Zápor

Report
Zápor
Stavba větná – základní pojmy








zápor mluvnický větný
zápor mluvnický členský
zápor slovní
dvojí zápor
shoda, řízenost, slabá závislost (přimykání)
přívlastek těsný a volný
přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný
významový poměr mezi složkami několikanásobného
větného členu – slučovací, stupňovací, odporovací,
vylučovací a důsledkový
 přístavkový vztah
Zápor
Zápor mluvnický může být větný nebo členský.
Zápor větný popírá platnost celé věty (Nemáme dnes štěstí),
zápor členský popírá pouze platnost některé její části; k
popření užíváme záporku ne (Ne zcela se nám to povedlo.).
Při větném záporu se záporka ne pojí se slovesem v přísudku,
při členském záporu stojí samostatně před tou částí věty,
kterou popírá.
Popření můžeme vyjádřit také pomocí záporných slov, která
popírají význam příslušného slova kladného nebo vyjadřují
jeho opak. Takový zápor nazýváme slovní zápor (neštěstí,
nerozum, neklidně).
Zápor
Setká-li se zápor mluvnický se záporem slovním,
dochází ke zrušení záporu.
Chceme-li popřít všechny možné případy, musíme
v záporných větách místo neurčitých zájmen a příslovcí
užít zájmena a příslovce záporná. Je to tzv. dvojí zápor.
Místo výrazů a, i, také, rovněž bývá v těchto větách
spojka ani.
Mamince a tatínkovi to řeknu. x Mamince ani tatínkovi to neřeknu.
Zápor
Věta Někdo se nedostavil. na rozdíl od věty s dvojím
záporem Nikdo se nedostavil. znamená, že z více lidí
někdo přišel a jiný ne.
Věta Všichni se nedostavili. však může vedle toho i
vyjadřovat, že se vůbec nikdo nedostavil. Chceme-li, aby
zápor v ní vyloučil všechny možnosti, musíme slovo
všichni vyslovit s důrazem.
Z kladných vět tvořte věty záporné
Věřil bych tobě i jemu. I já
jsem tomu dobře rozuměl.
Můj otec měl bratra a
sestru. Už tam jdi! Mirek o
tom někdy něco vyprávěl.
Velice se z toho radoval.
Ještě k nim budeme
chodit. Ještě se o to pokus!
V příštím týdnu je možná
ještě uvidíme.
Nevěřil bych tobě ani
jemu. Ani já jsem tomu
dobře nerozuměl. Můj otec
neměl bratra ani sestru. Už
tam nechoď! Mirek o tom
nikdy
nic
nevyprávěl.
Vůbec se z toho neradoval.
Už k nim nebudeme
chodit. Už se o to
nepokoušej. V příštím
týdnu se možná už
neuvidíme.
Dvěma zápory utvořte věty kladné
Tvoje přání je skromné.
Učeň byl při práci obratný.
Bylo by správné ještě to
připomenout. Byl to hoch
pěkné postavy. Jeho tvář je
mi povědomá. Prohlídka
veletrhu byla zajímavá.
Úloha
byla
snadná.
Jednání té dívky bylo
upřímné.
Tvoje
přání
není
neskromné. Učeň nebyl při
práci neobratný. Nebylo by
nesprávné
ještě
to
nepřipomenout. Nebyl to
hoch nepěkné postavy.
Jeho
tvář
mi
není
nepovědomá.
Prohlídka
veletrhu
nebyla
nezajímavá. Úloha nebyla
nesnadná. Jednání té dívky
nebylo neupřímné.
Vysvětli, jaký význam mohou mít
tyto věty:
Někdo určitě nemlčel. To není nemožné. To je nemožné.
To není možné. Všechno se mi nelíbilo. Ne vždy si vím
rady. Vždycky si nevím rady. Nejsem nesnášenlivý. Nikdo
to nedělá je pro své potěšení. Každý to nedělá jen pro své
potěšení. Ne každý to dělá jen pro své potěšení. Vždycky
jsem si s ním nerozuměl. Ne vždy jsem si s ním rozuměl.
str. 71, cv. 10
Změň příkazy na zákazy:
Umyjte tu popsanou tabuli.
Otevřete si knihy. Zavři
všechna okna. Vezměte si
pero a opravte si chyby.
Posaďte se sem do toho
křesla. Vysvětli mi, co mám
dělat. Skoč do vody z toho
vysokého můstku. Rozhodni
o tom raději sám. Odpovězte
na
všechny
otázky.
Rozmysleme
si
to.
Zkontrolujte
si
cvičení
navzájem. Uložte si sešity do
tašek.
Neumývejte… Neotevírejte…
Nezavírejte… Neberte si…a
neopravujte….. Nesedejte…
Nevysvětluj… Neskákej…
Nerozhoduj…
Neodpovídejte…
Nerozmýšlejme si…
Nekontrolujte….
Neukládejte…

similar documents