Jogszabályok - Fejér Megye

Report
Jogszabályok, iránymutatások
Magyarország Alaptörvénye,
2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (Övjt.),
2011.évi CLXXIX törvény a nemzetiségek jogairól (Nektv.)
2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.),
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
2/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött
választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
5/2014 (VII.30.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról
3/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről.
4/2014. (VII. 24.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól és a választási eljárásban használandó nyomtatványokról.
NVB iránymutatások: jelenleg 15 számozott iránymutatás – célja az egységes jogértelmezés elősegítése (pl. többes
jelölések, választási plakátok eltávolítása, relatív területi kampánytilalom, ajánlás ellenőrzés stb.)
NVI elnökének (belső) intézkedései (VÜR)
1
Választójog
Alaptörvény alapján
Aktív választójog
•
minden Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és
európai uniós állampolgár, valamint
•
Magyarországon menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert
nagykorú személyek
Passzív választójog
•
nagykorú magyar állampolgár és magyarországi lakóhellyel rendelkező európai
uniós állampolgár
2
Választójog
Alaptörvényben szereplő korlát:
nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt
Övjt.-ben szereplő további korlát:
nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy
büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti,
Megjegyzés:
A választójoggal kapcsolatos változásokat az NVI vezeti át a névjegyzéken, ezzel a HVInek teendője nincs.
3
Választójog
Alaptörvényben és az Övjt.-ben szereplő további feltételek:
a választópolgár bármely választókerületben választható, de csak magyarországi
lakóhelyén vagy a 2014. június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén választhat
Megjegyzés:
•Szavazni csak személyesen és csak a szavazás helye szerinti szavazólapokon (jelöltekre
listákra) lehet. (nem „utazik” a szavazólap)
•Külképviseleten nem lehet szavazni
•Átjelentkezni csak a 2014.06.23-ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes tartózkodási
helyre lehet.
4
Választójog nemzetiségi
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel (regisztráció)
kérheti:
• aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó
• a Nektv.ben meghatározott nemzetiséghez tartozik és
• nemzetiséghez tartozását a tv.ben meghatározott tartalommal és eljárási rendben
megvallja (nyomtatvány)
Folyamatos, de az október 12-i választáson az vehet részt, aki szeptember 26-ig
benyújtotta regisztrációs kérelmét.
DE:
korábbi regisztrációt feltételez pl. ajánlóív igénylése, jelölt, lista bejelentése
FONTOS: Ve. módosítás alapján könnyített adategyeztetés
5
Választójog nemzetiségi
Nektv.:
aktív választójog: aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel
passzív választójog:
•
•
•
•
aki nemzetiségi névjegyzékben szerepel és
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható és
a megelőző két általános választáson nemzetiségi választáson, időközi választáson
nem volt más nemzetiség jelöltje továbbá
nyilatkozik a nemzetiség képviseletének vállalásáról és arról, hogy a nemzetiségi
közösség nyelvét beszéli, kultúráját hagyományait ismeri
Nemzetiségi választópolgár bármely településen és megyében választható, de választás
típusonként csak egy jelölést fogadhat el.
6
Választójog nemzetiségi
•
Nemzetiségi választópolgár csak azon a településen szavazhat, amelynek a
nemzetiségi névjegyzékében szerepel (csak magyarországi lakóhelyén vagy a 2014.
június 23-ig bejelentett tartózkodási helyén)
•
Átjelentkezni csak a 2014.06.23-ig bejelentett és a szavazás napján is érvényes
tartózkodási helyre lehet. Az átjelentkezés csak a helyi önkormányzati
választásokra vonatkozó átjelentkezéssel együtt lehetséges.
•
Természetes kizáró okok (lsd. helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választása)
7
Választójog az egyes választásokon
Választás
Típus
Magyar állampolgár
Eu.-s
állampolgár
Bevándorolt
Letelepedett
menekült
Mo.-i
lakcímmel
Mo.-i lakcím
nélkül
Szavazás
+
_
+
+
Jelöltség
+
Regisztráció
kp.névjegyz.
+
_
Önkormányzati
nemzetiségi
Jelöltség
Regisztráció
Nemzetiségi
_
Regisztráció
Nemzetiségi
_
Nemzetiségi
önkormányzati
Szavazás
Regisztráció
Nemzetiségi
_
Regisztráció
Nemzetiségi
Regisztráció
Nemzetiségi
Jelöltség
Regisztráció
Nemzetiségi
_
Regisztráció
Nemzetiségi
_
Önkormányzati
8
Egyéni listás
Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú
(egyéni listás rendszer)
Választókerület :
a település egésze
Képviselők száma:
a) 100 lakosig 2 fő,
b) 1000 lakosig 4 fő
c) 5000 lakosig 6 fő
d) 10 000 lakosig 8 fő (Övjt. 4. §).
Jelölés :
választópolgárok legalább 1%-ának
ajánlása
(HVI vezető közleménye szerint)
Szavazás:
legfeljebb annyi jelöltre, ahány
mandátum a településen
kiosztható
Eredmény megállapítás:
a legtöbb érvényes szavazat
alapján
szavazategyenlőség esetén
sorsolás
9
Vegyes választási rendszer
Települési önkormányzati képviselők választása a 10 000-nél több lakosú településeken
és a fővárosi kerületekben
(vegyes választási rendszer)
•
Választókerület:
•
Képviselők száma (egyéni választókerület és kompenzációs lista):
a település területe választókerületekre tagozódik
Egyéni választókerület:
Kompenzációs lista:
25 000 lakosig 8
50 000 lakosig 10
75 000 lakosig 12
100 000 lakosig 14
25 000 lakosig 3,
50 000 lakosig 4,
75 000 lakosig 5,
100 000 lakosig 6,
Minden további 10 000 lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden
további 25 000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma
10
Vegyes választási rendszer
•
Jelölés:
egyéni választókerületi képviselőjelölt:
választókerületi választópolgárok legalább 1%-anak
ajánlása (HVI vezető közleménye szerint)
Kompenzációs lista:
jelölő szervezet állíthatja, ha a település egyéni
választókerületeinek több mint felében jelöltet állított.
(nincs ajánlás)
azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni
választókerületek több mint felében közös egyéni
jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak
nemzetiségi kompenzációs lista:
valamennyi egyéni választókerületben indult olyan
nemzetiségi jelölt, akit nem olyan nemzetiségi
szervezet ajánlott, aki önálló vagy közös
kompenzációs listát állított
11
Vegyes választási rendszer
•
Szavazás:
csak egy egyéni választókerületi jelöltre
kompenzációs listáról nincs szavazás
•
Eredmény megállapítása:
egyéni választókerületben a legtöbb érvényes
szavazat alapján,
szavazategyenlőség esetén időközi választás
kompenzációs listáról mandátum a bejelentés
sorrendjében az egyéni választókerületben
összesített töredékszavazatok (mandátumot nem
szerző jelöltek szavazatai) arányában kerül kiadásra
Nemzetiségi kompenzációs listáról mandátum az
egyéni
választókerületben
szerzett
szavazatok
száma szerinti sorrendben kerül kiadásra
Kompenzációs lista küszöb: 5 – 10 -15 %
(jelölő szervezetek száma függvényében)
Nemzetiségi kompenzációs lista küszöb: nincs
12
A megyei közgyűlés tagjainak választása
(megyei listás választási rendszer)
•
Választókerület:
megye területe – megyei jogi városok kivételével
•
Képviselők száma:
20 fő (Fejér megye)
•
Jelölés :
megyei lista állításához a választópolgárok
legalább 0,5 %-ának ajánlása
(közös listánál legalább 1 %, de legalább 2000 vp. )
(TVI vezető közleménye szerint)
•
Szavazás:
csak egy listára
•
Eredmény megállapítása:
mandátum a listára leadott szavazatok arányában
kerül kiadásra
megyei lista küszöb: 5 – 10 -15 %
(jelölő szervezetek száma függvényében)
•
13
Polgármester választása
A polgármester választása
•
Választókerület :
a település egésze
•
Jelölés:
10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen a
választópolgárok legalább 3 %-ának ajánlása
(HVI vezető közleménye szerint)
10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb
lakosú településen legalább 300 választópolgár ajánlása,
100 000-nél több lakosú település esetén
legalább 500 választópolgár ajánlása
•
Szavazás:
csak egy jelöltre
•
Eredmény megállapítása:
legtöbb érvényes szavazat alapján
szavazategyenlőség esetén időközi választás
Megjegyzés:
Az egy választópolgár által elfogadható jelölések számát és fajtáját az Övjt. 8. §-a tartalmazza.
Erre vonatkozó összefoglaló táblázatot – és sok egyéb tudnivalót - a 192. és 193. sz. választási tájékoztató füzet
tartalmaz, amely a www.valasztas.hu oldalon elérhető
14
Települési nemzetiségi önkormányzat
választása
Települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
•
Választókerület:
•
Képviselők száma:
a település egésze
Csak azokon a településeken és nemzetiségekre
vonatkozóan került kiírásra, ahol a 2011. évi
népszámlálás adatai alapján legalább 25 személy
vallotta magát az adott nemzetiséghez
tartozónak.(1128/2014. NVB határozat )
3 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor 100 főnél kevesebb)
4 fő (nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma a kitűzéskor legalább 100 fő)
•
Jelölés:
csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet,
csak regisztrált személy ajánlhat
„egyéni listás” választás szabályai szerint történik
de, a jelöltséghez szükséges ajánlások számát az
NVB határozata állapítja meg
15
Települési nemzetiségi önkormányzat
választása
•
Szavazás:
Csak a névjegyzékben szereplők
Nemzetiségi szavazókörben,
Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként
és választás típusonként,
külön (zöld) boríték
(A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is
működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt
települési választásra nem kerül sor.)
Legfeljebb annyi jelöltre, ahány mandátum a
településen kiosztható
•
Eredmény megállapítása:
a legtöbb érvényes szavazat alapján (HVB)
szavazategyenlőség esetén sorsolás
16
Területi nemzetiségi önkormányzat
választása
Területi nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
•
Választókerület:
•
Képviselők száma:
•
Jelölés:
megye területe
NVB határozat melléklete tartalmazza, hogy
mely nemzetiség vonatkozásában mely
megyében kerül sor területi nemzetiségi
önkormányzati választásra.
7 fő
lista állításhoz szükséges ajánlások számát az
NVB határozata állapítja meg.
További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet a
megyében, illetve a fővárosban kitűzött
települési nemzetiségi önkormányzati
választások legalább 10%-án állítson legalább
1-1 jelöltet.
17
Területi nemzetiségi önkormányzat
választása
•
Szavazás:
Csak névjegyzékben szereplők
Csak egy listára
Ahol van kitűzött települési választás ott a
nemzetiségi szavazókörben
(A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is
működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt
települési választásra nem kerül sor.)
Ha nincs kitűzött települési választás a helyi
választási bizottság előtt
Külön (zöld) szavazólapok nemzetiségenként
és választás típusonként,
külön (zöld) boríték
szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és
eredmény megállapítás,
szállítóboríték a területi szavazólapoknak
•
Eredmény megállapítása:
Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában
kerül kiadásra (TVB)
18
Országos nemzetiségi önkormányzat
választása
Országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
•
Választókerület:
az ország területe
•
Képviselők száma:
névjegyzékben szereplők számának
függvényében 15-47 fő
•
Jelölés:
lista állításhoz szükséges ajánlások
számát
az NVB határozata állapítja meg.
További feltétel, hogy a nemzetiségi szervezet
az országban kitűzött települési nemzetiségi
önkormányzati választások legalább 10%-án
állítson legalább 1-1 jelöltet.
•
19
Országos nemzetiségi önkormányzat
választása
•
Szavazás:
Csak névjegyzékben szereplők
Csak egy listára
Ahol van kitűzött települési választás ott a nemzetiségi
szavazókörben
(A nemzetiségi szavazókör és a bizottság akkor is
működik, ha a kitűzés ellenére bármely ok miatt
települési választásra nem kerül sor.)
Ha nincs kitűzött települési választás a helyi
választási bizottság előtt
Külön szavazólapok (zöld) nemzetiségenként és
választás típusonként,
külön boríték (zöld)
szavazás helyén nincs szavazatszámlálás és
eredmény megállapítás,
szállítóboríték az országos szavazólapoknak
Eredmény megállapítása:
Mandátum a listákra leadott szavazatok arányában
kerül kiadásra (NVB)
országos lista küszöb: 10 -15 %
(jelölő szervezetek száma függvényében)
.
•
20
Köszönöm a figyelmet!
21

similar documents