музикален ръководител

Report
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
В последните години фестивалът "Родолюбие" се
утвърди като най-големият форум в
Панагюрище за разпалване на родолюбиви
чувства, за издигане на националното
самочувствие и самосъзнание, за популяризиране
на българската песен с патриотична
насоченост и за откриване и изява на млади
таланти в певческото изпълнителско изкуство.
Фестивалът “Родолюбие” носи със себе си
неповторима атмосфера и винаги се
провежда в навечерието на годишнините
от Априлското въстание
през 1876 г. в град Панагюрище.
Символът на фестивала – зелена връзка с лого
завръзва всеки участник в изданието и отнася в
родния си край спомена за Панагюрище…
Емблематична песен на фестивала е
„Къде си, вярна ти любов народна?”.
Mотото –
„Всичко българско и рoдно
любя, тача и милея”.
През 2006 година се ражда песента
“БЪЛГАРИЙО, ОБИЧАМ ТЕ”текст Дочка Кацарева,
музика Хайгашод Агасян.
Тя се запява като
ХИМН НА ФЕСТИВАЛА
и по-късно е включена в учебниците
по музика за шести клас.
СПАСКА ТАСЕВА – Заместник-кмет
Патрон на Първо издание на Национален
фестивал „Родолюбие
ГЕОРГИ ГЕРГИНЕКОВ – Кмет
Патрон на Второ, Трето, Шесто и Седмо издание
на Национален фестивал „Родолюбие“
АНГЕЛ МАРИН – Вицепрезидент
Патрон на Четвъртото издание на
Национален фестивал „Родолюбие“
ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ – Министър
Патрон на Петото издание на
Национален фестивал „Родолюбие“
НИКОЛА БЕЛИШКИ – Кмет
Патрон на Осмо, Девето и Десето издание на
Национален фестивал „Родолюбие“
П р е д с е д ат е л н а О р га н и з а ц и о н н и я к о м и т е т –
г - ж а Га л и н а М ат а н о в а
През 2005 година гостуват
Група банатски българи,
водени от Кмета на село Додещи веки
- Банат, Румъния – г-н Георги Наков
През 2006 година гостува група от
гимназия „Св.Св. Кирил и Методий”,
гр. Димитровград, Република Сърбия и Черна
гора,
водени от директора на гимназията
г-жа Снежана Симеонова
През 2008 година гости на фестивала са
българчетата от Болградската гимназия.
Вокална група „Здравец”, с художествен ръководител
Димитър Стоев
и танцов ансамбъл „Хоро” , с хореограф
доц. Красимир Петров.
Ансамбъл „Родолюбец”,
Хуманитарен лицей „Христо Ботев”,
с.Валя-Пержей, Молдова,
водени от г-жа Елена Петровна - директор на
лицея
Гости на фестивала са деца и ръководители
от Школа по изкуствата
в гр.Болгар, Република Татарастан - Русия.
Групата е водена от Кмета на града
г-н Алексей Михайлович Тюленов
През 2011 година до българските си корени се
докоснаха
българчета от ОУ „Георги Димитров”,
гр.Босилеград, Република Сърбия,
водени от техния преподавател по български
език - г-н Пене Димитров
СТЕФАН ИЛИЕВ председател на Националния център за музика и танц при
Министерството на културата;
ХАЙГАШОД АГАСЯН –
композитор;
БОЯН АНГЕЛОВ –
поет;
МИЛКА ТОЛЕДОВА –
музикален педагог, диригент на „Хора на момчетата” – град
Пловдив;
ДОЧКА КАЦАРЕВА –
поетеса, председател на организационния комитет на
фестивала до 2011 година;
СВЕТОСЛАВ ЛОБУШКИ –
композитор;
ДИМИТЪР КЪРНОЛСКИ –
композитор и диригент;
ВАЛЕНТИН ПЕНЗОВ –
композитор;
КРАСИМИР ГЮЛМЕЗОВ –
композитор;
МИМИ ИВАНОВА –
певица;
РАЗВИГОР ПОПОВ –
композитор ;
СВЕТЛА СТАНИЛОВА –
преподавател в Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство – град Пловдив;
ИЛИЯ АНГЕЛОВ –
певец;
ЕТИЕН ЛЕВИ преподавател в Нов Български университет
Всяка година младите таланти се оценяват
и от детско жури, което безпристрастно
и обективно оценява участниците и дава своя награда.
2005 година - Ваня Делийска - музикален ръководител на
вокална група „Звъника”- Център за работа с деца – град
Плевен;
2006 година - Наташа Константинова музикален ръководител - град Русе;
2007 година - Десислава Станкова - музикален ръководител
към Младежки дом - град Търговище;
2008 година - Теодора Чернева - преподавател
в Обединен детски комплекс - град Пловдив;
2009 година - Петър Петров - музикален ръководител - град
Берковица;
2010 година - Пламена Златева - музикален ръководител от
училище „Ерих Кестнер” - град София;
2011 година - Нона Немигенчева - музикален
ръководител от Обединена школа по
изкуствата „Евгений Зумпалов” към Театър
Дом - паметник - град Панагюрище;
2012 година - Женя Лалчева - вокален педагог – град Бургас
2013 година - Надя Тончева - преподавател в
Национално училище за музикални и
сценични изкуства „Христина Морфова” – град
Стара Загора
2007
година
ВЛАДИМИР ВЛАЕВ
Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – град Пловдив
• Песен - „На България“
• Текст – Иван Вазов
БОЖИДАР ГЕНЕВ
2009
година
Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – град Пловдив
• Песен – „Под българско небе“
• Текст – Елка Петрова
2011
година
2013
година
ЛЮБОМИР ДЕНЕВ
Национална музикална академия – град София
• Песен – „Една Мечта“
СНЕЖАНА ДОНЕВА
Академия за музикално, танцово и изобразително
изкуство – град Пловдив
• Песен – „Слънце на България“
• Текст – Катя Делинова
Пр е з 2 0 0 9 год и н а
с а с ъ зд а де н и с п е ц и а л н о з а ф е с т и в а л а
т р и п е с н и с п ат р и о т и ч н а н а соч е н о с т
п о те кс то в е н а Доч к а К а ц а р е в а
о т ко м п оз и то р и те :
Светослав Лобошки
„Ние сме деца на България”
Хайгашод Агасян
„Сезони”
Валентин Пензов
„Носталгия”
Голямата награда
на
Национален
фестивал
„Родолюбие” е
„Живият пламък”,
символизиращ
родолюбието,
патриотизма и
любовта към всичко
българско и родно.
2005 година
ВОКАЛНА ГРУПА
„ЗВЪНИКА”град Плевен,
музикален
ръководител
Ваня Делийска
2006 година
ДЕНИС ИВАНОВ
Национално училище за музикални и сценични
изкуства „Христина Морфова” - град Стара Загора,
музикален ръководител - Костадин Чамов
2007 година - ДОННА БАНГЬОЗОВА
СОУ „Нешо Бончев”,
град Панагюрище,
музикален
ръководител –
Нона Немигенчева
2008 година
КВАРТЕТ „ПЕПЕРУДА”
град Пловдив,
музикални ръководителиВичка и Георги Николови
2009 година
АНСАМБЪЛ „РОДОЛЮБЕЦ”
от Хуманитарен лицей „Христо Ботев”,
с.Валя-Пержей, Република Молдова,
музикални ръководители
Ани и Марек Дякови
2011 година
КВАРТЕТ
„РОЗОВ СВЯТ”
гр. Стара Загора
Музикален
ръководител Веселин
Божков
2012 година
МАРИЕЛА
АПОСТОЛОВА
Национално училище
за музикално и танцово
изкуство
„ Добрин Петков”
град Пловдив
2013 година
ИВАНИНА УЗУНОВА,
възпитаничка на Обединена школа по
изкуствата „Евгений Зумпалов”,
град Панагюрище
Музикален ръководител –
Нона Немигенчева
Националният фестивал за млади
изпълнители на българска
патриотична песен “Родолюбие”
вече има безспорен успех и авторитет,
печели все повече привърженици и
приятели,
събира в град Панагюрище всяка
година през месец април млада
България, която се докосва до една
неповторима атмосфера, създадена от
разпалените български чувства и дух.

similar documents