Per Mildner Lunds universitet 140213

Report
Jämförelse mellan AB och FIDIC
Föreläsning Juridiska Fakulteten, Lund
Per Mildner
Advokat och delägare Advokatfirman Lindahl
FIDIC - Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils
Grundades 1913 av tre nationella förbund (Frankrike,
Belgien, Schweiz) av consulting engineers
Syftet med grundandet av FIDIC var att:
 promote in common the professional interests of the
members, and
 disseminate information of interest to the members
Idag har FIDIC medlemmar i 94 länder
Idag är en av FIDICs huvudmålsättningar att:
 represent world-wide the majority of firms
providing technology-based intellectual
services,
 improve the business climate and promote
the interests of consulting engineering
firms, globally and locally
Detta gör man bl a genom att:
 publish international standard forms of
contract
FIDIC har publicerat sina standardavtal i mer än
50 år – det första kom 1957
Användningen av FIDICs standardavtal har
stadigt ökat:
 2012 sålde FIDIC 40 000 exemplar av sina
standardavtal
 FIDIC beräknar att under 2012 så arbetade
1,5 miljoner människor aktivt med
tillämpningen av olika FIDIC-avtal
 Finns inga andra standardavtal som har
liknande internationell spridning
FIDICs avtal - the 1999 Rainbow Edition/the Rainbow Suite

Conditions of Contract for Construction (Red Book)

Conditions of Contract for Plant and Design-Build (Yellow
Book)

Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (Silver Book)

Syftet ha varit att göra “balanced contracts, with a fair
apportionment of risks, rights and obligations”
Härutöver bl a även:
 Conditions of Contract for Design, Build and
Operate Projects (Gold Book)
 Short Form of Contracts (Green Book)
 Red Book Multilateral Development Bank
Harmonised Edition (MDB)
Eftersom syftet med dagens övning är en
jämförelse med AB-bestämmelserna ska vi
koncentrera oss på:
 Conditions of Contract for Construction (Red
Book)
 men även i viss mån beröra:
 Conditions of Contract for Plant and DesignBuild (Yellow Book)
FIDICs rekommenderade användning av Red
Book:
Recommended for building or engineering works
designed by the Employer or by his
representative, the Engineer.
Under the usual arrangements for this type of
contract, the Contractor constructs the works
in accordance with a design provided by the
Employer. However, the works may include some
elements of Contractor-designed civil, mechanical,
electrical and/or construction works.
= ungefärlig motsvarighet till AB 04
FIDICs rekommenderade användning av Yellow
Book:
Recommended for the provision of electrical
and/or mechanical plant, and for the design and
execution of building or engineering works. Under
the usual arrangements for this type of contract,
the Contractor designs and provides, in
accordance with the Employer’s requirements,
plant and/or other works; which may include any
combination of civil, mechanical, electrical
and/or construction works.
= ungefärlig motsvarighet till ABT 06
Red Book och Yellow Book har skrivits:
As a ”matching set”, with each topic being covered
in similarly-worded provisions in each Book except
where otherwise necessary
= förfaringssätt som liknar AB/ABT
= många likheter mellan Red Book och Yellow
Book
Större skillnader mellan AB/ABT och Red
Book/Yellow Book:
 FIDIC har inte den typ av besiktningsförfarande
som finns i AB/ABT,
 FIDIC bygger istället på att beställaren vid
kontraktstecknandet utser ”the Engineer” som
har rollen som ”contract administrator” och
löpande gör olika determinations,
certifications, assessments and valuations
 FIDIC bygger på att det finns en Dispute
Adjucation Board (DAB) som ska utses i
inledningsskedet av kontraktsgenomförandet,
oavsett om det då finns några dispyter eller ej
 Beslut av the Engineer kan föras till DAB
The Engineer
 Är en third party contract administrator,
 Utses av the Employer (beställaren),
Har en funktion som både:
 Acting for (agent of) the Employer for the
purpose of procuring the completed Works in an
economical and efficient manner, och
 Fair decision-maker in certain matters ,
exercising judgment
= “the duality of the role”
FIDIC Guide: “not a wholly impartial
intermediate”
“A long established practice in construction
contracts with its origins in Anglo-Saxon
jurisdictions”
“In civil law countries such a powerful person,
who is a third party to the contract but derives
its powers from the contract between the
parties, is more or less unknown”
I AB kan ombudet som beställaren enligt 1:3 ska
utse – och som har behörighet att binda beställaren
– i och för sig vara en consulting engineer (men
ombudet har inte alls samma roll som the Engineer)
Acting for the Employer (3.1 (a)):
Whenever carrying out duties or exercising
authority, specified in or implied by the Contract,
the Engineer shall be deemed to act for the
Employer
= eftersom the Engineer inte är avtalspart
Kan t ex avse:
 Instructions of Variations,
 Notification of Employer’s claims
Fair decision-maker, exercising judgment (3.5):
Whenever these Conditions provide that the
Engineer shall proceed in accordance with this
Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter,
the Engineer shall consult with each Party in an
endeavour to reach agreement. If agreement is
not achieved, the Engineer shall make a fair
determination in accordance with the
Contract, taking due regard of all
relevant circumstances.
Kan t ex avse:
 Contractor’s entitlement to additional payments,
 Contractor’s entitlement to an extension of time,
 Valuation of work,
 Valuation of Variations,
 To what extent any physical conditions
encountered by the Contractor were
Unforeseeable
If a dispute (of any kind whatsoever) arises
between the Parties in connection with, or arising
out of, the Contract, or the execution of the Works,
including any dispute as to any certificate,
determination, instruction, opinion or valuation
of the Engineer, either Party may refer the
dispute in writing to the DAB for its decision
Beslut från DAB kan prövas i skiljeförfarande,
förutsatt att en part gett “notice of
dissatisfaction” inom 28 dagar.
Skiljeförfarande enligt ICCs regler om inte
annat överenskommits
Skillnader/likheter mellan AB och FIDIC Red
Book avseende:
 Generell iakttagelse
 Omfattningen
 Utförande
 Ändringar av bestämmelserna i AB/FIDIC
 Motstridigheter mellan kontraktshandlingar
 Hinder
 Förseningsansvar
 Generella friskrivningar
 Garantifrågor
Generell iakttagelse
AB är en kompromissprodukt och har därför
skrivningar av typen ”om inte sådan påföljd skulle
vara oskälig” eller ”får parten inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller bort
inse detsamma”.
FIDIC är inte på samma sätt en kompromissprodukt och är därför i en del avseende tydligare.
Rent avtalstekniskt är FIDIC en bättre produkt
än AB
Omfattningen
AB: Omfattningen av kontraktsarbetena bestäms av
kontraktshandlingarna. Kontraktsarbetena omfattar
även sådana detaljarbeten som, utan att vara särskilt
angivna i kontraktshandlingarna, uppenbarligen är
avsedda att utföras utan tillägg till
kontraktssumman. (1:1)
FIDIC: The Contractor shall design (to the extent
specified in the Contract), execute and complete the
Works in accordance with the Contract and with the
Engineer’s instructions, and shall remedy any defects in
the Works. …The Contractor shall provide … other
things and services … required in and for this
design, execution, completion and remedying
defects. (4.1)
= relativt liknande skrivningar i AB och FIDIC men AB
något starkare skrivning
Utförande
AB: Entreprenaden ska utföras fackmässigt (2:1)
FIDIC: The Contractor shall carry out … the
excetution of the Works … in a proper
workmanlike and careful manner, in
accordance with recognised good practice
(7.1)
= relativt liknande skrivningar i AB och FIDIC
men lite annorlunda syfte/uppdelning i FIDIC
Ändringar av bestämmelserna i AB/FIDIC
AB: Särskilda regler om ändringar av AB 04 och
särskilt tydlighetskrav för ändringar av fasta
bestämmelser. (1:3) Anges särskilt i förordet att
ändringar i bestämmelserna skall undvikas
FIDIC: Anger att the ”Conditions of Contract” är
General Conditions och de särskilt upprättade
Particular Conditions och att Particular Conditions
alltid ska upprättas. (1.1) Innehåller guide till hur
Particular Conditions bör upprättas där utgångspunkten är att ändringar kommer att göras i viss
omfattning.
= lite annat grundläggande synsätt i FIDIC, bl a för
att avtalet används i olika jurisdiktioner
Motstridigheter mellan kontraktshandlingar
AB: Kontraktshandlingarna kompletterar varandra
om inte omständigheterna föranleder annat. (1:2)
Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna
gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat (1:3).
FIDIC: The documents forming the Contract are to
be taken as mutually explanatory of one another.
For the purpose of interpretation, the priority of the
documents shall be in accordance with the
following sequence (1.5)
Härutöver:
Om motstridigheter föreligger anger FIDIC att:
If an ambiguity or discrepancy is found in the
documents, the Engineer shall issue any
necessary clarification or instruction (1:5)
Hinder
De händelser som ger entreprenören rätt till
tidsförlängning (4:3 respektive 8.4) är relativt
likartat reglerade i AB och FIDIC men
Contractor har genom fler preciseringar något
bättre möjligheter till tidsförlängning under FIDIC
än under AB, dock
Väderförhållanden måste enligt FIDIC vara
exceptionally adverse, innebärande hårdare krav
än osedvanliga för byggnadsorten i AB,
Underrättelse om hinder ska:
 enligt AB ske utan dröjsmål, dock finns
bestämmelse att även vid underlåtelse därom kan
entreprenören ha kvar rätten om motparten insett
eller bort inse (4:4)
 enligt FIDIC ske as soon as practicable and not
later than 28 days after the Contractor became
aware, or should have become aware, of the
event or circumstance – om inte så sker tappar
entreprenören rätten till kravet (20.1),
 enligt FIDIC a fully detailed claim ges in within 42
days after the Contractor became aware or
should have become aware of the event or
circumstance giving rise to the claim (20.1)
Vid underrättelse om hinder:
 Ska enligt AB parterna försöka komma
överens om den ändring av kontraktstiden
som förhållandena föranleder (4:5)
 Ska enligt FIDIC the Engineer determine each
extension of time (8.4 och 20.1)
Vanligt missuppfattning
 Vid hinder anger AB i 5:4 att entreprenören för
hinder som beställaren svarar för enligt 4:3 p 1
har rätt till kostnadsersättning
 Eftersom FIDIC i 8.4 bara anger ”entitled to an
extension of the Time for Completion” är det
många som tror att FIDIC inte i något fall ger
kostnadsersättning vid hinder
 = fel, ”most of the Sub-clauses 8.4 (b) relates to
provides for financial consequences”
Förseningsansvar
I AB:
 anges att om vite avtalats är beställaren
därutöver inte berättigad till skadestånd för
förseningen (5:3) samt måste parterna själva
i kontraktshandlingarna införa ett vite och,
om sådant ska föreligga, ett tak på vitet (och
det är inte ovanligt att så inte sker, åtminstone i
mindre entreprenader)
 görs inget undantag i beställarens rätt att häva
avtalet på grund av försening om vite avtalats
och detta ännu inte upparbetats till sitt
maximum (8:1)
I FIDIC:
 FIDIC utgår tydligare ifrån att förseningsvite
(delay damages) skall vara sanktionen vid
försening och att såväl vitets storlek som
dess maximum ska anges i Appendix to
Tender,
 görs inget undantag i beställarens rätt att häva
avtalet på grund av försening om vite avtalats
och detta ännu inte upparbetats till sitt
maximum (8.7 och 15.2) men i Particular
Conditions införs regelmässigt att vitet ska
vara ”the sole and exclusive remedy until
aggregated to its maximum”
Friskrivningar
I AB:
 otydlig/ofullständig friskrivning för indirekta
skador (5:11),
 inget generellt ”tak” på entreprenörens ansvar
och otydligt hur den begränsning som finns ska
tolkas (5:11)
I FIDIC:
 Tydligare friskrivning för indirekta skador (17.6),
 Generellt ”tak” på entreprenörens ansvar (med
vissa tydligt angivna undantag) och med
angivelse av att om inget annat anges i
Particular Conditions så är begränsningen ett
belopp motsvarande kontraktspriset (17.6)
 Godkännade/avlämnande/Completion
 I AB:
 Slutbesiktning av besiktningsman som
beställaren utser (7:7),
 Syftet med slutbesiktningen är att avgöra om
entreprenaden kan godkännas eller ej (7:12),
 Besiktningsmannen ska bedöma om han anser
att fel är av betydelse eller om mindre fel
förekommer i större omfattning och ska i så fall
inte godkänna entreprenaden (7:12),
 Besiktningsmannen ska ge besked i frågan om
godkännande vid slutsammanträde efter
besiktningen (7.12),
 Part som är missnöjd med vad
besiktningsmannen kommit fram till kan
hänskjuta frågan till överbesiktning (7:6)
och/eller påkalla prövning i den ordning som
gäller för tvister (7:16)
 Godkännande vid besiktning har bl a särskild
verkan avseende vad som under garantin kan
göras gällande varande fel (7:11)
I FIDIC:
Fem steg:
 Överlämnande av as built documents and
operation and maintenance manuals om
Contractor gjort någon egen design (4.1 d)),
 Tests on Completion godkända (9.1),
 Completion of all work which is stated in the
Contract as being required for the Works to be
considered to be completed for the purposes of
taking-over (10.1 och 8.2),
 Contractor ansöker om Taking-Over Certificate
hos the Engineer (10.1)
 Taking- Over Certificate issued or is deemed to
have been issued (10.1)
The Engineer avgör om han tycker att kriterierna
för att utfärda Taking-Over Certificate är uppfyllda
eller ej
Om Contractor är missnöjd med the Engineers
ställningstagande kan ha föra frågan till DAB
(20.4)
MEN: taking-over har inte de begränsande
effekter avseende fel som ett godkännande vid
slutbesiktning har enligt AB!
Deemed Taking Over
 Om Employer använder the Works or any part
thereof innan Taking-Over Certificate utfärdats
så ska sådan del ”be deemed to have been
taken over” (10.2)
 = skiljer sig mot reglerna i AB (7:2) som bara
ger entreprenören rätt att påkalla besiktning
för sådan del, dock att beställaren enligt 5:2
svarar för skada på entreprenaden
Tests on Completion
 Tests on Completion ska äga rum (9.1) efter det
att beställaren, om aktuellt, erhållit as built
documents and operation and maintenance
manuals (4.1 d)),
 Vad Tests on completion ska innehålla måste
anges i kontraktshandlingarna,
 Vad Tests on Completion ska innehålla skiljer
sig typiskt sett åt väldigt mycket mellan Red
Book och Yellow Book,
 I Red Book: ”limited and discrete, some
electrical systems in buildings etc.”
 I Yellow Book: “a central role in determining
wheter the Works are complete,
 I Yellow Book: prestandakrav som ska testats
vid Tests on Completion är absoluta, d v s inte
vitesbelagda
Completion of all Work
 Undantag för minor outstanding work and
defects which will not substantially affect the
use of the Works or Section for their intended
purpose (10.1)
 = ungefärlig likhet med AB
Garantifrågor
I AB:
 Ansvarstid om tio år som inleds med garantitid
(4:7),
 Garantitiden är, om inget annat avtalats, fem
år för arbetsprestationen och två år för material
och varor (4:7),
 Entreprenören ansvar för fel som framträder
under garantitiden (5:5),
 Beställarens rätt att påtala fel efter
slutbesiktningen är begränsad till (7:11):
 Fel som då inte upptäckts och noterats och som
inte heller borde ha upptäckts = ”dolda fel”,
 Som beställaren inte anmält inom 6 månader
efter slutbesiktningen eller, om felet är
väsentligt, inom 18 månader efter
slutbesiktningen
 Entreprenören ansvarar för väsentligt fel som
framträder efter utgången av garantitiden, om
felet visas ha sin grund i vårdslöshet av
entreprenören (5:6)
I FIDIC:
 Defects Notification Period ska anges i
kontraktshandlingarna, FIDIC lämnar ingen tid i
General Conditions men föreslår 365 dagar i
förslaget till Appendix to Tender,
 Omfattar att ”execute all work required to
remedy defects or damage, as may be notified
by (or on behalf of) the Employer on or before
the expiry date of the Defects Notification
Period”; allt för att:
I FIDIC:
 “the Works and the Contractors Documents …
shall be in the condition required by the
Contract (fair wear and tear excepted) by the
expiry date of the relevant Defects
Notification Period or as soon as practically
thereafter” (11.1),
= Att taking-over certificate utfärdats har alltså
inte alls den betydelse/begränsande verkan
avseende fel som en godkänd slutbesiktning
har enligt AB
Om felet är hänförligt till:
 Any design for which the Contractor is
responsible,
 Plant, Materials or workmanship not being in
accordance with the Contract,
 Failure by the Contractor to comply with any
other obligation,
ska åtgärdande ske “at the risk and cost of the
Contractor” (11.2), och
Contractor ska “if required by the Engineer, search for
the cause of any defect, under the direction of the
Engineer”. (11.8)
Om felet är hänförligt till andra orsaker så är
Contractor berättigad till en Variation men måste
utföra arbetet (11.2, 13.3)
= “the Defects Notification Period is an additional
period of time during which the Contractor’s duty
to perform the Contract continues to exist”
Taking Over ska alltså inte förväxlas med t ex
”acceptance” enligt vissa rättsordningar som då får
ungefär samma effekt som godkännande vid
slutbesiktning enligt AB. Härutöver:
Performance Certificate
 När Defects Notification Period löpt ut ska
Performance Certificate utfärdas som innebär
”acceptance of the Works” (11.9).
 Detta innebär:
 I många rättssystem börjar ”legal defects
liability” löpa först då, och:
 FIDIC ”do not at all regulate post contract
liability issues”
 All questions as to defects liability after the
Performance Cerificate are governed by the
applicable law
Garantin i FIDIC alltså hårdare för
entreprenören än garantin under AB.
Härutöver:
 i ”common law” länder kan beställaren även ha
rätt att kräva skadestånd för den skada han lidit
på grund av felet eftersom de sanktioner mot
icke-åtgärdande som anges i 11.4 inte anges
vara ”exclusive remedies”, (i England är
skadeståndet ”ordinary liability”)
 i ”civil law”länder utgår många ifrån att de
sanktioner som anges i 11.4 är ”exclusive
remedies” men m h t att FIDIC uttryckligen är
baserat på common law tänkande och syftet
inte varit att göra 11.4 som en ”exclusive
remedy” finns här en osäkerhet
 ”The extent to which other jurisdictions
[andra än England] grant damages in the
event of defective work must be ascertained
on a case by case basis”

similar documents