Vnější geologické děje

Report
VY_32_INOVACE_A2 - 18
Vnější geologické děje
AUTOR: Mgr. Iveta Bartošová
VYTVOŘENO: únor 2012
STRUČNÁ ANOTACE: Zápis vyučovací hodiny
Časová náročnost: 1 vyučovací hodina v součinnosti s elektronickou
verzí učebnice FRAUS Přírodopis 9
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace
výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vnější
geologické
děje
A) ČINNOST RUŠIVÁ
 zvětrávání a eroze (rozkládání) >
rozrušování a přemísťování (transport)
hornin
B) ČINNOST TVOŘIVÁ
 ukládání
 usazování > sedimentace
kamenné moře
ZVĚTRÁVÁNÍ
 soubor geologických dějů
vyvolávajících rozpad hornin
na zemském povrchu
 podle příčin a způsobu
rozrušování hornin rozlišujeme:
A. MECHANICKÉ
= rozpad hornin na menší části
(nemění se chem. složení)
 hlavní příčina > změny teploty
(poušť > rozpad skal)
 mrazové zvětrávání
B. CHEMICKÉ
= mění se chemické složení
 (vliv O2, CO2,H2O)
 živec > kaolinit (kaolin)
 hematit > limonit
 pyrit > limonit
C. BIOLOGICKÉ
(činnost organismů + člověka)
 houby, Ž, bakterie, R, lišejníky >
rozrušování hornin > rozpad >
usazování půdy > osídlování R a Ž
D. GRAVITACE
 pohyb zvětraliny
 třídění podle velikosti
 sesuvy (podmáčené půdy)
 skalní řícení (sutě)
E. ČINNOST VĚTRU
 v suchých oblastech bez vegetace
 písečné přesypy (duny)
– 300m výška, 20+km délka
 obrušování skal zrnky písku > skalní
hřiby, s. okna, s. dutiny, s. převisy
ÚKOL
 Vysvětli, co znamenají a jak spolu
souvisí tyto tři termíny:
 ZVĚTRÁVÁNÍ
 EROZE
 SEDIMENTACE






http://www.google.cz/imgres?q=skalni+sesuv&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=9bzwCyoGQOtuWM:&imgrefurl=http://www.me
diafax.cz/regiony/3025220-Sesuv-skalniho-masivu-uzavrel-silnici-u-Kounova&docid=17Kk8PUCeqYfM&imgurl=http://storage0.dms.mediafax.cz/media/1/1/8766/3025220/1/sesuv-hzs-kralovehrkr.jpg%253Fwidth%253D300%2526height%253D300&w=300&h=224&ei=lt5LT6GYL8jE4gTYyY3qAw&zoom=1&iact=hc&vpx=544&vpy=258&dur=2
0&hovh=179&hovw=240&tx=128&ty=105&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=143&tbnw=182&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:13,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=kamenne+more&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=XYU2R0SQtNWahM:&imgrefurl=http://cs.wiki
pedia.org/wiki/Soubor:Kamenn%25C3%25A9_mo%25C5%2599e_na_Jedlov%25C3%25A9.JPG&docid=2r3bfHuJ5FSfHM&imgurl=http://upload
.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Kamenn%2525C3%2525A9_mo%2525C5%252599e_na_Jedlov%2525C3%2525A9.JPG&w=1984&h=1
488&ei=Fd9LT7PbHNCO4gS8rYnqAw&zoom=1&iact=hc&vpx=554&vpy=160&dur=655&hovh=163&hovw=210&tx=153&ty=83&sig=10019889752
6731203432&page=1&tbnh=140&tbnw=174&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=kaolinit&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=xBPorAUevsyWbM:&imgrefurl=http://asvanytan.nyf.hu
/node/266&docid=WrDgVbgkwbzCfM&imgurl=http://asvanytan.nyf.hu/files_asvany/images/kaolinit.preview.jpg&w=360&h=287&ei=TOBLT8
bCENH54QSW9uzpAw&zoom=1&iact=hc&vpx=606&vpy=312&dur=1264&hovh=200&hovw=251&tx=155&ty=117&sig=100198897526731203432
&page=1&tbnh=148&tbnw=207&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=borovice+na+skale&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=9I8Ui8YTSJ9viM:&imgrefurl=http://www.vy
sivacipredlohy.cz/Predlohy-na-prani/Jak-vypadaprevod/&docid=9hDgv3ibpqHJlM&imgurl=http://www.vysivacipredlohy.cz/_images/BoroviceNaSkale_zdroj.jpg&w=400&h=300&ei=qBLT6eTJrGP4gTytKzqAw&zoom=1&iact=hc&vpx=585&vpy=153&dur=2309&hovh=194&hovw=259&tx=136&ty=116&sig=10019889752673120343
2&page=1&tbnh=142&tbnw=167&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=skalni+riceni&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Rtab5hzkMjfy4M:&imgrefurl=http://departments.
fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/ig/ig-web/sesuvy.html&docid=qhGOn65ALfLgM&imgurl=http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/ig/igweb.data/components/skalni_riceni.jpg&w=558&h=372&ei=XeFLT53iM7TS4QTA7OzeCg&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=161&dur=3670&h
ovh=183&hovw=275&tx=178&ty=73&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=146&tbnw=197&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.cz/imgres?q=sk%C3%A1la+na+pousti&hl=cs&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=YnegxH99HM4eM:&imgrefurl=http://www.foto-hory.cz/album/jordansko/jordansko-skaly-v-pousti-wadi-rumfoto/&docid=H2RJoeN4B6CzHM&imgurl=http://files.foto-hory.cz/system_preview_detail_200001229-7ecfc7fc93-public/jordansko-skaly-vpousti-wadi-rumfoto.jpg&w=450&h=300&ei=QeJLT5eqI6r74QTS5unpAw&zoom=1&iact=hc&vpx=616&vpy=164&dur=3249&hovh=183&hovw=275&tx=131&ty=9
0&sig=100198897526731203432&page=1&tbnh=152&tbnw=204&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:0

similar documents