ผอ.สศศ. บรรยาย - สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Report
แนวทางการขับเคลือ่ นการจัดาการศึกษาสาหรับเด็กพิการ และผู ด้ ้อยโอกาส
โดย
นายพะโยม ชิณวงศ์
ผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
แนวทางการขับเคลือ่ นแผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เพิม่ โอกาสให้คนพิการได้รบั บริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ้ การวัดและการประเมินผลให้เหมาะสมสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหล่งเรียนรูส้ าหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพือ่ การศึกษาสาหรับคนพิการ
แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ ้อยโอกาสปี งบประมาณ 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้ นฐานสาหรับเด็กด้อยโอกาสให้ทวั ่ ถึงครอบคลุม
ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับอัตลักษณ์
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกฝังคุณธรรม จิ ตสานึกในความเป็ นไทย มีทกั ษะการประกอบอาชีพและ
ทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
การศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการศึกษา
แนวทางการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิการ 2557
กาหนดนโยบายและมาตราฐานต่างๆเพื่อการพัฒนาโปรแกรม
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯ
ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบัน
พัฒนาโปรแกรมให้ เป็ นปัจจุบัน
เชื่อมต่อข้ อมูลไปยังหน่วยงานนาร่อง(ภายนอก)
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่ม
โอกาสให้ คนพิการได้ รับ
บริการทางการศึกษา
จัดระบบดูแลการ
ช่วยเหลือนักเรียน่โดยการ
คัดกรองและประเมินสมร
รภาพพื้นฐาน
พัฒนาเครื่องมือการคัดกรองและประเมินสมรรถภาพพื้นฐาน
ของคนพิการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ มีทกั ษะในการใช้ เครื่องมือการ
คัดกรอง
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้ อง ร่วมดาเนินการคัดกรองและประเมิณ
สมรรถภาพ
จัดทารูปแบบการจัดการศึกษาที่หลากหลาย
พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาที่หลากหลาย
อบรม บุคลากรที่ปฏิบัตืหน้ าที่
สนับสนุนให้ มีการจัดตตั้งศูนย์ต้นแบบ
ขยายเพิ่มโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวมครบทุก
อาเภอ
เพิ่มจานวนสถานศึกษา
มีศูนย์การให้ บริการส่งเสริม/ ช่วยเหลือนักเรียนพิการเรียน
รวม (ศูนย์ SSS) จานวน 878 ศูนย์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพิ่ม
โอกาสให้ คนพิการได้ รับ
บริการทางการศึกษา
พัฒนา กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และ
วิธกี าร
ร่างและเสนอกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ การจัดการ
ศึกษาสาหรับคนพิการโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการด้ านกฎหมาย
จัดกระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้ านการศึกษาสาหรับคนพิการ
ให้ สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ ครู ผู้ปกครอง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
เข้ าใจ ตระหนัก ในสิทธิ กฎหมาย นโยบายและการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
พัฒนาสถานศึกษาเป็ นเครือข่าย/ศูนย์กลางการเรียนรู้ท้งั
ปวง Good/Best practice
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ในสถานศึกษาทุกแห่ ง
วิจัยและพัฒนา
หลักสูตร
ยุทธศาสตร์ท่ี
2 พัฒนา
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้ การวัด
และ
ประเมินผลให้
เหมาะสม
สาหรับคน
พิการ
วิจัยและ
พัฒนา
นวัตกรรมสื่อ
เชื่อมโยงการใช้
หลักสูตรในการ
จัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการมีงาน
ทา
กาหนดระเบียบ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธกี าร
เกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
สาหรับคนพิการ นาร่อง 4 ประเภทความ
พิการ
จัดให้ มีระบบการประเมินผลการศึกษา
พิเศษ
พัฒนาและปรับปรุง ระบบการ
สนับสนุน สิ่งอานวยความสะดวก
สื่อ บริการ โดยมีงานวิจัยรองรับ
ส่งเสริมการจัดทาแนวทางการจัดกิจกรรมและ
หลักสูตรในโรงเรียนเฉพาะความพิการ และ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ให้ มีเนื้อหา
ครอบคลุมทักษะอาชีพและทักษะการ
ดารงชีวติ ของคนพิการ
. ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรทักษะ
พื้นฐานการทางานในโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการและโรงเรียนศึกษา
ส่งเสริม สงเคราะห์
สนับสนุน
ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ การมีงานทาของคน
งานวิจัย ด้ านการจัดการ
พิการ
เรียนรู้และการวัด
ประเมินผลที่ชัดเจน
สาหรับนักเรียนพิการเรียน
ร่วม
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์
งานวิจัย ด้ านการจัดการ
เรียนรู้และการวัด
ประเมินผลที่ชัดเจนสาหรับ
นักเรียนพิการแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัด
การศึกษาสาหรับ
คนพิการ
แผนงานโครงการ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานคุณวุฒิ เกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะวิชาชีพครู การศึกษาพิเศษ
2. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตครูการศึกษาพิเศษ รวมถึงให้ ครูการศึกษา
พิเศษได้ รับการพัฒนาศักยภาพ
3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ผู้ดูแลคนพิการ
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึ กษา
เพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
5. ปรับปรุงกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการพัฒนาครูที่ไม่สอดคล้ อง
กับสภาพปัจจุบัน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาสาหรับคนพิการมีระบบการ
ประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
พัฒนาสถานศึกษา
ประเมินมาตรฐานและจัดระบบประกัน
คุณภาพรวมทั้งการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา
ทุกประเภทที่จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา และแหล่งเรียนรูส้ าหรับคน
พิการ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ให้ มีคุณภาพเพื่อคนพิการ
สามารถเข้ าถึง และใช้ ประโยชน์ได้
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ เอื้อต่อการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ในทุกสังกัด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
จัดทาแผนการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการระดับจังหวัดเพื่อ
ของบสนับสนุน
จัดกิจกรรมกับครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ครอบครัว ชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องทีม่ สี ่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาคนพิการ
จัดทาแผนความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการเพื่อการมีงานทาสาหรับคนพิการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ส่งเสริมสนับสนุนและกากับให้ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ปฏิบัติตามขอบอานาจทีม่ โี ดยจัดสนับสนุนให้ คนพิการได้ รับ
การศึกษาอย่างทัว่ ถึงในระบบการเรียนร่วม
ส่งเสริมเจตคติทดี่ ีและความรู้ทถี่ ูกต้ องของพ่ อแม่ ผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเด็กพิการและยกระดับคุณภาพพ่ อแม่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ ปู กครอง ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กร
เอกชนด้ านคนพิการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ
สนับสนุนให้ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยช่วย
ในการจัดการศึกษาในด้ านหลักสูตรการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.กาหนดนโยบายด้ านบริหารและ
กลไกการจัดการศึกษาสาหรับคน
พิการ
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพใน
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบ
การบริหารและกลไกในการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ
การพัฒนาระบบการบริหารและ
กลไกในการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ
3.พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ระบบการส่งต่อ และระบบการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
สาหรับคนพิการอย่างเป็ นรูปธรรม
4. ยกระดับสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษให้ มีฐานะเทียบเท่า
กรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพือ่ การศึกษา
สาหรับคนพิการ
ระดมทุนเข้ ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสาหรับคนพิการ
1.1 การระดมทุนด้ วยการรับ
บริจาคโดยผ่านการลดหย่อน
ภาษี
1.2 ขอส่วนแบ่งภาษีสนิ ค้ าที่
เป็ นต้ นเหตุแห่งความพิการ
1.3 ขอรัฐบาลเพิ่มงบประมาณ
สนับสนุน
แนวทางการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษาสาหรับผู ด้ ้อยโอกาส 2557
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้ นฐานสาหรับเด็กด้อยโอกาสให้ทวั ่ ถึง
ครอบคลุม ผูเ้ รียนได้รบั โอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพเหมาะสมกับอัตลักษณ์
พัฒนาระบบฐานข้ อมูลเด็กด้ อยโอกาสทาง
การศึกษาในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
1.กาหนดนโยบายและ
มาตรฐานต่างๆเพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
การศึกษาสงเคราะห์
2.ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศด้ าน
การศึกษาสงเคราะห์ สังกัด
สานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ให้ เป็ นปัจจุบันและ
รองรับการเชื่อมต่อหน่วยงาน
ภายนอก
3.พัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศด้ านการศึกษา
สงเคราะห์
4. เชื่อมต่อข้ อมูลไปยัง
หน่วยงานนาร่อง (ภายนอก)
คือ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้ เกิดระบบการส่งต่อ
ดูแลช่วยเหลือเด็กอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
1.จัดทาเครื่องมือคัดกรอง
การรับนักเรียนเพื่อเข้ าเรียน
ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
2.จัดทาประกาศ สพฐ. เรื่อง
เครื่องมือคัดกรองเด็กด้ อย
โอกาสพร้ อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์
3.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ทุกแห่งดาเนินการค้ นหาและ
คัดกรองเพื่อให้ เด็กด้ อย
โอกาสที่อยู่ในสภาวะ
ยากลาบากให้ มีโอกาสทาง
การศึกษา
4.สนับสนุนการมีส่วนร่วม
เขตพื้นที่การศึกษา โดยให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผ่านแนวนโยบาย และ
ประสานความช่วยเหลือโดย
ให้ โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานในสังกัดเป็ นเครือข่าย
เข้ ามามีส่วนร่วม ช่วยค้ นหา
และคัดกรองเด็กด้ อยโอกาส
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบการส่งต่อ ระบบการสนับสนุน
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
โครงการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระบบการส่งต่อ ระบบการสนับสนุน
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เพิ่มสถานศึกษาให้ เพียงพอในรูปแบบที่
หลากหลาย
1. ยกระดับคุณภาพโดยการเน้ นการอ่าน
เขียน คิด วิเคราะห์ ICT
2. จัดระบบการประเมินและจัดทา
แผนพัฒนาศักยภาพของเด็กด้ อยโอกาส
เป็ นรายบุคคล /แผนพัฒนาการศึกษา
เฉพาะบุคคล (individual
Education Plan )
3. จัดกระบวนการเรียนการสอนทีก่ ระตุ้น
และส่งเสริมพัฒนาการ กระตุ้นให้ เกิดการ
เรียนรู้ มุ่งสู่กระบวนการฟื้ นฟู ศักยภาพ
ของเด็กด้ อยโอกาสให้ มีความสามารถและ
สร้ างแรงจูงใจด้ านบวกเพื่อพัฒนาตนเอง
การพัฒนาหลักสูตรการวัดและการ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรการวัดและ
การประเมินผล การวิจัย
4. จัดตั้งและพัฒนากลไกแหล่ งเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการดาเนินงานของแหล่ ง
เรียนรู้ทุก
รูปแบบเพื่อให้ เด็กสามารถเข้าถึงและนา
ความรู้ทไี่ ด้ จากแหล่ งเรียนรู้ไปใช้ ประโยชน์
เชิงวิชาการ
5. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ โดยนานวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้ มี
ความ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสู ตรและ
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
เหมาะสมกับเด็กด้ อยโอกาสแต่ละประเภท
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู บุคลากร
จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีงานวิจัยทาง
การศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ ครู บุคลากร
จัดทาวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 : ปลูกฝังคุณธรรม จิ ตสานึกในความเป็ นไทย มีทกั ษะการ
ประกอบอาชีพและทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
: ปลูกฝัง คุณธรรม การประกอบอาชีพและทักษะการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนาหลักสูตรและวิธีการ
เรียนการสอนที่สามารถสนอง
ต่อวิถีชีวิตและความเป็ นอยู่
ของเด็กแต่ละบุคคล
2. บูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
พัฒนาทักษะชีวิตและสังคม
โดยจัดหลักสูตรและสาระการ
เรียนรู้ให้ มีความหลากหลาย
3. จัดการศึกษาสาหรับเด็ก
ด้ อยโอกาสโดยคานึงถึง
ความสาเร็จการศึกษาและมี
การประกอบอาชีพทักษะ
พื้นฐาน
4. จัดสรรงบประมาณให้
ผู้เรียนและสถานศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพ
และเศรษฐกิจชุมชน
5. มีระบบติดตามและ
ประเมินผู้เรียนหลังจบ
การศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
สรรหาและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ สามารถจัด
การศึกษาสาหรับเด็กด้ อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
1. เร่งผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารหาร
ศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง
เจ้ าหน้ าที่ท่รี ับผิดชอบเด็กด้ อยโอกาสให้
มีความรู้ความสามารถ มีความเข้ าใจ และ
ประสบการณ์ตลอดจนมีทกั ษะด้ าน
เทคโนโลยี ภาษาพร้ อมก้าวสู่สากล เพื่อ
ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ แก่เด็ก
ด้ อยโอกาสแต่ละกลุ่ม/ประเภทในแต่ละ
พื้นที่เป้ าหมายให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ นึ
2. พัฒนาระบบการประเมินเพื่อการมี
วิทยฐานะและการพัฒนาศักยภาพ
รวมทั้งการจัดสวัสดิการค่าตอบแทนเป็ น
พิเศษให้ แก่ครู และบุคลากรที่ต่อเนื่อง
และสอดคล้ องกับการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็ นการเสริมสร้ างขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน
3. สร้ างเครือข่ายวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อความร่วมมือการศึกษาดู
งาน
และการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้น
4. คัดเลือกและฝึ กอบรมบุคลากรให้ มี
ความรู้ ความเข้ าใจเด็กด้ อยโอกาสเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ป้ องกันได้
อย่างถูกต้ อง รวมทั้งใช้ สอื่ การเรียนการ
สอน และกระบวนการถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส
5. มีระบบเครือข่ายการทางานและ
แลกเปลี่ยนบุคลากรในลักษณะของการ
ประสานงานร่วม เพื่อให้ การทางานมี
เอกภาพและสามารถช่วยเหลือเด็กด้ อย
โอกาสอย่างทั่วถึง
6. พัฒนาศักยภาพด้ านคุณธรรม
จริยธรรมแก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์/ราชประชา
นุเคราะห์
พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสาหรับผูด้ อ้ ยโอกาส
โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสงเคราะห์
จัดตั้งหน่วยงานที่มีฐานะเป็ นนิติ
บุคคลระดับกรม เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
และประสานเครือข่าย
2. ปรับปรุงแก้ ไข กฎระเบียบ
กฎหมายให้ เอื้อต่อการจัด
การศึกษาสงเคราะห์
3. สร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั
หน่วยงานโดยใช้ โรงเรียนเป็ น
ฐานในการพัฒนา (SBM)
4. ติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานเพิ่มปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของหน่วยงานรับผิดชอบ
5. ให้ หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับ
ปฏิบัติและระดับนโยบายมีระบบ
การประสาน
การดาเนินงาน เพื่อส่งต่อให้ เด็ก
ด้ อยโอกาสให้ ได้ รับโอกาสทาง
การศึกษาที่สงู ขึ้น
ศึกษา
สงเคราะห์/ราช
ประชานุเคราะห์
ด้ านครูและ
บุคคลากรทางการ
ศึกษา
รร. เฉพาะ
ความพิการ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ
• พัฒนาให้ มีความรู้ความสามารถตามมาตราฐานวิชาชีพครู
• พัฒนากรอบอัตรากาลังและระบบการคัดกรอง
• พัฒนาระบบแรงจูงใจ
• พัฒนาให้ มีความรู้ความสามารถตามมาตราฐานวิชาชีพครู
• พัฒนากรอบอัตรากาลังและระบบการคัดกรอง
• พัฒนาระบบแรงจูงใจ
• พัฒนาในมีกระบวนการและเทคนิคในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ที่หลากหลาย
• พัฒนาเทคนิคในการทางานร่วมกับผู้ปกครองและนักสหวิชาชีพ
• พัฒนาทักษะในการจัดทา IFSP IEP ITP
• พัฒนาทักษะการใช้ เทคโนโลยี
• ส่งเสริมการทางานวิจัย
• จัดเวทีแลกเปลื่ยนความรู้
• พัฒนาวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
ศึกษา
สงเคราะห์/ราช
ประชานุเคราะห์
ด้ านการบริหาร
จัดการ
•ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วม
•ส่งเสริมให้ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐาน
•ส่งเสริมให้ จัดการศึกษาในรูปแบบ
•พัฒนาการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานสถานศึกษา
•พัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
•พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รร. เฉพาะความ
พิการ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ
•ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้ นการมีส่วนร่วม
•ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
•พัฒนาระบบมาตรฐานข้ อมูลและสารสนเทษที่
สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
•พัฒนาระบบการให้ บริการเทคโนโลยี สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการช่วยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษา
• ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• พัฒนาและส่งเสริมความเป็ นเลิศด้ านกีฬา
และศิลปะ
• พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ มีทกั ษะ
อาชีพเพื่อการมีงานทา
• สงเสริมทักษะการดารงชีวิต
• พัฒนา ส่งเสรีมคุณธรรมและจริยธรรม
• พัฒนาทักษะการใช้ ส่อื เทคโนโลยี
• พัฒนาทักษะภาษาและการสื่องสาร
ศึกษา
สงเคราะห์/ราช
ประชานุ
เคราะห์
ด้ านผู้เรียนมี
สมรรถนะสาคัญ
ด้ านทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต
เฉพาะความ
พิการ
ศูนย์การศึกษา
พิเศษ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ผกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งเสริมความเป็ นเลิศ ด้ านดนตรี กีฬา ศิลปะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีทกั ษะวิชาชีพ
ส่งเสริมทักษะการดารงชีวิต
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฃ
พัฒนาการใช้ ส่อื เทคโนโลยี
พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสาร
ยกระดับคุณภาพการให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
จัดทาแผนให้ บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว
จัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พัฒนาระบบการให้ บริการทางการศึกษา ระบบช่วง
เชื่อมต่อ
• พัฒนารูปแบบการให้ บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
• พัฒนาสื่อนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

similar documents