MKL, Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande

Report
MKL, Mälardalens
Kompetenscentrum för Lärande
- en regional samverkansarena för skolutveckling,
forskning och forskarutbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjning
1
Vision:
”Ett starkt MDH”
- den samproducerande
högskolan
2
Målet…..
- alla barn och unga ska ges
förutsättningar att nå skolans mål och sin
egna fulla potential
3
Fyra utvecklingsområden
Skolutveckling
MKL bedriver skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskning och forskarutbildning
Genomförande av forskning, följeforskning, utvärdering, forskningscirklar
samt spridning av aktuell forskning
Kompetensutveckling
MKL ger verksamma lärare utökad behörighet samt kompetensutveckling
för rektorer, förskolechefer, lärare, forskollärare m fl
Kompetensförsörjning
MKL och MDH förser regionen med kompetenta lärare och förskolärare. Vi
bidrar till att göra läraryrket attraktivt
4
Aktuella forskningsområden
• MNT – Matematik och naturvetenskap/teknik
• BUSS – Barn och unga i skola
och samhälle
• SOLD – Språkens-och
litteraturens didaktik
• SISU – SO-didaktik, interkulturell
pedagogik, skolledarskap och
utvärdering
Pia Lindberg & Andreas Ryve
5
Exempel på verksamhet
•
•
•
•
•
•
Matematikdidaktik
Läs- och skrivinlärning
Mångfald och interkulturalitet
Stadieövergångar
Framtidens lärare och skolledare
Entreprenöriellt lärande
6
Förväntat resultat
MDH
Kommunerna
Regionen
• Stärkt lärarutbildning med examensrättigheter för hela
skolområdet
• Tydlig verksamhetsinriktning på lärarutbildning
• Starka forskningsmiljöer, vetenskapliga publikationer inom
pedagogisk och didaktisk forskning
• Professionellt samverkansarbete, genom användning av
modeller och metoder med vetenskaplig grund
• Stärkt rektorsutbildning
• Fler lärare med utökad behörighet
• Attraktiva arbetsgivare med karriärutveckling kopplad till
forskning, t.ex. tjänster som lektorer och förstelärare
• Mätbara resultatförbättringar för elever
• Utveckling av den pedagogiska praktiken på vetenskaplig grund
• Höjd kompetens bland rektorer, förskolechefer, lärare m fl
• MDH stärker sin position regionalt bland de som söker
lärarutbildning
• MDH försörjer regionen med lärare
• Hög avkastning på ansökningar om externa medel
• Flera kommuner klättrar i rankinglistor
• Insatser för breddad rekrytering ger mångfald
7
Stark laguppställning
– högskolans främsta skolforskare
• Anders Garpelin, professor i
specialpedagogik bl.a.
forskning kring övergångar
förskolaskola
• Anette Sandberg, professor
pedagogik bl.a. forskning om
entreprenöriellt lärande i
förskola och skola
• Pirjo Lahdenperä, professor
i interkulturell pedagogik,
ledarskap och styrning
• Eva Sundgren, professor i
svenska, ansvar för forskning
kring läs- och skrivinlärning
• Andreas Ryve, professor i
matematik med inriktning
matematikdidaktik
8
Räkna med Västerås
Räkna med Västerås, (16 mnkr)
4 kommundoktorander
inriktning förskola/skola
[email protected]
9
Aktuellt hösten 2013
- behörighetsgivande utbildning
Lärarlyftet II, åk 7-9
Förskolelyftet II
- Matematik för lärare, 1-45 hp,
- Svenska som andraspråk, 16-45
hp
Lärarlyftet II, gymnasiet
- Svenska som andraspråk, 46-90
hp
Speciallärarprogrammet
- med specialisering mot
utvecklingsstörning, 90 hp
Kurserna genomförs på halvfart
Sen anmälan kan göras fram till en vecka innan
kursstart.
- Naturvetenskap och teknik i
förskolan med didaktisk inriktning,
samt ytterligare två grupp med
start under hösten 2013
Omfattar 7,5 hp och ges på kvartsfart.
Fram till 14 juni-13 kan kommuner i Sörmland
och Västmanland visa intresse för en specialgrupp
inom följande områden:
- Dokumentera och följa upp
- Leda och organisera
- Utmana och stödja
- Flerspråkighet och interkulturalitet
10
Förskolan 2013-14
Forskningsdialoger
MKL vill bidra till
– didaktiska och teoretiska perspektiv
kring förskolan
Fyra terminer - ett tema per termin:
• Språk och kommunikation
• Matematik
• Natur och teknik
• Specialpedagogik
- Fler män i för skolan
Ett planerat projekt för mentorer,
verksamma manliga förskollärare och
adepter, manliga studeranden.
Mentorsprojekt planeras pågå under
3,5 år.
Prel start under hösten 2013.
Kommunerna i regionen kan köpa
kursplatser alt en hel forskningsdialog.
11
Aktuellt 2013
Entreprenöriellt lärande
Lansering av boken
”Rivna murar – byggda
framgångar – strategier för
skolutveckling”
Projekt med Odlarskolan (numera
Djurgårdsskolan) i Eskilstuna.
Besök hos
Sörmlandskommunerna
för presentation av MKL samt
erbjudande om utvecklingsinsats i
”Entreprenöriellt lärande”. för
rektorer och förskolechefer.
Vardera kommun erbjuds två
halvdagar under 2013.
Två kurser inom
”Entreprenöriellt lärande”
genomförs tillsammans med
Skolverket. Start: 17 resp 18 sept
Satsningen sponsras av
Regionförbundet Sörmland
12
Aktuellt 2013
Mångfald och interkulturalitet
17 forsknings cirklar kring
7,5 hp kurs i
mångfald, interkulturalitet,
normkritisk pedagogik och
aktionsforskning
”Flerspråkighet och
interkulturalitet”
tillsammans med Skolverket
7,5 hp kurs i
”Värdegrund och
likabehandling” tillsammans
”Nyanländas lärande”
med Skolverket
Nätverksbyggande
Öppna föreläsningar
13
På gång för Nyanlända
”Nyanländas lärande”
- Språkutveckling för bättre resultat i alla ämnen
Genomförandeperiod: 2013-2016 (enligt Regeringsbeslut 1:5
U2013/1101/S, Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet))
Integrationsinsatser för att öka måluppfyllelsen för
elever med annat modersmål än svenska.
- Sprida information om kartläggningsmaterial
- Utveckla och sprida information om bedömningsmaterial
- Kompetensutvecklingsinsatser för lärare och rektorer
En samverkan mellan bl a MDH och Skolverket
Aktuellt 2014
- behörighetsgivande utbildning
Våren 2014
Åk 1-3:
MKL offererar Skolverket följande
kurser:
Svenska för lärare, 1-30 hp
Engelska för lärare, 1-15 hp
Matematik för lärare,
1-30 hp
SO för lärare, 1-15 hp
NO och Teknik för lärare,
1-15 hp
Hösten 2014
Hur ser behovet ut i
er kommun?
Signalera till MKL
senast
1 september 2013
15
Aktuellt 2014
Lektorer och förstelärare
- Forskarskola/forskarplatser för lärare och förskollärare
Forskarskolor
Forskarutbildningsplatser
- DME – Development Mathematics
Education
- FontD – Swedish National Graduate
School in Science, Mathematics and
Technologie Education Research
- Barn och ungdomars flerspråkighet,
identitet och lärande i nya
sociolingvistiska landskapet
MDH ansöker från VR,
Vetenskapsrådet, om att erhålla 2-3
licentiander per forskarskola.
- Research school on communication
and relations as foundations
for early childhood education
(Språk och matematik i förskolan)
50% forskarstudier under 4 år och 50%
arbete inom resp kommun
Besked från Vetenskapsrådet erhålls i oktober 2013. Prel start: ht-2014
16
Förfrågan om uppdrag
- görs via webben
mdh.se/mkl
17
MKL, Mälardalens kompetenscentrum för
lärande, Mälardalens högskola
Gunilla E Magnusson,
Verksamhetsansvarig
073-662 09 57
Sara Hägglund,
Projektledare,
016-15 36 28
[email protected]
[email protected]
www.mdh.se/MKL
Anders Garpelin
Forskningsledare
[email protected]
18

similar documents