Juridiskas problēmas NMPD darbā un to risinājumi

Report
JURIDISKAS
PROBLĒMAS NMPD
DARBĀ UN TO
RISINĀJUMI
Zvērināts advokāts RONALDS ROŽKALNS, Mg.iur.,
MD
Rīgā, 04.10.2013.
Lekcijas plāns
 Ārsta un pacienta tiesisko attiecību vispārīgs raksturojums.
 Pacienta informēšana.
 Informētā (apzinātā) piekrišana.
 Piespiedu ārstniecības aspekti.
 Kad ārsts var atteikties pacientam sniegt medicīnisko palīdzību?
 Pacienta atteikšanās no ārstniecības.
 Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās.
 Ārstniecība bez pacienta piekrišanas.
 Nepilngadīgu pacientu piekrišana ārstniecībai.
 Konfidencialitāte medicīnā. Informācijas par pacientu izpaušana.
 Privātums medicīnā.
2
3
Pacientu tiesības
 Ārsta un pacienta tiesisko attiecību aktualitāte.
 Pacientu tiesību izcelsme, mērķis un jēga.
 Personas autonomija s. pašnoteikšanās.
4
Pacientu tiesības
INFORMĒŠANA
KONFIDENCIALITĀTE
APZINĀTA
PIEKRIŠANA
5
Informētā piekrišana
 “Uz slimnīcu nebraukšu!” pacients Jānis Bērziņš
Informētā piekrišana
 Pacientu tiesību likuma 6.panta pirmā daļa: ārstniecība
ir pieļaujama, ja pacients devis tai informēto piekrišanu.
 Piekrišana ≠ informētā (apzinātā) piekrišana.
6
7
Pacienta informēšana
 PTL 1.panta otrās daļas 2.punkts, 4.pants: Pacients pirms ārstniecības
jāinformē par:
 ārstniecības mērķi, risku, sekām un izmantojamām metodēm;
 slimības diagnozi,
 ārstēšanas, izmeklēšanas un rehabilitācijas plānu, prognozi un sekām,
 slimības radītajiem funkcionēšanas ierobežojumiem,
 profilakses iespējām,
 piedāvājums atbildēt uz pacientam neskaidrajiem jautājumiem,
 ārstniecības izdevumu segšanas kārtību,
 ārstniecības personas vārdu, uzvārdu, amatu, specialitāti un kvalifikāciju,
 Pēc ārstniecības: nformāciju par ārstniecības rezultātiem. kā arī
rekomendācijas.
8
Pacienta informēšana
Prasības informācijai:
 skaidra, saprotama,
 patiesa,
 objektīva,
 mutiski / rakstiski,
 informācijas apjoms,
 tiesības atteikties no informācijas.
Ārsta tiesības nesniegt informāciju.
9
Apzinātā piekrišana
Prasības apzinātai piekrišanai:




brīvi izteikta,
savlaicīga,
mutiska / rakstiska / žesti
mērķa ievērošana.
Piespiedu ārstniecība?
Kad ārsts var atteikties
pacientam sniegt medicīnisko
palīdzību?
10
 pirmo un neatliekamo medicīnisko palīdzību - ja apdraudēta
ārstniecības personas pašas dzīvību, kā arī tad, ja tā to nespēj
veselības stāvokļa dēļ (Ārstniecības likuma 47.pants);
 kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro
noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai
apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē
konkrētās slimības ārstēšanu (Ārstniecības likuma 42.pants);
 pacientam nav attiecīgā ārsta nosūtījuma un ja pacients nevēlas
saņemt maksas pakalpojumu( PTL 15.panta piektā daļa);
 grūtniecības pārtraukšana, ja tai nav medicīnisku iemeslu
(Ārstniecības likuma 40.pants).
11
Atteikšanās no ārstniecības
 Pacientam ir tiesības atteikties no ārstniecības pirms tās uzsākšanas,
no ārstniecībā izmantojamās metodes, neatsakoties no ārstniecības
kopumā, vai atteikties no ārstniecības tās laikā (PTL 6.panta ceturtā
daļa).
 Pacienta informēšana par sekām, ko var radīt atteikšanās no
ārstniecības (PTL 6.panta piektā daļa).
 Ja pacients atsakās rakstveidā apliecināt atteikšanos, ārstējošais
ārsts pieaicina divus pilngadīgus un rīcībspējīgus lieciniekus, kuri ar
savu parakstu apliecina, ka pacients ir pilnībā vai daļēji atteicies no
ārstniecības (PTL 6.panta sestādaļa).
Citu personu tiesības
piekrist ārstniecībai vai
atteikties no tās
12
 Pacients sava veselības stāvokļa vai vecuma dēļ pats nespēj pieņemt
lēmumu par ārstniecību:
 tiesības pieņemt lēmumu par piekrišanu ir pacienta laulātajam, bet, ja
tāda nav, — pilngadīgam un rīcībspējīgam tuvākajam radiniekam šādā
secībā: pacienta bērniem, pacienta vecākiem, pacienta brālim vai māsai,
pacienta vecvecākiem, pacienta mazbērniem. (PTL 7.panta pirmā daļa).
13
Ārstniecība bez pacienta
piekrišanas
 PTL 7.panta astotā daļa:
 vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību;
 nav iespējams saņemt paša pacienta vai personas, kas
pārstāv pacientu, piekrišanu;
 neatliekami ārstniecības pasākumi (pirmā un neatliekamā
medicīniskā palīdzība).
 tūlītējs ieguvums pacientam.
Nepilngadīgu pacientu
piekrišana ārstniecībai
14
 PTL 13.pants :
 līdz 14 gadu vecumam - likumiskā pārstāvja piekrišana. Nepilngadīga
pacienta tiesības tikt uzklausītam un atbilstoši savam vecumam un
briedumam piedalīties ar ārstniecību saistītā lēmuma pieņemšanā;
 no 14 gadu vecuma - nepilngadīga pacienta piekrišana, izņemot kad
vilcināšanās apdraud pacienta dzīvību un nav iespējams saņemt viņa
piekrišanu ārstniecībai;
 ja 14 gadu vecumu sasniedzis nepilngadīgs pacients atsakās dot savu
piekrišanu ārstniecībai, bet ārsts uzskata, ka ārstniecība ir šā pacienta
interesēs, piekrišanu ārstniecībai dod nepilngadīgā pacienta likumiskais
pārstāvis ???
 Civillikuma 177.pants (likumiskie pārstāvji lemj par nepilngadīgā ārstniecību
visos gadījumos līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) ???
 Nepilngadīga pacienta viedoklis kā pieaugoši noteicošs apstāklis
ir jāņem vērā atbilstoši viņa vecumam un brieduma pakāpei
(Biomedicīnas konvencijas 6.panta otrā daļa, Konvencijas par bērna
tiesībām 12.panta pirmo daļa)
Nepilngadīgu pacientu
piekrišana ārstniecībai
 Vecāku loma 14-18 gadīga pacienta ārstniecībā.
 Kāpēc 14 gadu vecums?
 Citu personu tiesības lemt par nepilngadīgiem
pacientiem.
 Nepilngadīga pacienta reproduktīvās tiesības.
 Ārstniecība nepilngadīgam pacientam atrodoties
kritiskā stāvoklī
15
16
Konfidencialitāte medicīnā
 Informācija, kas attiecas uz identificētu vai
identificējamu pacientu, ir aizsargājama saskaņā ar
fizisko personu datu aizsardzību regulējošiem
normatīvajiem aktiem (PTL 10.panta pirmā daļa).
 Konfidencialitātes mērķis.
Konfidencialitāte medicīnā
17
“Kā portālam «Apollo» pastāstīja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
pārstāvji, viens no cietušajiem vīriešiem ir smagā stāvoklī un bezsamaņā. Vīrietis
negadījumā guvis politraumu, roku lūzumus, galvas traumu, krūškurvja traumu un,
iespējams, atslēgas kaula lūzumu.
Otrs avārijā cietušais automašīnas pasažieris ir vidēji smagā stāvoklī, guvis galvas,
vēdera un iegurņa traumas.” (www.apollo.lv, 02.10.2013.
Informācijas par pacientu
izpaušana
18
 PTL 10.panta piektā daļa: pēc rakstveida pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļaujas saņemšanas
informāciju par pacientu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šādām personām un
institūcijām:

1) ārstniecības iestādēm — ārstniecības mērķu sasniegšanai;

2) Datu valsts inspekcijai — nolūkā pārbaudīt personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām;

3) Valsts darba inspekcijai — nelaimes gadījumu darbā un arodslimību izmeklēšanai un uzskaitei;

4) Veselības inspekcijai — veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontrolei;

5) Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai — invaliditātes ekspertīzes veikšanai;

6) tiesai, prokuratūrai, policijai, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem, bāriņtiesai, Valsts probācijas dienestam, tiesībsargam, kā arī
pirmstiesas izmeklēšanas iestādei — likumā noteikto funkciju veikšanai;

7) Slimību profilakses un kontroles centram — sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informācijas iegūšanai un analizēšanai;

8) Nacionālajam veselības dienestam — veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai;

9) Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām — rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokļa izvērtēšanai;

10) biedrībai “Latvijas Transportlīdzekļu birojs”, apdrošināšanas sabiedrībām, kuras veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās
atbildības obligāto apdrošināšanu, — ceļu satiksmes negadījumā cietušai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai;

11) Tieslietu ministrijai — lai nodrošinātu Latvijā piespriesta brīvības atņemšanas soda izpildīšanas lūguma nosūtīšanu ārvalstij.
19
Informācijas par pacientu
izpaušana
 PTL 10.panta otrā daļa: informāciju par pacientu drīkst
izpaust tikai:
 ar viņa rakstveida piekrišanu - to, vai informācija ir vai nav
konfidenciāla, nosaka iepriekš pieminētā informētā
piekrišana.
 gadījumos, kas noteikti PTL.
 Mirušu pacientu datu aizsardzīb (PTL 10.panta ceturtā
daļa).
 Nepilngadīgu pacientu datu aizsardzība (PTL 10.panta
sestā daļa).
 Pacienta medicīnisko dokumentu aizsardzība (PTL
9.pants).
20
Privātums medicīnā
 Citu personu klātbūtne ārstniecības laikā (PTL 5.panta
septītā daļa).
 Pacienta sensitīvo datu apspriešana.
 Pacienta tiesības uz noteiktu telpu, tiesības pabūt
vienatnē, tiesības uz higiēnu u.c..
21
PALDIES PAR UZMANĪBU!
 Zvērināts advokāts Ronalds Rožkalns
 E-pasts: [email protected]
 T. +371 29427866.

similar documents