Einars PowerPoint-presentasjon

Report
Spørreundersøkelse
2013
Einar Laukli
Fagnettverk 2013
Tjenester tilknyttet formidling av
høreapparater
NS-EN 15927 www.standard.no
Gjeldende europeisk standard som
er blitt norsk standard fra nov. 2010
(norsk oversettelse juni 2011)
Verifisering høreapp.tilpasn.
(minst en av 3 metoder)
Pkt. 5.5.4

Taleaudiometri i lydfelt med og uten støy, med
og uten h.app. (SNR/terskel)
Innskuddsforsterkning (IEC 61669/ISO 12124)
Spørreskjema

Evt. annet


Lydfeltsaudiometri (rentone) med og uten app.
 Lokalisering (høyttaler-array)
 Presentasjon av lydlandskap

Evaluering - spørreskjema








Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit
Satisfaction with Amplification in Daily Life
Glasgow Hearing Aid Benefit Profile
Client Oriented Scale of Improvement (COSI)
Gothenburg Profile
International Outcome Inventory for
Hearing Aids
Tromsø-versjon (revidert)
Andre norske ?
2013
Enkel spørreundersøkelse
Hvilke av de tre metodene benyttes i dag ?
Spørreskjema evaluering
NS-EN 15927
Ant. utsendte skjema: noe over 100 (overlappinger)
Ant. svar: 78
Ja/Nei-spørsmål
Vi utfører høreapp.tilpasninger (hvis JA, gå videre)
Ja
Nei
Ubesvart
94,9 % (74/78)
2,6 %
2,6 %
Matrisespørsmål, svar i % (noen ant. i parentes)
Kryss av i aktuell rubrikk for hvilken metode som er aktuell hos dere
1. IG/REM
rutinemessig av og til planlegges utføres ikke ubesv.
(100 %)
----------------------------------------------------------------------7,7 (6)
19,2
15,4
48,7 (38) 9
2. Tale i lydfelt
(med og uten støy, 5,1 (4)
med og uten app.)
16,7
16,7
52,6 (41)
3. Spørreskjema
10,3
15,4
55,1 (43) 11,5
7,7 (6)
9
Fri tekst - enkeltkommentarer
Nytt utstyr for IG er anskaffet og vil tas i bruk.
Taleaudiometri i lydfelt vil sanns.vis bli innført
rutinemessig
Tidligere brukt spørreskjema men sluttet pga. at pas.
følte seg presset til å svare positivt. Bruker mye loggen
på app. og hører på hva pas. sier
IG og tale i lydfelt planlegges når nytt aud.rom er klart
Vi har ikke utstyr men planlegger oppsett for lydfelt
Nytt IG-utstyr skal tas i bruk, sanns.vis ’av og til’
Tale i lydfelt skal også igangsettes, usikkert om 100 %
Spørreskjema har vært brukt men pause pga. ressurser
Vi har utviklet eget spørreskjema som vi benytter
Tar stort sett alltid IG med vanlige BTE og ITE.
Åpne løsninger og RITE testes ikke pga. store
variasjoner i resultatene
Har fått tilbud på IG-utstyr og har hatt møte med lev.
IG og tale i lydfelt skal tas i bruk med nytt rom. Litt
frem i tid. Lydfelt uten støy med og uten app. gjøres
av og til. Sjekker loggen til pas. og stiller spørsmål.
Planer om standardisert spørreskjema
In-situ via HA-programvaren gjøres alltid
Alle tre metodene bør være tilgjengelige selv om de
har sine fordeler og ulemper. Skal benytte den til en
hver tid mest egnede metode
Skal starte med COSI (NAL) fra 1.9.13
Vi som avtalespesialister har ikke tid til slikt
-----------------
Konklusjon




Ca. 50 % gjør ingen verifisering eller evaluering
av tilpasningene og har ingen planer
Noen planlegger en eller flere metoder (16 %)
Noen utfører ’av og til’ (10-20 %)
Viktig at noe gjøres - Norsk Standard skal i
utgangspunktet følges! Skal bindes til forskrifter

Kan kanskje kreves dokumentert?

similar documents