intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata

Report
ÓVODÁK MŰKÖDÉSE
2013
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény
• Az egyes szakképzési és
felnőttképzési tárgyú törvények
módosításáról szóló 2012. évi CCXV.
törvény [MK 2012/180. (XII. 27.)]
• Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény
• Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező
• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
• Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló
363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet
• A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai
nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű
tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet
• A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a
pedagógiai szakmai szolgáltatásokban való
közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.)
EMMI rendelet
Az intézményi működés jogi
környezetének új elemei
Egyes törvényeknek a központi
költségvetésről szóló törvény
megalapozásával összefüggő, valamint
egyéb célú módosításáról szóló 2012.
évi CCVIII. törvény
[MK 2012/178. (XII. 22.)]
Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV.
Törvény
Magyarország 2013. évi központi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2012. évi CXCVI. törvény [MK 2012/170.
(XII. 15.)]
A köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII.
törvény [MK 2012/164. (2012. XII.7.)]
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról
szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet
INTÉZMÉNYI ALAPDOKUMENTUMOK
FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA
Pedagógiai program
2012. augusztus 31-ig: iskolák (mindennapos testnevelés) [Nkt. 97§ (6)]
2012. december 31-ig [20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 193.§ (4)]: iskolák
további felvételi, átvételi kérelmek
2013. március 31-ig [Nkt. 97.§ (14)]: iskolák
kerettantervről szóló jogszabály [51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet]
rendelkezései alapján
2013. augusztus 31-ig: óvodák, iskolák a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmi előírásai alapján
Szervezeti es működési szabályzat [Nkt. 97. § (15)]
2013. március 31-ig: óvodák, iskolák,
köznevelési törvény rendelkezései alapján
végrehajtási rendeletben foglaltak alapján
HÁZIREND
2012. szeptember 1-ig: óvodák,
iskolák, kollégiumok
a nevelési-oktatási intézmények
működéséről szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
tartalmi eljárásai alapján
MUNKATERV
. Előzetes véleményeztetési kötelezettség:
•
fenntartó,
•
óvodaszék, iskolaszék,
•
óvodai, iskolai, szülői szervezet,
közösség,
•
intézményi tanács,
•
iskolai, kollégiumi diákönkormányzat .
a tanulókat érintő programokat illetően,
.
Elfogadás: nevelőtestület
.
Jóváhagyás: .
SZERVEZETI ES MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT,
HÁZIREND
. Előzetes véleményeztetési kötelezettség :
•
óvodaszék, iskolaszék, ennek hiányában óvodai,
iskolai, kollégiumi szülői szervezet, közösség
•
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat,
. Elfogadás: nevelőtestület
. Egyetértési jog: fenntartó, működtető - azon
rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből a
fenntartóra, működtetőre
többletkötelezettség hárul
Jóváhagyás: fenntartó - ha a nevelési-oktatási intézményt
az egyház tartja fenn
PEDAGÓGIAI PROGRAM
Előzetes véleményeztetési kötelezettség : –
Elfogadás: nevelőtestület
Egyetértési jog: fenntartó, működtető – azon
rendelkezések érvénybelépéséhez, amelyekből
a fenntartóra, működtetőre
többletkötelezettség hárul
Jóváhagyás:
intézményvezető
fenntartó – ha a nevelési-oktatási intézményt
az egyház tartja fenn
AZ ÓVODA PEDAGÓGIAI
PROGRAMOK FELÜLVIZSGÁLATA
ÉS MÓDOSÍTÁSA
.Az
óvoda értékei
Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedések
A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni
fejlesztése, fejlődésének segítése.
A különleges bánásmódot igénylő
gyermek
•
sajátos nevelési igenyű gyermek,
•
beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek,
•
kiemelten tehetséges gyermek
A gyermekek védelméről es a gyámügyi
igazgatásról szóló törvény szerint
hátrányos es halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek
A nevelőtestület által szükségesnek tartott
további elvek (katolikus értékrend átadása)
Nemzetiségi óvodai nevelésben részt vevő
óvoda eseten . „nemzeti, etnikai kisebbség”
helyett „nemzetiség” fogalom használata.
HÁZIREND FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS
MÓDOSÍTÁSÁNAK ÚJ ELEMEI
• a gyermekekről készült értékelés megismerése a
szülő részéről történő hozzáférés módja
• az óvodába lépés követelményei
• az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek
• a felvételi, átvételi kérelmek elbírálása, szabályai
• a mulasztás igazolása és nyilvántartása
•az óvodában elvárható magatartás
• a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó
óvodai és óvodán kívüli rendezvényeken elvárt
megjelenés, magatartás
A szervezeti és működési szabályzat
felülvizsgálata és módosítása
• A működés rendjén belül az alkalmazottak
intézményben való benntartózkodásának rendje
• A kiadmányozás és a képviselet szabályai
• A vezetők és az iskolaszék, az óvodaszék, a kollégiumi
szék, az intézményi tanács, valamint az óvodai, iskolai,
kollégiumi szülői szervezet, közösség közötti
kapcsolattartás rendje
• A pedagógiai szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai
szolgálatokkal való kapcsolattartás formája, módja
Annak meghatározása, hogy hol, milyen időpontban
lehet tájékoztatást kérni a pedagógiai programról
• Az elektronikus úton előállított papíralapú
nyomtatványok hitelesítésének rendje
• Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt
dokumentumok kezelési rendje
• Az intézményvezető feladat- és hatásköréből
leadott feladat- és hatáskörök
• Munkaköri-leírás minták
• Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái,
időkeretei
A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető
helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend
• A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
nevelésének, oktatásának segítését szolgáló
tevékenységek tartalma, szervezeti formája,
időkerete (EGYMI esetén)
• Szakmai munkaközösségek létrehozása és
működése az intézményben [Nkt. 97. § (15)]
• A költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzatának az Ávr. 13. §-ában meghatározott
tartalmi elemei•

similar documents