นำเสนอการจัดผลงานวิชาการ

Report
การจัดทาผลงานวิชาการ
ไพโรจน์ พอใจ
เราจะเริ่มสร้ างผลงานทางวิชาการได้ อย่ างไร ?
1. วางแผนก่อน/วางแผนอย่ างไร?
2. ประเมิน/มีข้อมูลในการจุดประกายทีจ่ ะทา? ปัญหาอะไร/
ทาไม?
3. หาตัวช่ วย/ผู้ช่วยในรูปคณะทางาน (ในโรงเรียน)
4. หาตัวช่ วยภายนอกโรงเรียน (ผู้รู้เชิงวิชาการและเป็ นที่
ยอมรับในวงวิชาการ)
5. คิดกระบวนการทางานแล้วใส่ เป็ นปฏิทนิ การปฏิบัติงานไว้
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
1
6. ดาเนินงานตามปฏิทนิ ทีก่ าหนดไว้ แล้ ว และให้ ทาอย่ างต่ อเน่่อง
7. คณะทางานเริ่มเก็บข้ อมูลเพ่อ่ ใช้ ในกระบวนการวิจัย/ประเมิน
โครงการ โดยผู้ช่วยภายนอก (ระดับมหาวิทยาลัย)
8. ใช้ ระบบ PDCA ดาเนินงาน
9. เริ่มได้ ผลงานทีเ่ ป็ นระบบ มีคุณภาพ และเกิดจากการปฏิบตั ิ
จริง เป็ นทีย่ อมรับ คณะทางานนามาจัดทาผลงานทางวิชาการ
10. ผู้ช่วยภายนอก ช่ วยเหล่อ เสริม เติมเต็ม ให้ ได้ ผลงานทาง
วิชาการทีถ่ ูกต้ องมีคุณภาพยิง่ ขึน้ (ในลักษณะกลัน่ กรอง)
11. เสนอเพ่อ่ รับการประเมินต่ อไป
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
2
การเริ่มต้ นวันนีอ้ ย่ างไร
1. การทางานแบบครบวงจร/แบบเป็ นระบบ ?
2. ข้ อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) ค่ออะไร?
เกีย่ วกับแบบประเมินอย่ างไร
3. เราจะทาข้ อมูลให้ เป็ นสารสนเทศได้ อย่ างไร
4. ชี้แจงแบบประเมินคร่ าวๆ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
3
การเริ่มต้ นวันนีอ้ ย่ างไร
5. แนวทางการพัฒนางาน/การเก็บหลักฐาน
ประกอบการรับการประเมิน
5.1 ไม่ ได้ วางแผนไว้ เราจะทาอย่ างไร?
5.2 วางแผนไว้ เป็ นระบบ เราจะทาอย่ างไร ?
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
4
ผลงานวิชาการ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
5
งานวิชาการ
 งานวิจัย
 งานวิชาการอ่น่ ๆ
 ส่่ อการเรียนรู้
 รายงานผล
 รายงานการประเมิน
 บทความ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
6
ข้ อสั งเกตของงานวิชาการอ่น่
 รูปแบบของส่่ อ
 นวัตกรรม
 ประโยชน์
 คุณภาพ
 ประสิ ทธิภาพ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
7
ชนิดของส่่ อการเรียนรู้
 หนังส่ อ
 แบบเรียน
 ส่่ ออิเล็กทรอนิกส์
 คู่ม่อ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
8
โครงสร้ างของคู่ม่อเรียน
 ส่ วนนา
 ส่ วนเน่อ้
 ส่ วนเสริม
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
10
ส่ วนเน่อ้ ของคู่ม่อ
 สาระสาคัญ
 วัตถุประสงค์
 วัดผลการเรียน
 เน่อ้ หา
 กิจกรรม
 วัดผลหลังเรียน
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
11
การพัฒนาส่่ อ
 การทดลองใช้
 การปรับปรุง
 การใช้ จริง - เผยแพร่
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
12
การทดลองใช้
 ผู้เชี่ยวชาญ
 การทดลองใช้ กบั ผู้เรียน
 1:1
 1:5
 1 : 30
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
13
ผู้เชี่ยวชาญ
 จานวนผู้เชี่ยวชาญ
 ความเชี่ยวชาญ
 ประเด็น - เคร่่องม่อ
 สถิติ - ข้ อมูล
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
14
การทดลองใช้
 คุณภาพ
 ด้ านกายภาพ
 ด้ านเน่อ้ หา
 ด้ านกิจกรรม
 ประสิ ทธิภาพ
 ผลสั มฤทธิ์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
15
รายงานการทดลองใช้
บทที่ 1
 ความเป็ นมา
 วัตถุประสงค์
 นิยามศัพท์ เฉพาะ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
16
รายงานการทดลองใช้
บทที่ 2
 ขอบข่ ายการเขียน
 การสรุป เช่่อมโยง
 ข้ อค้ นพบ ข้ อคิด การใช้ ประโยชน์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
17
รายงานการทดลองใช้
บทที่ 3
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
 เคร่่องม่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
 คุณภาพเคร่่องม่อ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
18
รายงานการทดลองใช้
บทที่ 4
 การวิเคราะห์ ข้อมูล
 การแปลความ
 การนาเสนอด้ วยตาราง
 ข้ อมูลเชิงคุณภาพ
 ความครบถ้ วนของข้ อมูล
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
19
รายงานการทดลองใช้
บทที่ 5
 การเขียนบทที่ 4 กับบทที่ 5
 การสรุปตามวัตถุประสงค์
 การอภิปรายผล
 ข้ อเสนอแนะ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
20
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ เร่่องส่่ อ
 ปกหน้ า ปกหลัง
 การพิมพ์คาถูกผิด
 การจัดรูปเล่ม
 การพิมพ์ก้นั หน้ ากั้นหลัง
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
21
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ เร่่องส่่ อ
 การเขียนบรรณานุกรม
 การเขียนเชิงอรรถ
 ประวัติผู้เขียน
 รายละเอียดการพิมพ์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
22
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ เร่่องส่่ อ
 รายช่่อผู้เชี่ยวชาญ
 การนาเสนอข้ อมูลการวิเคราะห์
• คุณภาพเคร่่องม่อ
• ค่ า IOC SPSS
 ทาจริง ใช้ จริง เกิดประโยชน์ จริง
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
23
รายงานการประเมินผล
 รูปแบบการประเมิน
• ยึดวัตถุประสงค์
• ไม่ ยดึ วัตถุประสงค์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
24
รายงานการประเมินผล
 กรอบการประเมิน
• วัตถุประสงค์
• ประเด็นการประเมิน
• เกณฑ์ การประเมิน
• เคร่่องม่อ – การวิเคราะห์ ข้อมูล
• แหล่งข้ อมูล
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
25
รายงานการประเมินผล
 เกณฑ์ การประเมิน
• พัฒนาขึน้ ใหม่
• ใช้ ของคนอ่น่
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
26
รายงานการประเมินผล
 สรุปผลการประเมิน
• เปรียบเทียบข้ อมูลกับเกณฑ์
• ตัดสิ นผลการเปรียบเทียบ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
27
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ ของการประเมิน
 การเขียนวัตถุประสงค์ การประเมิน
 การเขียนขอบเขตการประเมิน
 ข้ อมูลในบทที่ 2
 การรายงานโครงการที่ประเมิน
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
28
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ ของการประเมิน
 เกณฑ์ การประเมิน
 เคร่่องม่อการประเมิน
 การอภิปรายตาราง
 การเขียนบทที่ 4 กับบทที่ 5
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
29
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ ของการประเมิน
 ผู้เชี่ยวชาญ
 ข้ อมูลในภาคผนวก
 ประวัติผู้ประเมิน
 ทาจริง ใช้ จริง เกิดประโยชน์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
30
รายงานการวิจยั
บทที่ 1
 การระบุความเป็ นมา ปัญหา
 วัตถุประสงค์ กบั ความเป็ นมา ปัญหา
 ขอบเขตการวิจัยกับตัวแปรวัตถุประสงค์
 ประโยชน์ กบั ปัญหา วัตถุประสงค์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
31
รายงานการวิจยั
บทที่ 2
 ความครบถ้ วนในองค์ ประกอบ
 การสรุป นาไปใช้ ในการทาวิจัย
 ปริมาณ สาระ
 การอ้างอิง
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
32
รายงานการวิจยั
บทที่ 3
 ความครบถ้ วนของหัวข้ อ
 การสร้ างเคร่่องม่อเก็บข้ อมูล
 วิธีการนาเสนอ สถิติ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
33
รายงานการวิจยั
บทที่ 4
 ตารางวิเคราะห์ กบั เคร่่องม่อ
 การอธิบายตาราง
 การใช้ สถิติ
 การเปรียบเทียบกับการทดสอบทางสถิติ
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
34
รายงานการวิจยั
บทที่ 5
 การสรุปผลกับวัตถุประสงค์
 ความสั มพันธ์ ของการสรุป การอภิปราย
และข้ อเสนอแนะ
 การอภิปรายผลกับบทที่ 2
 ข้ อเสนอแนะกับผลการวิจัย
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
35
ข้ อสั งเกตอ่น่ ๆ ของการวิจยั
 การเขียนเชิงอรรถ บรรณานุกรม
 ข้ อมูลในภาคผนวก
 การจัดรูปเล่มให้ ประทับใจ
 การใช้ เอกสารอ้างอิง - ใหม่ - มาก
 ทาจริง ใช้ จริง เกิดประโยชน์
PRP.5 วิทยฐานะ ว.17
36

similar documents