CSSD

Report
‫دپارتمان استریل‬
‫در بیمارستان به واحد اطالق گفته می شود که مسئولیت‬
‫استریل نمودن و بسته بندی استریل ابزار غیر یکبار مصرف‬
‫استفاده شده در بخ ها و توزیع مجدد آن در بخش های مختلف‬
‫را بر عهده دارد‪.‬‬
‫تخریب تمام اشکال حیاتی میکروبی شامل اسپور باکتریو عبارتست از‬
‫عدم وجود میکرو ارگانیسم زنده در بسته استریل شده و میزان‬
‫استریلیتی را می توان به طور مقداری و به صورت‬
‫‪ Sterillity Assurance Level‬نشان داد‪.‬‬
‫استریلیزاسیون گرم ‪:‬‬
‫حرارت خشک‬
‫حرارت مرطوب‬
‫استریلیزاسیون سرد‪:‬‬
‫اشعه ها‬
‫اتیلن اکساید‬
‫پالسما‬
‫فرمالدئید‬
‫شامل یک اجاق واتاقک عایق کاری شده می باشد که با جریان برق‬
‫برق گرم می شود‪.‬جداره داخلی اتاقک باید استیل شده باشد و از سینی‬
‫آلومینیومی برای طبقات داخل دستگاه استفاده می شود‪ .‬درب دستگاه‬
‫دارای واشر با الیاف نسوز و عایق بندی بوده و دارای قفل مناسب‬
‫می باشد‪.‬‬
‫دارای یک فن می باشد جهت گردش هوای داخل محفظه‪،‬‬
‫تایمر‪،‬حرارت سنج بیرونی و سلکتور درجه حرارت‪ ،‬ترموستات‬
‫جهت کنترل وقطع حرارت بیش از حد مورد نظر سیستم برق مناسب‬
‫با سیم ارت‪.‬‬
‫معایب دستگاه ‪:‬طوالنی بودن زمان استریل‪ ،‬فرسودگی لوازم در اثر‬
‫حرارت زیادو خرابی لوازم الستیکی‬
‫از جمله لوازم مورد استفاده ‪:‬‬
‫وازلین‪،‬پودرها دریل ها و لوله های شیشه ای‬
‫اینننن دسنننتگاه بننننا اسنننتفاده از عوامننننل دما‪،‬بخار‪،‬فشنننار و زمننننان‬
‫عملکنننرد مناسنننب داشنننته و میکنننرو ارگانیسنننم هنننا در مجننناورت‬
‫حرارت مرطوب آب را جذب و مواد پروتئین آن ها منعقند شنده‬
‫از بنننین منننی رونننند و مطمنننئن تنننرین روش استریلیزاسنننیون منننی‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪:Gravity‬‬
‫بر اساس تغییر قوه ثقل جهت جابه جایی هوا وبخار عمل می کند‪.‬‬
‫‪:Prevaccum‬‬
‫براساس مکش توسط پمپ و با سرعت عمل می کند‪.‬‬
‫جنس بدنه دستگاه از استیل‪ ،‬جنس مخزن از استیل ضد زنگ‪ ،‬ضد اسید‪،‬‬
‫ضدباز‪،‬ضد مغناطیس بوده و نباید ضخامت کمتر از ‪ 4‬میلی متر باشد‪.‬‬
‫درب دستگاه از فوالد ضد زنگ بوده و ضخامت کمتر از ‪ 6‬میلی متر نباشد‪.‬‬
‫درب باید دارای واشر نسوز وقفل ایمنی باشد‪.‬‬
‫فشار سنج ها کالیبره باشند‬
‫شیر های بخار و آب و همچنین لوله کشی آب و بخار اصولی و آب بندی باشند‪.‬‬
‫به کار گیری صافی وفیلتر های مناسب هوا وبخار‪ ،‬سوپاپ اطمینان‪ ،‬تله‬
‫بخار‪،‬ترمومتر وتایمر داشته باشد‪.‬‬
‫مولد بخار مناسب‬
‫سیستم برق کشی اصولی با تابلوی برق دارای درب ضد رطوبت ومحافظ‬
‫مدارات و سوییچ قطع برق در صورت استفاده ار آب در دستگاه برای تولید بخار‬
‫آب باید فاقد ناخالصی باشد‬
‫ابتدا هوای داخل محفظه اصلی تخلیه می شود تا بخار جایگزین شود که‬
‫این تخلیه در دستگاه گراویتی در اثر خروج اولیه بخار صورت می‬
‫گیرد و در دستگاه پری وکیوم توسط پمپ که مدت آن بستگی به حجم‬
‫مخزن حداکثر ‪ 10‬تا ‪ 15‬دقیقه می باشد‪ .‬در صورتی که هوای داخل‬
‫دستگاه کامال تخلیه نشود به علت اختالف وزن مخصوص هوا و بخار‬
‫درجه حرارت به حد مطلوب نمی رسد پس از ورود بخار به داخل‬
‫محفظه اصلی فشار افزایش یافته تا به ‪ 3/2‬اتمسفر می رسد و همپنین‬
‫دما به ‪ 121‬تا ‪ 134‬درجه سانتی گراد می رسد‪.‬که بسته به نوع دستگاه‬
‫متفاوت می باشد‪.‬‬
‫در این مرحله سیکل استریلیزاسیون شروع شده و در این وضعیت‬
‫بخار به آرامی به الیه الیه وسایل پارچه و سایر لوازم نفوذ می کند تا‬
‫مرحله ای که دمای یک بسته با دمای بخار یکسان شود که زمان آن‬
‫با توجه به نوع دستگاه و دما از ‪ 4‬تا ‪ 30‬دقیقه متفاوت است‪ .‬مرحله‬
‫بعد آن مرحله خشک کردن بوده که شامل تخلیه بخار اتاقک و واکیوم‬
‫بوده تا فشار اتاقک به صفر برسد که ‪ 15‬تا ‪ 20‬دقیقه می باشد‬
‫مراحل ذکر شده در دستگاه های مختلف متفاوت بوده در بعضی به‬
‫صورت دستی و در دستگاه های پیشرفته به صورت اتوماتیک و‬
‫کنترل شده انجام می شود‪.‬‬
‫اتوکالو گراویتی ‪:‬‬
‫جابه جایی هوا یا بخار با نیروی ثقل انجام می شود و اگر هوا از داخل دستگاه تخلیه‬
‫نشود به علت اختالف وزن مخصوص هوا و بخار درجه حرارت به میزان مطلوب‬
‫نمی رسد‪.‬‬
‫اتوکالو تحت خال‪)3-4(:‬بار‬
‫‪-1‬در این مرحله که باالفاصله پس از استارت اتوکالو شروع می شود پمپ وکیوم‬
‫اتوکالو روشن شده و هوای غیر متراکم دستگاه را از چمبر اتوکالو خارج می‬
‫نماید‪ .‬در این نوع اتوکالو اول هوای محبوس در محفظه اتوکالو خارج می شود‬
‫سپس به میزان ‪ 160-180‬کیلو پاسکال بخار تزریق شده و سپس وکیوم می شود‪.‬‬
‫‪:Heating -2‬پس از آخرین مرحله ی ‪ prevacum‬و تزریق‬
‫حدود ‪ 190‬کیلو پاسکال بخار‪ ،‬بخار با فشار داخل هوای محفظه‬
‫اتوکالو تزریق می شود تا فشار داخل اتوکالو به ‪ 310-315‬کیلو‬
‫پاسکال و دمای آن به ‪ 134‬برسد‪.‬‬
‫‪:holding-sterilization -3‬‬
‫زمانی که فشار داخل اتوکالو به ‪ 310- 315‬کیلو پاسکال و دما به‬
‫‪ 134‬درجه سانتی گراد رسید اتوکالو عمل استریلیزاسیون را انجام‬
‫می دهد‬
‫‪:Exhausting -4‬‬
‫پس از اتما فرآیند استریلیزاسیون بخار از داخل اتوکالو با سرعت‬
‫تخلیه شده و فشار بخار ‪ 315‬کیلو پاسکال به ‪ 10‬کیلو پاسکال کاهش‬
‫می یابد‪.‬‬
‫‪:Drying-5‬‬
‫پس از خروج بخار ورسیدن فشار بخار به ‪ 10‬کیلو پاسکال پمپ اتوکالو روشن شده‬
‫و با وکیومی که ایجاد می کند‪ ،‬عالوه بر خروج بخار نیز رطوبت باقیمانده در پک‬
‫ها را خارج می کند و با وکیومی پایین تر از ‪ 4‬کیلو پاسکال موجب خشک شدن پک‬
‫ها می گردد‪.‬‬
‫‪:Vacuum breaking -6‬‬
‫پس از اتمام خشک کن و ایجاد فشار ‪ 3/4‬بار داخل اتوکالو و با توجه به فشار ‪89‬‬
‫کیلو پاسکال بیرون‪ ،‬امکان باز شدن در اتوکالو به علت وجود اختالف فشار وجود‬
‫ندارد‪ .‬در این برنامه نیز امکان تزریق مجدد بخار جهت یکسان سازی به علت خیس‬
‫شدن مجدد وسایل وجود نداردبنابر این هوای بیرون توسط فیلتر میکروبی تصفیه و‬
‫استریل می شود و داخل اتوکالو تزریق می شود تا فشار بیرون وداخل اتوکالو‬
‫یکسان گردد‪.‬‬
‫‪-7‬اتمام سیکل ‪:‬‬
‫پس از پایان یکسان سازی با پیام ‪ cycle complete‬و صحیح یا اشتباه طی شدن‬
‫آن با پیام ‪ not succesful‬اعالم می گردد‪.‬‬
‫‪ -3‬استریلیزاسیون با سرعت زیاد ‪:‬‬
‫این نوع از اتوکالو فقط از یک محفظه تشکیل شده است و از آن برای‬
‫وسایلی که به صورت اورژانس نیاز به استریلیزاسیون دارند استفاده‬
‫می شوند‪ ،‬در مدت ‪ 3‬دقیقه میزان حرارت ‪ ،‬بخار و فشار به حد الزم‬
‫رسیده و وسایل استریل می گردند‪.‬‬
‫اشعه گاما یک نوع تشعشع الکترومغناطیسی با طول موج کوتاه مشابه‬
‫امواج نورواشعه ‪ X‬می باشد‪ .‬در این روش در استریلیزاسیون وسایل‬
‫یکبار مصرف‪ ،‬وسایل پالستیکی و نخ های بخیه وگازهای بسته بندی‬
‫شده استفاده می شود‪ .‬وسایل بسته بندی شده در اتاق که نسبت به عبور‬
‫تشعشعات مقاومت در معرض ایجاد ایزوکبالت قرار گرفته‪ ،‬نفوذ اشعه‬
‫ی ناشی از آن سبب استریلیزاسیون می گردد‪.‬ایزوتوکبالت تشعشعی از‬
‫خود ساطع می کند که هر میکرو ارگانیسمی که در مسیر جریان قرار‬
‫می گیرد منهدم می شود‪.‬‬
‫وجود این اشعه باعث تخریب ‪ DNA‬و ایجاد موتاسیون در ژن های میکرو‬
‫ارگانیسم ها می شود‪.‬اثرات ضد میکروبی این اشعه به میزان پرتو تابیده‬
‫شده و به مسافت بستگی دارد و پرچه میزان پرتو باال بوده و مسافت کمتر‬
‫باشد تعداد سلول های میکروبی نابود شده افزایش می یابد‪ .‬منابع تولید‬
‫اشعه‪ ،‬المپ هایی با فیالمان التهابی‪ ،‬المپ های جیوه ای والمپ های‬
‫بخارهستند‪ .‬این المپ ها دارای دو الکترود و یک حباب کوارتز بوده و‬
‫هنگامی که ولتاژ بین دو الکترود بر قرار گردد ایجاد قوس الکتریکی شده و‬
‫نور حاصل حاوی مقداری اشعه ‪ UV‬می باشد‪.‬‬
‫یکی از اکتشافات اخیر است که امروز پیشنهاد و در به کار بردن این‬
‫اشعه در عقیم سازی و برای از بین بردن باکتری ها از وسایل پزشکی‬
‫اتاق عمل و همچنین میکرو ارگانیسم های موجود در زخم های سطحی‬
‫استفاده می شود برای استفاده از این اشعه باید به تمام قسمت های مورد‬
‫نظر تابانده شود‪.‬‬
‫این ماده سبب قلیایی شدن پروتئین میکروارگانیسم ها می شودو تعادل‬
‫آن ها را به هم می زند‪ .‬تمام وسایلی که با ‪ EOT‬سترون می سوند‬
‫باید ‪ 8-24‬ساعت هوادهی شوند‪ .‬زیرا مواردی از سوختگی صورت‬
‫هنگام استفاده از ماسک های بیهوشی التهاب حنجره و نای‪ ،‬استفاده از‬
‫لوله تراشه و همودیالیز خون در دیالیز و استفاده از کاتتر ها در‬
‫جراحی قلب و آنژیوگرافی دیده شده است‪.‬‬
‫پالسما با وارد کردن انرژی به گاز حاصل می شود و مولکول های گاز‬
‫را به رادیکال های آزاد تبدیل می کند‪.‬فناوری پالسما از بخاری پر اکسید‬
‫هیدروژن و گاز پالسما در دمای محیط برای استریل کردن ابزار های‬
‫پزشکی بدون باقی مانده هر گونه مواد سمی کار می کند‪.‬‬
‫‪ -1‬فاز خالء‬
‫هوای داخل محفظه چمبر دستگاه توسط پمپی تخلیه می شود‪ .‬این فشار‬
‫منفی ایجاد شده برای فاز بعدی بسیار ضروری است‪.‬‬
‫‪ -2‬فاز تزریق‬
‫مقدار مشخصی از ماده ‪ H2O2‬به داخل چمبر تزریق می شود‪ .‬توزیع آن‬
‫در چمبر بسیاری از باکتری هایی را که در سطوح قابل دسترس هستند از‬
‫بین می برد‪.‬‬
‫‪-3‬فاز انتشار ‪:‬‬
‫در این مرحله بخار ‪ H2O2‬در کل محفظه منتشر شده و با افزایش فشار ابزار‬
‫ها را استریل می کند‪ .‬در پایان این فاز‪ ،‬فشار چمبر کاهش می یابد وشروع‬
‫مرحله پالسماست‪.‬‬
‫‪ -4‬فاز پالسما‪:‬‬
‫یک میدان مغناطیسی مولکول های بخار ‪H2O2‬را ازهم می شکند‪ .‬ایجاد‬
‫پالسما در دمای پایین محیط منجر به تولید اشعه ‪ UV‬و رادیکال های آزاد می‬
‫شود‪ .‬به دنبال این عمل کلیه میکرو ارگانیسم های فعال شده توسط میدان‬
‫مغناطیسی در برخورد با رادیکال های آزاد از بین رفته و این رادیکال ها تبدیل‬
‫به ‪H2O2‬و ‪ O2‬می شود‪.‬‬
‫‪-5‬فشار چمبر ‪:‬‬
‫فشار چمبر تخلیه می شود تا اجازه دهد که درب آن باز شود‪ .‬نیازی به خنک‬
‫شدن نیست و ابزار آماده استفاده کردن است‪.‬‬
‫فرمول شیمیایی آن ‪ H2O2‬و ساده ترین آلدئید با یک کربنیل است‪ .‬ایم‬
‫ماده در صنعت توسط اکسیداسیون متانول در مجاورت کاتالیزور هایی‬
‫نظیر نقره تهیه می شود‪ .‬بسته به نوع استریلیزاسیور قابل تحریک با بخار‬
‫آب بوده و سایز چمبر های آن ها از ‪ 50‬تا ‪ 400‬لیتر است‪.‬‬

similar documents