Rihards Niedra

Report
Kādus ieguvumus un jaunas
problēmas pārrobežu strīdos
atnesīs regulas «Brisele I»
nomaiņa?
Mg.iur. Rihards Niedra
ZAB “VARUL” vecākais jurists
TM konference “Aktuālie civilprocesa jautājumi”
2014.gada 5.decembrī
Brisele I regulas pārstrādāšana
Regula Nr.44/2001 (Brisele I) zaudēs spēku ar 2015.gada
10.janvāri, ko aizstās regula Nr.1215/2012 (Pārstrādātā regula).
Būtiskākās izmaiņas
• Turpmāk spriedumus varēs uzreiz nodot izpildei, bez
izpildāmības deklarācijas (eksekvatūras atcelšana);
• Piešķirta prioritāte tiesai, par kuru notikusi vienošanās;
• Iespēja apturēt tiesvedību, kamēr lietu izskata trešajā valstī;
• Jautājumu par jurisdikcijas neesamību jāizskata saskaņā ar
tās valsts likumu, par kuras jurisdikciju notikusi pušu
vienošanās.
Eksekvatūras procesa
atcelšana
 Atbilstoši
Brisele
I
regulai
(38.pants) vienā dalībvalstī taisīts
tiesas nolēmums pirms tā izpildes
bija “jāpasludina par izpildāmu”
otrā dalībvalstī.
 Pārstrādātās regulas 39.pantā
paredzēts,
ka
izpildāmības
deklarācija
vairs
nav
nepieciešama.
 Regulējuma mērķis ir atvieglot
nolēmumu apriti un izpildīšanu ES
dalībvalstīs.
Ieguvumi un trūkumi eksekvatūras procesa
atcelšanai
 Ātrāka un lētāka dalībvalstu spriedumu izpilde;
 Kreditoru aizsardzība - apstrīdēšana paredzēta pēc
«apvērsuma prasības» principa.
Sprieduma izpilde tiek uzsākta arī tad, ja pastāv
pamats izpildes atteikumam (pretrunas publiskajai
kārtībai, nepaziņošana, spriedumu nesavienojamība
u.c.);
Procedūras ļaunprātīgas izmantošanas riski.
Prioritāte tiesai, par kuru
notikusi vienošanās
 Brisele I regulas 27.pants noteica,
ja prasības ceļ dažādu dalībvalstu
tiesās, tās aptur lietas izskatīšanu,
līdz tiek noskaidrota jurisdikcija tai
tiesai, kurā pirmajā lieta iesniegta.
 Pārstrādātās regulas 31.panta 2.
un 3.punkts paredz, ka visas tiesas
aptur tiesvedību un atsakās no
jurisdikcijas, ja tiesa, par kuru
puses vienojušās, atzīst savu
jurisdikciju.
 Mērķis novērst t.s. «itāļu torpēdu»
lietas.
Prioritāte tiesai, par kuru notikusi
vienošanās
 Zūd iespēja vilcināt strīda izskatīšanu, izvēloties
«vēlamas» vai «lēnas» jurisdikcijas;
 Tiesiskā drošība par strīda izskatīšanas jurisdikciju;
Netiek respektēta pušu vienošanās par trešās valsts
tiesu;
Neskaidrības, vai citām dalībvalstu tiesām ir jāatsakās
no jurisdikcijas tikai identisku vai arī saistītu procesu
gadījumā?
Joprojām nav atrisināts jautājums par informācijas
apmaiņu starp dalībvalstu tiesām.
Paralēlo tiesvedību
regulējums
Dalībvalstu
tiesām
piešķirtas
tiesības
apturēt
tiesvedību
(Pārstrādātās regulas 33.pants), ja:
1. trešajā
valstī
varētu
tikt
pieņemts atzīstams un izpildāms
spriedums par to pašu strīdu, un
2. tas ir nepieciešams “pareizai
tiesvedībai”.
Mērķis ir palielināt dalībvalstu tiesām
tiesības ietekmēt procesa ātrumu un
pareizību.
Paralēlo tiesvedību regulējums
 Dalībvalsts tiesa neefektīvas trešās valsts paralēlās
tiesvedības gadījumā ir tiesīga neapturēt tiesvedību;
Šis pants darbojas tikai tad, ja trešajā valstī tiesvedība
uzsākta pirms dalībvalsts, tāpēc var saglabāties
sacensība par to, kurš pirmais iesniedz pieteikumu
dalībvalsts vai trešās valsts tiesā;
Prognozējamas
vairāk
trešo
valstu
paralēlās
tiesvedības, lai paildzinātu iespējamo procesu
dalībvalstī.
Vienošanās par
jurisdikciju spēkā
neesamība
 Pārstrādātās regulas 25.pants
papildina bijušo Brisele I
23.pantu ar nosacījumu, ka
izvēlei par kādas dalībvalsts
tiesas jurisdikciju jābūt spēkā
esošai saskaņā ar šīs valsts
tiesību aktiem.
 Mērķis ir piešķirt lielāku nozīmi
izvēlētās jurisdikcijas valsts
likumam.
Vienošanās par jurisdikciju spēkā
neesamība
 Veicinās jurisdikcijas strīdu skatīšanu tās valsts
tiesā, par kuru bijusi vienošanās;
Dalībvalstu tiesām un pušu pārstāvjiem vairāk
nāksies pētīt citu valstu likumus;
Var paaugstināties kļūdainu tiesas nolēmumu
risks citu valstu nacionālo likumu piemērošanas
dēļ.
Citas izmaiņas
Piešķirta
papildu
aizsardzība patērētājiem,
apdrošinājuma ņēmējiem,
darbiniekiem u.c.
Papildus prasības pagaidu
aizsardzības
pasākumu
izpildīšanai citā dalībvalstī;
Precizēts
izņēmums.
šķīrējtiesu
Kontakti:
[email protected]
Tālr. +371 67222237
Fax +371 67222236
http://www.varul.com

similar documents