Branche aanpak Resultaat voor alles

Report
Resultaat voor alles
Branche-aanpak Omgevingsdiensten
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
1
An offer you can’t refuse
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
2
Overal dezelfde
bedrijven
Voorbeeld alle Shell tankstations
3
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
29 omgevingsdiensten
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
4
5.000
Inspecteurs
400.000 bedrijven
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
5.000
Inspecteurs
400.000 bedrijven
28 branches
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
plannen
Probleem
Checklist
Eenduidig
Analyse
Oplossing
Branche
5.000
Inspecteurs
Resultaat!!!
400.000 bedrijven
29 branches
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
Plannen
Probleem
Checklist
Eenduidig
Analyse
Oplossing
Branche
5.000
Inspecteurs
Resultaat!!!
400.000 bedrijven
29 branches
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
plannen
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers
Probleem
Checklist
Eenduidig
Analyse
Oplossing
Branche
5.000
Inspecteurs
Resultaat!!!
400.000 bedrijven
29 branches
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
plannen
Bestuur
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers
Probleem
Checklist
Eenduidig
Analyse
Oplossing
Branche
5.000
Inspecteurs
Resultaat!!!
400.000 bedrijven
29 branches
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
plannen
Wij zijn uitvoerings diensten
We moeten effectief en slagvaardig zijn
We kiezen daarvoor de slimste aanpak
We gaan samenwerken indien nodig
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
11
Kwaliteit van toezicht moet
volgende stap maken
Inzichten in beter toezicht zijn aanwezig
Het is nu vooral een kwestie van doen
En dat kan alleen samen
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
12
Branchegericht werken leidt tot
meer resultaat
Meer kwaliteit; betere focus op risico’s
Meer controles in minder tijd
Meer ‘level playing field’
Beter analyse van niet naleving
Meer structurele oplossingen in overleg met branche
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
13
Voortborduren op en verbeteren
van bestaande aanpak
Aanpak voor de afvalbranche loopt al
Tankstations als pilot opgepakt
Uitbreiden naar 29 branches of thema’s
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
14
Al lopende branche projecten
zijn zeer succesvol
Autodemontagebedrijven
Metaalrecycling
Puinbrekers
Op- en overslag bedrijven
AVI’s (ligt nu stil)
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
15
Gelderland loopt voorop, met
Brabant en Friesland
Gelderland trekker van twee brancheteams
Brabant en Friesland een branche trekker
DCMR actieve deelnemer
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
16
Branche aanpak ontstaan vanuit
vernieuwend toezicht
Rijksbreed programma Vernieuwing
Toezicht
VROM-Inspectie destijds trekker afval
IPO haakt aan in 2011
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
17
Landelijke aanpak is succes én
faalfactor
Alleen bij landelijke aanpak werkt de branche aanpak
Deelname OD’s op basis van vrijblijvendheid
Sturing op actieve deelname bij IPO al een probleem
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
18
Veel afvalbedrijven nu onder
bevoegd gezag gemeente
De provincies zijn geen opdrachtgever meer
Gemeenten zien meerwaarde branche aanpak
wellicht minder
Discussie over besteding budget bedreigt voortgang
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
19
Keuze voor branche aanpak
vooral van de OD
De opdrachtgever gaat over het ‘wat’
De uitvoeringsdienst over het ‘hoe’
Branche aanpak is voorbeeld van ‘hoe’
dus keuze van OD zelf
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
20
AVI’s voorbeeld van hoe
branchegroep uiteen valt
Branchetrekker wordt BRZO inspecteur
Notulen niet meer gemaakt, geen vervolgoverleg
gepland
Niemand neemt rol over
Er is geen sturing (meer) op totaal
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
21
Metaalrecycling als voorbeeld
verminderde actieve deelname
Branchevereniging werkt met certificaat,
externe audit met eigen checklist
Checklist altijd afgestemd met overheid
Dit jaar alleen reactie ODNV, ODRA en DCMR
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
22
Autodemontage als voorbeeld
‘verbod’ op deelname
Bij sommige omgevingsdiensten wordt het
deelnemers door afdelingshoofden verboden
nog naar de bijeenkomsten te gaan
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
23
Puinbrekers als voorbeeld
terugval in kwaliteit
ER worden nieuwe inspecteurs ingezet
Nieuwe, onervaren inspecteurs halen vereiste kwaliteit niet
Overheid is controle op puinbrekers kwijt
Bedrijven geven aan:
“Deze inspecteurs weten totaal niet waar ze mee bezig zijn.”
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
24
Stortplaatsen als voorbeeld
nieuw initiatief
Toezichthouders bij Gelderse
stortplaatsen zijn overleg gestart
Voorbeeld van logische afstemming bij
zelfde type ‘bedrijven’
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
25
Elke professionele inspecteur
wil afstemmen
Let ik op de juiste aandachtspunten?
Hoe gaan anderen om met niet-naleving?
Hoe kom ik in contact met de branche?
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
26
Branches hebben soortgelijke
thema’s en risico’s
Focus en verdieping gaan vanzelf
Uitwisselen kennis en ervaring
Overleg met de branche mogelijk
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
27
Landelijke aanpak kan ook
thema betreffen als asbest
Afstemming ook wenselijk bij grote toezichtsthema’s
Denk aan grondstromen en asbest
Deze projecten kunnen op dezelfde wijze
meegenomen worden
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
28
De branche komt in actie
Contact met branche is nu beter mogelijk
Denkt mee over oorzaak niet naleving
Branche treft structurele maatregelen
(bv installatiehandboek)
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
29
Betere analyse
Wat zijn veel voorkomende overtredingen?
Wat is de oorzaak van niet naleving?
Oplossing die écht werkt zoeken met branche
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
30
Alleen als het resultaat oplevert
OD’s werken ieder voor zich
Samenwerking MOET wat opleveren
No nonsense nodig in de uitvoering
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
31
Laat het resultaat zien
Maak het probleem zichtbaar
Analyseer nog beter risico en oorzaak
Maak de oplossing meetbaar
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
32
Stevige projectleiders nodig
Kennis van de inhoud
Probleem en resultaatgericht
Kan rapporteren
Communiceert met de branche
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
33
Investeren in projectleider
Ik lever 200 uur maar krijg 29 projecten terug
Mijn mensen doen hun controles sneller
De kwaliteit van de controle neemt toe
Er is meer en beter contact met de branche
Naleefgedrag structureel aanzienlijk beter
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
34
Afdelingshoofd ondersteunt
projectleider actief
Altijd aanwezig bij vergaderingen
Geeft mede sturing aan project
Rapporteert in Vakberaad
Helpt in contact met branche,
zo nodig met directeur
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
35
Alle projectleiders worden
speciaal opgeleid
Probleemgerichte aanpak
Schrijven plan en rapportage
Voorzitten en communicatie
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
36
Wat is een goed project?
Analyse van probleem
Inzet communicatie
Keuze in controlepunten
Overleg met de branche
Analyse van niet nakoming
Onderscheid koplopers en achterblijvers
Rapporteren over resultaat
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
37
Twee goed voorbereide
bijeenkomsten per jaar
Branche trekker organiseert
Deelname brancheteam leden verplicht
Sturing op kwaliteit en voortgang
Centraal in Nederland
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
38
Branche trekker maakt checklist
in overleg
Uniformiteit in breedte en diepgang
Keuzes branchetrekker niet vrijblijvend
Branchetrekker mag beslissen en sturen
Forse bereidheid tot samenwerking is voorwaarde
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
39
Voor elk project een pagina op
kennisnet omgevingsdienst.nl
Brancheplan en checklist in tekst op kennisnet
Verslagen bijeenkomsten en nieuws
Deelnemende inspecteurs
Foto’s en voorbeeldbrieven geordend
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
40
Jaarlijkse rapportage in
meetbare resultaten
Concrete nalevingsdoelen
Verbetermaatregelen door branche
Naleefgedrag per thema, probleem, risico
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
41
An offer you can’t refuse
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
42
Steun nodig van directeuren in
omgevingsdienst.nl
Bereidheid tot samenwerking is cruciaal
Geloof in meerwaarde essentieel
Kwaliteit project(leider) doorslaggevend
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
43
Succes door enthousiasme in de
uitvoering
Elke OD heeft bijzondere toezichthouders
Enorm bevlogen met de inhoud
Deze ‘helden’ in de uitvoering zijn sleutel tot
succes
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
44
Gelderland kan trekkende rol
blijven vervullen
Vanuit provinciale traditie doorpakken
Eigen belang Gelderse opdrachtgevers
Afstemmen binnen Gelderland sowieso
wenselijk
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
45
Gelderland kan kiezen voor
doorstart lopende projecten
AVI’s en stortplaatsen sowieso
Metaalrecycling en autodemontage
Actieve deelname puinbrekers en op- en overslag
Deelname ‘nieuwe’ initiatieven als Tankstations
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
46
Durven investeren in
projectleiders
Huidige branchetrekkers de ruimte geven
om door te pakken
Vertrouwen dat andere omgevingsdiensten
goede voorbeeld zullen volgen
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
47
Kies het beste project voor jouw
omgevingsdienst
Wat hoort bij jouw gebied?
Wat is voor jouw opdrachtgevers belangrijk?
Waar zijn jouw inspecteurs heel goed in?
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
48
Wild voorstel verdeling projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Groningen Akkerbouw
Friesland Op- en overslag
Drenthe Veehouderij
IJsselland Metalektro
Twente Textiel
Flevoland Energiedistributie
OVIJ Slachterijen
ODA Bouwnijverheid
ODRA Metaalrecycling
ODRN AVI’s
Rivierenland Asbest
ODNV Autodemontage
ODDV Voeding
ODRU Groot en detailhandel
RUD Utrecht Grafische activiteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Limburg-Noord Illegale bewoning
Limburg-Zuid Horeca
NHN RO advisering
IJmond Garagebedrijven
NZKG BEVI
ODWH Ondergrondse tanks
ODMH Grondstromen
Haaglanden Glastuinbouw
DCMR Tankstations
OZHZ Scheepswerven
OMWB Kunststofindustrie
ODBN Puinbrekers
ODZOB Chemische wasserijen
Zeeland Sport en recreatie
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
49
Speciaal dank aan …
Landelijke brancheaanpak
omgevingsdiensten
50

similar documents