لینک دانلود

Report
‫بیمه حمل و نقل دریایی و مقایسه کلوزهای‬
‫جدید و قدیم انستیتو لندن‬
‫ارائه دهندگان‬
‫آیالر بهرامی‬
‫شیوا قدیمی‬
‫طرح موضوع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تاریخچه بیمه دریایی‬
‫اصطالحات بیمه ای‬
‫انواع خسارت‬
‫انواع بیمه نامه حمل دریایی‬
‫انواع خطرات دریایی‬
‫انواع پوشش های بیمه دریایی‬
‫بیمه باربری‬
‫کلوزهای جدید بیمه باربری‬
‫کلوزهای قدیم بیمه باربری‬
‫مقایسه کلوز های جدید و قدیم با یکدیگر‬
‫تاریخچه و نحوه اشاعه بیمه دریایی‬
‫از دوران باستان دریانوردان به دنبال دفاع از خود و اموال خود در مقابل‬
‫خطرهای دریایی با استفاده از سیستم های مختلف بیمه ای از قبیل رهن و‬
‫تضمین های متقابل بوده اند‪.‬‬
‫رهن دریایی ‪:‬حقی است برای مرتهن که پرداخت ها و سایر مسئولیت های راهن‬
‫به موجب آن تضمین می گردد‪.‬‬
‫تضمین های متقابل‪ :‬برای مواجهه با خطرهای دریایی سازمان هایی تاسیس‬
‫شده است که مالکان کشتی مبلغی را به عنوان حق عضویت در آن و نیز‬
‫مبلغی را برای پوشش های خواسته شده پرداخت می کنند‪ .‬پرداخت حق‬
‫عضویت به معنای سهامدار بودن مالک کشتی در انجمن فوق الذکر نیست‬
‫بلکه این انجمن ها ماهیت متقابل بودن را در خود حفظ می کنند‪.‬‬
‫اصطالحات بیمه ای‬
‫عقد بیمه‪:‬‬
‫طبق ماده اول قانون بیمه سال ‪« 1316‬بیمه عقدی است که به موجب یک طرف تعهد می کند در ازاء‬
‫پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع و بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا‬
‫وجه معینی بپردازد‪».‬‬
‫متعهد را بیمه گر«‪ ،»Insurer‬طرف تعهد را بیمه گذار«‪ ،»Insured‬وجهی را که بیمه گذار به بیمه‬
‫گر پرداخت می کند حق بیمه «‪ »Premium‬و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه « ‪Insured‬‬
‫‪ »Subject‬می نامند‪.‬‬
‫انواع خسارت‬
‫خسارت جزئی‬Partial
Loss
‫خسارت خاص‬
Particular Loss
‫خسارت همگانی‬
General Average
‫ خسارت کلی‬Total
Loss
‫خسارت کلی فرض ی‬
Costructive Total
Loss
‫خسارت کلی واقعی‬
Actual Total Loss
‫انواع بیمه نامه حمل دریایی‬
‫‪ ‬بیمه نامه سفری‪Voyage Party :‬‬
‫برای سفر بین دو بندر مشخص است و اصل بر این است که کشتی و مال‬
‫برای یک سفر دریایی مشخص و بدون توجه به زمان بیمه می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بیمه نامه زمانی‪Time Party :‬‬
‫برای یک برهه زمانی مشخص است و به مسیر بستگی ندارد‪.‬‬
‫مورد بیمه‬
‫انواع خطرات دریایی‬
‫دسته اول‪ :‬شامل حوادث طبیعی و اتفاقی است که عمل بیمه گذار و ملوانان و کارکنان کشتی در تحقق آنها‬
‫دخالت ندارد و می توان آنها را در زمره ی حوادث غیرمنتظره و کامال اتفاقی محسوب داشت‪،‬مانند طوفان‬
‫و برخورد هواپیما به کشتی و زمین لرزه‪ ،‬آتش فشان و‪. ...‬‬
‫دسته دوم‪ :‬شامل اتفاقاتی است که با انجام امور دریانوردی و فعالیت هایی که در این زمینه صورت می گیرد‬
‫در ارتباط می باشد مانند حوادث ناش ی از بارگیری و تخلیه کاال‪ ،‬غفلت و مسامحه ی ملوانان در انجام‬
‫وظایف محوله و نظایر آن‬
‫انواع پوشش های بیمه دریایی‬
Hull & machinery Insurance ‫بیمه بدنه و ماشین آالت کشتی‬
Cargo Insurance ‫بیمه باربری‬
Protection & Indemnity Insurance ‫بیمه های حمایت و غرامت‬
Freight Insurance ‫بیمه کرایه‬
War Insurance ‫بیمه خطر جنگ‬
Strike Insurance ‫بیمه اعتصاب‬
Environmental pollution liability Insurance‫بیمه مسئولیت آلودگی محیط زیست‬







‫بیمه بدنه و ماشین آالت کشتی‬
‫در این بیمه نامه بیمه گر تعهد می کند در صورت از بین رفتن‬
‫کشتی و یا صدمات وارده به بدنه و ماشین آالت و‬
‫تاسیسات آن به علت وقوع هریک از خطرات بیمه شده‬
‫زیان وارده به بیمه گذار را تا حداکثر مبلغی که به عنوات‬
‫ارزش مورد بیمه با توجه به شرایط و مقررات بیمه شده‬
‫جبران نماید‪.‬‬
‫این بیمه نامه در تصادف ‪ 2‬کشتی‪ ،‬آسب وارده به کشتی‬
‫دیگر را تا ¾ مسئولیت کشتی بیمه شده پوشش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫سهم خسارت همگانی و هزینه نجات و بقیه خسارات کشتی‬
‫بیمه شده مثل هزینه اجاره‪ ،‬حمل و در آمد تلف شده را‬
‫نیز پوشش می دهد‪.‬‬
‫بیمه های حمایت و غرامت‬
‫در این نوع بیمه نامه بیمه گر پرداخت ¼ مسئولیت باقی مانده کشتی مقصر در تصادف دو کشتی را که تحت‬
‫پوشش بیمه بدنه و ماشین آالت کشتی نمی باشد‪ ،‬پرداخت می کند‪.‬‬
‫هم چنین مسئولیت صاحب کشتی را در موارد زیر‪:‬‬
‫‪ ‬از بین رفتن کاال یا آسیب وراده به کاال‬
‫‪ ‬فوت مسافران ویا آسیب به آنها‬
‫‪ ‬آسیب وارده به اسکله و شناورهای روی آب‬
‫‪ ‬آلودگی و آسیب های ناش ی از آن‬
‫‪ ‬هزینه برداشت ضایعات کشتی‬
‫‪ ‬سایر هزینه های مرتبط با کشتی‬
‫بیمه خطر جنگ‬
‫چون سایر بیمه نامه های ضرر و زیان ناش ی از‬
‫جنگ را پوشش نمی دهند‪،‬این نوع پوشش به‬
‫وجود آمد که یک بازار آزاد است که می تواند‬
‫این نوع زیان را برای سایر بیمه نامه ها‬
‫پوشش دهد‪.‬‬
‫بیمه باربری‬
‫پوشش ی است که بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه‬
‫متناسب با پوشش بیمه ای از بیمه گذار‪ ،‬تعهد‬
‫میکند که چنانچه کاالی مورد بیمه در جریان حمل و‬
‫جابه جایی از مبدا به مقصد مندرج در بیمه نامه و به‬
‫علت وقوع یکی از خطرات مندرج در بیمه نامه تلف و‬
‫یا دچار خسارت شود و یا بیمه گذار براساس قوانین‬
‫و مقررات بین املللی متحمل پرداخت هزینه هایی‬
‫گردد‪ ،‬زیان وارد به کاال را جبران کرده و هزینه ها را‬
‫هم بپردازد‪.‬‬
‫بیمه حمل و نقل بین املللی‪ :‬این بیمه نامه محموله های‬
‫وارداتی و صادراتی بر اساس شرایط استاندارد‬
‫انستیتوی بیمه گران لندن طبق شروط ‪ A-B-C‬و‬
‫‪Total loss‬تحت پوشش قرار می دهد‪.‬‬
‫شرط ‪C‬‬
‫در این شرط خسارت ناش ي ازخطرات زيرتحت پوشش مي باشد‪.‬‬
‫‪ ‬آتشسوزي‪ ،‬حریق‪،‬انفجار‬
‫‪ ‬به گل نشستن‪ ،‬زمین گیرشدن‪ ،‬برخوردباكف دريا‪ ،‬غرق شدن ياواژگون شدن كشتي يا شناور‬
‫‪ ‬واژگون شدن يا از راه و يا از ريل خارج شدن وسيله حمل زميني‬
‫‪ ‬تصادم يابرخوردكشتي ياشناور باهروسيله حمل ديگر و يا با اجسام خارجي درون آب‬
‫‪ ‬تخليه كاال در بندر اضطراري‬
‫‪ ‬فداكردن كاال درجريان زيان همگاني‬
‫‪ ‬به دريا انداختن كاالبراي سبك سازي‬
‫شرط ‪B‬‬
‫خطرات تحت پوشش در اين شرط عبارتند ازكليه خطرات بيمه شده درشرط ‪ C‬به انضمام خطرات زير ‪:‬‬
‫‪ ‬زلزله‪،‬آتشفشان‪،‬صاعقه‬
‫‪ ‬به دريا افتادن كاال ازروي عرشه كشتي‬
‫‪ ‬ورود آب دريا‪ ،‬درياچه يارودخانه به كشتي‪ ،‬شناور‪ ،‬محفظه كاال‪ ،‬كانتينر‪ ،‬ليفت وان يا محل انبار‬
‫‪ ‬از بین رفتن كامل هر بسته كاال دركشتي يا شناور‬
‫‪ ‬از بین رفتن هربسته كاال به علت سقوط درهنگام بارگیري ويا تخليه كشتي ويا شناور‬
‫شرط ‪B‬‬
‫خطرهاي زيربا منظور نمودن درصد نرخ حق بیمه يامبلغي به عنوان فرانشیز (سهم بيمه گذارازخسارت وارده)‬
‫تحت پوشش كلوز‪ B‬مي باشند ‪:‬‬
‫‪ ‬دزدي‪ ،‬دله دزدي‪ ،‬قالب زدگي‬
‫‪ ‬آبديدگي‪ ،‬روغن زدگي‪ ،‬پارگي‬
‫‪ ‬شكست‪،‬ريزش‬
‫‪ ‬خسارت ناش ي ازكاالي مجاور‬
‫‪ ‬همچنین خسارت ناش ي ازعدم تحويل يك بسته كامل نیزبا پيوست نمودن كلوز ‪PILFERAGE AND‬‬
‫‪NONDELIVERY‬به كلوز‪ B‬تحت پوشش مي باشد‪.‬‬
‫شرط ‪A‬‬
‫این نوع از بیمه باربری رامی توان كامل ترین نوع از بیمه حمل ونقل دانست وبیشتر برای حمل كاالهای‬
‫حساس وآسیب پذیرمورداستفاده قرارمی گیرد و كلیه خطراتی كه ممكن است درجریان حمل ونقل ازمبدأ‬
‫تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد وموجب خسارت شود جبران می كند مگراینكه خسارت ناش ی ازموارد استثناء‬
‫شده دراین شرط باشد‪.‬‬
‫شرط خسارت کلی (‪)total loss‬‬
‫زماني است كه كاال دريك حادثه كامال ازبین رفته يا غیرقابل استفاده گردد ‪ .‬در این نوع از بیمه خسارت كلی‬
‫وارد شده به كاال در یك مرحله و در اثر آتشسوزی یاغرق كامل ویا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت‬
‫وارد شده درحدی است كه هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش كاال باشد‪ ،‬درنتیجه خسارت وارده تحت‬
‫پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود‪.‬‬
‫مقایسه ریسک های تحت پوشش در کلوز های استاندارد‬
‫خطرات و هزینه های تحت پوشش‬
‫ردیف‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫آتشسوزی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪2‬‬
‫انفجار‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪3‬‬
‫به گل نشستن کشتی یا کرجی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪4‬‬
‫زمینگیر شدن کشتی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪5‬‬
‫غرق شدن‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫واژگون شدن‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪7‬‬
‫واژگون شدن یا از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫مقایسه ریسک های تحت پوشش در کلوز های استاندارد‬
‫خطرات و هزینه های تحت پوشش‬
‫ردیف‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪8‬‬
‫تصادم و یا برخورد کشتی‪ ،‬کرجی یا وسیله حمل با هر جسم خارجی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪9‬‬
‫تخلیه کاال در بندر پناه‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪10‬‬
‫فدا کردن کاال در نتیجه زیان همگانی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪11‬‬
‫به دریا انداختن کاال جهت سبک سازی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪12‬‬
‫هزینه زیان همگانی‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪13‬‬
‫هزینه نجات‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪14‬‬
‫مسئولیت متقابل در تصادم‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪15‬‬
‫هزینه ارسال کاال به مقصد‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪16‬‬
‫هزینه به حداقل رساندن خسارت‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪17‬‬
‫زلزله‪ ،‬فوران آتشفشان‬
‫*‬
‫*‬
‫مقایسه ریسک های تحت پوشش در کلوز های استاندارد‬
‫خطرات و هزینه های تحت پوشش‬
‫ردیف‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪18‬‬
‫شسته شدن کاال از روی عرشه‬
‫*‬
‫*‬
‫‪19‬‬
‫ورود آب دریا‪،‬دریاچه‪ ،‬یا رودخانه به کشتی‪ ،‬کرجی‪ ،‬انبار وسیله حمل کانتینر‬
‫*‬
‫*‬
‫‪20‬‬
‫ورودآبدریا‪،‬دریاچه‪،‬یارودخانه به حمل زمینی‪ ،‬لفت وان یا محل نگهداری‬
‫*‬
‫*‬
‫‪21‬‬
‫زیان کلی مربوط به فقدان ‪ ،‬تلف هر بسته در جریان حمل‬
‫*‬
‫*‬
‫‪22‬‬
‫زیان کلی مربوط به هر بسته که در حین بار گیری یا تخلیهه از کشهتی و یها کرجهی بهه‬
‫دریا بیفتد‬
‫طوفان‬
‫*‬
‫*‬
‫*‬
‫‪24‬‬
‫راهزنی دریایی‬
‫*‬
‫‪25‬‬
‫خسارات ناش ی از فعل یا تقصیر اشخاص ثالث‬
‫*‬
‫‪26‬‬
‫خسارات ناش ی از باران و آفتاب‬
‫*‬
‫‪27‬‬
‫دم کردن‬
‫*‬
‫‪23‬‬
‫‪C‬‬
‫مقایسه ریسک های تحت پوشش در کلوز های استاندارد‬
‫خطرات و هزینه های تحت پوشش‬
‫ردیف‬
‫‪A‬‬
‫‪28‬‬
‫خسارات ناش ی از عمل کارکنان کشتی( باراتری)‬
‫*‬
‫‪29‬‬
‫سرقت‬
‫*‬
‫‪30‬‬
‫ساییدگی و زنگ زدگی‬
‫*‬
‫‪31‬‬
‫عدم تحویل‬
‫*‬
‫‪32‬‬
‫نشت‬
‫*‬
‫‪33‬‬
‫شکست‬
‫*‬
‫‪34‬‬
‫لب پریدگی‪ ،‬کج شدن‪ ،‬خراشیدگی و ضربه زدگی و لک برداشتن‬
‫*‬
‫‪35‬‬
‫خسارات ناش ی از چنگک‬
‫*‬
‫‪36‬‬
‫روغن زدگی‪ ،‬به گل آلوده شدن‪ ،‬به رنگ و اسید آلوده شدن‬
‫*‬
‫‪37‬‬
‫خسارات ناش ی از کاالی مجاور( بو گرفتن‪ ،‬برخورد‪ ،‬آلودگی)‬
‫*‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫مقایسه ریسک های تحت پوشش در کلوز های استاندارد‬
‫خطرات و هزینه های تحت پوشش‬
‫ردیف‬
‫‪A‬‬
‫‪38‬‬
‫کرم زدگی‪ ،‬موش خوردگی‪ ،‬حشره زدگی‬
‫*‬
‫‪39‬‬
‫دله دزدی‬
‫*‬
‫‪40‬‬
‫ریزش‬
‫*‬
‫‪41‬‬
‫کسری‬
‫*‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫تعاریف بعض ی از اصطالحات موجود در جدول‬
‫خسارت همگانی‪ :‬زیان همگانی اختصاص به حمل و جابجایی کاال از طریق دریا دارد‪ .‬زیان همگانی به آن دسته‬
‫از خساراتی گفته میشود که ناخدای کشتی طبق اختیاراتی که به او تفویض شده است به منظور نجات‬
‫کاال و کشتی و یا هر دوی آنها قسمتی از کاال و یا ابزار و ادوات و متعلقات کشتی را به دریا می ریزد‪ .‬در این‬
‫حالت خسارت وارد نه تنها بر عهده صاحبان کاالیی که کاالیشان به دریا ریخته شده و یا مالک کشتی‬
‫است‪ ،‬بلکه خسارت بین کلیه افرادی که به نحوی در آن سفر دریایی ذینفع هستند تقسیم میشود و هر‬
‫یک باید به تناسب ارزش کاال و یا کشتی‪ ،‬خود سهمی از خسارت را پرداخت نمایند‪.‬‬
‫هزینه نجات‪ :‬هزینه های نجات هزینه هایی است که به منظور نجات کشتی و محموالت آن در حادثه‪ ،‬در‬
‫حالی که خطر و عواقب ناش ی از آن منافع موجود در آن سفر دریایی را مورد تهدید قرار داده است به‬
‫مصرف میرسد و معموال به حساب زیان همگانی منظور خواهد شد‪.‬‬
‫تعاریف بعض ی از اصطالحات موجود در جدول‬
‫عدم تحویل کاال‪ :‬ریسک عدم تحویل در کشورها مستقال بیمه نمی شود بلکه این ریسک همراه با‬
‫خطرات شرط ‪ C‬مورد پوشش بیمه ای قرار میگیرد‪ ،‬بدین ترتیب که به بیمه نامه هایی که‬
‫شامل خطرات ‪ C‬هستند کلوز چاپی ریسک عدم تحویل را الصاق مینماید‪.‬‬
‫اصوال عدم تحویل به وضعیتی گفته می شود که کاالی مورد بیمه یا یک قسمت از آن در جریان‬
‫حمل به دلیل نامعلومی مفقود شده باشد و بیمه گذار از دریافت کاالی خود محروم شود‪ .‬به‬
‫همین دلیل چنانچه عدم تحویل کاال مشخص باشد مثآل کاال غرق شده باشد این خسارت به‬
‫عنوان عدم تحویل تلقی نمی شود‪.‬‬
‫استثنائات (اهم مواردی که مشمول بیمه باربری نمی شود)‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اشعه یونساز وآلودگی مواد رادیواكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضوالت هسته ای‪.‬‬
‫عدم قبول ورود كاال از طرف بیمه گذار ویا ممانعت از ورود كاال توسط كشور وارد كننده كاال‪.‬‬
‫سوء عمل ارادی بیمه گذار كه منجربه خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد‪.‬‬
‫نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند كسری عادی وزن وفرسودگی و‬
‫پوسیدگی‪.‬‬
‫تلف‪ ،‬آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی ونامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه‪.‬‬
‫تلف‪ ،‬آسیب یاهزینه ناشی ازعیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه‪.‬‬
‫تلف‪ ،‬آسیب یاهزینه ناشی از كاربرد هر نوع سالح جنگی كه با انرژی‪ ،‬شكست هسته ای یا واكنش‬
‫مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كار كند‪.‬‬
‫آسیب یا هزینه های ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی‪.‬‬
‫خطرهای جنگ‪ ،‬اعتصاب‪ ،‬شورش‪ ،‬بلوا وتروریسم نیز جزء موارد استثنا شده بیمه نامه است‪.‬‬
‫کلوز های قدیم انستیتو بیمه گران لندن‬
 Free of particular average (F.P.A)
 With average (W.A)
 All risk
‫مقایسه کلوز های قدیم وجدید‬
‫خطرهای تحت پوشش کلوزهای قدیم تا حد قابل توجهی با کلوز های جدید هم پوشانی دارند مثل پوشش‬
‫هایی که در زمینه هزینه نجات‪ ،‬زیان همگانی‪،‬به گل نشستن کشتی و آتش سوزی و‪ ...‬که در هر دو کلوز‬
‫های جدید و قدیم و در همه شرایط هر دو تحت پوشش بوده است‪.‬‬
‫تفاوت های موجود با توجه به اقتضائات زمانی در استثنائات کلوز های فوق الذکر مشاهده می شود‪.‬‬
‫قابل ذکر است پوشش های شرط ‪ A‬در کلوز های جدید با شرط ‪ ،ALL RISK‬شرط ‪B‬با شرط ‪ W.A‬و‬
‫شرط ‪ C‬با شرط ‪F.P.A‬برابر است‪.‬‬
‫مقایسه کلوز های قدیم وجدید‬
‫تفاوت شروط‪:‬‬
‫‪ ‬اشعه یونساز وآلودگی مواد رادیواكتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضوالت هسته ای‪.‬‬
‫‪ ‬عدم قبول ورود كاال از طرف بیمه گذار ویا ممانعت از ورود كاال توسط كشور وارد كننده كاال‪.‬‬
‫‪ ‬تلف‪ ،‬آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی ونامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه‪.‬‬
‫‪ ‬تلف‪ ،‬آسیب یاهزینه ناشی از كاربرد هر نوع سالح جنگی كه با انرژی‪ ،‬شكست هسته ای یا‬
‫واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كار كند‬
‫‪ ‬آسیب یا هزینه های ناشی ازعدم قابلیت دریانوردی كشتی یا كرجی‪.‬‬
‫در مورد این استثنائات ذکر شده در کلوز های قدیم صحبتی نشده است و این موجب ابهام در‬
‫مورد پوشش این خطرات بوده است که سبب تغییر کلوز ها گردیده است‪.‬‬
‫منابع و مآخذ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫دکتر محمد هوشنگی ‪« -‬بیمه کشتی» ‪ -‬انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران‬
‫دکتر محمد هوشنگی ‪« -‬بیمه حمل و نقل کاال» ‪ -‬انتشارات شرکت سهامی بیمه ایران‬
‫دکتر ایرج بابایی ‪« -‬حقوق بیمه» ‪ -‬انتشارات سمت‬
‫آیت کریمی ‪« -‬کلیات بیمه» ‪ -‬انتشارات پژوهشکده بیمه‬
‫نادر مظلومی ‪« -‬بیمه حمل دریایی کاال» ‪ -‬انتشارات بیمه مرکزی‬
‫‪Principles of Marine Insurance – study course 770 – The Chartered‬‬
‫‪Insurance Institute‬‬
‫‪ ‬پروپزال بیمه ی باربری بیمه ایران‬
‫‪ ‬پروپزال بیمه باربری بیمه میهن‬
‫با تشکر از دکتر فیض ی چکاب‬

similar documents