مدیریت دانش

Report
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
: ‫تهیه اسالید‬
: ‫استاد‬
1389 ‫پاییز‬
1
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
2
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ِیم‬
‫ِب ْس ِم ه ِ‬
‫الر ْح ِن ه‬
‫َّللا ه‬
‫الرح ِ‬
‫أَمَّنْ ه َُو قا ِن ٌ‬
‫ِ َاُ َ َو َيُْ جُاوا َُحْ َما ََ‬
‫جداً َو قا ِئماا ً َيحْ َاَ ُُ ْاآ ِ‬
‫ت آنا َء اللَّي ِْل سا ِ‬
‫ُون إِ َّنماا َي َت َاَ ََّّ ُُ أُولُاوا‬
‫ين ال َيعْ َلم َ‬
‫ُون َو الَّ َِ َ‬
‫ين َيعْ َلم َ‬
‫َُ ِّب ِه قُ ْل َه ْل َيسْ َت ِوي الَّ َِ َ‬
‫ب‬
‫ْاْلَ ْلبا ِ‬
‫[آيا چنين َّسا باا اُ ا اسات] ياا َّسا َّاه دُ سااشات هاب باه شباادت‬
‫مهاالول اساات و دُ حااال سااجد‪ ،‬و قيااا آ ا شااَاب آِااُت ما تُسااد و بااه‬
‫ُحماات وُوُدراااُا امياادواُ اساات ! بگو ‪( :‬آیووا اسوواه اووه و داههوود بووا‬
‫اساه اه ه داههد یاساههد؟! تهها خرد هدان تذ ّار‬
‫ش هد!)‬
‫(س ره ی بارکه الز ر‪)9/‬‬
‫‪3‬‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫عصر‬
AGe
‫شصُ کهاوُ ی‬
‫شصُ صنعتی‬
‫شصُ دانا‬
)Agricultural Age(
)Industrial Age(
(Knowledge age)
‫کار‬
Labor
‫کشا رز‬
Farmer
(Managers)
Thinking and research
‫هابع ا لیه‬
‫دام‬
‫کارگران‬
‫کارگران داهشی‬
cattele and sheep
Workers
Knowledge workers
‫ز ین‬
‫اهرژی‬
‫اطالعات‬
Land
Energy
Information
‫تکه ل ژی‬
‫داهش‬
Technology
Knowledge
Intermediate
Resource
‫هابع اصلی‬
Main
Resources
‫حص الت‬
Product
‫حل ت لید‬
Production Site
‫حص الت کشا رزی‬
Farm Product
‫زرعه‬
Farm
‫دیران‬
‫کارخاهه‬
Factory
‫تحقیق‬
‫سسات‬
‫تفکر‬
، ‫ داهشگاه‬، ‫پژ هشکده‬
Institute, University , institutions
4
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫بصیرت‬
‫داهش‬
‫اطالعات‬
‫ز اهی که داده ها به هظ ر خاصی بشکلی هطقــی ساز اهـــدهی‬
‫یش هد تبدیل به اطالعات يگردهد‪.‬‬
‫داده‬
‫داده ها‪ ،‬حقایق اعدادی هستهد که از آهها اطالعات به دست یآید‪.‬‬
‫بایت‬
‫گر هي از بیتها که ه ایاهگر یک کاراکتر است‪ 8( .‬بیت)‬
‫بیت‬
‫ک چکترین احد داده است؛ یک رقم بایهري که ي ت اهد صفر یا یک باشد ‪.‬‬
‫سل ل ک چکترین احدتشکیل دههده یک‬
‫‪5‬‬
‫سل ل‬
‫ج دزهده است که قادربه اهجام فعالیتهای حیاتی است‪.‬‬
‫سلسله مراتب اطالعات‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫تعریف مدیریت ‪:‬‬
‫فراگرد به کارگیری ؤثر‬
‫کارآ د هوابع اهسواهی‬
‫وادی بور‬
‫بهووای یووک هظووام ارزشووی پذیرفتووه شووده اسووت ‪ .‬کووه از طریووق‬
‫برها ه ریزی ‪ ،‬ساز اهدهی ‪ ،‬بسیج هابع‬
‫‪،‬‬
‫کهتوورل ع لیووات بوورای دسووتیابی بووه اهوودا‬
‫تص یم سازی هایی ص رت ی گیرد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ا کاهات ‪ ،‬هدایت‬
‫تعیووین شووده‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫تعریف دانش ‪:‬‬
‫دانش اطالعات آميخته شده با تجربه‪ ،‬زمينه و تفسير ميباشد‪.‬‬
‫(داونپورت‪)1998،‬‬
‫دان ششش‪ ،‬اعتق ششاد ي تش ش پ تريي ششه ش ش ر اسش ش ر ششه درريش ش ر ششرد ا بش شرا ا ج ششا‬
‫عمل ارزايش ميدهد‪.‬‬
‫(علوي وليدنر‪)2001،‬‬
‫کلیششهی آمرزههششای ترلیششد شششده حششيف ررآدنششدهای کششا ی کششه دانسششنف آف بششه وسششیلهی‬
‫‪7‬‬
‫ددگراف برای سازماف ادجاد ا زش ارزوده مادد‪.‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫تعریف دانش ‪:‬‬
‫داهش‪ ،‬ج عه ال شهاختها‬
‫هارتهایي است اه افراد براي حل سولله بوه اوار‬
‫ي برهد‪.‬‬
‫داهش هم هظریهها‬
‫داهش بر داده‬
‫هم ق اعد‬
‫دست رات ع لي را شا ل يش د‪.‬‬
‫اطالعات پایهگذاري ويشو د ا ّ وا بور خوال‬
‫آههوا ه یشوه حود د بوه‬
‫اهسانها است‪.‬‬
‫داهش به سیله افراد ساخته يش د‬
‫با رهاي افراد در باره ر ابط علّي را هشوان‬
‫يدهد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫(ایلبرت پر ست – استفان ر ب – ااري ر هارت)‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دانش‬
‫صریح‬
‫(‪)Explicit‬‬
‫دانش ي كه قام رمزو اري و كدوش اري مشود و در‬
‫نتي ش ش ششه م ش ش ششي ت ش ش ششواآ آ را م ش ش ششه س ش ش ششاد ي مخ ش ش ششامر ‪،‬‬
‫پششرداز و مل ق ش و در ايدششا داد هششا ره ش ك شرد‪.‬‬
‫اي ش ششن ن ش ششوع از دان ش ششش را م ش ششي ت ش ششواآ ش ششر داد و ي ش ش‬
‫رم ش ششو علم ش ششي و ي ش ششا ك ام ش ششه راهلص ش ششا مش ش ش آ ا ش ش شراد‬
‫س ششازماآ ملتا ششر ك ششرد ‪ .‬دس ش ورالعصليا‪ ،‬مق ششررات‪،‬‬
‫قششوان آ‪ ،‬روسششههششاي ان ششا ششار‪ ،‬ش آنامششههششا‪ ،‬ششرح‬
‫جز يششات و… كششه مششه ششورت رسششمي در م ش آ ا ششراد‬
‫سش ششازماآ مش ششه سش ششاني قام ش ش ان قش ششا هسش ششتلد هصش ششه‬
‫دانش تصرسحي مه فساب مي يلد‬
‫‪9‬‬
‫(‪)Knowledge‬‬
‫ضمنپ‬
‫(‪)Tacit‬‬
‫دانششش يششص ي بود ش ي مششود و رمول شه‬
‫كششردآ آ يسششيار ماش اسششت‪ .‬ايششن نششوع‬
‫از دانششش كششه از طرسششم تسششيي ت ر ي شات‬
‫ما مااهد و تقليد اكتس ششاب مي شود‪،‬‬
‫ريا ششه در اعص ششا ‪،‬روس ششه ه ششا ‪،‬تعي ششدات ‪،‬‬
‫ارزش ش ششيا و افساس ش ششات ا ش ش شراد داشش ش ش ه‪،‬‬
‫قام ش ك ششد و ش اري ن ششود ‪ ،‬از طرس ششم ي ش‬
‫ز اآ مخامر نمي شود‪.‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چرا ا راد دانش هود را تسيي نميكللد؟‬
‫• تما ل دا د اما وق‬
‫دا د‪.‬‬
‫• مها تها تسهيم دانش ا دا د‪.‬‬
‫• مزا ا تسهيم دانش ا ميدا ند‪.‬‬
‫• امکا ات تسهيم دانش ويرد داشته باشد‪.‬‬
‫• يبراني از سر دادگير ده ا جا ميشرد‪.‬‬
‫• يامعه ‪ ،‬ررهنگ تسهيم دانش ا تشريق ميرند‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫مدیریت دانش ‪:‬‬
‫گاه يددد به مددری دانش ‪:‬‬
‫مششديرست دانششش از ايششن ديششد كششه دانششش در هص ش سششازماآها و در‬
‫س ش ك لي ش مخشهششاي آهششا مششه ششار مششيرود ‪ ،‬جديششد نميماشششد‪.‬‬
‫اما ندا مه دانش تحت علواآ دا اييها معنر و مه علشواآ‬
‫منبعي برا رسب مزي‬
‫‪11‬‬
‫قابتپ جديد است‪.‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫مديرست دانش رايلد جصش‌ وري‪ ,‬ره سشازي‪ ,‬پشرداز و توزيش‌ دانشش‬
‫مفيد سازماني در رمي ملاسب مه لي ا راد نيازملد آ درهشر نق شه‬
‫تعریف ‪1‬‬
‫و هر زماآ در سازماآ ميماشد‪.‬‬
‫ر يل ششد مرنام ششه رسزي‪،‬س ششازماندتي‪،‬هدايت و كل ش ش مل ششاي‌ دان ششش‬
‫سششازماآ‪ ،‬مششه ملحششور ففا‪،‬ن يششداري و ارششر مششرداري از آ جيشت‬
‫تعریف ‪2‬‬
‫مددری‬
‫دانش‬
‫دستیابی مه اهداف را مديرست دانش مي وسلد‪.‬‬
‫ميص ين عام مو قيت سازماآهاي دانايي محور را ميتواآ مديرست‬
‫دانش ششش دانسش ششت‪ .‬مش ششديرست دانش ششش ر يلش ششدي اسش ششت كش ششه سازم ش ششاآها را در‬
‫شلاهت‪ ،‬وزسنش‪ ،‬سازماندتي و توزي‌ دانش سازماني ياري مينصايد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫تعریف ‪3‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫مدیریت دانش مستلدسازي‪ ،‬ن يداري و مازیابی دو ار دانش‪،‬‬
‫هرد و ت ر یات ما ارز‬
‫ا زود کارکلاآ سازماآ‪ ،‬مه علواآ‬
‫تعریف ‪4‬‬
‫مخش ي از داراییهاي سازماآ است‪.‬‬
‫مددری‬
‫دانش‬
‫م ش ششدیریت دان ش ششش کوشش ش ش ک مش ش شرا ت ش ششدی دان ش ششش کارکل ش ششاآ‬
‫(س ششرمایه انس ششانی) م ششه دارای ششی ماش ش‬
‫کر ساه ار ) است‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫س ششازمانی (س ششرمایه‬
‫تعریف ‪5‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ي آ نامه مديرست دانش‬
‫•‬
‫ج د ادبیات شترک درباره این طرح‬
‫ظای‬
‫الزا اتی است که ج د یک آیین ها ه را با اهدا‬
‫حق ق تعری‬
‫شده در آن از ج له‬
‫زیر ت جیه ی ه اید‪:‬‬
‫الف‪ .‬تعُيف و ايجاد نهادهای متولی و مسئول اجُای طُح جامع مديُيت دانا؛‬
‫ب‪ .‬تعُيف نقا ها و وظايف نهادهای متولی طُح جامع مديُيت دانا؛‬
‫پ‪ .‬تعاُيف مالک های اُ هگَاُی و فُايند اجُای اُ هگَاُی دُ طُح جامع مديُيت‬
‫دانا؛‬
‫ت‪ .‬نظا حقوق و م ايای نهادهای مجُی و مسئول طُح جامع مديُيت دانا؛‬
‫ث‪ .‬تبيين نظا فُهنگی و تُويجی مديُيت دانا؛‬
‫ج‪14 .‬تبيين ساِتاُ فناوُی مديُيت دانا‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫اهداف مديُيت دانا‬
‫• ای اد ساه ار راهب‬
‫مدیریت دانش؛‬
‫• مدیریت دانش مه علواآ یک عالیت ا لی؛‬
‫• ای اد نر ا زار مرا ان قا دانش؛‬
‫• ای اد چارچوبی مرا انداز و‬
‫• ای اد ان صن ها هب ی ؛‬
‫‪15‬‬
‫دانايا و دست وردها اجرا‬
‫ر یلدها؛‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ال امات تحقق مديُيت دانا‬
‫• حمايت مديُيت اُهد؛‬
‫• ايجاد بُنامه ی مديُيت دانا باه ها ل ساا راُ باا بُناماه کاالن تليياُات‬
‫هُکت؛‬
‫• توجه به سا راُی فُهنگی ُا‪ ،‬حلها؛‬
‫• وياد‪ ،‬سا ی نُ اف اُ قدُتمند متناسب؛‬
‫• استفاد‪ ،‬اُ يک تي مهاوُ‪ ،‬قوی؛‬
‫• داهتن يک مديُ دانا تما وقت ؛‬
‫• ايجاد ساِتاُسا مانی هامل مديُان دانا واُ‪ ،‬وقت دُ هُواحد؛‬
‫•‪ 16‬ايجاد بُنامه استُاتژيک جامع مديُيت دانا ؛‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫علا ر مدیریت دانش ‪:‬‬
‫دانش يص ي‬
‫دانش غ‬
‫يص ي‬
‫تسيي مينش‬
‫‪17‬‬
‫عقيد‬
‫ارز‬
‫ار ود مد ره ي‬
‫اطالعات‬
‫تسيي دانش‬
‫مد ره ي‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ا ها عصلی مرا اس قرار مدیریت دانش ‪:‬‬
‫‪ .1‬ا زایش اتی عصومی در زمیله مدیریت‬
‫‪ .2‬زميله سازي جيت اس قرار مدیریت دانش‬
‫‪ .3‬ارر و ي ازاهرميا موجود‬
‫‪.4‬اس فاد از لآور ملاسب‬
‫‪ .5‬ميلدس ک م دد‬
‫‪18‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چالش های ررهنگی مددری دانش‬
‫‪‬عد املیت شغلی در ورت تسيی دانش‬
‫‪‬عد ان ز م لاسب ما تسيی دانش‬
‫‪‬سوء اس فاد از دانش دی راآ‬
‫‪‬ناريایتکها سازمانی‬
‫‪ ‬وت کوز ور‬
‫‪‬عد توانایی اس خراج دانش بود ک‬
‫‪‬عد توانایی ثبت دانش‬
‫‪‬وجود سازماآها غ رسمک‬
‫‪19‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چالش های ررهنگی مددری دانش‬
‫‪‬عد افساس نیاز مه مدیریت دانش‬
‫‪‬ترس از ارزیابی دانش‬
‫‪‬ترس از ارا ه و اعال شکستها‬
‫‪‬عد وجود وقت کافی‬
‫‪‬ا ت داش آ ان قا دانش‬
‫‪‬عد اع قاد مه وظیفه مودآ نار دانش‬
‫‪‬عد اع قاد واقعی مدیراآ‬
‫‪‬عد اع قاد مه ه ا زائی و اس فاد بود ک در ورت نار دانش‬
‫‪20‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چالش های ساختا ی مددری دانش‬
‫‪ ‬عد وجود در چارت سازمانی‬
‫‪ ‬عد وجود م ولی مدیریت دانش‬
‫‪ ‬محدودیتها قانونی مرا پادا دتی و ارتقا دانش‬
‫‪ ‬عد هدفملد در مدیریت دانش‬
‫‪ ‬عد فصایت مدیراآ‬
‫‪ ‬عد وقت م لاسب پرسل و اولیت پای آ مدیریت دانش‬
‫‪ ‬عد هصاهلدی ما نرادها ماالدستک و هصکار‬
‫‪ ‬عد وجود وافد درهواست کللد هروجی مدیریت دانش در سازماآ‬
‫‪21‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چند نَّته دُ مديُيت دانا‬
‫• عششد توجششه مششه قواعششد پايششه روانالاس ش ي مل ششر مششه ش سششت مششديرست دان شش‬
‫ميوردد‪( .‬در اه يار دي راآ و اش آ دانش‪ ،‬اع صاد ميطل د)‬
‫• دانش هصياه در ارت اط ما انساآهاست‪.‬‬
‫• را ف هاي اس انداردي در رام ه ما مديرست دانش وجود ندارد‪.‬‬
‫• مديرست دانش مدوآ طراحي ا هاي سل يد مح و مه ش ست است‪.‬‬
‫• ما رو هاي سلتي نمي تواآ داراييهاي ري شركت را مديرست كرد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫تقسی ملد اقسا جص‌ ور اطالعات از دید ا شيید م ير ‪:‬‬
‫کر امریا ‪:‬‬
‫نقدر پیله دور هود جص‌ می کلد که‬
‫عاق ت تغی شک داد و مه کلی عوض می‬
‫عوض می شود ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫زن ور‪:‬‬
‫مر رو ار ین مخلوقات ( ) می نایلد و‬
‫نایلد و از عصار آ اس فاد می کلد‪.‬‬
‫کلد‪ .‬ار ین هوراکی ها را ن ز مه وسیله آ‬
‫وسیله آ ورود ها ‪ ،‬هارج می کلد‬
‫(عس )‬
‫مورچه ‪:‬‬
‫ما تصا زفصت دانه جص‌ ور می نصاید و‬
‫نصاید و ره می کلد اما در مر اثر فوادث‬
‫فوادث ط یعی و تغی و تحوالت از م آ می‬
‫م آ می رود و نامود می شود ‪ .‬و مورچه نمک‬
‫مورچه نمک تواند از آ ارر ا مب د ‪.‬‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
24
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫معرفي مرخي از مد هاي مديرست دانش‬
‫مدل های مديُيت دانا‬
‫مد ها مرا‬
‫رهمیدف و یاده سازی‬
‫مدیریت دانش‬
‫مد هایی مرا‬
‫مرا رهميدف‬
‫مديرست دانش‬
‫‪25‬‬
‫مد هایی مرا‬
‫مرا يادهساز‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دل ‪Nonaka‬‬
‫‪Takeuchi‬‬
‫‪Externalization‬‬
‫‪Socialization‬‬
‫فُد دانا ُا ا طُيق مستنداتي مانند َّتابآ‬
‫مقالهآ نامهآ ر اُا و‪ ...‬منتقل ميَّند‪.‬‬
‫انسانها با يَّديگُ صحبت ميَّنند و دانا ُد‬
‫و بدل ميَّنند‪.‬‬
‫ترکیب کردن‬
‫در هی کردن‬
‫‪Combination‬‬
‫‪Internalization‬‬
‫دانا موجود به هَّل مستند يا َِيُ‪ ،‬هد‪ ،‬دُ‬
‫ُايانه با ه تَُّيب هد‪ ،‬و اُتباطاتهان تعُيف‬
‫ميهود‪.‬‬
‫افُاد بعد ا مطالعه مستندات و مطالب موجود‬
‫دُ ُايانه آن ُا ياد رُفته و موُد استفاد‪ ،‬قُاُ‬
‫ميدهند‪.‬‬
‫داهش ض هي‬
‫‪26‬‬
‫داهش ض هیداهش ض هي‬
‫داهش صریح‬
‫بیر هی کردن‬
‫اجت اعی کردن‬
‫داهش ض هی‬
‫داهش ض هی‬
‫داهش صریح‬
‫داهش صریح‬
‫داهش صریح‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دل ‪Zack‬‬
‫داهش‪:‬‬
‫• توانايی تهِيص و طبقه بندی مفاهي دُ سُاسُ جهان ‪.‬‬
‫ر یه ی داهش‪:‬‬
‫• دُک دُست ا ُويه آ حوادث آ ُويداد ها و وقايعی که اتفاق می افتاد داهتن‪.‬‬
‫علت داهش‪:‬‬
‫• بدانيد که چُا چي ی ُخ می دهد و اتفاق می افتد ‪.‬‬
‫رابطه داهش‪:‬‬
‫• دُک دُست ا ُوابط موجود ميان انواع دانا ها‬
‫‪27‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ارزسابي دانش‬
‫اس فاد از دانش‬
‫ن يداري از دانش‬
‫تسيي دانش‬
‫‪28‬‬
‫بازخر د‬
‫دل فرآیهد های داهایی پر بست‬
‫هدفهاي دانش‬
‫شلاسايي دانش‬
‫كسب دانش‬
‫توسعه دانش‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫چرخه ی دانش‬
‫ترزيع‬
‫دانش‬
Dissemination
Knowledge
‫ترليد‬
‫گهدا‬
Store
Create
‫تصفيه‬
Refine
‫بدس آو‬
Capture
29
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫چرخة حيات رسب دانش بر اساس وششناس پ گپ‬
‫بهاشنراكگ ا‬
‫نشر و به‬
‫اشنراك‬
‫گ ا‬
‫محترا نهايي‬
‫ثب و تحليل‬
‫بر امه يز‬
‫تحليل تا ج‪،‬‬
‫يمعبند و‬
‫تهية محترا‬
‫اوليه‬
‫تدوسن مرنام‬
‫كسب دانش‬
‫شناخ‬
‫مرضرع شناس پ‬
‫مطالعات تطبيقي‬
‫تيپ‬
‫شناس پ‬
‫اجراي مرنام‬
‫كسب دانش‬
‫بر س پ دانش‬
‫مخاطبيف‬
‫تري مح واي نرايي‬
‫بر س پ عالئق‬
‫مخاطبيف‬
‫‪30‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫اقال قابل تحريل بر اساس وششناس پ گپ‬
‫رسب دانش و مستند ساز تجا ب مد راف‬
‫گزا ش‬
‫مريرد وضع شناخ‬
‫رتابها اوليه محترا‬
‫رتابها نهايي منف‬
‫محترا محصرالت‬
‫پشتيباف‬
‫روژه ا جا تيم‬
‫اوليه سؤاالت‬
‫شده اصالح سؤاالت‬
‫رشرده لرح محترا‬
‫چند سا ها‬
‫شده حرورچينپ منف‬
‫رتابها‬
‫مرضرع گزا ش‬
‫شناس پ‬
‫خس دو تا ج‬
‫گفتگرها‬
‫دو دو تا ج‬
‫گفتگرها‬
‫آمرزش پ سمينا‬
‫شده آ ايي صفحه منف‬
‫رتابها‬
‫روژه تحليلي تا ج‬
‫با رتاب عنراف چها‬
‫تيراژ هريك ‪2500‬‬
‫نس ه‬
‫شناس پ تيپ گزا ش‬
‫بر س پ گزا ش‬
‫مخاطبيف‬
‫منف اولية رتابها‬
‫شده بازپرو‬
‫منف‬
‫شده باز ريس پ منف‬
‫شده ويرايش منف‬
‫روژه منشر‬
‫‪31‬‬
‫مجمرعة رتابها و‬
‫لرحها رشرده‬
‫با‪CD‬عنراف چها‬
‫تيراژ هريك ‪2500‬‬
‫نس ه‬
‫گفتگرها خا ريلم‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫مدل رادرسترف و مک الروی‬
32
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
Fraunhofer IPK ‫مدل‬
33
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫مدل های ددگر ررآدندهای مددری دانش‬
34
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
35
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دددگاه اول به ررآدند دانش‬
‫ادجاد دانش‬
‫اعتبا بخش ی به دانش‬
‫سازما دهی دانش‬
‫‪36‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دددگاه دو به ررآدند دانش‬
‫• تقری دانش مراکز مها تی اصلی؛‬
‫• ادجاد ادگاه دانش کسب و کا ؛‬
‫• استفاده مجدد از دانشهای با ک‬
‫دانش؛‬
‫• استخراج دانش از ررآدندهای‬
‫رآو ی؛‬
‫• خلق دانش د طی ررآدندهای‬
‫ادجاد محصرالت يددد‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫• کسب دانش الز ؛‬
‫• استخراج د سهای آمرخته شده از‬
‫رعالیتهای وزمره؛‬
‫• مددری محترا طی ر ارزا‬
‫مددری دانش؛‬
‫بازیابی دانش برای‬
‫استفاده ی مجدد‬
‫کسب و مستند‬
‫سازی دانش‬
‫خلق دانش‬
‫تسهیم دانش‬
‫• ا جمن های خبرگی؛‬
‫• ادجاد بهنردن وش ها ( ‪Best‬‬
‫‪)practices‬؛ د ساما ه مددری‬
‫دانش؛‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دددگاه سر به ررآدند دانش‬
‫خلق داهش‬
‫بکارگیری‬
‫اعتبار بخشی‬
‫داهش‬
‫ذخیره سازی‬
‫داهش‬
‫دانا‬
‫تجزیه‬
‫تفسیــرداده‬
‫‪38‬‬
‫اهتقال‬
‫داهش‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫دددگاه چها به ررآدند دانش‬
‫شهاسایي داهش‬
Knowledge
identification
‫ارزیابي‬
‫اهدازهگیري داهش‬
– ‫اسب داهش‬
‫ااتساب داهش‬
Knowledge
assessment
Knowledge
acquisition
‫هگهداري داهش‬
‫داهش‬
‫ت سعه داهش‬
Knowledge
development
Knowledge
retention
‫بهرهگیري از‬
‫داهش‬
‫اشتراك ت زیع‬
‫داهش‬
Knowledge
utilization
Knowledge
sharing/distribution
39
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
40
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫سامانه نر ا زاري جام‌ ت اد دانش (‪)MTA.Share‬‬
‫طراحي‬
‫مفيومي‬
‫ارا ه‬
‫‪DEMO‬‬
‫موز‬
‫‪41‬‬
‫پياد سازي‬
‫سامانه‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫عرفی برخی از ابزارهای دیریت داهش‬
‫هقشه داهش‬
‫( ‪Knowledge‬‬
‫‪)Map‬‬
‫اهج نهاي‬
‫تخصصي‬
‫( ‪Communities of‬‬
‫‪)Practice‬‬
‫درسهاي‬
‫آ خته شده‬
‫(‪)Lessons Learned‬‬
‫برخي از‬
‫ابزارهاي‬
‫دیریت‬
‫داهش‬
‫آهت ل ژيها‬
‫طبقهبهديها‬
‫( & ‪Ontologies‬‬
‫‪)Taxonomies‬‬
‫‪42‬‬
‫سیستمهاي‬
‫خبره‬
‫دیریت‬
‫ستهدات‬
‫دیریت‬
‫حت ا‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫هرم افزارهای دیریت داهش‬
‫دیریت ستهدات‬
)Document Management(
‫دیریت حت ا‬
‫ههدسي سیستمها‬
Content (
)management
)Systems Engineering(
‫دیریت‬
‫پشتیباهي گر ه‬
‫دادههاي حص ل‬
)Group Support(
)Product Data Management(
‫نُ اف اُهاي‬
‫مديُيت دانا‬
‫دیریت‬
‫اار‬
‫پشتیباهي اهج نها‬
‫ج ا ع‬
)Community Support(
‫فرایهدهاي اسب‬
Business Process (
)Management
‫دیریت پر ژه‬
‫پشتیباهي تص یمگیري‬
)Decision Support(
)Project Management(
‫ه ش هدي اسب اار‬
)Business Intelligence(
43
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫سیستم های ر ارزا ی سازمانی مرتبط با مددری دانش‬
‫سيستمها مد ري دانش‬
(Knowledge Management)
‫سیستمهاي‬
‫دیریت زهجیره ت لید‬
(Supply Chain Management)
‫سیستمهاي‬
‫برها ه ریزي هابع ساز ان‬
(Enterprise Resource Planning )
‫سیستمهاي‬
‫دیریت ارتباط با شتري‬
(Customer Relationship Management)
44
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ر یلد مدیریت دانش‬
‫ررا ند رشف‪ ،‬رسب‪ ،‬ترسعه و ا جاد‪ ،‬تسهيم‪ ،‬گهدا ‪ ،‬ا زيابي و به كا گير دانش مناسب‪ ،‬د زماف مناسب‪ ،‬به‬
‫وسیلهی ررد مناسب د استا اهداف سازماف‬
‫ارزسابي دانش‬
‫اس فاد از دانش‬
‫مازهورد‬
‫هدفهاي دانش‬
‫شلاسايي دانش‬
‫ن يداري از دانش‬
‫‪45‬‬
‫كسب دانش‬
‫تسيي دانش‬
‫توسعه دانش‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ايعاد مدیریت دانش‬
‫زمیله و‬
‫رهلگ‬
‫سازمانی‬
‫مح و‬
‫دانش‬
‫ساه ارسا‬
‫زمانی‬
‫‪46‬‬
‫لاور‬
‫اطالعات‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫ايعاد مدیریت دانش در ر یلد مدیریت دانش‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ارزسابي دانش‬
‫مازهورد‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫هدفهاي دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫اس فاد از دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫شلاسايي دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫ن يداري از دانش‬
‫‪S‬‬
‫كسب دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪C‬‬
‫‪C‬‬
‫تسيي دانش‬
‫‪S‬‬
‫‪47‬‬
‫توسعه دانش‬
‫‪IT‬‬
‫‪S‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫طرح جام‌ مدیریت‬
‫دانش‬
‫‪KMMP‬‬
‫چرخهی‬
‫دانش‬
‫رورا لها‬
‫دانش پ‬
‫چرخهی‬
‫مستندات‬
‫سیس مدیریت‬
‫دانش‬
‫‪Knowledge Managemen Master Plan‬‬
‫چرخهی‬
‫سؤال‬
‫‪MTA-Share‬‬
‫گزا شهای‬
‫دانش پ‬
‫آمرزش‬
‫دانش ريس پ‬
‫ريلدها دانش پ‬
‫قشه دانش‬
‫آمرزش استخراج‬
‫دانش ي ت پ‬
‫آمرزش مهندساف دانش‬
‫آمرزش مد ري‬
‫دانش‬
‫رهلگ‬
‫اقال ررهنگساز‬
‫دانش پ‬
‫ا جمنها خبرگي‬
‫)‪(COPS‬‬
‫‪48‬‬
‫سند اهبرد‬
‫مد ري دانش‬
‫ررآ ندها تقاضا‬
‫دانش پ )‪(KR‬‬
‫ساه ار‬
‫تيم‬
‫مد ري‬
‫دانش‬
‫آ يف امه مد ري‬
‫دانش‬
‫مجلهی دانش پ‬
‫درنرچهها‬
‫دانش پ‬
‫ظا اداشدهي‬
‫دانش پ‬
‫مستندساز تجا ب‬
‫خبرگاف‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫دستیابی مه مص ت‬
‫ما مددری دانش می تواآ مه‬
‫بصيرت دست یا ت‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫تعریف مص ت ‪:‬‬
‫وقتک که دانش مرا تصشصی و‬
‫و ار شود تصشصیصات‪ ،‬ر یلشدها و ارشر ور‬
‫یا سود ور مه کار ور شه میششود ت شدی مشه مصش ت میششود‪ .‬مشرا مصش و‬
‫هردملد مودآ‪ ،‬ا راد نه تنرشا مایشد دانشش کسشب کللشد ملکشه مایشد يش کشاملی‬
‫از ا و فاک مر آ دانش را ن ز داش ه ماشلد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫سلرل ‪ ،‬سلرل ‪ ،‬سلرل ‪ ،‬سلرل ‪...‬‬
‫بی ‪ ،‬بی ‪ ،‬بی ‪ ،‬بی ‪،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫باد ‪ ،‬باد ‪،‬‬
‫باد ‪ ،‬باد ‪،‬‬
‫باد ‪ ،‬باد ‪،‬‬
‫داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫ت دی‬
‫سلرل ‪ ،‬سلرل ‪ ،‬سلرل ‪ ،‬سلرل ‪،‬‬
‫بی ‪ ،‬بی ‪ ،‬بی ‪ ،‬بی ‪،‬‬
‫داده ‪ ،‬داده ‪ ،‬داده ‪،... ،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫ت دی‬
‫مس تکوی‬
‫ک دانایی (مص ت)‬
‫باد ‪ ،‬باد ‪،‬‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫‪51‬‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪... ،‬‬
‫دانش ‪ ،‬دانش ‪ ،‬دانش ‪... ،‬‬
‫ت دی‬
‫اطالعات ‪،‬‬
‫دانش ‪ ،‬دانش ‪ ،‬دانش ‪،‬‬
‫بصيرت ‪ ،‬حکم ‪،‬‬
‫دا ایی ‪ ،‬شهرد‬
Knowledge Management
Dr.Varzeshkar ahmad. 2010
‫اللهم صلی علی محمد و آل محمد‬
52
‫‪Knowledge Management‬‬
‫‪Dr.Varzeshkar ahmad. 2010‬‬
‫وب سایت مدیریتک ایراآ‬
‫‪[email protected]‬‬
‫يه احنرا‬
‫به اعضای تیم ‪ ،‬مطالب ادن ساد تنها با ا و آد س وب ساد‬
‫با تشکر‬
‫‪www.managerial.ir‬‬
‫‪53‬‬
‫مددریتی ادراف قل شرد ‪.‬‬

similar documents