Västra Götaland 2020 en ny tillväxt och utvecklingsstrategi för

Report
Västra Götaland 2020
en ny tillväxt och utvecklingsstrategi
för perioden 2014-2020
Västra Götaland 2020

Ny tillväxt och utvecklingsstrategi för Västra Götaland för den
kommande programperioden 2014-2020

Ersätter nuvarande tillväxtprogram för Västra Götaland och
Skaraborg

Varje delregion har utformat en plan för hur genomförandet
av strategin ska ske den kommande tre åren, dvs 2014-2016

Fokus på frågor där det krävs en kommun- och
sektorsövergripande samverkan för att göra skillnad
KOMMUNER I
VÄSTRA GÖTALAND
VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN
SVERIGE
EU
Vision Västra Götaland – Det Goda Livet
Vision
INNOVATIONSSTRATEGI
INFRAPLANERING etc
Mål
Strategi
EU 2020
DELREGIONALA
STRATEGIER
EXEMPEL: GR
UTHÅLLIG TILLVÄXT
KOMMUNAL
SAMVERKAN ETC
GEMENSAM
STRATEGI FÖR
TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
INFRASTRUKTUR
KULTUR
MILJÖ
NÄRINGSLIV
UTBILDNING
ARBETSMARKNAD
FORSKNING
Program
Åtgärder
GENOMFÖRANDEPLANER
FYRBODAL, GR, SUHÄRAD,
SKARABORG
GENOMFÖRANDE I
REGIONÖVERGRIPANDE
HANDLINGSPROGRAM
POLITIKOMRÅDEN
STRUKTURFONDER
FORSKNING
INFRASTRUKTUR
MILJÖ
KULTUR
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer
Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation
Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion
Ett gott klimat för kreativitet,
entreprenörskap och företagande
Internatikonell konkurrenskraft genom
regional kraftsamling kring styrkeområden
EN LEDANDE
KUNSKAPSREGION
Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer
Bryta utanförskap och segregation och stärka
Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
Lösa urbana utmaningar i de större städerna
Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska
Livslångt lärande för ökad delaktighet och
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
konkurrenskraft
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer
Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov
Tillgång till kommunikation för arbete,
Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet utbildning och livskvalitet
Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland
Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar Ett resurseffektivt samhälle med minskad
klimatpåverkan
Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland
Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land
Hållbar konsumtion som driver ansvar,
Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
utveckling och innovationer
Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur
En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv
med fokus på barn, unga och delaktighet
Ökat utbyte med och påverkan
Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen på omvärlden
Riva gränshinder och öka samverka med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund
Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland
EN REGION FÖR ALLA
VISION
DET
GODA LIVET OCH
EN HÅLLBAR
UTVECKLING
MÅL
EN REGION DÄR VI TAR
GLOBALT ANSVAR
EN REGION SOM SYNS
OCH ENGAGERAR
GE INVÅNARNA
BÄSTA MÖJLIGA
UTVECKLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Skaraborgs genomförandeplan
2014-2016

En process med hög delaktighet och bred
förankring

Fokus på 19 av de 32 prioriterade frågorna

För varje fråga har vi satt en tydligt effektmål
samt angivit mål och inriktning för de åtgärder vi
avser göra under perioden

Drygt 20 miljoner kronor per år i budget för att
stimulera genomförandet av planen
En ledande kunskapsregion
Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
Internationell konkurrenskraft genom regional kraftsamling kring styrkeområden
Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
Positionera internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer
Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
Stimulera internationella allianser och samarbeten inom forskning och innovation
Stärka den stödjande infrastrukturen för en ledande kunskapsregion
En region för alla
Bryta utanförskap och segregation, stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv
Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer
Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
Lösa urbana utmaningar i de större städerna
Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft
Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska
Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer
Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov
Tillgång till kommunikation för arbete, utbildning och livskvalitet
Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet
Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland
En region där vi tar globalt ansvar
Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan
Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar
Genomföra fler breda överenskommelser för hållbar utveckling i Västra Götaland
Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling/samspel stad/land
Utveckla miljölösningar och påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling
Hållbar konsumtion som driver ansvar, utveckling och innovationer
Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling
En region som syns och engagerar
En ledande kulturregion och ett rikt kulturliv med fokus på barn, unga och delaktighet
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland
Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskultur
Ökat utbyte med och påverkan på omvärlden
Öka närvaro och påverkan nationellt och internationellt
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera Oslo/Göteborg/Öresund
Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland
Exempel på målsättningar:
 Åtta av tio unga (18-30 år) uppger att de kan tänka sig att bli företagare
 4800 nya företag startas åren 2014-2016 i Skaraborg och 50% av alla nya företag år
2016 har minst en kvinna i ledningen
 En högre tillväxttakt i små och medelstora företag i Skaraborg än riket
 Ökande nationella och internationella satsningar på forsknings- och
innovationsmiljöer inom Skaraborgs styrkeområden
 Kvalitetssäkrad och enkel tillgång till praktik och ferieplatser i arbetslivet för fler i
grund- och gymnasieskola
 Antalet mentorsplatser, examensarbeten och praktikplatser ökar kontinuerligt och
fler eftergymnasiala utbildningar drivs med en mer direkt koppling till arbetslivet
 45 % av ungdomarna ska påbörja eftergymnasial utbildning inom tre år efter
genomförd gymnasieutbildning och skillnaden mellan kvinnor och män i olika delar
av regionen ska minska
Exempel på målsättningar (forts):
 Avhoppen från skolan ska minska till under 9 %
 Kvalitetssäkrad validering och en självständig och samordnad studie- och
yrkesvägledning
 Beslut om en utbyggd infrastruktur som möjliggör en fortsatt vidgning av de lokala
arbetsmarknaderna i Skaraborg och …
 90% av persontransportarbetet med buss ska utföras med fossilfri energi och
kollektivtrafiken ska använda 5 % mindre energi per personkilometer
 En gemensam strukturbild för Skaraborgs långsiktiga utveckling baserad på hållbar
utveckling
 Förbättrade villkor för lokal produktion av livsmedel och bioenergi
 En växande andel unga upplever Skaraborg som en attraktiv plats
 Besöksnäringen omsätter mer än 4 miljarder kronor vilket motsvarar en tillväxt
närmare 15 %
Beslut i styrelsen 2014-04-28
att fastställa bifogat förslag till genomförandeplan för
Skaraborg avseende ”Västra Götaland 2020 – strategi för
tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020”, del 1
att ge de tjänstemannagrupper och beredningar som är
knutna till förbundet i uppdrag att arbeta för ett
framgångsrikt genomförande av planen under perioden
2014-2016. Former för avstämning och utvärdering fattas i
samband med att styrelsen fastställer del 2 av
genomförandeplanen.
att rekommendera medlemskommunerna att beakta
genomförandeplanens prioriterade frågor, åtgärder och mål i
sin verksamhetsplanering.
Gemensamt strategiskt ramverk för
EU nivå
Nationell
nivå
Regional
utvecklings
-strategi
Regional
nivå
Förvaltande
myndigheter
Europa
2020
regionalfond, socialfond, fonden
för landsbygdsutveckling och
havs- och fiskerifonden
Partnerskapsöverenskommelse för
regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och
havs- och fiskerifonden, Nationellt reformprogram, strategier
Nationellt
program
för regionalfond
8 regionala
program
TVV
Nationellt program
för socialfond
8 regionala
handlingsplaner
ESF rådet
Nationellt
program för
landbygdsfond
Nationellt
program för
havs/fiskerifond
Regionala handlingsplaner med
regionala urvalskriterier
JBV

similar documents