Folkeskolereform -konsekvenser for børn, økonomi

Report
Folkeskolereformen
-hvilke perspektiver giver den i
forhold til dagens overskrift set fra
en politisk synsvinkel
Søren Kristensen (S)
Formand for Børne- og Ungeudvalget
Silkeborg Kommune
www.silkeborgkommune.dk
1
Overgangen fra grundskole til
ungdomsuddannelse…..
• Garantiskolen i Silkeborg Kommune er helt
unik.
• Vi gør rigtig mange ting godt,
• ….. men vi kan – og skal - gøre det endnu
bedre.
www.silkeborgkommune.dk
2
95%-målsætningen…..
• Silkeborg Kommune er karakteriseret ved
nogle rigtig gode socio-økonomiske forhold.
• Børne- og Ungeudvalget har i forbindelse
med bl.a. kvalitetsrapporterne på
skoleområdet drøftet vores ambitioner.
www.silkeborgkommune.dk
3
95%-målsætningen…..
• ....vi bør have højere
ambitioner!!!!
www.silkeborgkommune.dk
4
Hvad har Byrådet gjort?
• Budget 2013 indeholder fokus på
udskolingen via en hensigtserklæring.
• Der er politisk fokus på udskolingen.
• Der er afsat midler specielt til flere lektioner i
8.-9. klasse i dette skoleår.
www.silkeborgkommune.dk
5
Pejlemærker i Silkeborg Kommune
- folkeskolereformen fra næste skoleår
• ”Arbejdet med folkeskolereformen forankres i
et fælles samarbejde mellem alle
folkeskolens interessenter”.
• ”Lærere, pædagoger og ledere understøttes i
at arbejde professionelt med opgaven at
udvikle folkeskolen”.
• ”Udgangspunktet for arbejdet med
udviklingen af folkeskolen tages i indholdet
af skoledagen, og rammesætningen
fastlægges således, at den understøtter
indholdet”.
www.silkeborgkommune.dk
6
Tre overordnede indsatsområder i
den landspolitiske aftale
• ”En længere om mere varieret skoledag med
mere og bedre undervisning og læring”.
• ”Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og
skoleledere”.
• ”Få klare mål og regelforenklinger”.
www.silkeborgkommune.dk
7
…og endnu et væsentligt element
fra aftalen……………
• ”Via mere og bedre undervisning skal
eleverne på sigt kunne det samme i 8.
klasse, som de i dag kan i 9. klasse”.
www.silkeborgkommune.dk
8
Fokus på indhold, børn, forældre og
medarbejdere
• Når børnene møder i skole d. 11. august
2014, skal de glæde sig til det nye, de skal i
gang med.
• Når medarbejderne skal i gang med
skoleåret, skal de kunne se en positiv værdi i
den nye skolehverdag.
www.silkeborgkommune.dk
9
Hvordan sikrer vi de mest
sårbare elever?
Folkeskolereformen har fokus på en
ændret skoledag og ændrede
læringsformer,
--- derfor skal vi også har blikket
rettet mod en ny skole, som løfter alle!
www.silkeborgkommune.dk
10
Hvad virker for eleven?
• ”Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes bl.a. gennem respekt for professionel
viden og praksis”.
• Visible Learning - Synlig læring:
International forskning om virkning af
undervisning.
• Lærere, undervisning og elevpræstationer i
folkeskolen (SFI 2013).
www.silkeborgkommune.dk
11
Kvalitet på sigt –
læringsperspektiv i elevhøjde
• År 1: Kan blive turbulent.
Implementering af mange nye tiltag.
• År 2: Mere konsistent og flere erfaringer.
Fokus på kompetenceudvikling.
• År 3: Effekter i undervisningen Hvad virker for eleven?
www.silkeborgkommune.dk
12
Hvad virker for eleven i forhold til overgangen til en
ungdomsuddannelse?
• Skal vi gøre mere af det samme, når det
handler om vejledning, brobygning mv.?
www.silkeborgkommune.dk
13
Merværdi……
• Hver gang professionelle medarbejdere
mødes, tager initiativer, udvikler nye
modeller…..
• ….. skal det mindst give den værdi, som er
investeret!!!
www.silkeborgkommune.dk
14
Hvad virker?
• Kan vi være mere kritiske og ”skrotte”
indsatser, hvis de ikke virker???
www.silkeborgkommune.dk
15
Endnu mere kvalitet på sigt –
i elevhøjde
• Kan vi trække på lærerkræfter fra
ungdomsuddannelserne ude på de enkelte
skoler?
• Hvordan bruger vi aktivt den understøttende
undervisning i folkeskolen til at kvalificere
elevernes forståelse og valg af
ungdomsuddannelse?
•
Hvad virker?
www.silkeborgkommune.dk
16
Vi kan være stolte af Garantiskolen,
UU-indsatsen, kommunens
ungdomsuddannelser og folkeskoler.
… men den nye folkeskolereform giver
også nogle nye muligheder, når vi
samarbejder om det.
www.silkeborgkommune.dk
17

similar documents