دانلود - انستیتو بانکداران خاورمیانه

Report
‫تجزيه و تحليل صورتهاي‬
‫مالي‬
‫‪1‬‬
‫قسمت اول‪:‬‬
‫فصل اول‪:‬مقدمه تجزيه و تحليل صورت های مالی‬
‫تجزيه و تحليل صورتهاي مالي يكي از بخش‌هاي مهم و جدايي ناپذير‬
‫حوزه وسيع تر تجزيه و تحليل كسب و كار است‪ .‬تجزيه و تحليل كسب‬
‫و كار به فرآيند ارزيابي دور نماي اقتصادي و ريسك بنگاه اقتصادي‬
‫گفته مي‌شود‪ .‬كه در بر دارنده تجزيه و تحليل محيط كسب و كار بنگاه‬
‫اقتصادي ‪ ،‬استراتژي‌هاي آن‪ ،‬و وضعيت مالي و عملكرد آن است‪.‬‬
‫‪2‬‬
3
‫تجزيه و تحليل صورت های مالی‬
‫‪4‬‬
‫فصل دوم‪ :‬تجزيه و تحليل صورت های مالی‬
‫‪‬تجزیه و تحلیل صورت های مالی به کارگیری ابزار و تکنیک های تحلیلی‬
‫برای مقصود كلي صورتهاي مالي و دادههاي ذیربط به منظور بدست آوردن‬
‫تخمینها و استنتاج مفید در تجزیه و تحلیل كسب و كار است‪.‬‬
‫‪ ‬تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي اتكا به حدس ها و گمانهاي مربوط به‬
‫تصمیمات كسب و كار را كاهش ميدهد و از عدم اطمینانهاي تجزیه و تحلیل‬
‫كسب و كار ميكاهد‪.‬‬
‫‪ ‬اگرچه از نیاز به قضاوت تخصصي كم نميكند بلكه مبناي سیستماتیك و‬
‫كارآمدي را براي تجزیه و تحلیل كسب و كار فراهم ميكند‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫قسمت دوم‪:‬‬
‫فصل اول‪ :‬تجزيه و تحليل كسب و كار‬
‫مقدمه بر تجزيه و تحليل كسب و كار‬
‫‪6‬‬
‫تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي قسمتي از تجزیه و تحلیل كسب و كار است‪.‬که‬
‫به ارزیابي دور نماهاي و ریسك شركت به منظور اتخاذ تصمیمات كسب و كار‬
‫تجزیه و تحلیل كسب و كار گرفته ميشود‪ .‬این تصمیمات كسب و كار به‬
‫ارزشگذاري حقوق صاحبان سهام و بدهي‪ ،‬ارزیابي ریسك اعتباري‪ ،‬پیشبیني‬
‫هاي سود‪ ،‬آزمون حسابرسي‪ ،‬قراردادهاي پاداش و بسیاري از تصمیمات دیگر‬
‫گسترش ميیابد‪ .‬تجزیه و تحلیل كسب و كار به اتخاذ تصمیمات آگاهانه كمك‬
‫ميكند و این امر با كمك به تعیین ساختار وظیفه تصمیم گیري از طریق‬
‫ارزیابي محیط كسب و كار شركت‪ ،‬استراتژيهاي آن و وضعیت مالي و‬
‫عملكرد آن انجام ميگیرد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫اولین قدم براي تجزیه و تحلیل كسب و كار ارزیابي محیط كسب‬
‫و كار و استراتژيهاي شركت است‪ ،‬براي نمایش این قدم اولیه‬
‫به شركت دل (‪ )Dell‬مراجعه مي شود‪ .‬بسیاري از اطالعات‬
‫مالي این شركت شامل صورتهاي مالي‪ ،‬یادداشتهاي پیوست و‬
‫اخبار انتخابي درباره عملكرد گذشته‪ ،‬برنامههاي آتي و‬
‫استراتژيهایي كه در گزارش ساالنه آن آمده است در آخر این‬
‫جزوه ارائه شده است‪ .‬تجزیه و تحلیل را ميتوان با بررسي‬
‫فعالیتهاي تجاري این شركت شروع كرده و این بررسي نشان‬
‫ميدهد كه شركت مذكور در تولید و فروش تكنولوژي اطالعات‬
‫و محصوالت و خدمات مربوط به اینترنت نقش رهبري را دارد‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬انواع تجزيه و تحليل كسب و كار‬
‫• تجزیه و تحلیل صورتهاي مالي یكی از قسمتهاي مهم و جدایي ناپذیر از‬
‫تجزیه و تحلیل كسب و كار است‪ .‬هدف از تجزیه و تحلیل كسب و كار این‬
‫است كه از طریق ارزیابي اطالعات موجود درباره وضعیت مالي شركت‪،‬‬
‫مدیریت آن‪ ،‬طرحها و استراتژيهاي آن‪ ،‬محیط كسب و كار آن تصمیمات‬
‫كسب وكار بهبودي یابد‪ .‬تجزیه و تحلیل كسب و كار در شكلهاي مختلف به‬
‫كار گرفته ميشود یكي از قسمتهاي مهم تصمیمات تحلیل گران مالي‪،‬‬
‫مشاوران سرمایه گذاري‪ ،‬مدیران صندوقهاي سرمایه گذاري ‪ ،‬بانكداران‬
‫سرمایه گذاري‪ ،‬درجه بندي كنندگان اعتباري‪ ،‬بانكداران تجاري‪ ،‬و سرمایه‬
‫گذاران شخصي را شكل ميبخشد‪ .‬در این قسمت انواع اصلي تجزیه و تحلیل‬
‫كسب و كار مد نظر قرار مي گیرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫انواع تجزيه و تحليل كسب و كار‬
‫تجزيه و تحليل اعتباري‬
‫انواع تجزیه تحلیل کسب و‬
‫کار‬
‫تجزيه و تحليل حقوق‬
‫صاحبان سهام‬
‫ساير استفاده كنندگان‬
‫تجزيه و تحليل كسب و كار‬
‫‪9‬‬
‫با تشکر‪ -‬واحد آموزش انستیتو‬
‫بانکداران خاورمیانه‬
‫‪10‬‬

similar documents