تاریخ بازی های المپیک نوین و باستان

Report
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫تاریخ بازی های املپیک نوین و باستان‬
‫استاد مربوطه ‪ :‬سرکار خانم معصومه مجیدی‬
‫تهیه ‪ :‬علی سهیلی‬
[email protected]
‫پاییز ‪1390‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫املپیک‬
‫املپیک نشان صلح و دوستی و رفاقت و ابراز سنت و نشان هر کشور و قاره است که آداب و‬
‫رسوم را به رخ یکدیگر کشیده و نماد آن از پنج حلقه در پنج رنگ متفاوت ‪ ،‬که نشان‬
‫پنج قاره می باشد تشکیل شده است ‪.‬‬
‫حلقه آبی ‪ :‬اقیانوسیه‬
‫حلقه سبز ‪ :‬اروپا‬
‫حلقه مشکی ‪ :‬آفریقا‬
‫حلقه قرمز ‪ :‬آمریکا‬
‫حلقه زرد ‪ :‬آسیا‬
‫• مرکز کمیته ملی املپیک(‪ )IOC‬در شهر لوزان در کشور سوئیس می باشد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫تاریخچه املپـیک‬
‫• در مورد خاستگاه بازی های املپیک روایات متعددی‬
‫وجود دارد‪ .‬یکی از این روایات نخستین بازیهای املپیک را‬
‫با مفهوم «اکخیریا» یا آتش بس املپیک مرتبط میداند‪.‬‬
‫اولین دوره بازیهای املپیک‪ 776 ،‬سال قبل از میالد‬
‫بوسیله افیتوس و با آرزوی برقراری صلح در محلی به نام‬
‫املپیا برگزار شد‪.‬گرچه نظرات محققان در مورد زمان آغاز‬
‫مسابقات بین سالهای ‪ ۸۸۴‬پیش از میالد تا ‪ ۷۰۴‬پیش از‬
‫است‪.‬‬
‫میالد در نوسان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫• در بازیهای املپیک باستان ورزشکاران در رشتههای‬
‫کشتی‪ ،‬مشتزنی‪ ،‬اسبسواری‪ ،‬ارابهرانی و دویدن با‬
‫اسلحه مسابقه میدادند‪ .‬قهرمانان ‪ ،‬تاجی از برگ های‬
‫درخت زیتون برسر میگذاشتند و اجازه داشتند مجسمه‬
‫خود را در املپیا نصب کنند‪ .‬از جشنهای معروف‬
‫یونانیان جشن املپیک بوده است که اغلب بخاطر پیروزی‬
‫در جنگ یا بزرگداشت روزهای تولد و مرگ پادشاهان و‬
‫بزرگان هر ‪ 4‬سال یکبار برگزار میشد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫تقسیم املپیک‬
‫با غلبه رومیان بر یونانیان بازیهای املپیک شکوه خود را از دست‬
‫داد و صحنه رقابتهای انسانی گذشته به میدان کارزارهای خونین و‬
‫نبرد گالدیاتورها با هم‪ ،‬و نبرد انسان با حیوان تبدیل شد‪ .‬در سال‬
‫‪ 394‬میالدی به فرمان تئو دو سیوس پادشاه روم برگزاری مسابقات‬
‫املپیک برای همیشه ممنوع و به همین دلیل بازیهای املپیک به دو‬
‫دوره باستان و نوین تقسیم شد‪ .‬بازیهای املپیک باستان از سال ‪776‬‬
‫پیش از میالد آغاز و تا سال ‪ 394‬بعد از میالد ادامه داشت و املپیک‬
‫نوین از سال ‪ 1896‬آغاز شد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫املپیک باستـان‬
‫• املپیک باستان در محلی به نام املپیا ‪ -‬محلی که پناهگاه مقدس‬
‫اساطیر یونان بوده و بر قلههای کوه املپیوس قرار داشت‪ -‬برگزار‬
‫میشد‪ .‬در تابستان سال ‪ 776‬پیش از میالد ‪ 45‬هزار یونانی در بعد از‬
‫ظهر یک روز تابستانی در ورزشگاهی وسیع ضمن شادی بسیار‪،‬‬
‫کروئبوس آشپز مقیم آلیس را که در مسابقه دوی سرعت حریفان‬
‫خود را پشتسر گذاشت و قهرمان شد؛ تشویق کردند‪ .‬طول این‬
‫مسابقه تقریبا ‪ 200‬یارد بود و او نخستین مرد پیروز در مسابقههای‬
‫املپیک است‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫• بازی های املپیک باستان ابتدا فقط در یونان انجام‬
‫میشد و تنها یونانیان اصیل میتوانستند در آن شرکت‬
‫کنند‪ .‬از شروع بازیهای املپیک تا کنون ‪ 315‬دوره‬
‫املپیک برگزار شده است‪ .‬در ابتدا زنها را حتی برای‬
‫تماشای بازیها راه نمیدادند‪ ،‬لذا از هیپو دامیاری‬
‫بخاطر تالش ی که برای شرکت بانوان در املپیک انجام‬
‫داد‪ ،‬بعنوان مؤسس املپیک بانوان یاد میشود‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫املپیـک نوین‬
‫• از سال ‪ 394‬که بازی های املپیک به دستور تئودوسیوس‬
‫تعطیل شد تا سال ‪ 1896‬که بازیهای املپیک نوین آغاز‬
‫شد‪ ،‬بازیهای املپیک فراموش شده بود‪ .‬در این مدت‬
‫تالشهای زیادی برای احیای املپیا که در زیر خاک مدفون‬
‫شده بود انجام گرفت(وقوع دو زلزله منطقه املپیا را کامال از‬
‫بین برد) تا ایتکه تالشهای دولت یونان و فرانسه باالخره در‬
‫سال ‪ 1892‬موثر واقع شد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫• در اواخر قرن نوزدهم با تالش بارون پیر دو کوبرتن‬
‫فرانسوی مسابقات املپیک دوره نوین خود را آغاز کرد‪.‬‬
‫در سال ‪ 1892‬پس از آنکه از دولت خواست تا وی را در‬
‫اجرا و احیای بازیهای املپیک یاری کند‪ ،‬برنامه و‬
‫آئیننامه عظیمی را در این مورد به اتحادیه ورزش ی‬
‫پاریس ارسال کرد و بال فاصله‪ ،‬خود از طرف دولت‬
‫فرانسه به ریاست اتحادیه برگزیده شد و برای بدست‬
‫آوردن پشتیبان به کشورهای اروپائی مسافرت کرد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫کنگره املپیک‬
‫• در سال ‪ 1896‬کنگره املپیک تشکیل شد و کوبرتن مورد‬
‫حمایت کشورهای شرکت کننده قرارگرفت‪ .‬در این کنگره‬
‫قرار شد بازیها هر ‪ 4‬سال یکبار در یکی از کشورهای بزرگ‬
‫برگزار شود و کمیتهای به نام کمیته بیناملللی املپیک که‬
‫نظارت کامل و دقیقی بر بازیها داشته باشد‪ ،‬تشکیل گردد‪.‬‬
‫باالخره بازیهای املپیک در سال ‪ 1896‬دوباره در آتن شروع‬
‫شد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫پرچم املپیک‬
‫• زمینه پرچم املپیک سفید بوده و در اطراف دارای حاشیه‬
‫نمیباشد‪ .‬در وسط آن ‪ 5‬حلقه به عنوان سمبل املپیک با ‪5‬‬
‫رنگ قرار‬
‫• گرفته است‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫شعار املپیک‬
‫• پرچم و نماد املپیک مظهر اتحاد ‪ 5‬قاره و‬
‫تجمع قهرمانان سراسر نقاط جهان در بازیهای‬
‫املپیک است ‪ .‬شعار املپیک ‪Citius‬‬
‫) ‪ ) ,Altius ,Fortius‬سریعتر‪ ،‬قویتر‪،‬‬
‫باالتر بیانگر آمال نهضت املپیک است‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫هدف املپیک‬
‫• هدف در بازیهای املپیک شرکت در مسابقات است‬
‫نه پیروزی‪ .‬اساس آن بر پیروزی استوار نیست‪،‬‬
‫بلکه خوب مبارزه کردن اصل است‪ .‬ورزشکاران‬
‫جهان برای بدست آوردن اهداف سریعتر‪ ،‬قویتر و‬
‫باالتر بدون توجه به ملیت‪ ،‬مذهب و نژاد پیکار‬
‫میکنند ‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫آتش املپیک‬
‫در مورد آتش املپیک تاریخ از شخص ی یاد میکند که‬
‫در نبرد سهمگین پالنته در سال ‪ 479‬قبل از میالد‬
‫بطور معجزه آسایی جان سالم به در برد و از آنجا‬
‫که در چنین سرنوشتی خود را مدیون لطف و‬
‫کرامات خدا میدانست و در قبال این حیات دوباره‬
‫میخواست شکرگزاری کند‪ ،‬بدین سبب از معبد‬
‫آپولون آتش مقدس را با دو به محل تولد خود آورد‪.‬‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫تصاویری از املپیک‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬
‫•گفتار نیک باعث افزایش‬
‫روزی ثروت و طول عمر‬
‫میگردد‪.‬‬
‫•‬
‫پیامبر اکرم(ص)‬
‫علی سهیلی دانشگاه همدان‬

similar documents