Utviklingshemming av Eva Opdalshei

Report
Hva er psykisk
utviklingshemming?
Eva Opdalshei,
Habiliteringsteamet for
voksne
Litt om diagnoser
• Medisinske diagnoser er vanligvis knyttet
til årsaker
• Andre diagnoser, som psykisk
utviklingshemming, er basert på atferd
• Mål for diagnostisering:
– Å klassifisere mennesker i grupper for å
kunne gi virksomme tiltak og behandling
– Å samle kunnskap om gruppene, for å kunne
gi bedre behandling
Kritikk mot diagnoser
• Virker stigmatiserende
• Hvis man antar noe om en person på
bakgrunn av diagnosen, kan man ta feil
(stereotypier)
• Kan tåkelegge forskjeller mellom individer
innad i gruppen
• Kan føre til at man overser andre
problemer personen har
Hva er psykisk
utviklingshemming?
• Hva menes med begrepet “psykisk”?
• En intellektuell furnksjonsnedsettelse
• Påvirker kognitiv fungering, som
tenkning, problemløsning, læring, språk,
hukommelse, oppmerksomhet
Hva er psykisk
utviklingshemming forts.
• Hjernen alltid affisert, men ser ikke alltid
annerledes ut
• Nervecellenes funksjon er påvirket, men
uklart hvilken mekanisme som ligger bak
• Stor forskjell mellom personer, og stor
forskjell mellom sterke og svake sider hos
hver person
• Visse karakteristiske trekk for grupper,
bl.a. Down syndrom
Kriterier for å få diagnosen psykisk
utviklingshemmet (ICD 10):
• IQ under 70 målt med en anerkjent
generell evnetest, ofte WISC (6-17 år)
eller WAIS (voksne)
• Svekket adaptiv atferd
• Svekkelsen ble tydelig i løpet av
utviklingen (før 18 års alder)
Inndeling av utviklingshemming
Lett/mild:
IQ 50 – 69
Mental alder 9 til 12 år
Alvorlig:
IQ 20 – 35
Mental alder 3 til 6 år
Moderat:
IQ 35 – 50
Mental alder 6 til 9 år
Dyp:
IQ under 20
Mental alder under 3 år
Men…
- De oppgitte IQ-nivåene er kun veiledende.
Kategoriene er vilkårlige inndelinger av et
kontinuum, og kan ikke defineres med
absolutte grenser.
- Kan man stole på intelligenstesting?
Adaptiv atferd
• Evnen til å møte utfordringene i miljøet
• Evnen til å sørge for sitt eget beste
• Intelligens og adaptiv atferd er avhengig
av de samme kognitive mekanismene
• Adaptiv atferd påvirkes av krav og støtte i
miljøet – kan endres over tid
“en viss grad av utviklingshemming utgjør
ikke nødvendigvis noe problem”
Utvikling: et samspill mellom arv
og miljø
• Observerbar atferd alltid et resultat av
både arv og miljø
• Skader som påvirker hjernen kan sette
grenser for utvikling som miljøet ikke kan
kompensere for
• Diagnosen utviklingshemming stilles på
bakgrunn av funksjon, uavhengig av årsak
Kognitive vansker hos personer
med utviklingshemming
• Ferdigheter:
- læres aldri
- tar lengre tid å lære
- læres én dag, men er glemt den neste
- automatiseres ikke
Språk
Språklig uttrykksevne ofte bedre enn
språkforståelsen. Det kan skyldes vansker
med arbeidshukommelsen og mentalt
tempo.
Det kan være vanskelig å få med seg all
mening i en normal setning, man blir nødt
til å gjette.
Språk forts.
• Språk har mange komponenter som kan
være ulikt utviklet, som ordforråd,
grammatikk, samtaleferdigheter
• Språk påvirker tenkning og eksekutive
funksjoner
• Lettere med visuell støtte?
Arbeidsminne
• Midlertidig lagring av informasjon, noen
sekunders varighet
• Manipulering med informasjon
• Fokusering av oppmerksomhet
• Sekvensiere, prioritere, ignorere, vurdere
hva som er smartest i forhold til det jeg vil
oppnå
• Viktig forutsetning for problemløsning og
analytisk tenkning
Eksekutive funksjoner
• Overordnede kontrollfunksjoner som styrer
vår oppmerksomhet og overvåker vår
aktivitet
• Svikt i eksekutive funksjoner ser man bl.a.
hos personer med utviklingshemming,
ADHD og/eller autisme
• Svikten reduserer evnen til å motivere seg
selv og styre egen kognitiv aktivitet
Eksekutive funksjoner er
nødvendig for…
•
•
•
•
Å hemme impulser
Å motstå en fristelse
Å planlegge og ta beslutninger
Nye, ukjente situasjoner, der svarene ikke
er innøvd på forhånd
• Kompliserte eller farlige situasjoner
Sårbarhet for psykiske lidelser
Personer med utviklingshemming kan
rammes av psykiske lidelser på samme
måte som normalbefolkningen.
Forskning har vist at det er høyere
forekomst av psykiske lidelser hos
personer med utviklingshemming enn i
normalbefolikningen.
Noen risikofaktorer er spesielle for denne
gruppen!
Kognitiv overbelastning
• Redusert evne til å forstå og vurdere
situasjoner i dagliglivet skaper stress og
minsker sjansen for å lykkes og å mestre
situasjonen
• “Vanlige” situasjoner fortsetter å være
mentalt krevende
• Noen ganger får man det til, andre ganger
ikke – variabelt funksjonsnivå
Kognitiv overbelastning forts.
• Mange med utviklingshemming er kronisk
slitne
• Stress øker risikoen for angst
• Å oppleve lite mestring, og krav man ikke
klarer å innfri, øker risikoen for depresjon
Hva bør vi gjøre?
• Gode relasjoner og godt samspill beskytter
mot psykiske vansker
• Vær avslappet og positiv
• Følg den andres fokus, ta del i den andres
glede
• Lytt mer enn du snakker
• Ta ansvar for samspillet – unngå så langt
mulig å vise negative følelser

similar documents