Ulik praksis for føring av 1- og 2 trinnssøknad

Report
Ulik praksis for føring
av 1- og 2 trinnssøknad
Ulik praksis
Ulik praksis ved føring av ett- og to-trinnssøknad i matrikkelen.
Vi ser at det har oppstått en situasjon hvor det er ulik praksis for føring av dato for
rammetillatelse for bygningsdelen i matrikkelen.
1. Samtale med Einar Jensen (Norge digitalt) som påpeker at de har blitt anbefalt å nytte
dato for rammetillatelse for opptelling av nye bygg (Refusjon i Geovekst).
Ulik tolkning for føring av en- og totrinnssøknad gir feil i opptellinger
(Manglende oppdatering, sen oppdatering og ulik praksis)
2. Viser til vedlagt boligbyggestatistikk for Rogaland
70 % av kommunene i Rogaland, 65 % for resten av landet opplyser bare om dato for
ramme i forbindelse med totrinnssøknad.
Dato for ramme er et frivillig felt i matrikkelsystemet
+ programvaren til Norkart mangler dato for ramme ved Ett-trinnssøknad.
3. Jorunn Bakken Toft (SK matrikkeldatabase) Ingen kontroll i system på føring på dato
for ramme for ett- eller to-trinnssøknad. En slik innføring måtte i tilfelle forberedes og
kan tidligst produksjonssetting juni 2012
STAVANGER KOMMUNE
Ett- og to- trinnssøknad (2010)
STAVANGER KOMMUNE
Fra kommentarutgaven
Ulik praksis ved føring av ett- og to-trinnssøknad i matrikkelen.
Vi ser at det har oppstått en situasjon hvor det er ulik praksis ved føring av matrikkelen
Fra matrikkellforskriften:
§60. Føring av bygningsopplysninger
(1) Kommunen skal matrikkelføre opplysninger om søknadspliktige tiltak som gjelder
oppføring av bygning, tilbygg, påbygg eller underbygning, riving, bruksendring, tap eller
annen hendelse som endrer bygning, samtidig med at det gis rammetillatelse,
igangsettingstillatelse og midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Merknad til § 60.
Første ledd. Kommunen skal samtidig med at kommunen gir rammetillatelse, tildele
bygningsnummer og registrere opplysninger om tiltaket, bl.a. bygningstype,
næringsgruppe, bebygd areal for hele bygningen og bruttoareal for hver etasje,
tilknytning til vannforsyning og kloakkrensing og antall bruksenheter og etasjer.
Registreringen skal være ført senest fem dager etter at rammetillatelsen er gitt.
STAVANGER KOMMUNE
Statuskoder
To trinnsøknad
RA –
Rammetillatelse
IG –
Igangsettingstillatelse
Ett-trinnssøknad
IG –
Igangsettingstillatelse
MT –
Meldingssak registrert tiltak
Fullført
MB – Midlertidig brukstillatelse
FA Ferdigattest
MF Meldingssak tiltak fullført
TB -
Tatt i bruk (Kun i unntakstilfeller)
STAVANGER KOMMUNE
Ulik praksis
Ulik praksis ved føring av ett- og to-trinnssøknad i matrikkelen.
«6.2 Føring i bygningsdelen
Føringen gjøres ihht. matrikkelforskriften § 60. Søknadsbehandlingen i
byggesaker kan deles i ett trinns og totrinns søknad, ref. PBL Kapittel 20
Søknadsplikt:
■ Ett trinns søknad gis som; igangsettingstillatelse (samlet søknad om
ramme- og igangsettings tillatelse).
■ To trinns søknad gis som; -1 rammetillatelse og -2 igangsettingstillatelse.»
STAVANGER KOMMUNE
Ett- og to trinnssøknad (2011)
STAVANGER KOMMUNE

similar documents