5 Orodja za 3D konceptualno modeliranje

Report
Digitalno modeliranje
Orodja za 3D konceptualno
modeliranje
SketchUp 7
Danijel Rebolj 2010
Vsebina
Koncept in namen
Okolje: delovni prostor, menuji, gradniki
Modeliranje: poln model, sestavljanje,
Boolove operacije, komponente
Dodajanje podrobnosti (barve, teksture)
Prikazi: 3D, 2D projekcije, preseki, kote
Modeliranje terena in naravnih oblik
Koncept in namen
SketchUp je intuitivno orodje za hitro
idejno oblikovanje – 3D skiciranje
Delo učinkovito podpira t.i. inferenčni
mehanizem (inference engine)
Natančnost dela je poljubna
Možna je izdelava načrtov (kotiranje,
projekcije v poljubni ravnini itd)
Koncept in namen
Modeli so lahko preprosti ali podrobni
Okolje: uporabniški vmesnik
Okolje: gradniki
Polilinija (Line)
Krožni lok (Arc)
Prostoročna črta (Freehand)
Pravokotnik (Rectangle)
Krog (Circle)
Mnogokotnik (Polygon)
Okolje: operatorji
Premikanje (Move/Copy)
Vlečenje (Push/Pull)
Vrtenje (Rotate)
Sledenje (Follow Me)
Skaliranje (Scale)
Zamikanje (Offset)
Okolje: viri in pomoč
Help – Help center 
Self-Paced Tutorials
(naložite si vaje 1-3)   
Video tutorials 
Google SketchUp 7 Help 
Window – Instructor (kontekstna pomoč
glede na izbrani ukaz v menuju)
SketchUp Help Forum 
Modeliranje: poln model
3D telesa so sestavljena iz ploskev
ki so topološko povezane z robovi
Modeliranje: osnovna telesa
Vlečenje:
 Kvader ( plošča, steber,...)
 Valj ( steber,...)
Premikanje:
 Piramida
 Stožec
Sledenje:
 Stožec
 Krogla
Modeliranje: sestavljanje
Vlečenje:
 iz poligonalnega tlorisa
 is delov osnovnih teles
Vloga inferenčnega mehanizma
Pomožne linije
Brisanje
Rekonstrukcija
ploskev
Modeliranje: sestavljanje
Kopiranje in premikanje gradnikov
 smer premika in prijemališče
 spajanje (rob – rob, točka – točka)
 rekonstrukcija ploskev
Primer:
Modeliranje: segmentacija
Plast (layer)
 namen: prikaz/skrivanje izbranih plasti
 način uporabe (primer: kote)
Skupina (group)
 namen: nedeljivost elementov
 obnašanje skupine (primer: premikanje)
Komponenta (component)
 namen: ponovna uporaba delov modela
Modeliranje: Boolove operacije
Presek (Intersect), Brisanje
 (unija)
razlika
 (presek)
Modeliranje: primeri
Plošče, stene, strehe: vlečenje
Poligonalni prerezi: zrcaljenje, vlečenje
Modeliranje: primeri
Neravne stene: izsek, selekcija, premik
Modeliranje: primeri
Strehe: npr. sledenje
Modeliranje: primeri
Arkade: presek (intersect), brisanje
Modeliranje: primeri
Stopnišče: delitev, vlečenje, premik,...
Dodajanje podrobnosti
Geometrijski detajli
Materiali
Komponente
 arhitekturne
 konstrukcijske
 ...
Dodajanje podrobnosti
Komponente: primer uporabe
Dodajanje podrobnosti
Senčenje
Ploskev senčenja (tla, telesa)
Prosojnost in sence
Fotorealizem (izvoz)
Dodajanje podrobnosti
Senčenje
Prikazi
Tipi ploskev (face style)
Osnovna očišča
Presečne ravnine
Scene
Perspektive
Kotiranje
Modeliranje terena
Menu
Generiranje terena s plastnicami
Generiranje poligonalne mreže
Določanje višin mreže (smoove)
Umeščanje objekta v teren (Stamp)
Projekcija ploskve na teren (Drape)
Povezava z Google Earth
Plastnice
Plastnice  TIN
Plastnice  TIN
Poligonalna mreža
Umeščanje objekta (stamp)
Umeščanje objekta (stamp)
Umeščanje objekta
Dodajanje podrobnosti
Povezava z Google Earth
Oba programa sta aktivna,
Earth prikazuje ustrezno okno
Uvoz terena (Get current view)
slika + pravilna trikotniška mreža
Prikaz terena (Toggle Terrain)
prikaz terene / mreže
Izvoz modela (Place model)
Povezava z Google Earth
Povezava z Google Earth
Povezava z Google Earth
Uvozi in izvozi (pro verzija)
Import
Export
 3D
 2D
 Animacija

similar documents