Technische commissie jeugd

Report
Sportclub Deventer
Organisatie
Sportclub Deventer
Sportclub Deventer
Doel:
• Invulling geven aan een „nieuwe” organisatie,
met heldere verdeling van taken en
verantwoordelijkheden, die past bij de fase
waarin Sportclub Deventer zich bevindt en
waarbij de club klaar is voor de toekomst.
Sportclub Deventer
Uitgangspunten invulling organisatie
• Verantwoordelijkheden laag in organisatie
beleggen
• Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zoveel mogelijk in 1 lijn
(bevoegdheden kun je delegeren,
verantwoordelijkheden niet)
• Gebruik maken van eerder geïnventariseerde
informatie
Sportclub Deventer
ALV
Bestuur
(voorzitter, secretaris,
penningmeester,
Vertrouwenspersoon
bl technische zaken
bl senioren
bl jeugd
bl facilitaire zaken)
SBS commissie
Secretariaat
Financiën & ICT
(Secretaris)
(Penningmeester)
Wedstrijd
secretariaat
Vrijwilligers commissie
Communicatie &
Sponsoring (Voorzitter)
Senioren
Technische zaken
Jeugd
Facilitaire zaken
(bl senioren)
(bl technische zaken)
(bl jeugd)
(bl facilitaire zaken)
FHT
Website commissie
EMC
Scheidsrechters
commissie
Club van 100
Sponsor commissie
Senioren
Technische commissie
senioren
Taskforce
ledenwerving
Trainers senioren
Technische commissie
jeugd
Trainers jeugd
Taskforce meisjes
voetbal
Materiaal & outfits
commissie
Activiteiten commissie
jeugd
Accommodatie
commissie
Jeugd mini t/m A
Clubhuis
commissie
Sportclub Deventer
Invulllen in de sheet wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van
genoemde ac viteit
2 Opstellen gedragscode en algemeen beleid
4 Goedkeuren missie visie en strategie Sportclub Deventer
5 Dagelijkse leiding en besturing van de vereniging
Verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het totale beleid
binnen het kader en de mogelijkheden van de Statuten, Huishoudelijk
6 Reglement en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering
Ziet er op toe dat de commissies en werkgroepen hun taken binnen de
7 kaders van het vastgestelde beleid blijven uitvoeren.
Zo breed mogelijke informatieverschaffing naar de leden voor wat
8 betreft beleid en uitvoering daarvan
9 Het verzorgen van noodzakelijke externe contacten
Toezien op naleving van statuten, huishoudelijk reglement alsmede op
10 de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging
Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden zoals
huldigingen, jubilea, recepties e.d. En treedt daar (eventueel) op als
11 woordvoerder namens de vereniging.
Voeren van overleg en onderhandelingen met externe instanties, zoals
de (lagere) overheid, tenzij anders overeengekomen door een
12 bestuursbesluit.
Het opzetten van een vergaderschema van het bestuur inclusief
zorgdragen voor beschikbaarheid van de benodigde
13 vergaderinformatie
14 Het notuleren van bestuur- en ledenvergaderingen
Het verzorgen en verspreiden van verenigingscorrespondentie
15 inclusief archivering
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
W
tie
un
ica
x
x
1 Opstellen missie, visie en strategie Sportclub Deventer
3 Goedkeuren gedragscode en algemeen beleid
Co
m
m
Activiteiten Sportclub
Be
st
uu
Se r
cr
et
a
Fin riaa
t
an
cie
n
Cl
&
ub
va ICT
n
FH
10
T
0
id
AL
V
VERANTWOORDELIJK = BEVOEGD !
en
sp
eb
on
sit
so
rin
Sp e co
g
on
m
m
so
iss
r
Se
Co
ie
ni
o r mm
e
i
EM n (c ssie
om
C
m
iss
Te
ie
ch
)
ni
sc
Tr
he
ai
co
ne
m
rs
m
Te
s
iss
ch eni
ie
or
ni
se
e
sc
ni
he n
Tr
or
ai
co
en
ne
m
rs
m
Sc
j
he eug issie
d
id
je
sr
ug
ec
Je
d
ug
ht
er
d
sc
(c
om
om
Ac
tiv
m
m
iss
iss
ite
ie
ie
ite
Ta
)
n
sk
fo com
r
Ac ce m mis
si
co
ei
m
sje e je
m
ug
sv
M
od
at
oe d
er atie
t
ia
c o b al
a
W
m
ed l &
ou mis
st
sie
rij
tfi
ds
ts
ec
Cl
co
ub
re
ta mm
hu
ria
iss
is
at
ie
co
m
Ve
m
iss
rtr
ie
ou
w
en
sp
er
so
on
Taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden
Sportclub Deventer
Algemeen
ALV
•
Goedkeuren gedragscode en algemeen beleid
•
Goedkeuren missie visie en strategie Sportclub Deventer
•
Uitvoeren kascontrole
Vertrouwenspersoon
•
Verzorgen eerste opvang/klachten van slachtoffers van ongewenst gedrag van overige leden dan wel van
personen die in relatie staan tot sportclub deventer
SBS commissie
•
Projectmatige ondersteuning bestuur & organisatie bij verschillende vraagstukken
Sportclub Deventer
Bestuur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opstellen missie, visie en strategie Sportclub Deventer
Opstellen gedragscode en algemeen beleid
Dagelijkse leiding en besturing van de vereniging
Verantwoordelijk voor vaststelling en uitvoering van het totale beleid binnen het kader en de
mogelijkheden van de Statuten, Huishoudelijk Reglement en de besluiten van de Algemene
Ledenvergadering
Ziet er op toe dat de commissies en werkgroepen hun taken binnen de kaders van het vastgestelde
beleid blijven uitvoeren.
Toezien op naleving van statuten, huishoudelijk reglement alsmede op de dagelijkse gang van zaken
binnen de vereniging
Vertegenwoordigen van de vereniging bij officiële gelegenheden zoals huldigingen, jubilea, recepties e.d.
En treedt daar (eventueel) op als woordvoerder namens de vereniging.
Voeren van overleg en onderhandelingen met externe instanties, zoals de (lagere) overheid, tenzij
anders overeengekomen door een bestuursbesluit.
Goedkeuren/vaststellen van beleid opgesteld door de verschillende commisies binnen de portefeuilles:
Secretariaat, Financiën & ICT Senioren, Jeugd, Technische zaken, Facilitaire zaken en Communicatie en
sponsoring
Organiseren jaarlijks feest voor leden/ dankavond vrijwilligers
Sportclub Deventer
Secretariaat
Algemeen
•
Het opzetten van een vergaderschema van het bestuur inclusief zorgdragen voor beschikbaarheid van de
benodigde vergaderinformatie
•
Het notuleren van bestuur- en ledenvergaderingen
•
Het verzorgen en verspreiden van verenigingscorrespondentie inclusief archivering
•
Onderhouden en actueel houden van de ledenadministratie
Vrijwilligerscommissie
•
Opstellen vrijwilligersbeleid
•
Werven en uitvoering vrijwilligersbeleid
Sportclub Deventer
Secretariaat
Wedstrijdsecretariaat
•
Indeling van de kleedlokalen en velden op wedstrijd- en trainingsdagen.
•
Beheert het wedstrijdsecretariaat voor de seniorenafdeling d.w.z. verzorgen van alle administratieve en
organisatorische zaken rondom wedstrijdgebeuren van seniorenteams (heren/dames) veld.
•
Contact tussen KNVB, voetbalverenigingen en Sportclub Deventer betreffende wedstrijdzaken senioren.
•
Beheren wedstrijdsecretariaat voor de jeugdafdeling d.w.z. verzorgen van alle administratieve en
organisatorische zaken m.b.t het wedstrijdgebeuren van de jeugdafdeling.
•
Contact tussen KNVB, voetbalverenigingen en Sportclub Deventer betreffende het totale
wedstrijdgebeuren van de jeugdafdeling.
•
Het verzorgen en verspreiden van alle relevante correspondentie voor zover deze betrekking heeft op
wedstrijdorganisatie.
•
Organisatie, coördinatie en publicering van wedstrijdprogramma’s, afgelastingen, etc
Sportclub Deventer
Financiën & ICT
Algemeen
•
Onderhouden financiële verenigingsadministratie
•
Het opstellen van jaarstukken en begroting alsmede verslag doen daarvan tijdens de algemene
ledenvergadering (minimaal 1x per jaar)
•
Opstellen financieel & ICT beleid
•
Het beheer van de algemeen financiële middelen van de vereniging
•
Het correct en tijdig afhandelen van alle financiële zaken
•
Inning en administratie van de vastgestelde contributies
•
Het innen van door KNVB opgelegde boetes aan leden
•
Inning van toegezegde sponsorbijdragen
•
Beheren ICT infrastructuur en verlenen ondersteuning aan gebruikers systemen
FHT
•
Organiseren Frans Hemmelder Toernooi
Club van 100
•
Financieel ondersteunen sportclub met realiseren specifieke doelstellingen
Sportclub Deventer
Communicatie & Sponsoring
Algemeen
•
Zo breed mogelijke informatieverschaffing naar de leden voor wat betreft beleid en uitvoering daarvan
•
Het verzorgen van noodzakelijke externe contacten
•
Organisatie en coördinatie van Public Relations activiteiten binnen de vereniging, zoals publicering van
clubinformatie, verslagen en andere publicaties
•
Opstellen communicatiebeleid
•
Uitvoering van het vastgestelde communicatiebeleid
Website commissie
•
Content beheren website en facebook
Sportclub Deventer
Communicatie & Sponsoring
Sponsor commissie
•
Opmaken van sponsorcontracten
•
Onderhouden en actueel houden van de sponsoradministratie
•
Intermediair tussen sponsor en vereniging.
•
Onderhouden van contacten en onderhandelen met (potentiële) sponsors.
•
Opstellen sponsorbeleid
•
Uitvoering van het vastgestelde communicatiebeleid
Taskforce ledenwerving
•
Ledenwerving senioren
•
Ledenwerving jeugd
Sportclub Deventer
Senioren
Algemeen
•
Opstellen seniorenbeleid
•
Uitvoering van het vastgestelde seniorenbeleid
•
Dagelijkse leiding geven aan de gehele seniorenafdeling
•
Zo breed mogelijke informatieverschaffing aan de seniorenleden wat betreft seniorenbeleid en
uitvoering daarvan
•
Vertegenwoordigen van de belangen van de senioren teams.
•
Begeleiding van senioren teams voor, tijdens en na wedstrijden.
•
Opvang en begeleiding van de scheidsrechters senioren bij thuiswedstrijden
•
Werven en aanstellen van teamleiders senioren
•
Leidersindeling senioren
Sportclub Deventer
Technische zaken
Technische commissie senioren
•
Opstellen technisch beleid senioren
•
Samenstellen van trainingschema’s voor de seniorenteams
•
Begeleiding overstap jeugd naar senioren
•
Uitvoeren technisch beleid
•
Werven en aanstellen van teamtrainers senioren
•
Selectie en teamindeling senioren
•
Advisering m.b.t. de aanschaf van benodigde wedstrijd- en trainingsmaterialen senioren
•
Trainingsopbouw seniorenteams
•
Kwaliteit en scholing trainers senioren
Trainers senioren
•
Verzorgen van de training van senioren in de diverse categorieën
•
Coaching van senioren teams voor, tijdens en na wedstrijden
Sportclub Deventer
Technische zaken
Technische commissie jeugd
•
Opstellen technisch beleid jeugd
•
Werven en aanstellen van teamtrainers jeugd
•
Selectie en teamindeling jeugd
•
Uitvoeren technisch beleid jeugd
•
Trainingsopbouw jeugdteams.
•
Kwaliteit en scholing trainers jeugd
•
Bewaken van de kwaliteit van jeugdvoetbalactiviteiten (toernooien etc)
•
Advisering m.b.t. de aanschaf van benodigde wedstrijd- en trainingsmaterialen jeugd
Trainers jeugd
•
Verzorgen van de training van jeugd in de diverse categorieën
•
Coaching van jeugd teams voor, tijdens en na wedstrijden
Scheidsrechterscommissie
•
Werven en begeleiden van clubscheidsrechters voor senioren (incl opleiding)
•
Het aanstellen van clubscheidsrechters bij thuiswedstrijden waarvoor geen KNVB scheidsrechter is
aangewezen. Dit zowel voor senioren- als jeugdwedstrijden.
•
Werven en begeleiden van clubscheidsrechters voor de jeugd
Sportclub Deventer
Jeugd
Algemeen
•
Opstellen jeugdbeleid
•
Uitvoering van het vastgestelde jeugdbeleid
•
Dagelijkse leiding geven aan de gehele jeugdafdeling
•
Zo breed mogelijke informatieverschaffing binnen de jeugdafdeling wat betreft beleid en uitvoering
daarvan
•
Zo breed mogelijke informatieverschaffing aan ouders van jeugdleden
•
Zit de commissie- en jeugdkader vergaderingen voor
•
Uitvoeren van representatieve taken t.b.v. de jeugdafdeling
•
Zorgdragen voor het goed functioneren van de jeugdafdeling
•
Begeleiding van jeugd teams voor, tijdens en na wedstrijden.
•
Werven en aanstellen van teamleiders jeugd
•
Leidersindeling jeugd
•
Organiseren toernooien, aanbieden toernooien elders
Sportclub Deventer
Jeugd
Activiteiten commissie
•
Activiteiten organiseren voor mini's, pupillen en junioren naast het voetbal
Taskforce meisjes voetbal
•
Het opzetten van een meidentak binnen sportclub deventer (met de benodigde activiteiten)
Sportclub Deventer
Facilitaire zaken
Accommodatie commissie
•
Het tijdig wedstrijd klaarmaken van de speelvelden.
•
Het (zonodig) keuren van de terreinen op speelgeschiktheid in overleg met KNVB-consul.
•
Het schoonhouden van de kleedlokalen.
•
Noodzakelijk onderhoud aan totale accommodatie. Dit zoveel als mogelijk in eigen beheer, maar zonodig
ook door het uitbesteden daarvan aan derden
•
Opstellen facilitair beleid
•
Het schoonhouden van de accommodatie
•
Het onderhouden van contacten met de gemeente en derden m.b.t. het te verrichten
accommodatieonderhoud en de onderlinge afstemming daarvan
Materiaal & Outfits commissie
•
Opstellen facilitair beleid materiaal & outfits
•
De aanschaf, beheer en onderhoud van voetbal materialen
Sportclub Deventer
Facilitaire zaken
Clubhuis commissie
•
Opstellen facilitair beleid clubhuis
•
Organisatie van kantinezaken binnen de richtlijnen zoals die door het bestuur zijn vastgesteld
•
Bezetting van de kantine (bar- en keukendiensten) en het bijhouden van de voorraden drank, snacks,
snoep enz.
•
Doen van inkopen om voorraden drank, snacks, snoep enz op peil te houden.
•
Contacten met leveranciers voorraden drank, snacks, snoep enz
•
Beheer van de clubhuis kalender (bezetting, reserveringen).
•
Kasbeheer clubhuis
•
Inrichting en sfeerzaken clubhuis
Sportclub Deventer
Werkwijze op hoofdlijnen
• Bestuur bestuurt
• Bestuursleden hebben naast bestuursrol een actieve
sturende rol voor een portefeuille/”afdeling”
(eindverantwoordelijk)
• Portefeuilles/“afdelingen” werken zelfstandig op basis van
kaders en richtlijnen (vastgesteld) beleid en jaarplannen
• Portefeuilles/“afdelingen” werken met commissies.
• Elke commissie heeft een voorzitter/trekker die
communiceert en verantwoording aflegt namens
commissie aan bestuurslid betreffende
portefeuille/”afdeling”
Sportclub Deventer
Hoe gaan we zorgen dat het gaat
werken? (implementeren)
• Realiseren: Dit is een eerste stap
• Verder uitschrijven van een implementatieplan
– Goed nadenken over waar te beginnen:
nadruk ->vrijwilligersbeleid en invulling vrijwilligers
– Met mensen vanuit eigen organisatie
– Ondersteund door SBS
– Realistische planning (hou rekening met 1 jaar)
– Vanaf dag 1 al starten met werken volgens nieuwe
schema

similar documents