دریافت فایل

Report

‫سطح يك مراقبت‬
‫مراقبت های اولیه‬
‫سطح دو مراقبت‬
‫مراقبتهاي تخصص ي‬
‫سطح سه مراقبت‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫‪‬مراقبت های اولیه شامل ‪:‬‬
‫‪‬مراقبت ازنوزاد سالم‬
‫‪‬ارزیابی و مراقبت پس از زایمان نوزاد سالم‬
‫‪‬احیای نوزادان‬
‫‪‬تثبیت نوزادان بیمار تا زمان انتقال‬
‫‪‬ارائه مراقبت به نوزادان در ‪ 35‬تا ‪37‬هفته‬
‫‪‬ارائه مراقبت به نوزادان کمتر از ‪ 35‬هفته و نوزادان تا زمان انتقال به یک مرکزبا سطح مناسب‬
‫مراقبت‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫سطح دو مراقبت‬
‫‪Level IIA‬‬
‫‪‬مراقبتهاي تخصص ي شامل ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫احياءو تثبیت نوزادان زودرس و ‪ /‬یا بیمار قبل ازانتقال به یک مرکز داراي بخش مراقبت های ویژه‬
‫نوزادان‬
‫‪‬‬
‫مراقبت از نوزادان با سن حاملگي كمتر از ‪ 32‬هفته ووزن كمتر ‪ 1500‬گرم که به دليل عدم بلوغ‬
‫فیزیولوژیک داراي مشكالتي مانند آپنه نارس ی‪ ،‬عدم توانایی برای حفظ دمای بدن‪ ،‬یا ناتوانی در‬
‫تغذیه دهاني و‪ ....‬مي باشند و نیاز به خدمات فوق تخصص ی به صورت فوری دارندرا فراهم می‬
‫کند‬
‫‪‬‬
‫مراقبت از نوزادان در دوره پس از بستری در بخش مراقبت های ویژه‬
‫‪‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫سطح دو مراقبت‬
‫‪Level IIB‬‬
‫‪ ‬عالوه بر قابلیت های سطح ‪IIA‬‬
‫‪‬‬
‫قابلیت ارائه مراقبت از نوزادان تحت تهویه مکانیکی برای مدت کوتاه (‪ 24‬ساعت) و یا‬
‫مراقبت از نوزادان تحت ‪( CPAP‬فشار مثبت مداوم راه هوایی) را داشته باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫سطح سه مراقبت به ‪ 3‬دسته تقسیم مي شود‬
‫‪Level IIIA‬‬
‫‪‬‬
‫‪ ‬توانایی برای ارائه مراقبت جامع برای نوزادان متولد شده با حاملگی ‪ 28‬هفته و وزن ‪ 1000‬گرم‬
‫‪ ‬توانایی برای ارائه مراقبت از نوزادان نياز مند به تهویه مکانیکی‬
‫‪ ‬انجام اعمال جراحی جزئی مانند قرار دادن کاتتر ورید مرکزی و یا عمل فتق مغبنی ‪.........‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫سطح سه مراقبت‬
‫‪Level IIIB NICU‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارائه مراقبت جامع برای نوزادان با وزن تولد بسیار کم(‪ 1000‬گرم و ‪ 28‬هفته بارداری)‬
‫‪‬‬
‫حمایت پيشرفته تنفس ی مانند ‪high-frequency‬‬
‫تصویربرداری پیشرفته از جمله سونوگرافي ‪،‬توموگرافی و اکوکاردیوگرافی و‪...‬‬
‫حضور متخصصان جراحی اطفال و متخصص بیهوش ی اطفال مقيم يا در نزديكي بخش‬
‫امكان انجام اعمال جراحی مانند بستن مجرای شریانی و نقص دیواره شکم‪ ،‬آنتروکولیت‬
‫نکروزان با سوراخ شدن روده‪ ،‬فیستول تراشه و یا آترزی مری و‪.......‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫سطح سه مراقبت‬
‫‪Level III CNICU‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عالوه بر قابلیت های سطح‪ IIIB‬امكان انجام جراحي هايي نظیر عمل بای پس قلبی ‪،‬‬
‫جراحی ناهنجاری قلبی مادرزادی پیچیده و ‪ ECMO‬را داشته باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)1‬‬
‫ساختار كلي بخش‬
‫محل قرارگيري بخش در بيمارستان‬
‫‪‬‬
‫در طراحي ساختار بخش بايد به نياز هاي پزشكي ‪،‬تكاملي ‪،‬اجتمايي واحساس ي نوزاد ‪،‬خانواده و پرسنل‬
‫توجه بشود‪.‬و محيط مناسبي براي مراقبتهاي اختصاص ي از نوزاد و خانواده او باشد‬
‫‪‬‬
‫محل بايددر نزديكي اتاق زايما ن واتاق عمل كه محل تولد نوزاد مي باشد واقع شده باشد‬
‫‪‬‬
‫اگر بخش مامايي ونوزادان در دو طبقه مجزا باشد بايد يك آسانسور جدا وقابل دسترس ي نزديك ورودي‬
‫بخش باشد (بايد انتقال نوزاد بدون استفاده از راهروهاي عمومي بيمارستان امكان پذير باشد)‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)2‬‬
‫فضاي فیزيكي‬
‫‪o‬‬
‫فضای براي هر نوزاد به استثنای محل شستن دست ها‪ ،‬ستون ها و راهرو باید حداقل (‪ 11.2‬متر مربع ‪ 9-‬متر مربع – ‪ 7‬متر مربع ‪5 -‬‬
‫متر مربع ) باشد‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫در اتاقهاي چند تخته باید یک راهرو در مجاورت به هر فضای نوزاد با عرض حداقل (‪ 1.2‬متر) وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫هنگامی که اتاق نوزاد تک نفره است یا پارتیشن اطاقک ثابت است‪ ،‬باید یک راهرو درمجاورت آن به عرض حداقل (‪ 2.4‬متر) بدون‬
‫مانع برای عبور تجهیزات و پرسنل وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫حداقل فاصله بین تختها در اتاقهاي چند تخته ‪ 2/4‬متر – ‪ 2‬متر )‬
‫‪o‬‬
‫بخش مراقبتهاي ويژه بايد داراي ورودي و محل پذيرش مخصوص والدين باشد و امكان تماس مستقيم والدين با پرستاران هنگام ورود‬
‫وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫محلي براي ذخیره وسايلي كه در بخش زياد استفاده مي شود بايد در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫محلي براي نگهداري وسايل آلوده و استفاده شده قبل از انتقال از بخش بايد در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)3‬‬
‫نیازهای الكتريكي ‪ ،‬مكانيكي و خروجي گاز‬
‫‪ ‬الزامات براي هر تخت نوزاد‪ ،‬مانند پریز برق و گاز‪ ،‬باید سازمان یافته ‪ ،‬ایمن و قابل دسترس ی آسان باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پریز برق به طور همزمان باید حداقل ‪ 16‬عدد در دسترس وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫براي همه خروجي هاي الكتريكي بايد تركيبي ازموتورهاي برق معمولي واضطراري وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تمام خروجي ها بايد طوري نصب شود كه امكان دسترس ي به آنها راحت باشد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫حداقل تعداد خروجي هاي گاز وساكشن در دسترس به طور همزمان بايد‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫*‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫‪Air‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Oxygen‬‬
‫‪Vacuum‬‬
‫استاندارد(‪)4‬‬
‫اتاق ايزوله و تهويه هوا‬
‫‪ ‬اتاق ايزوله مخصوص بيماران عفوني در بخش موجود باشد‪.‬‬
‫‪ ‬در نزديكي اتاق ايزوله محلي براي شستن دست ‪ ،‬رختكن و انبار تمیز وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬سيستم تهويه اتاق هاي ايزوله بايد داراي فشار منفي باشد تا هوا را ‪ %100‬به خارج تخليه كند‪.‬‬
‫‪ ‬ديوارها ‪ ،‬سقف ‪ ،‬كف و منافذ اتاق بايد طوري پوشش داده شود كه هوا از خارج به داخل منتقل نشود‪.‬‬
‫‪ ‬در هاي اتاق ايزوله بايد اتوماتيك بسته شود‪.‬‬
‫‪ ‬قابليت مانيتورينگ بيمار در اتاق وجود داشته باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)5‬‬
‫محل شستن دستها‬
‫‪ ‬دراتاق يك تخته يك محل شستشوي دست ودر اتاق چند تخته نیز فاصله محل شستشوي دست بايد به فاصله‬
‫حد اكثر ‪ 6‬متر و حداقل ‪ 0/9‬متر باشد‬
‫‪ ‬سينك دستشويي بايد به اندازه كافي بزرگ باشد كه از پاشيده شدن آب به بیرون جلوگیري شود‪cm( .‬‬
‫‪61‬عرض ‪ 41cm‬قسمت جلو تا عقب و‪ 25 cm‬عمق)‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)6‬‬
‫محل كار و استراحت پرستاران‬
‫‪o‬‬
‫محل كار پرستاران بايد در نزديكي ورودي بخش باشد تا پرسنل بتوانند ورود افراد به بخش را چك نمايند ‪.‬‬
‫براي هر ‪ 8‬تا ‪ 16‬تخت به يك ايستگاه پرستاري احتياج مي باشد ‪.‬در اين مكان ‪،‬امكان تشريك مساعي و جمع‬
‫آوري گزارشات بدون تعرض به حريم خصوص ي نوزاد وخانواده وجد دارد‪ .‬چارت هاي نوزاد ‪،‬ترمينال هاي‬
‫كامپيوتر و فرمهاي بيمارستاني در اين محل نگهداري مي شود‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫فضا برای رفع نیازهای حرفه ای‪ ،‬شخص ی و اداری کارکنان‪.‬‬
‫‪o‬‬
‫‪‬‬
‫كمدها ‪ ،‬محل استراحت ‪ ،‬محل مطالعه ‪،‬مشاوره‪ ،‬توالت خصوص ی و‪..........‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)7‬‬
‫مراقبت از خانواده‬
‫‪‬‬
‫اتاق خانواده نوزاد (بازدید کنندگان) باید در داخل یا بالفاصله مجاور به ‪NICU‬باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اتاق باید دسترس ی به امکانات توالت‪ ،‬تماس اضطراری و تلفن و امكان ارتباط با کارکنان ‪ ،NICU‬امکانات‬
‫خواب برای حداقل یک پدر و مادر‪ ،‬و فضای کافی برای تخت نوزاد و تجهیزات را داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫فضايي با امكانات مناسب براي حمایت از شیردهی و مشاوره وجود داشته و پمپهاي الكترونيكي شیردوش ي بايد‬
‫در دسترس تمام مادران باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫در بخش بايد مكاني براي آموزش والدين وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫اتاق می تواند برای موارد دیگر نظیر حمایت از خانواده‪ ،‬آموزش ی‪ ،‬مشاوره ‪،‬پيگري بعد از ترخيص استفاده شود‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)8‬‬
‫محل سرويس دهي خدماتي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫فضای پشتیبانی برای همه خدمات بالینی که به طور معمول در ‪ NICU‬انجام مي شود‪.‬‬
‫درمان هاي تنفس ي‬
‫اقدامات آزمايشگاهي‬
‫اقدامات درماني و تهيه دارو‬
‫راديولوژي‬
‫درما ن تكاملي نوزادان‬
‫آماده سازي شیر‬
‫ً‬
‫فضاي اداري كه مستقيما در ارتباط با مراقبت از نوزاد و حمايت از والدين مي باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)9‬‬
‫روشنايي‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫‪o‬‬
‫روشنايي در اتاق مراقبتهاي ويژه نوزادان بايد در مقياس ي از حداقل ‪ 10‬تا حداكثر ‪ 600‬لوكس قابل تنظيم باشد‪ 1(.‬تا ‪ 60‬فوت شمع )‬
‫همه فضاها نور مناسب داشته باشد ‪ .‬و بايد بتوان بطور موقت جهت اعمال خاص روشنايي را فقط روي يك تخت افزايش داد‪.‬‬
‫حداقل يك منبع نور طبيعي در بخش وجود داشته باشد‪.‬‬
‫روشنایی باید قابل تنظیم باشد ‪.‬‬
‫از المپ هاي مناسب جهت جلوگیري از انتشار اشعه هاي متدون قرمز و ماوراء بنفش استفاده شود‪.‬‬
‫حداقل یک منبع نور روز باید در هر اتاق نوزاد وجود داشته باشد ‪ .‬برای به حداقل رساندن از دست دادن گرمای تابش ی‪ .‬تمام پنجره‬
‫های خارجی باید دوجداره يا داراي عايق باشند‪.‬‬
‫فاصله پنجره ها از هر تخت نوزاد بايد بيشتر از ‪ 61‬سانتيمتر باشد‪.‬‬
‫وسايل جهت جلوگیري از تابش مستقيم اشعه خورشيد وجود داشته باشد ‪( .‬پوشش ي با رنگ طبيعي و مات )‬
‫‪ * ‬بايد شرايطي فراهم شود كه همه كاركنان حداكثر ‪ 15‬دقيقه در‬
‫شيفت خود در معرض نور با شدت باال قرار گیرند‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)10‬‬
‫پوشش ديوار ‪ ،‬كف ‪ ،‬سقف و مبلمان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫كف پوش ها بايد قابل شستشو بوده واز جنس ي باشد كه رشد ميكروارگانيسم در حداقل باشد ‪.‬‬
‫از كف پوشهاي با خاصيت عدم انعكاس صدا در بخش استفاده شود و جال يا براق بودن آن زياد نباشد‪.‬‬
‫سطوح دیوار باید به آسانی قابل تمیز كردن باشد ‪.‬‬
‫گوشه هاي ديوار و تقاطع ها بصورت مقعر باشد‪.‬‬
‫مبلمان بايد به راحتي قابل شستشو باشد واز كمترين درز برخوردار باشد‪.‬‬
‫سقف بايد به راحتي قابل شستشو باشد ‪.‬‬
‫پوشش سقف بايد ضد حريق بوده و در كاهش سروصدا موثر باشد‪.‬‬
‫سطوح باید عاری از مواد سرطان زا یا مضر براي سالمت انسان باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)11‬‬
‫تامين تهويه وحرارت‬
‫‪ o‬طراحي بخش طوري باشد كه بتواند دماي حدود ( ‪ 22‬تا ‪ 26‬درجه سانتي گراد ) و رطوبت‬
‫‪ 30‬تا‪ 60‬درصد را بدون بوجود آوردن بخار روي پنجره ها و ديوار تامین نمايد‪.‬‬
‫‪ o‬حداقل در هر ساعت بايد ‪ 6‬بار هواي داخل اتاق تعويض گردد كه حداقل ‪2‬با ر آن بايد‬
‫با هواي خارج باشد‪.‬‬
‫‪ o‬بايد محل ورودي هواي تازه حداقل ‪ 7/6‬متر از محل خروجي هوا ‪ ،‬از سيستم ساكشن‬
‫طبي يا جراحي‪ ،‬محل قرارگیري دستگاهها و لوله هاي تهويه فاصله داشته باشد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)12‬‬
‫محيط اكوستيك – وضعيت سر و صدا‬
‫‪ ‬تمام قسمتهاي بخش ‪ ،‬محل كار پرسنل ‪،‬تمام راهروها ‪،‬درها و‪ ....‬بايد طوري طراحي شده‬
‫باشد كه توانايي جذب صدا را داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬صداها نبايد بيشتر از ‪ 45 – 40‬دس ي بل باشد‪ ( .‬صحبت با صداي كوتاه ‪ ،‬هيچ وسيله اي‬
‫روي انكوباتور قرار داده نشود ‪ ،‬وسايل پرتابل با احتياط حمل شوند و ‪)..............‬‬
‫‪ ‬در زمان بيدار ي بهتر است موزيكي ماليم پخش گردد‪.‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫و (‪ )14‬استاندارد(‪)13‬‬
‫پرسنل پزشكي و پرستاري‬
‫پزشك‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مسئول بخش فوق تخصص نوزادان‬
‫هر ‪ 10 - 8‬بيمار يك فوق تخصص نوزادان‬
‫هر ‪ 10 - 8‬بيمار يك متخصص اطفال‬
‫متخصص بیهوش ي ماهر يا فلوشيپ اطفال در رشته بیهوش ي‬
‫جراح كودكان ماهر‬
‫‪------------------------------------------------------------------------- ‬‬
‫پرستار‬
‫‪ ‬مدير پرستاري ( حداقل ‪ 4‬سال سابقه در همان بخش يا بخش مشابه) ‪1:2/1‬‬
‫‪ ‬نسبت پرستار به بيمار تحت تهويه مكانيكي ‪1:2 1:1‬‬
‫‪1:6‬‬
‫‪1:4 1:2‬‬
‫‪ ‬نسبت پرستار به بيماري كه تحت تهويه مكانيكي نيست‬
‫‪ ‬پرستار بايد حداقل سه سال تجربه كاري در بخش نوزادان ونیز ‪ 3‬ماه آموزش عملي در ‪ NICU‬داشته باشد‪.‬‬
‫‪ ‬پرستار يا مددكار اجتماعي جهت ارتباط با خانواده ‪ ،‬مشاوه شیردهي وپيگیري پس از ترخيص‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)15‬‬
‫سرويسهاي مورد نياز‬
‫‪ ‬سيستم انتقال ‪ 24‬ساعته‬
‫‪ ‬امكان دسترس ي ‪ 24‬ساعته به راديولوژي‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫امكان دسترس ي ‪ 24‬ساعته به ‪CT‬‬
‫‪SCAN‬‬
‫امكان دسترس ي ‪ 24‬ساعته به ‪MRI‬‬
‫امكان دسترس ي ‪ 24‬ساعته به سونوگرافي‬
‫دسترس ي به يك داروساز‬
‫سرويس مراقبتهاي تنفس ي‬
‫متخصص تغذيه‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫‪‬مددكار اجتما عي‬
‫‪‬مشاور شیردهي‬
‫‪‬كلينيك پيگیري‬
‫‪‬كاردرماني ‪ -‬شنوايي سنجي‬
‫‪‬توانايي ارائه خدمات روانشناس ي‬
‫‪‬برنامه هاي آموزش ي‬
‫‪ ‬دستيابي و ارتباط با مشاورين قلب ‪،‬چشم ‪،‬ژنتيك و ‪..........‬‬
‫استاندارد(‪)16‬‬
‫تجهیزات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انكوباتور‬
‫تخت مراقبتي باز‬
‫پمپ انفوزيون‬
‫پمپ سرنگ‬
‫تهويه مكانيكي‬
‫تهويه ‪CPAP‬‬
‫هود‬
‫‪1:1‬‬
‫‪1:1‬‬
‫‪1:1‬‬
‫‪1:2 1:1‬‬
‫‪1:2‬‬
‫‪1:2‬‬
‫‪1:2‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫اكس ي آنااليزر‬
‫‪1:12‬‬
‫‪1:6‬‬
‫مانيتور يا پالس اكس ي متري‬
‫‪1:1‬‬
‫‪1:3‬‬
‫فوتوتراپي‬
‫‪1:4‬‬
‫‪2‬‬
‫ترازوي الكترونيكي‬
‫‪1‬‬
‫راديوگرافي پرتابل براي هر بخش‬
‫‪ 1:4‬سونوگرافي پرتابل براي هر بخش ‪1‬‬
‫استاندارد(‪)17‬‬
‫آزمايشگاه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ارائه سروس آزمايشگاهي ‪ 24‬ساعته‬
‫آزمايشگاه ميكروشيمي ‪ 24‬ساعته‬
‫آنااليزر گازهاي خون شرياني‬
‫اندازه گیري وزن مخصوص ادرار‬
‫دسترس ي به آزمايشات ژنتيكي – متابوليكي –بيوشيميايي‬
‫انجام آزمايشات غربالگري دارويي‬
‫‪........‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪........‬‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)18‬‬
‫ثبت اطالعات ومانيتورينگ‬
‫‪‬‬
‫براي ارتقاء اثربخش ي بخش در ارائه خدمات اطالعات ثبت شده بايد حداقل هر ماه تجزيه وتحليل‬
‫آماري وبحث گردد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هرواحد بايد پرتوكل هاي نوشته شده براساس استانداردهاي باليني شامل جزئيات اعمال‬
‫كلينيكي داشته باشد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بخش بايد داراي سيستم مونيتورينگ براي موربيديتي كوتاه مدت ودراز مدت داشته باشد‪( .‬سونو‬
‫مغزي ؛ غربالگري شنوايي ‪ ROP ،‬بررس ي تكامل نوزاد )‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬
‫استاندارد(‪)19‬‬
‫برنامه هاي آموزش ي و برنامه هاي پيگیري‬
‫‪‬‬
‫داشتن برنامه هاي آموزش ي مداوم براي پزشكان وپرستاران‬
‫‪‬‬
‫داشتن جلسات مشترك با پزشكان متخصص زنان و ماماها‬
‫‪‬‬
‫سامان دهي كلينيك پيگیري‬
‫م‪-‬حاجي حيدري‬

similar documents