Parki technologiczne - droga na szczyt - Diske Project

Report
dr inż. Jacek Jettmar
Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)
Prowadzący ….
Konferencje i projekty, w których uczestniczyłem:

International Association of Science Parks – coroczne konferencje


XVIII - IASP World Conference on Science and Technology Parks – Bilbao 2001, temat wiodący: Science and
Technology in the Knowledge and Digital Economy
XX - IASP World Conference on Science and Technology Parks – Lizbona 2003, temat wiodący: Habitats of
Excellence – Managing and Promoting Innovation

Konferencje w regionach europejskich – np. Konferencja Parków Skandynawskich –
Tampere

W Polsce – SOOIiP (Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i
Przedsiębiorczości w Polsce) od 1993 r.; coroczne konferencje i bogata lista publikacji oraz
projektów badawczych
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna – główny lobbysta i konsultant powstania strefy,
długoletni dyrektor biura marketingu i dyrektor biura rozwoju,


Wprowadzanie strategicznych inwestorów, rozwój terenów
Koncepcja utworzenia GPNT, wiele opracowań strategicznych,
Zawodowy konsultant, szef firmy, która opracowała m.in. studium wykonalności dla PPNT w
Gdyni, kierownik realizacji projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Woj. Pomorskiego, setki
opracowań dla firm i JST.
Aktualnie moderator merytoryczny konferencji transferu technologii na PG.
Wprowadzenie
 Baza światowej wiedzy na temat parków naukowych i
technologicznych jest przeogromna – pierwszy park powstał w
1951r. USA
 Projekt DISKE – Development of Innovative Systems through
Knowledge Exchange (Rozwój innowacyjnych systemów
poprzez wymianę wiedzy)
 Bardziej szczegółowe cele Projektu DISKE – „zintensyfikowanie
przygranicznej współpracy pomiędzy innowacyjnymi MSP i
wzmocnienia ich potencjału ekonomicznego i konkurencyjności
poprzez współpracę parków naukowo-technologicznych i
inkubatorów”

Ze strony Internetowej i poprzedzających prezentacji dowiedzieć się
można jakie drogi prowadzą Partnerów na szczyt
 Temat prezentowany poprzez pryzmat własnych doświadczeń
Parki technologiczne – drogi na szczyt

W programie dzisiejszej konferencji jest wiele prezentacji nt. drogi na
szczyt:






Benchmarking, znakomite opracowania PARP
strategia przyszłej współpracy,
najlepsze praktyki,
IPR w UE,
Triple Helix Model
i dyskusja panelowa …

Wydawnictwa i publikacje dają również ogromną wiedzę i wskazówki,
jak się wspinać! Znakomite przykłady najlepszych praktyk
zagranicznych i krajowych powszechnie dostępne w Polsce.

Ale jak dobre rady wdrożyć?
Historia rozwoju koncepcji parków
 W świecie globalnym, państwa i regiony poszukują
efektywnych pomostów pomiędzy uniwersytetami,
firmami, klastrami przemysłowymi i agencjami rządowymi
dla kreowania konkurencyjnego rozwoju. Ważnymi
aktorami w tym rozwoju są parki technologiczne.
 Cykl życia parku: powstanie, rozwój, dojrzałość
 Generacje rozwojowe parków:
 pierwsza generacja – „drabina”
 Druga generacja – „schody”
 Trzecia generacja – „schody ruchome”
 Czwarta generacja – „winda”
Modele działania parków w Polsce
 Model parku naukowo-technologicznego –
powiązanego i współpracującego z uczelniami, zwłaszcza
technicznymi
 Typy firm w parku:





Firmy dojrzałe korzystające z prestiżowej lokalizacji
Firmy technologiczne typu spin-off i start-up
Firmy usług dla lokatorów parku
Specjalistyczna infrastruktura i laboratoria usługowe
Inkubator technologiczny
 Model parku przemysłowo-technologicznego –
nastawionego na przyciąganie inwestorów oraz na
współpracę z firmami,
 Specjalizacja specjalnych stref ekonomicznych (zagraniczni
lokatorzy strategiczni – miejsca pracy)
Żeby wejść na szczyt trzeba widzieć drogę!
 Trzeba rozumieć, jak funkcjonuje współczesna
gospodarka i rozwój technologiczny w świecie
 Uwarunkowania te mają ogromny wpływ na rozwój
parków technologicznych i ich lokatorów.
 Trzeba nieustannie śledzić co się dzieje w otoczeniu,
bo cały czas występują zmiany!
Jak funkcjonuje współczesna gospodarka i rozwój
technologiczny w świecie ?
Megatrendy

Rozwój gospodarczy wymaga posiadanie nowych zasobów wiedzy

Gospodarka oparta jest o wiedzę – innowacyjność i transfer technologii,
szybkie zmiany występują stale

Firmy funkcjonują w środowisku globalnej konkurencji

Funkcje intensywnego rozwoju wiedzy koncentrują się w centrach
badawczo-rozwojowych

Występuje silna konkurencja pomiędzy najlepszymi ośrodkami B+R

Miasta i regiony są zaangażowane w globalnej konkurencji o pozyskanie
najlepszych badaczy i lokowanie najlepszych firm

Permanentna edukacja i krzewienie przedsiębiorczości są podstawą
sukcesu indywidualnego i całych społeczeństw
Lokomotywami nowoczesnego rozwoju
przemysłowego są koncerny globalne (1)
 Nowoczesne produkty i technologie wymagają ogromnych
nakładów na badania naukowe i wdrożenia do produkcji

Ośrodki badawcze tych koncernów zwykle lokalizowane są w
krajach wysokorozwiniętych i przy najlepszych wyższych
uczelniach świata
 Innowacyjne produkty i systemy produkcyjne stanowią
podstawę uzyskiwania przewagi nad konkurentami, dlatego
systemy je tworzące są najważniejsze w strategiach
rozwojowych przodujących firm
Lokomotywami nowoczesnego rozwoju
przemysłowego są koncerny globalne (2)

Koncerny te poszukują dla działalności produkcyjnych lokalizacji, gdzie występuje tania
siła robocza i panują stabilne warunki polityczne

Warunkiem dodatkowym jest istnienie szczególnych zachęt lub preferencji

Istnieje zjawisko przesuwania się produkcji masowej z krajów o wysokich kosztach
robocizny do krajów o niskich kosztach robocizny

Na ten trend nakłada się zasada lokalizowania produkcji finalnej blisko głównych klientów,
stąd podobne fabryki tego samego koncernu istnieją na każdym kontynencie

Warunki produkcji w trybie „Just-in-Time najlepiej można spełnić w formie skupienia fabryki
montażu finalnego i firm produkujących podzespoły na jednym terytorium w formie celowo
utworzonego obszaru przemysłowego

Gospodarka globalna narzuca więc konieczność tworzenia nowoczesnych
parków przemysłowych - jest to obiektywny trend światowy
Nowoczesne gospodarki narodowe oparte o
wiedzę są silnie wspomagane przez rządy
W krajach wysoko rozwiniętych rządy prowadzą aktywną politykę przemysłową i wspierania
sektora nauki i techniki (rozumianą jako obowiązek państwa), która określa:

Narodowe strategie innowacji i programy rozwojowe tworzące warunki do
innowacyjności i komercjalizowania wyników B+R w gospodarce

W tym zakresie mamy „rewolucję” w Polsce - NCN, NCR, nowe prawo o szkolnictwie
wyższym!

Strategie i programy te określane są również na poziomie regionalnym np. RIS

Budowanie z pomocą państwa i z środków UE rozbudowanych systemów strukturalnego
wsparcia gospodarki opartej na wiedzy, czy są one sprawne i wystarczające?

Programy finansowania i struktury wsparcia dla MSP umożliwiające im wprowadzanie
nowoczesnych produktów i technologii, czy są one sprawne i wystarczające .
Postęp naukowo-techniczny zmienił metody projektowania i
wytwarzania wyrobów przemysłowych oraz tworzenia systemów
produkcyjnych (1)

Opracowano specjalizowane oprogramowania dla wielu aplikacji inżynierskich,
przez co projektowanie stało się łatwe

Nastąpił ogromy rozwój przemysłu uniwersalnych modułów, podzespołów i części
standaryzowanych

Stworzyło to warunki do stosunkowo łatwego (elastycznego) konfigurowania
nowych produktów i systemów produkcyjnych, pod konkretne potrzeby nawet
pojedynczego klienta oraz spowodowało ogromne skrócenie cykli wdrożeniowych

Powyższe umożliwiło wejście na ten rynek małych prywatnych firm usług
projektowo i badawczo-rozwojowych zakładanych przez dynamicznych młodych
inżynierów i badaczy.
Postęp naukowo-techniczny zmienił metody projektowania i
wytwarzania wyrobów przemysłowych oraz tworzenia systemów
produkcyjnych (2)

Dla wielu zastosowań powstały standaryzowane platformy produktowotechnologiczne, tj. standardy systemów i kluczowych podzespołów,
ukierunkowujących całą branżę (przykłady – standard PC, standard GSM,
inne przykłady – systemy okienne, rolet, systemy klimatyzacji, automatyki
itp.)

Nastąpił ogromy rozwój sektora producentów niestandardowych
podzespołów i części - tzw. "kooperantów”, spełniających wszelkie
specyficzne wymagania finalnych producentów
Postęp naukowo-techniczny zmienił metody projektowania i
wytwarzania wyrobów przemysłowych oraz tworzenia systemów
produkcyjnych (3)

Dzisiaj przewagi konkurencyjne w produkcji masowej i wielkoseryjnej
buduje się w oparciu o platformy produktowo-technologiczne, „właściciel
platformy” rządzi „branżą”

Występują trudne do pokonania bariery technologiczne i kapitałowe przy
wprowadzeniu nowych platform produktowo-technologicznych, potrzebna
jest wspólna strategia branżowa i alianse strategiczne firm

Nieustanne pojawianie się nowych materiałów, nowych rozwiązań
technicznych pochodzących z innych branż wymusza modyfikacje
standardów technicznych platform produktowo-technologicznych
Postęp naukowo-techniczny zmienił metody projektowania i
wytwarzania wyrobów przemysłowych oraz tworzenia systemów
produkcyjnych (4)

Pojawianie się nowych materiałów i nowych rozwiązań technicznych
pochodzących z wyników badań generuje powstawanie całkowicie
nowych platform produktowo-technologicznych

Powyższe zjawiska oddziaływają również silnie na jednostkowe standardy
projektowania wyrobów i systemów produkcyjnych, stosowane w MSP

Wspieranie powstawania oryginalnych (konkurencyjnych) platform
produktowo-technologicznych powinno stanowić istotną część polityki
rządu i samorządów regionalnych

Systemy kształcenia i doskonalenia inżynierów muszą uwzględniać
opisane zjawiska i trendy
Efektywne środowisko zewnętrzne dla rozwoju firm
innowacyjnych/opartych o technologie (1)

Nowoczesne szkolnictwo średnie zawodowe i uniwersyteckie nie tylko
przekazuje wiedzę, ale również krzewi ducha przedsiębiorczości

Bliskość do silnych ośrodków uniwersyteckich

Dobra komunikatywność absolwentów – znajomość przede wszystkim
angielskiego, ale i kompetencja w technikach negocjacji, prezentacji itd.

Rozpowszechnienie solidnej wiedzy prawnej i ekonomicznej u
absolwentów uczelni technicznych

Dostęp do inwestorów – „Seed capital“, „Business Angels“, „Venture
Capital“
Efektywne środowisko zewnętrzne dla rozwoju firm
innowacyjnych/opartych o technologie (2)

Możliwość zatrudnianie twórczych inżynierów i wysokokwalifikowanych robotników,
system edukacji wyprzedzający potrzeby

Infrastruktura mediów energetycznych, transportu i telekomunikacji

Skupiska (klastry) i sieci współpracy firm oraz jednostek badawczych

Dostęp do strukturalnego wsparcia innowacji i do zaawansowanych usług
biznesowych

Twórcza, entuzjastyczna atmosfera we współpracy przedsiębiorców, inżynierów,
badaczy, artystów itp. w regionie

Właściwe siedziby (lokalizacje, budynki, sąsiedztwa itp.)

Najlepsze środowiska: park przemysłowy, park technologiczny, park naukowy,
specjalna strefa ekonomiczna, dzielnica miasta „science city”
Podsumowanie
Droga na szczyt dla parku wiedzie poprzez:

Aktywność gremiów zarządzających rozwojem parku, które muszą monitorować
otoczenie gospodarcze i trendy w rozwoju technologicznym dla prowadzenia
aktywnej polityki rozwojowej parku i wspierania jego lokatorów

Nieustanny rozwój funkcji parku przy wykorzystaniu potencjału B+R regionu i
współpracy w sieciach międzynarodowych

Szukanie i wdrażanie wspólnych dla wielu firm parku platform współpracy naukowobadawczej i produktowo-technologicznych

Systematyczne ocenianie postępu rozwojowego firm i konsekwentne stosowanie
zasad regulaminu pobytu firm w parku

Konsekwentny benchmarking i wdrażanie najlepszych praktyk

Dążenie do wdrożenia modelu parku 4 generacji
Park naukowy czwartej generacji – kluczowe cechy

Wymiana wiedzy („brain exchange”) – w parku muszą spotykać się uczelnie i
instytuty B+R, oraz firmy poszukujące rozwiązań innowacyjnych




Uzupełniające się kompetencje w dziedzinach badawczych




Potrzeb rynku powodują powstawanie „innowacyjnych zespołów” dla tworzenia wynalazków
Pętle sprzężenia zwrotnego łączą naukę z przemysłowymi innowacjami
Każdy zespół jest „przedsiębiorstwem badawczym”, które tworzy swój specyficzny produkt
Wielu udziałowców i użytkowników w parku – konkurenci, partnerzy, dostawcy,
klienci



Rozwój parku w globalnej sieci współpracy, w parku i online
Konieczna mobilność naukowców i wynalazców
Edukacja bez barier, wielokulturowość, fizyczne i wirtualne podróże, kooperacyjne środowisko sprzyjające
komercjalizacji
Tworzenie „innowacyjnej siły” parku jest przymusem
Menadżerowie parku muszą rozwijać w parku społeczność biznesu i społeczności wiedzy
Eksperymentalne laboratoria w parku – m.in. dla weryfikacji pomysłów start-ups
www.diskeproject.eu
Dziękujemy za uwagę

similar documents