Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)

Report
dr. Asta Ranonytė
Nacionalinio egzaminų centro
Egzaminų skyriaus vedėja
2013 m. spalis
Projektas „Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimų ir brandos egzaminų sistemos
tobulinimas“
Projekto veiklos:
Lietuvių kalbos brandos egzamino modelio sukūrimas ir
išbandymas;
2. Brandos darbo įdiegimas;
3. Užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos
egzamino modelio sukūrimas ir išbandymas;
4. Elektroninės erdvės priemonių ( portalo ir ataskaitų
modulio), skirtų PUPP, BE ir pasiekimų vertinimui,
sukūrimas ir mokymai darbui su jomis;
5. Brandos egzaminų užduočių rengėjų, kandidatų darbų
vertintojų ir NEC darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.
1.
Pristatymo tikslas
Viešinti projekto veiklas ir pasiektus
rezultatus:
pristatyti projekto metu sukurtą Užsienio
kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzamino modelį.
Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)
brandos egzamino modelio ir užduočių kūrimas
 Projekto veiklos tikslas – vadovaujantis Užsienio kalbos
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino ir
įskaitos programomis, parengti užsienio kalbų (anglų,
prancūzų, rusų, vokiečių ) suderintą tarpusavyje egzamino
vykdymo ir organizavimo modelį, kuris atitiktų Bendrųjų
Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenų nuostatas.





Pagrindinės veiklos
Laikaraštis
Tikslinės grupės
Ekspertų grupės, jų sudarymo principai
Pasiekti rezultai
Brandos egzamino modelio kūrimo veiklos
 Brandos egzamino modelio ir
 Bandomojo egzamino
pavyzdinių užduočių
parengimas;
 Bandomojo egzamino
organizavimas ir vykdymas;
 Brandos egzamino modelio ir
bandomojo egzamino
užduočių statistinė ir
kokybinės analizės;
 2013 metų užsienio kalbų
(anglų ir rusų) VBE
tarptautinė analizė
(Cambridge ESOL);
užduočių vertinimo proceso
organizavimas;
 Užsienio kalbų brandos
egzaminų užduočių rengėjų ir
kandidatų darbų vertinotojų
tęstinių mokymų
organizavimas
Projekto veiklų laikaraštis
2013
metai
2012
metai
2011
metai
• Projekto
veiklų
planavimas
• Ekspertų grupės,
rengiančios
brandos egzamino
modelio projektą
ir bandomoj
tyrimo užduotis
veikla
• Bandomasis
tyrimas, užduočių
vertinimas ir
statistinė analizė
• Užduočių rengėjų
ir kandidatų darbų
vertintojų
mokymai
• Brandos egzamino
modelio ir
bandomojo tyrimo
užduočių kokybinės
analizės
(,,lietuviška” ir
tarptautinė)
• Tęstiniai užduočių
rengėjų ir
kandidatų darbų
vertintojų mokymai
• Pavyzdinės
užduoties
parengimas
• Egzamino
organizavimą ir
vykdymą
reglamentuojančių
dokumentų
rengimas
• 2013 m. užsienio
kalbų (anglų ir
rusų) VBE
tarptautinė analizė
2014
metai
• Kalbėjimo
dalies
vertintojų
mokymai
• Kalbėjimo
dalies
organizavimo
metodinės
medžiagos
parengimas
• Informacinės
sklaidos
organizavima
s
KRITERINIS VERTINIMAS
2015/6
metai
• Brandos
egzamino
kaitos
įgyvendinima
s
Projekto tikslinės grupės
Ekspertų
grupė,
rengianti
egzamino
modelį ir
užduotis
Švietimo ir
mokslo
ministerija ir
jai pavaldžios
institucijos
(NEC, UPC)
Statitinę
analizę
atliekantis
specialistas
Ekspertų
grupė,
analizuojanti
parengtą
egzamino
modelį ir
užduotis
Projekto
veiklos
Mokyklos,
dalyvavusios
bandomajame
egzamine
Tarptautiniai
ekspertai,
analizuojantys
egzmaino
modelį ir
egzamino
užduotis
Užsienio
kalbų
egzaminų
kandidatų
darbų
vertintojai
Bendra informacija apie įvykusį brandos egzamino
bandomąjį tyrimą
Užsienio
kalba
Mokyklų skaičius,
užsiregistravusių ir
patvirtinusių savo
dalyvavimą bandomajme
tyrime
Atrinktų /
pakviestų
mokinių
skaičius
rusų
48
589 (3069)*2012
anglų
73
2735 (19130)
*2012
prancūzų
5
54 (76) *2012
vokiečių
21
156 (477) *2012
147
3531
Viso
Užsienio
kalba
Anglų
Prancūzų
Rusų
Vokiečių
Mokinių darbų
skaičius
2122 (109)
52 (52)
439 (39)
121 (66)
Vertintojų
skaičius
49
2
12
5
Pagrindiniai bandomojo tyrimo rezultatų aspektai
 Egzamino organizavimo ir vykdymo modelių
veiksmingumo įvertinimas (egzamino vykdymas,
mokinių darbų technolognis apdorojimas, vertinimo
procedūros, rezultatų skelbimas, organizacinių ir
finansinių išteklių planavimas);
 Egzamino struktūros ir užduoties kokybiniai
parametrai (statistinė analizė, kokybinės analizės);
 Mokinių kalbos mokymosi lygio (savi)identifikavimo
įvertinimas;
 Egzamino rezultatų skelbimo modelio parinkimas.
Bendra informacija apie bandomajame
tyrime dalyvavusius mokinius
Užsienio
kalba
Anglų
Mokosi B1
lygiu
(proc.)
21,1
Mokosi B2
lygiu
(proc.)
67,3
Prancūzų
17,0
83,0
Rusų
36,5
54,7
Vokiečių
73,7
21,2
Anglų
Rusų
Vokiečių
Prancūzų
Rinko mažiau nei 40
taškų
Iš viso
B1
B2
Iš viso
B1
B2
Iš viso
B1
B2
Iš viso
B1
B2
423
176
182
53
22
27
54
22
24
13
1
12
Patenkinamas pasiekimų lygis
Pagrindinis pasiekimų lygis
B1
Aukštesnysis pasiekimų lygis
B2
Užsienio kalba
Rinko iki 16 taškų
Anglų
0,9 proc.
41 ir daugiau taškų už visą testą
surinko:
Surinkusių >40 t. Sk.
Dalyvavusių
sk.
Skaičius
Prancūzų
9,5 proc.
Užsienio kalba
Anglų
2122
1679
79,1
Rusų
0,4 proc.
Rusų
439
383
87,2
Vokiečių
2,4 proc.
Vokiečių
121
66
54,5
Prancūzų
52
39
75,0
Užsienio kalba
Rinko
daugiau nei
81 tašką
Anglų
9,7 proc.
Prancūzų
5,7 proc.
Rusų
12 proc.
Vokiečių
4,9 proc.
 2013 m. VBE (anglų)
Dalis, proc.
Siūlomi brandos egzamino rezultatų
skelbimo modeliai II
 Filologinis siūlymas:
 atskiroms kalbinėms veiklos sritims.
 Kalbos mokėjimo lygio priskyrimas pagal kriterijus
(visai užduočiai arba atskirai jos daliai).
 Matematinis siūlymas:
 priskirti kalbos mokėjimo lygį atskiroms kalbinės
veiklos sritims ir nenurodyti iš atskirų dalių rinktų
taškų, o bendrai taškų sumai už visą užduotį
nepriskirti kalbos mokėjimo lygio.
Mokinių, pasiekusių B2 lygį III kalbinės
veiklos sričių užduotyse, skaičius
Pasiektas kalbos mokėjimo lygis egzamino užduoties III dalyse
(skaitymas, klausymas, rašymas)
B2
Maksimali
taškų
suma 80
Anglų
Rusų
Prancūzų
Vokiečių
Skaitymas+Klausymas+Rašymas (iš viso=80 taškų, B1=32 t. ,B2=48 t.)
85 proc. B1 taškų
+ 60 proc. B2
taškų
(B1=27 t. + B2=29
t.)
13,3 proc.
27,3 proc.
14,8 proc.
6,6 proc.
90 proc. B1 taškų iš viso bent 56
iš viso bent 58
+ 60 proc. B2
taškai, B2 - bent 29 taškai, B2 - bent 29
taškų
taškai
taškai
(B1=29 t. + B2=29
t.)
6,9 proc.
23,0 proc.
19,2 proc.
13,0 proc.
33,3 proc.
28,5 proc.
5,6 proc.
20,4 proc.
18,5 proc.
2,2 proc.
9,5 proc.
8,8 proc.
KRITERINIS VERTINIMAS
Kalba /
taškų
suma
Laukiami rezultatai 2015/6 metais
Vykdyti brandos egzaminą, kuris tikrina keturias
kalbines veiklos sritis, rengiant užduotis atitinkančias B1
ir B2 lygius, aprašytus Bendruosiuose Europos kalbų
mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenyse;
Numatyti reikalingus organizacinius ir finansinius
išteklius, kurie garantuotų vykdomo egzamino
skaidrumą, patikimumą, slaptumą ir lygias galimybes jį
laikantiems kandidatams.
Pasiekti tarpiniai rezultatai – koreguotos 2013 m.
užsienio kalbos įskaitos programa ir VBE rašymo dalies
vertinimo lentelės.
2013 metų VBE pasiekimų lygiai
100 balų surinkusiųjų procento kaita
Užsienio kalbos VBE informacija
Įvertinimas Įvertinimas
Egzaminas
Registravosi Dalyvavo Apeliavo Dalis % Nepakeista padidintas sumažintas
Užsienio kalbos
(rusų) valstybinis
brandos egzaminas
2641
2385
0
0,00%
0
0
0
Užsienio kalbos
(anglų) valstybinis
brandos egzaminas
16998 16428
39
0,24%
39
0
0
Užsienio kalbos
(prancūzų) valstybinis
brandos egzaminas
62
53
0
0,00%
0
0
0
Užsienio kalbos
(vokiečių) valstybinis
brandos egzaminas
256
212
0
0,00%
0
0
0
Užsienio kalbų (anglų ir rusų) VBE analizė
Dėl egzamino struktūros ir vykdymo:
• Ekspertai kelia diskusijai klausimą apie tai, kodėl mūsų egzamino užduotys, skirtos B1 ir
B2 lygiams, turi skirtingą taškų skaičių? (santykis 40 ir 60). Toks santykis statistiškai
nepagrįstas ir automatiškai stipriems mokiniams duodama galimybė surinkti daugiau
taškų.
• Siūlo vykdant kalbėjimo dalį būtinai įrašyti ir atlikties vaizdo įrašą.
Dėl kalbėjimo ir rašymo dalių vertinimo skalių:
• Pastebi, kad projekto bandomosios užduoties laiško ir esė vertinimo lentelių apimtis
buvo 1270, o VBE padidėjo iki 1960 žodžių. Atrodo, kad bandyta kuo preciziškiau pateikti
informaciją, bet vertinimo skalės skaidrumas sumažėjo.
PROBLEMA: vertintojų gebėjimas naudotis vertinimo instrukcija.
• Žodeliai vertinimo instrukcijose: ,,pakankamai”, ,,labai” , ,,keletas”, ,,mažai” neprideda
aiškumo.
• Ekspertai nesupranta, kodėl vertinant reikia skaičiuoti klaidas – jie siūlo nepateikti
klaidų skaičiaus iš viso. Klaidų skaičiavimas galiausiai veda prie to, kad mokiniai rašo itin
primityviomis struktūromis, kad tik išvengtų klaidų. Siūlo vertinant atsižvelgti ir į
mokinių BANDYMĄ vartoti sunkesnes struktūras.
Dėl 2013 metų VBE esė temos formuluotės: (VBE vertintojų nuomone ji per sudėtinga B2
lygiui)
• THE MASS MEDIA HAVE A MAJOR INFLUENCE ON OUR LIFESTYLE TODAY
In your essay, give at least three arguments to support your opinion
• Esė tema yra iššūkis, bet tikrai atitinka B2 lygį, taip pat tinka ir aukštesniam lygiui. Ne
temos formuluotė, o mokinio atliktis apibrėžia kalbos mokėjimo lygį.
NEC siūlymai dėl 2014–2015 metų
 Parengti tokį įskaitų užduočių skaičių, kad kiekvienai




mokinių porai, dalyvaujančiai įskaitoje tektų unikalus
bilietas, kurio mokiniai netrauktų, bet gautų elektroninį
formatą per KELTĄ ;
Siūlyti mokykloms išbandyti įskaitos atlikčių įrašymą
(bandyta 2012 metais, vykdant bandomąjį tyrimą). NEC
susirinktų dalį atlikčių pervertinimui;
Informuoti mokyklas / savivaldybes iš anksto apie
numatomą 2014 –2015 metų užsienio kalbos įskaitos
specifiką, nes vykdant tokį variantą, reikėtų keisti mokinių
sąrašų sudarymo principą (optimalus variantas – 16 porų
vieną dieną);
Keisti 2014 metų įskaitos vykdymo instrukciją.
Vykdyti vertintojų mokymus.
NEC veiklos, rengiantis 2014
metams
 Atliekama VBE vertintojų vertinimo kokybinė analizė.
 2013 metų spalio – lapkričio mėn. susitikimas ŠMM su
savivaldybių švietimo skyrių atstovais ir baigiamoji
vykdomo projekto konferencija.
 2014 metais organizuojami vertintojų mokymai.
 2014 metais rengiama kalbėjimo dalies organizavimo
metodinė medžiaga.

similar documents