Algoritam i dijagram toka

Report
Algoritam i dijagram
toka
ADMIR DŽAFEROVIĆ
Algoritam
Algoritam je niz određenih i uređenih koraka koji tačno i precizno vode do rješenja, ako ono
postoji ako ne, govori nam da rješenje ne postoji, ne može se dobiti sa preciznom tačnošću ili u
određenom vremenu.
Znači, algoritam predstavlja niz stvari koje računar uradi kako bi ispunio zahtjeve koje je
programer zadao u programskom kodu. Kada se algoritam napiše u vidu naredbi, dobijemo
programski kod.
Skup pravila u cilju rješavanja određenog tipa zadataka, zove se algoritam.
Svako pojedinačno pravilo zove se algoritamski korak.
PRIMJERI algoritama:
◦ prelaženje ulice: redoslijed
◦ 1. pogledaj lijevo
◦ 2. pogledaj desno
◦ 3. ako ide vozilo stani
◦ 4. ako nema vozila - prijeđi
Dijagram toka
Dijagram toka je grafički prikaz algoritma, odnosno postupka za rješavanje određenog postupka.
Početak
Ulaz
Obrada
Uslovni korak
Izlaz
Kraj
Algoritamske
sheme
složena
Algoritamske
sheme
jednostavna
linijska
Prosta
ciklična
razgranata
konstante
promjenljive
Linijska algoritamska shema
Niz algoritamskih koraka, u kojem se svaki algoritamski korak može izvršiti najviše jedanput, u
toku jednog izvršavanja algoritma, čini linijsku algoritamsku shemu.
Elementi linijske strukture: Početak, Kraj (isti simbol), Ulaz, Izlaz (isti simbol) i obrada.
Početak / Kraj
Ulaz / Izlaz
obrada
Na primjer: izračunati obim kruga
O=2rPi (Računarski ispis O = 2 * r * Pi)
Početak
r, PI
O=2*r*PI
O
Kraj
Nacrtati algoritam za aritmetičke operacije:
a) sabiranje (+);
b) oduzimanje (-);
c) množenje (*);
Početak
Početak
Početak
X,Z
X,Z
X,Z
Y=X+Z
Y=X-Z
Y=X*Z
Y
Y
Y
Kraj
Kraj
Kraj
Napisati program za izračunavanje
kvadrata učitanog broja.
Zadaća.
1.
Zadatak: Obim kvadrata
2.
Zadatak: Površina kruga poluprečnika r
3.
Zadatak: Površina P pravougaonika sa stranicama a i b.
4.
Zadatak: Učitati stranice pravogaonika. Izračunati dijagonalu pravougaonika
Razgranata algoritamska šema
IF THEN
Razgranata linijska šema je ona kod koje se svaki algoritamski korak izvršava najviše jedanput. To
znači da postoje algoritamski koraci koji se ne izvrše. Ovdje mora postojati bar jedan uslovni
korak koji omogućava grananje algoritma. Na slijedećoj slici su elementi razgranate strukture:
Primjer: Ako je a < 0 tada je y: = 3.
Upisi a. Ako jea vece od nule ispisi
POZITVNO.
Zadatak: Učitati x, Ako je x negativno z
postaje x-3, inače z je x+4.
Zadatak: Upisati x i y x vece od y onda je
d=x*y, inace je d=x-y
Zadaća
1.
Upisati a,b, ako je a vece od b onda je c=2a-b, inace je c=a+2b
2.
Učitati x, Ako je x vece od nule z postaje 1, inace z je 0.
3.
Provjeriti da li je upisani broj a djeljiv sa 3. Ako jeste ispisati DJELJIV.
4.
Upisati a,b, ako je a vece od b onda je c=2a-b, inace je c=a+2b
Ciklična algoritamska šema- FOR petlja
Primjeri
ISPISATI PRIRODNE BROJEVE OD 1 DO 5.
PREBROJATI PARNE OD 1 DO N.
Zadaća
1.
Izračunati proizvod prirodnih brojeva u intervalu od k do n. Koristiti FOR petlju.
2.
Suma prvih 5 prirodnih brojeva
3.
Ispisati prirodne brojeve od 1 do n.
4.
Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.
Ciklična algoritamska šema
Riješeni primjeri - WHILE petlja
PRIMJERI
SUMA PRVIH N PRIRODNIH BROJEVA.
ISPISATI PRIRODNE BROJEVE OD 1 DO 5.
ZADAĆA
1.
Ispisati prirodne brojeve od 4 do 8.
2.
Ispisati prirodne brojeve od 3 do 8 unazad.
Ciklična algoritamska šema
Ispis prirodnih brojeva od 1 do N - u tri petlje
Ispis prirodnih brojeva od 1
do N - u tri petlje.

similar documents