Powerpoint

Report
Programlama-II
(Java ile Bilgisayar Programlama)
Ders sonunda aşağıdakiler öğrenmiş olacağız
• Basit bir java programı yazmak,
• args değişkenindeki veriyi okumak,
• Giriş ve çıkış ifadelerini kullanmak (Swing),
• Basit data tiplerini öğrenmek,
• Wrapper Sınıflar,
• Data tipleri arasında geçiş yapmak(Casting),
• Aritmetik operatörleri kullanmak,
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Bir sınıf, sınıf başlığı ve sınıf gövdesinden oluşur. 1 nolu satır bize sınıf
başlığını vermektedir. class anahtar alanı bize yeni bir sınıf tanımlaması
olduğunu gösterir. Class dan sonra gelen kelime ise o sınıfın adıdır. Bu
tanım işlemi 2 ve 7 nolu parantez arasında gerçekleşir.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Sınıf gövdesi 2 nolu parantez ile başlar ve 7 nolu parantez ile biter. Sınıf
gövdesi içinde veri alanları ya da metodlar bulunmaktadır. Örneğimizde
herhangi bir veri alanı bulunmamasına karşın tek bir metod(main)
bulunmaktadır.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Sınıflar gibi metodlarda metod başlığı ve gövdesinden oluşmaktadır. 3 nolu
satır metod başlığını oluşturur. Metod gövdesi ise 4 ve 6 nolu parantezler ile
belirlenir.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
Bir metod aşağıdaki şekilde gösterilir:
Modifiers return-type method-name (arguments){
sequence-of-statements
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Bir java programı tek bir main metodu içermelidir. JVM programı
çalıştırdığında önce main metodundan başlar. Bu main metodunun signature
u (public static void main(String[] args) şeklinde olmalıdır. Örnekte 3 nolu
satırda main metodu bulunmaktadır. Main metodu public ve static modifiers
ile başlamaktadır.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Public kelimesinin anlamı: bu metoda classın dışından da erişilebileceğini
gösterir.
Static olan bir metod ise class yaratılmadan da çağrılabilir demektir. Main
metodumuz public ve static olmak zorundadır.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
Void bir return type ıdır ve bu metodun herhangi bir değer döndürmeyeceğini
göstermektedir. main ise metodun adıdır. Argument olarak ise String tipinde
bir array almaktadır.
public class JavayaGiris
{
public static void main (String Args [])
{
System.out.println ("Merhaba Java");
}
}
//1
//2
//3
//4
//5
//6
//7
5. Satırda bilgisayarın bir iş yapması istenmektedir. Bu iş ise aldığı
parametreyi ekrana görüntülemektir.
Bu işi javanın System classı yapar.
System.out, standart output objesidir. Bu objenin print ya da println metodu
aldığı parametreyi ekrana yazdırmamızı sağlar. Println yazdırdıktan sonra bir
sonraki satıra geçer.
public class Example {
public static void main(String[] args) {
for (int i = 0; i < args.length; i++) {
String string = args[i];
System.out.println(string);
}
}
}
Netbeans IDE sinde main metodundaki args değişkenine değer girebilmek
için Project PropertiesRunArguments yolununu kullanırız.
Java’da iki tür veri tipi vardir:
-ilkel tipler: String, boolean, byte, int, long…
-Referans tipler: Diziler, siniflar & arayüzler (interface).
BigDecimal maxFloat = new BigDecimal(Float.MAX_VALUE);
System.out.println(maxFloat);
Sarmalayıcı (Wrapper) Sınıflar
Primitive type
• byte
• short
• int
• long
• float
• double
• char
• boolean
Wrapper class
Byte
Short
Integer
Long
Float
Double
Character
Boolean
Integer kutuSayi = new Integer (sayi);
Basit Aritmetik İşlemler
Toplama, Çıkarma, Bölme, Çarpma,
+=
-=
*=
/=
%=
c += 7
d -= 4
e *=5
f /= 2
g %= 9
c = c +7
d=d-4
e=e*5
f=f/2
g=g%9
Basit Aritmetik İşlemler
int c;
c = 5;
System.out.println( c ); // print 5
System.out.println( c++ ); // print 5 then postincrement
System.out.println( c ); // print 6
System.out.println(); // skip a line
c = 5;
System.out.println( c ); // print 5
System.out.println( ++c ); // preincrement then print 6
System.out.println( c ); // print 6
import javax.swing.*;
public class BilgiGirisi
{
public static void main (String Args [])
{
String ad;
ad = JOptionPane.showInputDialog ("Adinizi Girin: ");
JOptionPane.showMessageDialog (null,"Merhaba " + ad);
}
}
İmport, ettiğimiz java classının bizim uygulamamız tarafından görülmesini ve
kullanılabilmesini sağlar. Yukarıdaki örnekte SWING kütüphanesindeki
özellikleri artık kullanabiliriz.

similar documents