N*které aspekty IPn KREDO

Report
Upřesnění a vysvětlení
k projektu IPn KREDO
PRVŠ, 18.4.2013
Základní cíle projektu KREDO
projekt primárně určený pro podporu řízení VŠ:
A. pilotní ověření kvality a efektivity konkrétních činností
VŠ se zohledněním potřeb studentů a absolventů, celé
společnosti, její ekonomiky a trhu práce, vnějších
partnerů z podnikatelské i nepodnikatelské sféry s
dostatečnou mírou otevřenosti vůči mezinárodnímu,
národnímu i regionálnímu prostředí,
B. příprava podkladů pro strategické rozhodování MŠMT v
oblasti řízení VŠ
udržitelnost v rámci připravovaného OP VVV (prioritní o. 3)
Základní podmínky oživení KREDA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
aktualizace a zeštíhlení obsahového rámce projektu,
nastavení pružnějšího systému pro výběr vhodných aktivit pro přípravu
strategického plánu z dostatečně obsažného „katalogu“ dle typu a
zaměření VŠ,
na tematických oblastech a obsahu „katalogu“ aktivit se primárně
dohodnou VŠ,
každá VŠ bude mít možnost si přizpůsobit řešené aktivity podle vlastních
možností, potřeb i ambicí (modulární systém konstrukce),
VŠ budou mít možnost vzájemného sdílení zkušeností, každá škola bude
moci do výstupů projektu přispět tím, co v oblasti řízení zná a umí
nejlépe,
o řízení projektu budou rozhodovat lidé aktivně napojení na
managementy vysokých škol (prorektoři pro strategie, kvestoři),
finanční prostředky budou použity pro motivaci odborníků z vysokých
škol a neskončí u poradenských firem,
nastaví se rozumnější časový rámec projektu (aspoň do poloviny r. 2015).
MŠMT TYTO ZÁKLADNÍ PODMÍNKY AKCEPTOVALO
Klíčové body pro rozběhnutí projektu
1) úprava/zúžení a upřesnění tematických oblastí, odstranění duplicit,
eliminace obtížně řešitelných aktivit, určení priorit
– zatím předložen k diskuzi široký nástin možných témat, nutno najít
konsensus VŠ
2) provázání a napojení výstupů z ostatních IPn na KREDO
– není racionální řešit stejné dvakrát, aplikace dosažených výstupů
jednotlivých IPn v praxi
3) nastavení a upřesnění vztahu mezi novelou VŠZ a KREDEM
– významná možnost, jak ovlivnit a nastavit řídící a rozhodovací procesy
MŠMT v oblasti VŠ
4) nominace odborníků z VŠ do expertních skupin a do vlastních řešitelských
týmů v rámci každé VŠ – konsensuální shoda
5) ustanovení řídící skupiny pro KA2 z řad prorektorů zastoupených VŠ –
nastartování tradice pravidelných pracovních setkání
6) ustanovení dozorčí rady projektu – zástupci reprezentací VŠ, emeritní
akademici , … (v gesci MŠMT)
Seminář 24.4.2013 ke KREDU
• zatím přihlášeno 74 účastníků (volných 46 míst)
• předběžný program:
09:30-10:00
registrace
10:00-10:30
shrnutí dosavadního vývoje
10:30-11:30
představení navrhovaných změn
11:30-12:30
diskuze
12:30-13:30
neformální diskuze u kávy

similar documents