RYSKA REVOLUTIONEN

Report
RYSKA REVOLUTIONEN
BAKGRUND
 Första riket bildas kring staden Kiev på 800-talet
 Under 1400-talet började ett Ryssland växa fram
med Moskva som huvudstad.
 1547 kröntes Ivan IV till tsar (kejsare)
 Under 1600 och 1700-talen växte Ryssland västerut
mot Östersjön
BAKGRUND forts..
 Samtidigt trängde de även västerut
 Mot slutet av 1600-talet blev Peter I tsar i Ryssland.
….forts….
 Han var en moderns ledare som bl grundade
staden S:t Petersburg.
 Han gjorde Ryssland till stormakt
 Under 1800-talet sträckte sig Ryssland från Östersjön
till Stilla Havet
 Fanns hundratals olika nationaliteter i landet
…forts…
 Samhället i Ryssland var väldigt orättvist
 Den mesta och den bästa åkerjorden ägdes av
kyrkan, staten & adeln
 De flesta bönderna var livegna
 Tre av fyra vuxna var analfabeter
 Missväxt och svält var vanligt
LIVEGEN
 Att vara livegen var att vara som slav
 Husbonden kunde döma de livegna till spöstraff &
fängelse
 Om en gård såldes följde de livegna med i köpet
 De fick inte flytta från gården utan godsägarens
tillstånd
…forts…
 1861 avskaffades livgenskapen
 Dock blev friheten en besvikelse för många
 De hade inga pengar att köpa jord för, ingenstans
att ta vägen så livet förändrades inte så mycket för
dom
 De levde som förr
ETT UPPDELAT
SAMHÄLLE
 Tsaren var inte bara härskaren, han var även
kyrkans högsta ledare. Han var ansvarig endast
inför Gud
 Adeln utgjorde 1% ägde hälften av Rysslands jord
 Från adeln kom biskopar, höga ämbetsmän mm
 Medelklassen var liten & arbetarklass fanns inte
KRAV PÅ
FÖRÄNDRINGAR
 Under slutet av 1800-talet börjar den ”moderna
världen” att knacka på
 Ryssland måste industrialiseras och detta kostar
mycket pengar.
 1915 blev transibiriska järnvägen klar ( 930 mil lång)
 Man börjar utvinna olja
…forts…
 Många fattiga sökte sig till Moskva och andra
städer för arbete i industri
 1900 fanns mellan 2 och 3 miljoner industriarbetare ,
inom jordbruket fanns mer än 100 miljoner
 Att industrialisera ett land kostar mycket pengar. De
högre samhällsklasserna betalade lite skatt.
 Vilka fick betala? Bönderna….
…forts…
 Nationalismen börjar få fäste i Ryssland vid denna
tiden och man krävde förändringar
 Var dock inte lätt
 Fanns censur i landet. Man fick inte kritisera tsaren bl
 Folket var till stor del analfabeter
DEN RYSKA
REVOLUTIONEN
 1903 grundar Vladimir Lenin ett parti som kallades
bolsjeviker ( betyder majoritet, de många )
 1914 dras Ryssland in i första världskriget
 De ryska järnvägarna utnyttjas dåligt, folk svälter,
mat ruttnar i stillastående järnvägsvagnar,
soldaterna får inte tillräckligt med mat mm
…forts…
 Vintern 1916 -17 vägrar hela truppförband att lyda
order
 I mars 1917 utbröt revolution. Arbetarkvinnorna i S:t
Petersburg demonstrerade och krävde bröd.
Fabriksarbetarna ställde upp på deras sida.
 Soldaterna som skulle skingra folkmassan sköt sina
officerare och gick med demonstranterna
…forts…
 Arbetare och soldater bildade sovjeter ( råd )
 Tsaren tvingades avgå och avrättas med sin familj
 Lenin, som befann sig i landsflykt i Schweiz,
återvände till Ryssland
 Han togs emot som en hjälte vid sin återkomst i april
1917. Kring honom samlades bolsjeviker bl Josef
Stalin & Leo Trotskij
…forts…
 I september fick bolsjevikerna kontroll över
sovjeterna i S:t Petersburg.
 Man tog kontroll över järnvägar och
telegrafstationer
 Man tog regeringen till fånga
 Händelsen kallas Oktoberrevolutionen
…forts…
 1918 upplöstes parlamentet efter valet pga av att
bolsjevikerna bara fick ¼ av platserna
 Lenin körde ut de valda med hjälp av beväpnade
arbetare och bolsjevikerna antog namnet Ryska
kommunistiska partiet
 Det fanns allmän rösträtt men det valda
parlamentet saknade makt. Den låg hos partiet
…forts…
 Man sa sig ha förverkligat Karl Marx idéer men i
praktiken hade man infört kommunistisk diktatur
 Man skapade världens första kommunistiska stat
 Problemen i landet innebar att man ville ha ett
snabbt slut på första världskriget och man slöt en
fred med Tyskland i Brest-Litovsk 1918. Denna
överenskommelse var dock meningslös då Tyskland
senare fick skulden för kriget
SOVJETUNIONEN
 Bildas 1922
 Ledde till inbördeskrig i Sovjetunionen Vita
(godsägare, kyrkan mm ) mot röda
(kommunisterna)
 De röda segrade i kriget, dels tack vare en skicklig
krigsledare Leo Trotskij
 Mellan 6-7 miljoner människor dödas i inbördeskriget
…forts…
 1924 dör Lenin, leder till maktkamp om vem som ska
styra
 Maktkampen vinner Josef Stalin, detta ledde till en
enorm rensning i partiet - alla som är emot eller
misstänks vara emot ”försvinner”
 Stalin styr landet med terror. Människor avlyssnas,
miljoner människor förs till Gulager ( arbetsläger ) i
norra Sibiren
…forts…
 Finns inga säkra siffror på antalet avrättade under
Stalins tid, men mellan 1-2 miljoner avrättas, uppåt
20 (!) miljoner dör i arbetsläger, svält, sjukdomar mm
5-ÅRS PLANER
 Stalin lät införa planekonomi, dvs en centralstyrd
ekonomi
 Han införde 5-årsplaner. Här angavs exakt vad som
skulle produceras i fabriker och jordbruk 5 år i taget.
 Målet var att industrialisera Sovjetunionen
 Det som hade tagit västvärlden 100 år skulle ske på
10 år i Sovjetunionen
…forts…
 Jordbruken slogs samman till stora kollektivjordbruk,
sk kolchoser
 Bönderna tvingades att leverera mycket mer än
vad som var möjligt för dom. När allt var levererat
svalt de ihjäl.
 De 3 första 5-årsplanerna var inriktade på tung
industri
…forts…
 Ställde stora krav på befolkningen. Fanns inga
”lyxprodukter” såsom tvål, nya skor mm
 Man exporterade mat för att skaffa pengar till
industrialiseringen. Det egna folket svalt.
 Stalintidens terror upphörde med Stalins död 1953
men det var som värst under 1930-talet.

similar documents