Takbelopp, presentation mars 2014

Report
Medicinska fakulteten
Regleringsbrevet
•
Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och
resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland
annat hur stora anslag myndigheterna får använda.
•
Regleringsbrev avseende universitet och högskolor – mål och
återrapporteringskrav
– Utbildningsutbud: studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov, bl. a beslut om utbildningsutbud, antalet programnybörjare,
antalet helårsstudenter, antalet examinerade på vissa utbildningar
– Forskning och utbildning på forskarnivå
– Ekonomisk redovisning m.m.: bl. a. prognos över beräknat utfall för
anslaget till utbildning (26 april och 19 oktober 2014) innevarande
och de fyra kommande åren med hänsyn tagen till anslagssparande,
överproduktion och utnyttjande av decemberprestationer (HPR)
– Ersättning per HST och HPR per utbildningsområde
Takbelopp
Lärosätena får ersättning från staten för sina studenter
(helårsstudenter) och deras avklarade poäng
(helårsprestationer).
Takbeloppet motsvarar den högsta ersättning för
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som
ett universitet eller en högskola sammantaget kan erhålla
under ett budgetår.
Regleringsbrevet forts.
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och
helårsprestationer;
1. Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter
och helårsprestationer inom tilldelade utbildningsområden
upp till takbeloppet
2. Antalet helårsstudenter = antalet studenter som påbörjat
studier på en kurs multiplicerat med kursens antal
högskolepoäng dividerat med 60.
Helårsprestationer = antalet godkända högskolepoäng på
kursen eller delkursen dividerat med 60.
1,5 högskolepoäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. 30
högskolepoäng motsvarar 20 veckors studier som är en
termin.
Regleringsbrevet forts.
Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och
helårsprestationer forts.
3. Om ett universitet eller en högskola redovisar fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger rätt till
ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får
överproduktionen sparas till följande budgetår för att då
berättiga till ersättning.
4. För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de
anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte
har utnyttjats (max 10 % av takbeloppet)
5. Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till
följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat.
Takbelopp UmU
•
Takbeloppet för UmU överskrids med 38 mnkr 2013
•
Ingen ersättning från staten utan en överproduktion som
universitetet får behålla för senare reglering.
•
Fortsatt minskat HST -2,1 % år 2013 (-4,6 % år 2012)
i syfte att anpassa volymen till takbeloppet.
Fördelning av budgetramar till
grundutbildning UmU
Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar
ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad
resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal
helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda
ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett
utifrån nedanstående.
1. Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan.
2. En ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m. år 2014. Ett medelvärde av de
senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av
ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från
fakultetsnämndens/Lärarhögskolans ram och läggs in i den totala budgetramen för
fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan inför kommande år.
Fördelning av budgetramar till
grundutbildning UmU forts.
3. Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering
(läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor,
arkitektprogrammet, m.fl.).
4. Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av
staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2014. Här
ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare,
ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor.
5. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive
fakultetsnämnds/Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter.
Fördelning av budgetramar till
grundutbildning UmU forts.
6. 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående
kriterier.
- Forskningsanknytning (disputerade lärare).
- Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå).
- Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande
studenter inom utbytesavtal).
- Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med
praktik/VFU till ett senare budgetår).
7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel (årets ram+sparande).
Fördelning av budgetramar till
grundutbildning UmU forts.
•
Budgetramar grundutbildning år 2014 samt preliminära budgetramar
2015−2016, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2014─2016 (tkr).
•
I ovan angivna budgetramar ingår sparande av
helårsstudenter/helårsprestationer motsvarande totalt 70 mnkr. De
preliminära ramarna för år 2015−2016 kan komma att justeras, bl.a. utifrån
regeringens budgetpropositioner.
•
I de preliminära budgetramarna ingår att ersättningsnivåerna för
helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,22 procent år 2015 samt
ytterligare 1,52 procent år 2016.
Takbelopp Medicinska fakulteten (tkr)
410,000
400,000
390,000
380,000
370,000
360,000
350,000
2010
2011
2012
2013
2014
Budget GU
Utfall GU
Takbelopp (ram)
Linear (Budget GU)
Linear (Utfall GU)
Linear (Takbelopp (ram))
HST Medicinska fakulteten
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Budget (LU, SSK, TL)
Budget (Övriga)
Budget fristående kurser
Utfall
2014
Budget GU Medicinska fakulteten,
år 2011 = basår
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
2011
2012
Budget GU
2013
Takbelopp (ram)
2014
Helårsstudenter (HSTK)
Helårsstudenter beräknas på antalet
förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade
studenter inom grundutbildning per kalenderår.
Helårsstudent = antal registrerade* kurstillfällets hp/60hp
Exempel på uträkning.
En kurs om 30 hp har 100 studenter. Antal registrerade
studenter (100) delat med 60 hp ger talet ca 1,67 som
multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta
ger 50 helårsstudenter.
Exempel
Kurs
Anatomi
HT12
HT12
VT13
VT13
HT 13
HT13
Summa
registrerade
Antal hp
registrerade
Antal hp
registrerade
Antal hp
Antal
Räknas på de
Antal
Räknas på
Antal
Räknas på de
studenter som
veckor som
studenter som
hela
studenter som
veckor som
är registrerade
går över till
är registrerade
kursens hp
är registrerade
ligger på 2013
15
15/60*30
15
15/60*27hp
0,75+7,5+
=6,75 HST
6,75=
2013
Anatomi
30 hp
15
15/60*3hp=
0,75 HST
hp=
7,5 HST
15 HST
ht12
27 hp
vt13
3 hp
Antal veckor styrs av hur kursveckorna är inlagda i Selma när kurstillfället skapades. Om man går in i
KA13 i Ladok och bockar för rutan” Visa HST-bidrag” så får man fram aktuella uppgifter hur
fördelningen är för kursen.
Helårsprestationer (HPRK)
Helårsprestationer beräknas på summan av alla presterade
högskolepoäng under ett kalenderår.
Helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på
kursen presterade av studenterna under ett kalenderår.
Exempel på uträkning:
En kurs om 30 hp har 100 studenter där 80 studenter har tagit alla 30
hp, medan 12 studenter bara tagit 25,5 hp och 8 har inte något
presterat några högskolepoäng.
Detta ger (80*30)+(12*25.5)=2706. Genom att dela 2706 med 60 får
man 45,1 helårsprestationer.
Prognos för HPR beräknas centralt på fakulteten utifrån tidigare års
utfall för respektive utbildningsområde.
Årshjul HST 2014
Månad
Februari
Mars
Datum/aktivitet
17 februari – Slutavräkning HST/HPR föregående år till fakulteter
Slutavräkning HST/HPR föregående år till institutioner.
Uppföljning utfall HST/HPR föregående år till programråd.
11 mars – Vad är takbelopp? Information
April
Maj
Juni
September
28 mars - HST- prognos 2014-2016 för respektive program skickas in till kansliet
11 april - Fakulteten lämnar HST-prognos 2014-2016 till planeringsenheten
20 maj –Informationstillfälle Ny mall för att äska om fristående
kurser inför budget 2015
Planeringsanvisningar till verksamheten skickas ut angående budgetarbetet inför nästkommande
budgetår.
Budgetproposition från regeringen
Programråden lämnar en plan över kursutbud och dimensionering för utbildningsprogram 2015-2017
(treårsplan).
Institutionerna lämnar en plan till fakulteten över kursutbud, dimensionering och prioritering för
fristående kurser och sommaruniversitetet år 2015.
Oktober
Fakulteten lämnar budgetunderlag 2015 till Planeringsenheten.
3 oktober - HST- prognos för 2014-2016 respektive program skickas in till kansliet
November
December
10 oktober- Fakulteten lämnar HST-prognos 2014-2016 till planeringsenheten
Beslut i US om budgetramar till fakulteter 2015.
Regleringsbrev 2015 från regeringen
Fakultetsnämnden beslutar om budget 2015

similar documents