สวัดดีปีใหม่ไทย

Report
จดหมายข่ าว
Newsletter
จดหมายข่าว Newsletter
THAI CONSULTANT AND PUBLIC RELATION CO.,LTD
ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2554
Bonjour ........แปลว่ าสวัสดี (ภาษาฝรั่งเศส) ผู้อ่านทุกท่ าน
ฉบับนีก้ ็เป็ นฉบับแรกสาหรั บปี พ.ศ. 2554 เป็ นการทักทายทุกๆ คน หลังจากผ่ านพ้ นเทศกาลปี ใหม่ ไทยมาไม่ นาน
และเป็ นช่ วงเวลาที่ทุกคนจะปลืม้ มาก เพราะเป็ นวันหยุดยาวที่ทุกจะต้ องไปเล่ นนา้ สงกรานต์ เพื่อกลับไปรดนา้ ดาหัวผู้ ใหญ่ กัน
ซึ่งถือเป็ นประเพณีท่ ีคนไทยสืบทอดกันมายาวนานแล้ ว และสาหรั บเดือนพฤษภาคมนี ้ ก็เป็ นอีกเดือนที่มีวัน หยุดยาวให้ หลายคน
ได้ ไปชาร์ ตความสดชื่นที่ใดสักแห่ ง ซึ่งเราจะหยุดยาวกันอีกครั ง้ ตัง้ แต่ วันเสาร์ ท่ ี 14 ไปจนถึงวันอังคารที่ 17 เลยนะคะ และคงเป็ น
วันหยุดยาวที่แสนสนุกสาหรับหลายคน เพื่อที่จะกลับมาทางานกันยาวนานเพราะเดือนถัดไปจะไม่ มีวันหยุดอีก แล้ ว
ท่านผู้อา่ นทุกท่านคงจะติดตามสถานการณ์ขา่ วการสู้รบ ระหว่างทหารไทย และทหารกัมพูชาที่ใกล้ พรมแดนไทย
และเขมร ซึง่ ร้ อนระอุอยูใ่ นขณะนี ้ โดยเหตุการณ์ในการสู้รบครัง้ นี ้ดูเหมือนจะรุนแรงกว่าทุกครัง้ ที่ผ่านมา เพราะมีการยิงปะทะกัน
ทังสองฝ่
้
าย จนเกิดความเสียหายกับคนไทยที่อาศัยอยูต่ ดิ กับชายแดนเขมร จนต้ องลี ้ภัยไปอยูท่ ี่อื่นกันทังต
้ าบลแล้ ว
สาหรับตาบลที่เกิดผลกระทบนันคื
้ อ ชาวบ้ านตาบลสายตะภู อาเภอบ้ านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สาเหตุการเกิดสงครามนันมี
้ ที่มาอย่างไรทุกท่านคงยังไม่ทราบ และเป็ นกรณีพิพาทที่มีสาเหตุอนั แสนยาวนานมาจากคาพากษา
ของศาลโลกในกรณีของปราสาทเขาพระวิหาร ซึง่ ศาลได้ ตดั สินไว้ ดงั นี ้
•
1.
2.
3.
ปั ญหาเส้ นเขตแดนบริ เวณปราสาทเขาพระวิหารเป็ นปั ญหาเรื อ้ รังมานานระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ศาลยุติธรรมระหว่ าง
ประเทศหรื อเรี ยกอีกชื่อหนึง่ ว่า ศาลโลก อันมีชื่อภาษาอังกฤษว่า International Court of Justice หรื อ ICJ ที่ได้ มีคาพิพากษาไว้ เมื่อวันที่ 15
มิถนุ ายน 2505 (ค.ศ 1962) ภายหลังจากที่รัฐบาลนโรดมสีหนุแห่งกัมพูชา ภายใต้ การหนุนหลังของประเทสฝรั่งเศส ได้ ยื่นฟ้ องต่อศาลโลก
ขอให้ ไทยถอนกองกาลังทหารออกจากเขาพระวิหาร และขอให้ ศาลโลกชี ้ขาดอธิปไตยเหนือประสาทเขาพระวิหาร โดยคาพิพากษาของ
ศาลโลกดังกล่ าว สรุปใจความสาคัญได้ 3 ประการดังนี ้
ประสาทพระวิหาร ตังอยู
้ ใ่ นอาณาเขตภายใต้ อธิปไตยของกัมพูชา
ประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องถอนกาลังทหารหรื อตารวจ หรื อผู้เฝ้ารักษาการซึ่งไทยส่งไปประจาที่ปราสาทพระวิหาร หรื อ ในบริ เวณใกล้ เคียง
ปราสาท
ประเทศไทยมีพนั ธกรณีต้องคืนบรรดาโบราณวัตถุที่ไทยได้ โยกย้ ายออกไปจากปราสาทพระวิหาร หรื อในบริเวณประสาทพระวิหาร
ตามข้ อ 60 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ คาพิพากษาของศาลโลกดังกล่าวนันเป็
้ นที่สดุ และไม่สามารถอุทธรณ์
ได้ จึงมีผลทาให้ ประเทศไทยซึ่งเป็ นรัฐภาคีของสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ จะต้ องปฎิบตั ิตามพันธกรณีตา่ งๆ อั นเป็ นผลมาจาก
คาพิพากษาของศาลโลกดังกล่าว เนื่องจากตามกฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 93 รัฐภาคีสมาชิกขององค์กรสหประชาชาติ ถือได้ ว่ าเป็ น
ภาคีของพระธรรมนูญศาลโลกตามความเป็ นจริ ง ซึ่งพันธกรณีในการปฎิบตั ิตามคาพิพากษาของศาลโลกดังกล่าวเป็ นไปตามที่ บัญญัติไว้
กฏบัตรประชาชาติมาตรา 94 ที่กาหนดให้ รัฐภาคีสมาชิกมีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิตามคาพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่า งประเทศในทุกคดีที่
ตนเข้ าเป็ นคู่กรณี หากรัฐคูก่ รณีใดไม่ปฎิบตั ิตามพันธกรณีตามคาพิพากษาของศาลโลก คูก่ รณีอีกฝ่ ายหนึ่งอาจยื่ นคาร้ องต่อคณะความ
มัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรี ความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติเห็นว่ากรณี เป็ นการจาเป็ น คณะรัฐมนตรี ค วามมัง่ คงแห่ง
สหประชาชาติอาจทาคาแนะนาหรื อดาเนินมาตราการใดเพื่อบังคับให้ เป็ นไปตามคาพิพากษาของศาลโลกดังกล่าวได้ โดยมา ตราการ
ดังกล่าวจะถูกเรี ยกว่า Provisional Measure หรื อวิธีการชัว่ คราวซึ่งได้ แก่ การตัดความสัมพันธ์ ทางการทูตกับประเทศภาคีสมาชิก
ดังกล่ าว เป็ นต้ น
ข้ อมูลอ้ างอิงจาก วารสารข่าวเนติบณ
ั ฑิต ฉบับเดือนมีนาคม 2554 ปี ที่ 23 ฉบับที่ 260
จดหมายข่าวจากฝ่ ายกฎหมายและวิชาการ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1
http://www.tpconsult.co.th
กาแฟ......ชงกินที่บา้ น
หลายๆ คนชอบกล่าวว่า กาแฟที่ดีจะต้ องเป็ นกาแฟคั่วบดเท่านันจึ
้ งจะได้ รสและกลิ่นหอมชวนให้ ลิม้ ลอง แต่ในชีวิต
ความเป็ นจริงคนส่วนใหญ่ก็ยงั คงชงกาแฟสาเร็ จรู ปกินกันเองที่บ้าน แต่การต้ มน ้าร้ อนแล้ วกดกาน ้าร้ อนใส่ถ้วยกาแฟ เติมน ้าตาล
ใส่นม คนๆ แล้ วยกซด แบบนี ้อาจจะไม่ได้ รสชาติกาแฟที่ดีนกั เลยมีวิธีการชงกาแฟสาเร็ จรู ปให้ มีรสชาติกลมกล่อมมาให้ ลอง
นาไปใช้ ดกู นั นะคะ เริ่มกันเลยค่ะ
1. ต้ มน ้าร้ อนในกาต้ มน ้าร้ อนให้ เดือด แล้ วกดน ้าร้ อนใส่ถ้อยกาแฟเล็กน้ อย ตังไว้
้ ให้ อณ
ุ หภู มิลดลงนิดหน่อย เพราะ
ถ้ าน ้าร้ อนจัดเกินไปจะทาให่กาแฟเสียรสชาติกาแฟ
2. ตักกาแฟใส่ถ้วยกาแฟชอบเข้ มอ่อนตามชอบได้ เลย คนให้ เข้ ากันเป็ นครี ม จะได้ กาแฟหอมอบอวล ที่ให้ ใส่กาแฟ
หลังจากดน ้าร้ อนเพราะจะได้ ละลายดีไม่เป็ นก้ อน
3. ถ้ าใครชอบกาแฟใส่ครี มหรื อนมให้ ใส่ในขันตอนนี
้
้ แล้ วคนให้ เข้ ากัน
4. เติมน ้าร้ อนให้ ได้ ปริมาณที่ต้องการ จากนันจึ
้ งเติมน ้าตาลแล้ วคนให้ ละลายเข้ ากัน
ถ้ าอยากรู้ ว่าอร่ อยจริ งหรื อเปล่า ก็ลองชงแบบเดิมแล้ วลองชงตามวิธีด้านบนเทียบกันดู จิบดูก็ น่าจะรู้ ถึงความ
แตกต่างสาหรับคอกาแฟที่ดื่มกาแฟเป็ นประจา
คาเตือน @ ห้ ามดื่มเกินขนาดเพราะอาจทาให้ นอนไม่หลับนะจ๊ ะ
ข้ อมูลจากหนังสือ eating out เล่มที่ 19
จดหมายข่าวจากฝ่ ายกฎหมายและวิชาการ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1
http://www.tpconsult.co.th

similar documents