجلسه گروه ‌و دانشکده که تاریخ دقیق رفت ‌و برگشت ‌از فرصت مطالعاتی ‌‬
‫استفاده ‌از فرصت مطالعاتی کوتاه مدت نيز یک نوبت محسوب میشود‪.‬‬
‫ارتباط موضوع فرصت مطالعاتی با اهداف ‌و برنامه های آموزش ی ‌و پژوهش ی به تشخیص رئیس دانشگاه میباشد‪.‬‬
‫فرصت مطالعاتی الزامی میباشد‪.‬‬
‫هر سه ماه ‌و گزارش نهایی پس ‌از بازگشت ‌از ‌‬
‫ارائه گزارش ‌از ‌‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مدارک الزم برای درخواست فرصت مطالعاتی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فرصت مطالعاتی‬
‫چکیده‌ای ‌از آيين‌نامه طرح‌هاي پژوهش ي داخل دانشگاه‬
‫‪‬‬
‫اعضاء‌ هيات علمي دانشگاه مي‌توانند ‌بر اساس اين آيين‌نامه نسبت به پيشنهاد طرح پ ‌ژوهش ي‬
‫(مطابق با اولویت های پژوهش ی شورای عتف) اقدام نمايند ‌و هزينه اين طرح ها از محل اعتبا ‌ر‬
‫هر عض ‌و هیات علمی به‬
‫ويژه پژوهش ي (‪ )Grant‬تامين مي‌شود‪ .‬حداکثر ‪ 50‬درصد گرنت ساالنه ‌‬
‫طرح‌های پژوهش ی داخلی اختصاص داده می‌شود‪ .‬البته برای طرح‌های پژوهشکده سقف ‪ 50‬درصد‬
‫لحاظ نمی‌شود‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در طرح با ارائه فرم درخواست خريد‪ /‬اجرت (دوبرگي)‬
‫خريد تجهيزات يا مواد مصرفي پيشبيني شده ‌‬
‫طریق‬
‫‌و با درج تاريخ ‌و عنوان طرح ‌و امضاء مجري‪ ،‬توسط معاونت پژوهش ‌و فناوری دانشگاه و از ‌‬
‫ی معاونت پژوهش ی انجام خواهد شد‪.‬‬
‫کارپرداز ‌‬
‫‪‬‬
‫صادر ‌و جهت تامين هزینهها به ازای‬
‫‌‬
‫نياز به مسافرت براي اجراي طرح‪ ،‬برگ مأموريت‬
‫در صورت ‌‬
‫‌‬
‫هر رو ‌ز مبلغ ‪150,000‬ریال پرداخت خواهد شد‪.‬‬
‫‌‬
‫طرح پژوهشی داخلی‬
‫‪‬‬
‫حق الزحمه مجری‌ پس ‌از پایان طرح‪ ،‬ارائه گزارش نهایی با تایید داوران طرح ‌و تایید شورای پژوهش ی دانشگاه پرداخت خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫امتیاز خواهد شد‪.‬‬
‫‌‬
‫کسر‬
‫در صورتی که بدون‌ مجوز‌ معاونت پژوهش ‌و فناوری باشد سبب ‌‬
‫در ارائه گزارش نهایی ‌‬
‫تاخیر ‌‬
‫‌‬
‫‪‬‬
‫اعتبار پژوهش ي پيشنهادیه طرح را به مد ‌ير گروه ارسال‬
‫‌‬
‫پيشنهاد دهندة طرح بايد با توجه به مفاد اين آيين‌نامه ‌و اطالع ‌از ميزان‬
‫نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در شوراي پژوهش ي‬
‫تصويب پیشنهاده طرح با تاييد گروه‪ ،‬شوراي دانشكده‪ ،‬نتايج ارزيابي داوران منتخب ‌و تاييد ‌‬
‫دانشگاه صورت مي‌گیرد‪ .‬بدیهی است در هر مرحله ‌از اجرای طرح در صورت همپوشانی طرح با پایاننامه کارشناس ی‬
‫ارشد و دکتری‌‪ ،‬طرح ملغی و کلیه هزینههای طرح ‌از مجری‌ طرح مسترد خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در شوراي پژوهش ی‬
‫گزارش نهايي طرحهاي خاتمه يافته جهت بررس ي برای داوری ارسال شده ‌و پس ‌از بررس ي نتايج داوري ‌‬
‫دانشگاه ‌و تاييد آن‪ ،‬طرح خاتمه يافته تلقي خواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫گزارش نهايي طرحهايي كه منجر به چاپ يك مقاله در مجالت علمي–پژوهش ي‪ ISC ،ISI ،‬یا ثبت اختراع (مورد تاييد سازمان‬
‫نظر حداقل مي‌بايست‬
‫پژوهش‌هاي علمي صنعتي) شوند به داوري ارسال نخواهند شد ‌و زمان ارسال اين مقاالت به مجله مورد ‌‬
‫‪ 4‬ماه پس ‌از شروع طرح بوده باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫طرح پژوهشی داخلی‬
‫‪‬‬
‫گزارش نهايي طرح هايي كه داراي تاييدیه‌اي ‌از باالترين مقام يكي ‌از سازمان‌هاي د ‌ولتي مبني‬
‫‌بر اينكه نتايج چنين طرحي براي آن سازمان مي‌تواند كاربردي ‌و برطرف كننده مشكلي باشد‬
‫به داوري ارسال نخواهد شد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫طرح‬
‫در ‌‬
‫مسئو ‌ل اجراي طرح موظف است با توجه به برنامه زمان‌بندي ارائه شده مندرج ‌‬
‫مصوب نسبت به ارسال گزارش پيشرفت به حوزه معاونت پژوهش ‌و فناوری دانشگاه‬
‫اقدام نمايد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫كمتر ‌از یک سال مي‌باشد میبایست هر ‪4‬ماه یک‬
‫برای طرح‌هايي كه مدت قرارداد آنها ‌‬
‫بیشتر ‌از یک سال میباشد هر ‪6‬‬
‫‌‬
‫گزارش مرحله‌ای ‌و برای طرحهایی که مدت قرارداد آنها‬
‫ماه یک گزارش مرحلهای ارائه و نهایتا در پایان طرح گزارش نهایی ارائه می‌شود‪.‬‬
‫طرح پژوهشی داخلی‬
‫‪‬‬
‫انتشار نتايج بدو ‌ن اخذ مجو ‌ز‬
‫‌‬
‫امتياز نتايج طرح متعلق به دانشگاه زنجان بوده ‌و فروش يا‬
‫‌‬
‫‌از دانشگاه ممنوع مي‌باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ذكر نام دانشگاه ‌و شماره طرح بالمانع‬
‫در مجالت يا همايش با ‌‬
‫در قالب مقاله ‌‬
‫انتشار نتايج ‌‬
‫‌‬
‫است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در ماهيت طرح‪‌ ،‬همکاران‪ ،‬هزينه‌ها ‌و زمان انجام مشروط به ارائه درخ ‌واست‬
‫تغيير ‌‬
‫هر گونه ‌‬
‫‌‬
‫در شورای گروه ‌و شورای پژوهش ی دانشکده ‌و تصويب شوراي پژوهش ي‬
‫مجري‌ و تاييد آن ‌‬
‫دانشگاه میباشد‪.‬‬
‫طرح پژوهشی داخلی‬
‫‪ ‬مراحل دریافت پژوهانه دانشجویان دکتری‌ مصوب وزارت علوم (‪ 50‬میلیون‌ ریال)‬
‫‪ ‬دریافت نامه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات ‌و فناوری جهت اجرای طرح اعطای‬
‫پژوهانه (مهرماه ‌و اردیبهشت)‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به دانشجویان – زمان ‌و نحوه نام نویس ی‬
‫در سایت ایران داک‬
‫‪ ‬نام نویس ی دانشجویان ‌‬
‫مهر ‌و امضای معاون‌‬
‫در شورای دانشکده با ‌‬
‫‪ ‬صورتجلسه تصویب پروپزال ‌‬
‫در پنج ترم از پروپوزال خود دفاع کرده باشد)‬
‫حداکثر ‌‬
‫‌‬
‫آموزش ی (دانشج ‌و بایستی‬
‫پژوهانه دکتری‬
‫حق‌التحقیق دانشجویان‬
‫‪ ‬تکمیل فرم درخواست پرداخت حق‌التحقیق دانشجویان ‌از محل گرنت اساتید‬
‫هر نیم سال حداکثر ‪ 6,000,000‬ریال‬
‫در ‌‬
‫ی ‌‬
‫ی دکتر ‌‬
‫هر دانشجو ‌‬
‫‪ ‬سقف پرداخت برای ‌‬
‫هر نیم سال حداکثر ‪3,000,000‬ریال‬
‫در ‌‬
‫ی ارشد ‌‬
‫هر دانشجو ‌‬
‫‪ ‬سقف پرداخت برای ‌‬
‫هر نیم سال حداکثر‬
‫در ‌‬
‫هر دانشجوی‌ کارشناس ی (با ارائه مستندات) ‌‬
‫‪ ‬سقف پرداخت برای ‌‬
‫‪1,500,000‬ریال‬
‫حقالتحقیق‬
‫عضو هیات علمی‬
‫‌‬
‫‪ ‬تالیف‪ ،‬تصنیف ‌و تصحیح ‌و ترجمه دارای تعاریف معینی است که‬
‫اثر خود را در گروه مربوطه‬
‫اثر به انتشارات دانشگاه‪ ،‬نوع ‌‬
‫موظف است قبل ‌از ارائه ‌‬
‫مشخص نماید‪.‬‬
‫نفر او ‌ل آن ‌از اعضای هیات‬
‫اثر باید ‌‬
‫در خصوص مولفان ‌و مترجمان ‌و مصححان یک ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫در دانشگاه‬
‫علمی دانشگاه زنجان باشد ‌و صاحب اثر‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه استخدامی ‌‬
‫زنجان داشته باشد‪.‬‬
‫اثر بیش از پنج سال گذشته باشد‪.‬‬
‫آثار ترجمه ای نبایستی از آخرین چاپ ‌‬
‫در ‌‬
‫‪‌ ‬‬
‫اثر بعد ‌از تهیه‪ ،‬تکمیل ‌و تایید فرم پیشنهاده تالیف‪ ،‬تصنیف ‌و‬
‫‪ ‬هرگونه پیشنهاد چاپ ‌‬
‫در شورای پژوهش ی دانشگاه‬
‫در شورای گروه ‌و دانشکده مربوطه‪ ،‬قابل طرح ‌‬
‫ترجمه ‌‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫انتشارات کتب‬
‫داخل‬
‫عضو هیات علمی‬
‫‌‬
‫اثر تالیف‪ ،‬ترجمه‪ ،‬تصنیف ‌و تصحیح توسط‬
‫‪ ‬ارسال سه نسخه کپی ‌از ‌‬
‫جهت داوری الزامی است‪.‬‬
‫آثار ترجمه ای‪ ،‬تصحیحی‪ ،‬تالیفی ‌و تصنیفی دانشگاه پس ‌از کسب ‪ 70‬درصد ‌از مجموع‬
‫‪ ‬کلیه ‌‬
‫نظر نهایی شورای پژوهش ی دانشگاه قابل پذیرش است‪.‬‬
‫امتیازات جدول‌ مربوطه ‌و با ‌‬
‫‌تر باشد به داور‌‬
‫امتیاز ‌از مرز‌ قبولی پایين ‌‬
‫‌‬
‫امتیاز میانگين اخذ شده حداکثر ‪2‬‬
‫‌‬
‫در صورتی که‬
‫‪‌ ‬‬
‫چهار داور‌ مالک عمل قر ‌ار می‌گيرد‪.‬‬
‫چهارم ارسال ‌و میانگين نظرات ‌‬
‫آثار به ویراستاری‌ ادبی ارسال می‌شود‪.‬‬
‫‪ ‬کلیه ‌‬
‫حداکثر یک سال است ‌و‬
‫‌‬
‫آثار ‌و چاپ پس ‌از تائید شورای پژوهش ی‬
‫‪ ‬زمان الزم برای ترجمه ‌‬
‫تشخیص موارد استثنایی به عهده شورای پژوهش ی خواهد بود‪.‬‬
‫انتشارات کتب داخل‬
‫امتیازدهی و پرداخت حق التشویق کتب‬
‫‪ ‬کتب تالیفی‪ ،‬تصنیفی‪ 15 :‬امتیاز‬
‫‪ ‬کتب تصحیحی‪ 10 :‬امتیاز‬
‫‪ ‬کتب ترجمه‌ای‪ 7 :‬امتیاز‬
‫‪ ‬درصورتی که کتاب خارج ‌از رشته تخصص ی فرد باشد‪ ،‬هیچ گونه‬
‫ی تعلق نمی گيرد‪.‬‬
‫امتیاز ‌‬
‫حداکثر امتیاز"‬
‫‌‬
‫امتیاز به "‬
‫‌‬
‫غير فارس ی ‪5‬‬
‫‪ ‬برای کتب تصنیفی ‌و تالیفی ‌‬
‫اضافه می‌شود‪.‬‬
‫در صورتی که‬
‫امتیاز تعلق می‌گيرد ‌‬
‫‌‬
‫‪ ‬به کتاب‌های مستخرج ‌از تز ‪2‬‬
‫دیگر‬
‫بخش ی ‌از کتاب مستخرج ‌از ‌تز نباشد به این بخش مانند کتب ‌‬
‫امتیاز داده می‌شود‪.‬‬
‫‌‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫امتیاز تعلق‬
‫‌‬
‫استار در شناسنامه کتاب ‪2‬‬
‫در صورت قید نام ویر ‌‬
‫استار علمی کتاب ‌‬
‫به ویر ‌‬
‫می‌گيرد‪.‬‬
‫امتیاز محاسبه شده تعلق می‌گيرد‪.‬‬
‫‌‬
‫نظایر آن ‪ 50‬درصد‬
‫به کتب حل املسائل ‌و ‌‬
‫ی روی آن‬
‫کار ویراستار ‌‬
‫ساختار کتاب باشد ‌و حداقل ‌‬
‫‌‬
‫به مقاالت گردآوری شده که دارای‬
‫ی‬
‫ی ‌و تغیيرات باشد هیچ امتیاز ‌‬
‫اگر فاقد ویراستار ‌‬
‫امتیاز تعلق می‌گيرد ‌و ‌‬
‫‌‬
‫انجام شده باشد ‪2‬‬
‫تعلق نمی‌گيرد‪.‬‬
‫هر نویسنده مطابق جدول‌ آئين نامه‬
‫امتیاز ‌‬
‫‌‬
‫نفر باشد‬
‫اگر تعداد نویسندگان بیش ‌از یک ‌‬
‫‌‬
‫ارتقاء تعیين می‌شود‪.‬‬
‫در غ ‌ير این‬
‫امتیاز ‌و ‌‬
‫‌‬
‫حداکثر‬
‫‌‬
‫کنار نام نویسنده کتاب‪،‬‬
‫در ‌‬
‫در صورت درج نام دانشگاه زنجان ‌‬
‫‌‬
‫امتیاز کسب شده پرداخت می‌شود‪.‬‬
‫‌‬
‫امتیاز ‌بر اساس‬
‫‌‬
‫صورت ‪ 50‬درصد‬
‫پرداخت حق التشویق کتب‬
‫شماره تلفن‬
‫نام و نام خانوادگی‬
‫پست سازمانی و شرح وظایف‬
‫‪2594 -2334‬‬
‫آقای دکتر وهب جعفریان‬
‫مدیر امور پژوهش‬
‫‪2615‬‬
‫خانم فریبا بیات‬
‫‪2592‬‬
‫خانم زهره معماریان‬
‫رییس اداره پژوهش ‪ -‬امتیازات گرنت‪،‬‬
‫عضویت در مجامع‪ ،‬سخنرانی علمی‪ ،‬فرصت‬
‫مطالعاتی‬
‫عامل مالی پژوهش ‪ -‬درخواستهای گرنت‬
‫‪2404‬‬
‫خانم نازنین اصانلو‬
‫‪2641‬‬
‫خانم صونا نصر‬
‫‪2595‬‬
‫خانم صفیه اشرفی‬
‫‪2363‬‬
‫خانم بهارک اشتری‬
‫‪2790‬‬
‫خانم مهتاب قصابی‬
‫‪2462‬‬
‫خانم بتول موسیزاده‬
‫دبیرخانه پزوهش‬
‫‪2313‬‬
‫آقای جمال خسرونیا‬
‫کارپردازی‬
‫کارشناس پژوهش ‪ -‬طرحهای پژوهشی داخلی‬
‫و ثبت پایان نامه دانشجویان تحصیالت تکمیلی‬
‫کارشناس پژوهش‪ -‬انتشارات و نشریات‬
‫داخلی دانشگاه و مسئول وب سایت پژوهش‬
‫کارشناس پژوهش ‪ -‬مقاالت همایشها و‬
‫مجالت داخلی‬
‫کارشناس پژوهش‪ -‬مقاالت همایشها و مجالت‬
‫خارجی‬
‫کارشناس پژوهش ‪ -‬پژوهانه دانشجویان‬
‫تحصیالت تکمیلی‬
‫با تشکر از توجه شما‬
‫همچنان منتظر نظر و پیشنهاد شما‬
‫هستیم‬

similar documents