Gravita*ní síla - ZŠ T. Stolzové

Report
VY_32_INOVACE_FY_21
Gravitační síla
Tomáš Prejzek
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Duben 2012
Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast : Člověk a příroda
Vzdělávací obor : Fyzika
Ročník : 6.
Tematická oblast: Mechanika
Klíčová slova: gravitace, gravitační síla, gravitační pole, síla
Použité materiály:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_paratrooper.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strbacki_Buk.jpg
galerie SMART Notebook 10.8.364
galerie MS OFFICE 2010 14.0.6112.5000
Metodický postup:
Postupný průchod prezentací
Žáci si během výkladu zapisují podtržený text a rámečky.
Slide 6: nakreslit do sešitu obrázek s různými tělesy.
Slide 7: nakreslit prodloužení pružiny se stejným závažím.
Slide 8: nakreslit prodloužení pružiny s různým závažím.
Příklady řešit do sešitu.
………….. síla
Zjistěte v tajence téma dnešní hodiny.
1. dílčí jednotka hmotnosti
2. látka v teploměru
3. kapalina s hustotou 1 g/cm3
4. skupenství látek
5. jednotka objemu
6. měřidlo hustoty
7. předpona milión
8. fyzikální veličina měřená v historii obeliskem
9. 1000 kilogramů
10. kilo
řešení
Proč voda padá dolů ?
Jak se bude pohybovat parašutista
po skoku z letadla?
ukázka
Gravitační síla
Podívejme se na Zemi z nadhledu. Jak působí Země na všechna
tělesa ve svém okolí?
Působí na ně silou
směrem do svého středu.
Gravitační síla
-je přitažlivá síla, kterou Země působí na všechna tělesa.
Všechna tělesa jsou přitahována do středu Země.
Tento směr nazýváme svislý směr.
- označujeme ji Fg
Fg
Fg
Na dvě stejná závaží v gravitačním poli Země působí stejně velká
gravitační síla Fg.
Gravitační síla
Fg
Fg
Když se podíváme na obrázek, můžeme říci,
na čem závisí velikost gravitační síly.
Fg
Velikost gravitační síly závisí na hmotnosti tělesa.
Čím je větší hmotnost tělesa, tím je větší gravitační síla.
Gravitační síla
Je gravitační síla všude na Zemi stejná?
Fg
Kostelec nad Labem
Fg
Mount Everest
nejvyšší hora světa
8848 m n. m.
Fg
povrch Měsíce
Chůze na měsíci (45s)
Gravitační působení Země se mění v závislosti na vzdálenosti od středu
Země. Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg.
Jeden kilogram látky je přitahován Zemí silou 9,81 Newtonu.
Gravitační síla
Gravitační konstanta g je na povrchu Země asi 9,81 N/kg.
Ve škole budeme používat zaokrouhlenou hodnotu g = 10 N/kg.
Pro výpočet gravitační síly platí vzorec:
Fg = m . g
Fg – gravitační síla [N]
m – hmotnost tělesa, na které působí Země [kg]
g – gravitační působení [N/kg]
Gravitační síla
Příklad:
Určete, jak velkou silou přitahuje Země bochník chleba o hmotnosti
1600 gramů.
Řešení:
1. zápis veličin ze zadání
=
1,6
kg
m =1600 g
g = 10 N/kg
2. vzorec pro výpočet gravit. síly
Fg = ?
3. kontrola jednotek před dosazením,
Fg = m . g
převedení jednotek na základní jed.
Fg = 1,6 . 10
4. dosazení čísel
5. výpočet, POZOR na jednotky
Fg = 16 N
6. odpověď
Země působí na bochník chleba silou 16 N.
Příklad 2
Příklad:
Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti
3,4 t.
řešení
Příklad 3
Příklad:
Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační silou 6 N ?
řešení
Řešení křížovky
V
G
R
A
M
R
T
U
Ť
O
D
A
P
E
V
N
É
L
I
T
R
O
M
Č
A
S
H
U
S
T
M
E
G
A
T
T
U
N
A
I
S
Í
C
Ě
R
zpět
Řešení příklad 2
Příklad:
Určete, jak velkou silou přitahuje Země betonový panel o hmotnosti
3,4 t.
Řešení:
m =3,4 t = 3400 kg
g = 10 N/kg
Fg = ?
Fg = m . g
Fg = 3400 . 10
Fg = 34 000 N = 34 kN
Země působí na bochník chleba silou 34 kN.
zpět
Řešení příklad 3
Příklad:
Jaká je hmotnost knihy, na kterou působí Země gravitační
silou 6 N ?
Řešení:
Fg = 6 N
g = 10 N/kg
m=?
m = Fg / g
m = 6 / 10
m = 0,6 kg = 600 g
Fg
m . g
Hmotnost knihy je 600 gramů.
zpět

similar documents