Ondskab

Report
Ondskab
Hvad er ondskab?
Ondskab i Biblen(Romerriget, radioprogram uge 19, 2013)
Ondskab - Hvad er det onde?
• Religion
• "Alt hvad vi er, er et resultat af, hvad vi har tænkt. Hvis en mand taler eller handler med ondt i tankerne, vil smerte følge
ham. Hvis en mand taler eller handler med en ren tanke, vil lykke følge ham; som en skygge, der aldrig forlader ham."
Buddha (563-483 f. Kr.)
• "Der er intet godt træ, som bærer dårlig frugt, heller ikke noget dårligt træ, som bærer god frugt. For ethvert træ kendes på
sin frugt. Man plukker jo ikke figner af tjørn, høster heller ikke druer af en tornebusk. Et godt menneske tager gode ting frem
af sit hjertes gode forråd, og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. For hvad hjertet er fuldt af, løber
munden over med."
Jesus i Lukasevangeliet 6, 43-45
• Filosofi
• "Der er kun ét gode, viden, og ét onde, uvidenhed."
Sokrates (græsk filosof, ca. 470-399 f. Kr.
• "Den største ondskab flyder fra os selv."
Jean-Jacques Rousseau (fransk oplysningstids-filosof, 1712-78)
• "Den lille mand tror, at en lille god gerning ikke er til nogen gavn, og derfor gør han den ikke; og han tror at en lille ond
handling ikke gør nogen fortræd, og han afholder sig derfor ikke fra at udføre den. Derfor bliver hans ondskab så stor, at den
ikke kan skjules, og hans skyld så stor, at den ikke kan undskyldes."
Kong Fuzi/Confusius (kinesisk filosof og grundlægger af kongfuzianismen, 551-479 f. Kr.)
• "Gode gerninger fjerner onde gerninger."Muhammed i Koranen 11, 114
• Hverdagen
• "Den, der passivt accepterer ondskab, er lige så involveret i den som gerningsmanden. Den, der accepterer ondskaben uden
at protestere imod den, samarbejder i virkeligheden med den."
Martin Luther King (amerikansk baptistpræst og borgerrettighedsforkæmper, 1929-68)
• Videnskaben
• "Mennesker gør aldrig onde gerninger så glad og gerne, som når de gør dem ud fra en religiøs overbevisning."
Blaise Pascal (fransk videnskabsmand og kristen filosof, 1623-62)
Opgave
• Skriv et citat om ondskab på bloggen: ”Lav et citat”
Bibelen
Jordskælvet i Lissabon – den første moderne
katestrofe
• "Lissabons ynkelige Undergang ved Jorskielv den 1. nov,
1755”, H.A. Brorson
• Der var mange, for hvem jordskælvet i Lissabon var et
historisk og filosofisk problem. Det ramte hovedstaden
i et fromt katolsk land på en katolsk helligdag,
allehelgensdag, og ødelagde næsten alle store kirker i
byen, mens nogle bordeller slap uskadte. Hvordan
kunne man forklare, at Guds vrede kunne ramme så
brutalt og meningsløst?
• Filosoffen Gotfried Leibniz (1646-1716) havde opfundet
begrebet "teodice" for at forklare, hvordan Gud kunne
have skabt en ond verden. Leibniz mente, at dette var
den bedste af alle mulige verdener, fordi den var skabt
af en perfekt Gud. Når gode mennesker syntes at lide
ondt, var det, fordi mennesker ikke besad Guds
alvidenhed.
• Gud er død? - Hegel, Jean Paul og Nietzsche erklærede
de Gud for død. Dette slagord betød bl.a., at Gud som
en kulturel idé er død, og at gudstroen som følge deraf
er død.
Ophav ukendt?
Religiøse tekster
Genretræk, handling, personer, miljø, tid,
symbolik
Bibelen - indhold
• ‘Bibel’ er egentlig græsk og betyder bog. Bibelen fortæller om de
grundlæggende forhold, som man som menneske lever under til alle
tider: Liv og død, glæde og sorg, ondskab og lykke, tvivl og tro, had
og tilgivelse, jalousi og kærlighed.
Bibelen er skrevet på to forskellige sprog. Det Gamle Testamente er
oprindeligt skrevet på hebraisk, og Det Nye Testamente er skrevet
på græsk. Altså én bog på to sprog.
Bibelen, handling
• Bibelen er ikke én bog men mange bøger, 66 i alt. De er skrevet af
forskellige mennesker til forskellige tider. Men som Bibelen
fremtræder i dag, er den også én sammenhængende fortælling og
historie, med en begyndelse, en midte og en slutning
Det gamle testamente
• Det Gamle Testamente er den første del af Bibelen. Anden del er Det
Nye Testamente. Det Gamle Testamente er skrevet på hebraisk og
består af 39 forskellige skrifter. Nogle af de mest kendte er Salmernes
Bog, Esajas’ Bog, Jobs Bog og de fem Mosebøger.
Det nye testamente
• Det Nye Testamente er anden del af Bibelen. Den første del er det
Gamle Testamente.
• Det Nye Testamente er skrevet på græsk og har beretningen om Jesus
af Nazaret og troen på ham som Guds søn som omdrejningspunkt.
Det Nye Testamente kan inddeles i 4 hovedgrupper: Evangelier,
Apostlenes Gerninger, Breve og Johannes’ Åbenbaring.
Hvad er en lignelse?
• Jesus brugte ofte lignelser, når han underviste disciplene og
folkeskarerne omkring ham. De første kristne mente, at lignelserne
gemte på en skjult hemmelighed, mens man idag mener, at de var et
pædagogisk redskab
• En allegori: En allegori (græsk: allegoria, af allegorein sige
noget andet) er en fortælling, et digt eller et billede, hvis personer og
begivenheder er symboler på noget andet,
fx tålmodighed,misundelse eller sandhed; som regel brugt
i moralsk, religiøs eller politisk sammenhæng.
Syndefaldet
Ondskab ”Satans osse…”
• Læse siderne 2-9 i mindre grupper (2-4) og løs opgaverne sammen i
gruppen.
• Opgaverne er på side 4+6+7+8
• Struktur:
• I får 3 minutter til hvert spørgsmål
• Efter de 3 minutter fortæller hver gruppe på klassen, hvad de er kommet frem
til
Radioprogrammet, ”Romerriget”
• Hør programmet og skriv de tre vigtigste ting ned, du får at vide i
programmet
• Besvar følgende spørgsmål
•
•
•
•
•
Findes der onde mennesker?
Er de sindssyge?
Er det en moralsk brist, eller ligger det i en traumatisk opvækst?
Er det samfundets skyld?
Kan man ligefrem være ond i det godes sag?
• Hvorfor er det netop disse tre du har valgt?
• Hvordan passer dette med det vi har læst i ”Satans osse…”?

similar documents